Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 14.07.1995 Odluka o proglašenju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 29. lipnja 1995.

Broj:01-95-1253/1

Zagreb, 6. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom ureduje se način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Članak 2.

(1) Ugostiteljska djelatnost u smislu ovoga Zakona je pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

(2) Ugostiteljska djelatnost je i pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering).

Članak 3.

(1) Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici, koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti (u daljenjem tekstu: ugostitelj).

(2) Ugostiteljsku djelatnost, pod uvjetima odredenim ovim Zakonom, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima mogu obavljati i ugostiteljske obrazovne ustanove te dački i studentski domovi.

(3) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, odredene ugostiteljske usluge smiju pružati gradani.

Članak 4.

(1) Pravne i fizičke osobe mogu organizirati pružanje usluga smještaja i prehrane za svoje djelatnike, članove, umirovljenike te članove uže obitelji svojih djelatnika i umirovljenika, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima utvrdenim ovim Zakonom i drugim propisima, u objektima zatvorenog tipa (odmaralište, objekt za prehranu i sl.).

(2) Članovi uže ohitelji u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka su: supružnici, djeca, pastorčad i usvojenici te roditelji i usvojitelji.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka, obvezatne su pružanje ugostiteljskih usluga prijaviti županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove turizma nrema mjestu sjedišta objekta, odnosno prema mjestu gdje se pružaju usluge (u daljnjem tekstu: nadležni ured) koji to uplsuje u Upisnik o pružanju ugostiteljskih usluga pravnih i fizičkih osoba iz stavka I. ovoga članka.

(4) Ministar turizma propisat će minimalne tehničke uvjete za pružanje usluga iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Nadležni ured utvrduje ispunjavanje uvjeta iz propisa donijetog na temelju stav'ka 4. ovoga članka.

(6) Ministar turizma propisat će sadržaj i oblik obrasca prijave i način vodenja Upisnika o pružanju ugostiteljskih usluga pravnih i fizičkih osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na pružanje usluga prehrane i smještaja u objektima ustanova socijalne skrbi, zdravstva, odgoja, obrazovanja i drugih sličnih ustanova, Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, ako te usluge pružaju njihovi djelatnici isključivo svojim djelatnieima, pripadnicima i korisnicima.

Članak 6.

Ne smatra se ugostiteljskom djelatnošću pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jednostavnih jela, koje pravne i fizičke osobe organiziraju za potrebe svojih djelatnika i članova u svojim poslovnim prostorijama i prostorima.

II. PREDMET I NAČIN POSLOVANJA UGOSTITELJA

Članak 7.

Predmet poslovanja ugostitelja mora biti odreden sukladno odredbama ovoga Zakona i drugim propisima, kao i Posebnim uzancama u ugostiteljstvu i drugim poslovnim običajima u ugostiteljstvu te vrstama i načinu pružanja ugostiteljskih usluga u odgovarajućim vrstama ugostiteljskih objekata.

Članak 8.

(1) Ugostitelj posluje tijekom cijele godine ili sezonski.

(2) Ugostitelj može poslovati i povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.).

(3) Ugostitelj utvrduje razdoblje poslovanja iz stavka 1. ovoga članka za svaki ugostiteljski objekt i o tome izvješćuje nadležni ured i Državni zavod za statistiku.

Članak 9.

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: predstavničko tijelo) propisuje raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu na svom području, uz prethodno mišljenje turističke zajednice mjesta, općine ili grada.

(2) Poglavaestvo jedinice lokalne samouprave može odrediti drukčiji raspored, početak i završetak radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte, a u skladu s kriterijima koje propisuje predstavničko tijelo propisom iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) U obavljanju ugostiteljske djelatnosti, ugostitelj je dužan:

1. vidno istaknuti vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta na ulazu u ugostiteljski objekt,

2. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt ili u njegovoj neposrednoj blizini obavijest o radnom vremenu,

3. utvrditi kućni red u ugostiteljskom objektu za smještaj i istaknuti ga na recepciji te izvadak iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima,

4. utvrditi normative o utrošku namirnica i pića za pojedine usluge prehrane i pića, pružiti usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu,

5. vidno istaknuti cijene usluga koje se nude, na način dostupan gostima i pridržavati se istaknutih i objavljenih cijena, a kod pružanja usluga smještaja u cjenicima istaknuti i iznos boravišne pristojbe; cjenike staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka,

6. izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom veste, količine i cijene pruženih usluga, a kod pružanja usluga smještaja navesti u računu i iznos boravišne pristojbe,

7. pridržavati se propisanog radnog vremena,

8. dostaviti normative na ovjeru turističkoj inspekciji nadležnog ureda najkasnije tjedan dana prije njihove primjene,

9. dostaviti cjenike na ovjeru turistićkoj inspekciji nadležnog ureda najkasnije tjedan dana prije njihove primjene,

10. voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj,

11. voditi knjigu žalbi na propisan način u svakom ugostiteljskom objektu, u roku od tri dana izjavljeni prigovor dostaviti turističkoj inspekciji nadležnog ureda, te u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora odgovoriti na prigovor.

(2) U obavljanju ugostiteljske djelatnosti, ugostitelj je dužan primjenjivati i Posebne uzance te poslovne običaje u ugostiteljstvu.

(3) Ministar turizma propisat će oblik, sadržaj i način vodenja knjige gostiju te knjige žalbi.

(4) Ugostitelj koji u ugostiteljskom objektu pruža usluge naturistima obvezatan je, uz naziv vrste objekata, istaknuti i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima.

(5) Predstavničko tijelo može odrediti prostore na kojima se pružaju usluge naturistima.

Članak 11.

(1)Ugostitelj ne smije usluživati alkoholna pića gostu mIadem od 18 godina.

(2) Predstavničko tijelo mote zabraniti usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljstvu u odredenom razdoblju tijekom dana.

Članak 12.

(1) Ugostitelj može pružati i jednostavne ugostiteljske usluge

(2) Jednostavnom ugostiteljskom uslugom u smislu ovoga Zakona, smatra se pripremanje i usluživanje jela bez složenije kuhinjske pripreme, kao i pripremanje i usluživanje pića i napitaka.

(3) Jednostavne ugostiteljske usluge mogu se pružati i ambulantno (izvan poslovnih prostorija i prostora ugostitelja).

(4) Ambulantno se mogu usluživati jela u konfekcioniranom stanju, pića i napici u skladu sa zahtjevima higijene te sladoled u originalnom pakovanju.

(5) Predstavničko tijelo može odrediti prostore na kojima se jednostavne ugostiteljske usluge smiju pružati ambulantno.

(6) Predstavničko tijelo propisuje koji tehnički i zdravstveni uvjeti moraju biti ispunjeni za pružanje usluga iz stavka 1. i 3. ovoga članka.

(7) Nadležni ured utvrduje ispunjavanje uvjeta iz propisa donijetog na temelju stavka 6. ovoga članka.

(8) Odredbe članka 10. stavka 1. točke 1., 2., 3., 10. i 11. ne primjenjuju se na pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga.

III. POSLOVNI OBJEKT, PROSTORIJA I PROSTOR, MINIMALNI UVJETI I KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 13.

(1) Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga, moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti glede uredenja i opreme ugostiteljskih objekata, usluga, kao i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: minimalni uvjeti).

(2) Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga moraju biti ispunjeni zdravstveni uvjeti za rad u ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima.

(3) Ministar turizma donijet će propis o minimalnim uvjetima koje mocaju ispunjavati ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ministar turizma propisat će uvjete za pripremanje i opskrbu hranom za potrošnju na drugom mjestu (catering)

Članak 14.

(1) Ugostiteljska djelatnost obavlja se u poslovnom objektu, prostoriji i na prostoru namijenjenom, uredenom i opremljenom za pružanje ugostiteljskih usluga (u daljnjem tekstu: ugostiteljski objekt).

(2) Ugostiteljska djelatnost može se obavljati i u poslovnom objektu, prostoriji i na prostoru gdje se obavlja druga djelatnost ako su za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ispunjeni propisani uvjeti.

Članak 15.

(1) Ugostiteljski objekti u smislu ovoga Zakona su ugostiteljski objekti za smještaj i ugostiteljski objekti za prehranu, a razvrstavaju se u pet skupina i to:

1. hoteli (vrste: hotel, hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, motel, pansion i sl.),

2. kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj (vrste: kamp, soba za iznajmljivanje, apartman, kuća za odmor, omladinski hotel, odmaralište, prenoćište i sl.),

3. restorani (vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, slastičarnica, bistro, pizzeria, objekt brze prehrane i sl.),

4. barovi (vrste: kavana, noćni bar, disco-bar, caffe-bar, pivnica, buffet, konoba, krčma i sl.),

kantine i pripremnice obroka (catering).

