Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 21.07.1995 Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravn
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 50. stavka 1. točke 7. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine" br. 60/92) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH NAMIRNICA

Članak 1.

U Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica ("Narodne novine" br. 46/94) u članku 3. iza točke 7: dodaje se nova točka 8. koja glasi:

"8. Osvježavajuća bezalkoholna pića s povećanom količinom kofeina i drugim dodacima i aditivima".

Dosadašnje točke 8. do 15. postaju točke 9. do 16.

Članak 2.

U članku 19. stavak 1: mijenja se i glasi:

"Hrana za dojenčad u dobi prvih 4-6 mjeseci starosti (infant formula) proizvodi se iz bjelančevina kravljeg mlijeka i/ili ostalih visokovrijednih bjelančevina životinjskog ili biljnog porijekla, čiji kemijski indeks mora biti najmanje 80% bjelančevina majčina mlijeka". ·

Članak 3.

U članku 20. stavak 2. briše se.

Članak 4.

Članak 24. mijenja se i glasi:

·"Hrana za prehranu dojenčadi u dobi prvih 4-6 mjeseci starosti, koja se stavlja u promet radi zamjene majčina mlijeka, mora sadržavati ove količine vitamina i mineralnih tvari:

a) vitamina

na 100 kJ na 100 kcal 
1. Vitamin A, mg RE     14 43         60 180 
(1) ili i. j.        47 143        200 600 
2. Vitamin D, mg(2)     0,25 0,65       1 2,5 
3.Tiamin, mg         10 -         40 - 
4. Riboavin mg        14 -         60 - 
5. Nikotinamid, mg NE (3)  60 -         250 - 
6 Pantotensta kis:, mg    70 -         300 - 
7. Vitamin B6, mg      9 -          35 - 
8. Biotin, mg        0,4 -         1,5 - 
9. Folna kis., mg      1 -           4 - 
10. Vitamin B,i, mg .  0,025 -         0,1 - 
11. Vitamin C, mg     1,9 -           8 - 
12. Vitamin K, mg     1 -            4 -


na 100 kJ na 100 kcal 
min. max. min. max. 
13. Vitamin E, mg 0,1 - 0,5 - 
alfa-TE (4) odnosno odnosno 
0,5/g 0,5/g 
polinezasićenih polinezasićenih 
masnih kiselina masnih kiselina 
izraženo kao izraženo kao 
linolna kiselina linolna kiselina
l. 1 RE = retionol ekvivalent = 1 mg retiriola ili 6 mg beta 
karotena = 3,33 i. j. vitamina A 
2. u obliku kolekalciferola:10 mg = 400 i. j. vitamina D 
3. NE = niacin ekvivalent = mg nikotinske kiseline + mg triptofana/60 
4. alfa-TE = d-alfa-tokoferol ekvivalent = 1 mg d-alfa-tokoferola 
b) minetalne tvari
na 100 kJ na 100 kcal 
min. max. min. max. 
Natrij, mg 5 14 20 60 
Kalij, mg 15 35 60 145 
Kloridi, mg 12 29 50 125 
Kalcij, mg 12 - 50 - 
Fosfor, mg 6 22 25 90 
Magnezij, mg 1,2 3,6 5 15 
Željezo, mg 0,12 0,36 0,5 1,5 
Cink, mg 0,12 0,36 0,5 1,5 
Bakar, mg 4,8 19 20 80 
Jod, mg 1,2 - 5 - 

(1) Granice se odnose na proizvode s dodanim željezom. Hrani za dojenčad koja se upotrebljava do 4 mjeseca starosti ne mora se dodavati željezo.

Maseni odnos kalcija i fosfora ne smije biti manji od 1,2: 1 ni veći od 2,0:1.

Vitamini i mineralne tvari moraju se dodavati u oblicima navedenim u "Listi dozvoljenih oblika vitamina i mineralnih tvari za dječju hranu" koja je tiskana uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Hrana za dojenčad iznad 4-6 mjeseci starosti mora sadržavati vitamine A, D, E i C u količinama navedenim u prethodnoj tablici.

Hrana za dojenčad iznad 4-6 mjeseci starosti mora sadržavati željeza 0,25-0,50 mg/100 kJ (1-2 mg/100 kcal) i joda najmanje 1,2 m/100 kJ (5 m/100 kcal) te cinka najmanje 0,12 mg/100 kJ (0,5 mg/100 kcal) u proizvodima na bazi kravljeg mlijeka, odnosno 0,18 mg/100 hJ (0,75 mg/100 kcal) za proizvode na bazi izoliranih bjelančevina soje."

Članak 5.

U članku 27. stavak 1. riječ "do" zamjenjuje se riječju "od".

Članak 6.

Iza članka 36. dodaje se novi članak koji glasi:

" Članak 36a.

Pod osvježavajućim bezalkoholnim pićem s povećanom količinom kofeina i drugim dodacima i aditivima smatraju se na mirnice kojima je dopušteno dodavati: do 320 mg kofeina, dc 4.000 mg taurina, do 2.400 mg glukuronolaktona i do 200 mg inozitola, računato na 1 L.

Ovim namirnicama mogu se dodavati vitamini u količinama do tri puta većim od preporučene dnevne količine (3 RDA), a vitamini A i D ne više od preporučene dnevne kolićine (vitamin A 750 m RE, vitamin D 10 m) računato na originalno pakovanje.

U proizvodnji ovih namirnica mogu se upotrebljavati sirovine i aditivi sukladno odredbama Pravilnika o kakvoći za istovrsne ili srodne namirnic uobičajenog sastava.

U deklaraciji na proizvodu mora stajati i upozorenje:

"Ne preporučuje se osobama osjetljivim na kofein, oboljelim od šećerne bolesti, trudnicama i djeci, niti se preporučuje miješati s alkoholom".

Članak 7.

Iza članka 47. dodaje se novi članak koji glasi:

"Članak 47a.

Dijetetske namirnice koje ovim pravilnikom nisu pobliže određene, mogu se staviti u promet uz prethodno odobrenje ministra zdravstva.

U odobrenju iz stavka 1. ovog članka ministar zdravstva određuje uvjete za stavljanje u prometnih namirnica".

Članak 8.

U LISTI DOPUŠTENIH DODATAKA ZA DJEČJU HRANU točka 5.4. mijenja se i glaši:

"Prirodne arome iz osnovnih sirovina".

Članak 9.

U PROCJENI NEŠKODLJIVOG I DOPUŠTENOG DNEVNOG UNOSA ODABRANIH VITAMINA I MINERALA b) ELEMENTI U TRGOVINAMA (b) riječ "TRGOVINAMA" zamjenjuje se riječju "TRAGOVIMA".

Članak 10.

U tablici PREPORUČENE DNEVNE KOLIČINE PREHRAMBENIH TVARI (US RDA) rijeći "TRUDNICE dugo tromjesečje" zamjenjuje se riječima "TRUDNICE drugo tromjesečje".

Riječi ispod tablice pod oznakom "e) Kao kalciferol,10 m kalciferola = 40 i. j. vitamina D" zamjenjuju se riječima: "e) Kao kalciferol,10 m kalciferola = 400 i. j. vitamina D".

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-01/88

Urbroj: 534-04-18-95-1

Zagreb, 30. lipnja 1995.

Ministar

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.