(2) Pored vrsta ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovoga članka, ministar turizma može propisati i druge vrste ugostiteljskih objekata i njihovo razvrstavanje u pojedine skupine sukladno stavku 1. ovoga članka, polazeći od načina usluživanja i pretežitosti usluga koje se u ugostiteljskom objektu pružaju.

(3) Ministar turizma utvrdit će propisom iz stavka 2. ovoga članka i minimum usluga koje je ugostitelj dužan pružati u pojedinoj vrsti ugostiteljskog objekta.

Članak 16.

(1) Ugostiteljski objekti za smještaj kategoriziraju se ovisno o uredenju, opremi, uredajima, uslugama, održavanju i drugim elementima i mjerilima za kategorizaciju. Oznaka za kategoriju pojedinog ugostiteljskog objekta za smještaj je zvjezdica.

(2) Ministar turizma utvrdit će propisom iz članka 13. stav ka 3. ovoga Zakona i vrste ugostiteljskih objekata za smještaj koji se kategoriziraju, kategorije, elemente i mjerila za kategorizaciju i način kategorizacije ugostiteljskih objekata.

(3) Ugostiteljski objekti za prehranu se ne kategoriziraju.

(4) lznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, na zahtjev ugostitelja, mogu se kategorizirati ugostiteljski objekti vrste restoran iz skupine restorani. Oznaka za kategoriju pojedinog restorana je brončana, srebrna ili zlatna kuharska kapa.

(5) Ministar turizma propisat će elemente, mjerila i način kategorizacije restorana.

Članak 17.

Ugostiteljski objekt koji prestane ispunjavati uvjete propisane za odredenu vrstu i kategoriju objekta ne može poslovati kao ta vrsta i kategorija ugostiteljskog objekta.

Članak 18.

(1) Ugostiteljskl objekt može imati naziv jedne vrste ugostiteljskog objekta ovisno o vrsti usluga koji se pretežito pružaju u objektu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ugostiteljski objekt može imati naziv dvije vrste ugostiteljskih objekata, ako za svaku vrstu ispunajva uvjete peopisane ovim Zakonom i drugim propisima, te ako su usluge dopunjavajuće.

Članak 19.

Naziv vrste ugostiteljskog objekta može se promijeniti, ako

su ispunjeni uvjeti propisani za pružanje druge vrste usluge u ugostiteljskom objektu.

Članak 20.

Ugostitelj ne može početi obavljati ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskom objektu, prije nego što od nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma pribavi rješenje da je udovoljeno minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju.

Članak 21.

(1) Za svaki ugostiteljski objekt, ugostitelj mora imati voditelja poslovanja (stručni poslovoda, direktor i sl.) ugostiteljskog objekta (u daljnjem tekstu: voditelj poslovanja).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ugostitelj može imati jednog voditelja poslovanja i za više ugostiteljskih objekata za smještaj - vrste: apartmani, sobe za iznajmljivanje i kuće za odmor.

(3) Ako ugostitelj fizička osoba osobno vodi poslovanje ugostiteljskog objekta, mora udovoljiti i uvjetima propisanim za voditelja poslovanja.

(4) Voditelj poslovanja odgovoran je za poslovanje ugostiteljskog objekta suklađno ovom Zakonu.

Članak 22.

(1) Voditelj poslovanja mora imati najmanje srednju stručnu spremu ugostiteljskog smjera ili majstorski ispit.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, voditelj poslovanja koji nema propisanu stručnu spremu ili majstorski ispit, može voditi ugostiteljski objekt, ako dokaže da je najmanje godinu dana radio na odgovarajućim poslovima u ugostiteljstvu i da ima stručnu osposobljenost za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sukladno posebnim propisima.

IV. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 23.

(1) Nadležni ured, na zahtjev ugostitelja, utvrđuje da li su ispunjeni minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, nadležni ured utvrđuje rješenjem u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

(3) Rješenje iz stavka 2,ovoga članka, upisuje se u Upisnik o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata kojeg vodi nadležni ured.

(4) Troškove postupka iz stavka 1. ovoga članka snosi ugostitelj.

Članak 24.

(1) Ako nadležni ured ne donese rješenje iz članka 23. stavka 2. ovoga Zakona u propisanom roku ili ne donese rješenje kojim se zahtjev odbija zbog neispunjavanja propisanih uvjeta, ugostitelj može započeti s radom u ugostiteljskom objektu, o čemu je dužan prethodno pismeno izvijestiti nadležni ured.

(2) Nadležni ured dužan je donijeti rješenje iz članka 23. stavka 2. ovoga Zakona u roku 30 dana od dana primljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako nadležni ured utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, a ugostitelj je započeo s radom na temelju stavka 1. ovoga članka smatrat će se da djelatnost obavlja protivno odredbama ovoga Zakona.

Članak 25.

(1) Ministarstvo turizma, na zahtjev ugostitelja, utvrduje da Ii su ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za ugostiteljske objekte za smještaj iz skupine hoteli, kojih se kategorije označavaju s tri, četiri ili pet zvjezdica.

(2) Ministarstvo turizma, na zahtjev ugostitelja, utvrduje da li su ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za ugostiteljske objekte za prehranu iz skupine restorani, vrste restoran

kojih se kategorije označavaju brončanom, srebrnom ili zlatnom kuharskom kapom.

(3) Ispunjavanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskih objekata iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrduje rješenjem Ministarstvo turizma u roku od 60 dana od dana urednog podnesenog zahtjeva

Članak 26.

(1) Nadležni ured, na zahtjev ugostitelja; utvrđuje da li su ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za ugostiteljske objekte za smještaj, osim navedenih u članku 25. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Ispunjavanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovoga članka, utvrduje rješenjem nadležni ured, u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

(3) Troškove postupka iz članka 25. stavka 1. i 2. ovoga Zakona i stavka 1, ovoga članka snosi ugostitelj.

Članak 27.

(1) Rješenje iz članka 25. stavka 3. ovoga Zakona upisuje se u Upisnik o minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (u daljnjem tekstu: Upisnik) kojeg vodi Ministarstvo turizma.

(2) Rješenje iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona upisuje se u Upisnik kojeg vodi nadležni ured.

(3) Ministar turizma donijet će propis o obliku, sadržaju i načinu vodenja Upisnika iz stavka 1. ovoga članka i Upisnika i članka 23. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 28.

Protiv rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskih objekata, koje u prvom stupnju donosi Ministarstvo turizma, nije dopuštena žalba, ali se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.

Članak 29.

(1) Zahtjev ugostitelja iz članka 23., 25. i 26. ovoga Zakona sadrži:

1. tvrtku i sjedište ugostitelja,

2. vrstu, naziv i sjedište ugostiteljskog objekta,

3. usluge koje će biti predmet poslovanja ugostiteljskog objekta,

4. podatak posluje li ugostitelj u ugostiteljskom objektu tijekom cijele godine ili sezonski,

5. minimalni uvjeti,

6. prijedlog kategorije ugostiteljskog objekta, ako se kategorizira,

7. elemente i mjerila na temelju kojih se utvrduje kategorija ugostiteljskog objekta, ako se kategorizira,

8. podatke i dokaze o voditelju poslovanja sukladno odredbama članka 21. ovoga Zakona i

druge podatke o ugostiteljskom objektu ukoliko je potrebno.

(2) Ministar turizmna propisat će obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 30.

Minimalni uvjeti utvrđeni rješenjem iz članka 23. stavka 2 ovoga Zakona i minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju utvrdeni rješenjem iz članka 25. stavka 3. i članka 26. stavka 2. ovoga Zakona, smatra se da su prestali postojati, ako ugostitelj ne započne s radom u ugostiteljskom objektu u roku od šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja ili prestankom poslovanja ugostitela u ugostiteljskom objektu.

V. UGOSTITELJSKE USLUGE U POKRETNOM OBJEKTU, PLANINARSKOM DOMU, KIOSKU I SL.

Članak 31.

(1) Pojedine ugostiteljske usluge mogu se pružati i u pokretnom objektu kojl se ne smatra ugostiteljskim objektom u smislu članka 15. ovoga Zakona, ako ispunjava tehničke uvjete.

(2) Objekt iz stavka 1. ovoga članka je objekt koji se može premještati iz jednog mjesta na drugo vlastitim pogonom ili vučom.

(3) Ministar turizma propisat će tehničke uvjete koje moraju ispunjavati objekti iz stavka 1. ovoga članka; vrste i način pružanja ugostiteljskih usluga u tim objektima.

(4) Nadležni ured utvrduje ispunjavanje uvjeta iz propisa donijetog na temelju stavka 3. ovoga članka.

(5) Predstavničko tijelo utvrduje prostore na kojima se smiju pružati usluge u objektu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 32.

(1) Ugostiteljske usluge mogu se pružati u planinarskom domu, iz kioska, pod šatorom, na klupama, i sl., ako su ispunjeni tehnički uvjeti.

(2) Uvjete iz stavka 1. ovoga članka propisuje predstavničko tijelo.

(3) Nadležni ured utvrduje ispunjavanje uvjeta iz propisa donijetog na temelju stavka 2. ovoga članka.

(4) Predstavničko tijelo utvrdit će koja se jela, pića i napici mogu usluživati u objektima iz stavka 1. ovoga članka.

VI. KAMPIRANJE

Članak 33.

(1) Kampiranje u smislu ovoga Zakona je boravak gosta pod šatorom, u kamp-kućici, kamp-prikolici i drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj na otvorenom prostoru.

(2) Kampirati je dozvoljeno isključivo u kampu.

(3) Zabranjeno je postavljanje šatora, kamp-kućica, kamp-prikolica i druge opreme za kampiranje u svrhu kampiranja izvan kampa.

VII. UGOSTITELJSKE USLUGE GRAĐANA U DOMAĆINSTVU, SELJAČKOM DOMAĆINSTVU I NA PLOVNOM OBJEKTU

l. Ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Članak 34.

(1) Pod uvjetima utvrdenim ovim Zakonom i drugim propisima, gradanin smije:

1. iznajmljivati gostima sobe, apartmane i kuće za odmor, kojih je vlasnik ili nositelj prava korištenja, do ukupno najviše 10 soba odnosno 20 postelja,

2. organizirati kamp na svojem zemljištu za najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno.

(2) Gradanin može pružati i usluge doručka, polupansiona ili pansiona samo gostima kojima izdaje sobe, apartmane i kuće za odmor.

Članak 35.

(1) Za pružanje ugostiteljskih usluga gradana u domaćinstvu objekti iz članka 34. ovoga Zakona moraju ispunjavati minimalne uvjete i uvjete za kategoriju.

(2) Ministar turizma propisat će minimalne uvjete i uvjete za kategoriju, elemente i mjerila za kategorizaciju, kao i način kategorizacije pojedinih objekata iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odredbe članka 23. do 30. ovoga Zakona kojima se propisuje postupak za utvrdivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskih objekata, na odgovarajući način primjenjuju se i na pružanje ugostiteljskih usluga gradana u domaćinstvu.

Članak 36.

Gradanin koji pruža usluge iz članka 34. ovoga Zakona mora ispunjavati zdravstvene uvjete za rad u ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima.

Članak 37.

(1) Gradanin, koji pruža usluge iz članka 34. ovoga Zakona, dužan je:

1. vidno istaknuti vrstu i kategoriju objekta u kojem pruža usluge,

2. vidno istaknuti naziv usluga koje pruža na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na hrvatskom jeziku s propisanim oznakama,

3. utvrditi normative namirnica i pića za pojedine usluge prehrane i pića, ako takve usluge pruža i pružiti usluge po utvrđenim normativima, te na zahtjev normativ predočiti gostu,

4. vidno istaknuti cijene usluga koje nudi i iznos boravišne pristojbe, na propisan i uobičajen način, te se pridržavati istaknutih cijena,

5. izdati gostu račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom pruženih usluga za svaku pruženu uslugu; a kod pružanja usluge smještaja navesti u računu i iznos boravišne pristojbe,

6. voditi popis gostiju,

7. dostaviti normative i cjenike na ovjeru turističkoj inspekciji nadležnog ureda najkasnije tjedan dana prije njihove primjene.

(2) Ministar turizma propisat će oblik i sadržaj obrasca i način vodenja popisa gostiju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka.

Članak 38.

(1) Pri pružanju usluga iz članka 34. ovoga Zakona gradaninu mogu pomagati đlanovi njegovog domaćinstva.

(2) Gradanin koji pruža usluge iz članka 34. ovoga Zakona ne može biti poslodavac niti koristiti rad osoba koje nisu članovi njegovog domaćinstva.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, članovi domaeinstva moraju ispunjavati zdravstvene uvjete za rad u ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima.

Članak 39.

(1) Za pružanje usluga iz članka 34. ovoga Zakona, građanin je dužan pribaviti odobrenje nadlžnog ureda.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdat će se gradaninu koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je državljanin Republike Hrvatske,

2. da jc poslovno sposoban,

3. da je vlasnik iIi nositelj prava korištenja objekta (soba, apartman ili kuća za odmor i sl.) ili vlasnik zemljišta za kamp,

4. da ispunjava propisane zdravstvene uvjete,

5. da je pribavio rješenje da objekt u kojem ili putem kojeg namjerava pružati usluge, ispunjava minimalne uvjete, te da je kategoriziran sukladno ovom Zakonu, ako je za objekt propisana obveza kategorizacije,

6. da mu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane pružanja usluga gradana u domaćinstvu - dok ta mjera traje.

(3) Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. točke 1., 2. i 6. ovoga članka pribavlja nadležni ured po službenoj dužnosti.

(4) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se izdati samo jednom članu zajedničkog domaćinstva.

Članak 40.

(1) O odobrenju iz članka 39. stavka 1. ovoga Zakona, nad ležni ured rješava rješenjem u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

(2) Ako nadležni ured ne donese rješenje iz stavka 1. ovoga članka u propisanom roku ili ne donese rješenje kojim se zahtjev odbija zbog neispunjavanja propisanih uvjeta, gradanin može, započeti s pružanjem usluga, o čemu je dužan prethodno pismeno izvijestiti nadležni ured.

(3) Nadležni ured dužan je donijeti rješenje iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana primljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako nadležni ured utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, a građanin je započeo s radom na temelju stavka 2. ovoga članka smatrat će se da usluge obavlja protivno odredbama ovoga Zakona.

(5) Nadležni ured dostavit će rješenje iz stavka 1. ovoga članka nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave, financijskoj policiji, turističkoj i sanitarnoj inspekciji nadležnog ureda prema sjedištu objekta, a ako gradanin ima prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave i uprave i nadležnom tijelu te jedinice, te Državnom zavodu za statistiku.

Članak 41.

Rješenje o odobrenju za pružanje usluga gradana u domaćinstvu sadrži:

Članak 42.

(1) Rješenje o odobrenju za pružanje usluga gradana u domaćinstvu upisuje se u Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga gradana u domaćinstvu koji vodi nadležni ured.

(2) Ministar turizma propisat će oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o obavljanju ugostiteljskih usluga gradana u domaćinstvu.

Članak 43.

(1) Odobrenje za pružanje usluga gradana u domaćinstvu prestaje važiti:

1. odjavom gradanina, danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu, ako je gradanin u odjavi utvrdio datum unatrag,

2. ako građanin ne započne pružati usluge u roku od šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o odobrenju,

3. ako prestane ispunjavati koji od uvjeta navedenih u članku 39. stavku 2. ovoga Zakona,

4. ako je inspekcijskim nadzorom utvrdeno da nisu ispunji ni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima, a utvrdeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku,

5. ako nadležno tijelo državne uprave naknadno utvrdi da je rješenje o odobrenju utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokazima.

(2) O prestanku odobrenja iz stavka 1. ovoga članka nadležni ured donosi rješenje i dostavlja ga nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave, financijskoj policiji, turističkoj sanitarnoj inspekciji nadležnog ureda prema sjedištu objekta te Državnom zavodu za statistiku.

2. Ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu

Članak 44.

(1) U domaćinstvu, koje je organizirano kao turistička seljačko gospodarstvo (u daljnjem tekstu: seljačko domaćinstvo), član seljačkog domaćinstva može pružati usluge iz članka 34. stavka 1. točke 1., osim iznajmljivanja kuća za odmor, i članka 134. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.

(2) Gostima kojima se pružaju usluge iz stavka 1. ovoga članka u seljačkom domaćinstvu, mogu se pružati i usluge doručka, polupansiona i pansiona, te usluživanje pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje.

(3) U seljačkom domaćinstvu mogu se pružati i usluge kušanja vlastitog vina ili rakije u uredenom dijelu stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, natkritom ili na otvorenom prostoru za najviše 50 osoba (izletnika) istodobno.

(4) Ministar turizma propisat će što se smatra seljačkim domaćinstvom, minimalne uvjete, uvjete za kategoriju i način kategorizacije objekata u kojima se pružaju usluge iz ovoga članka.

(5) Na pružanje usluga u seljačkom domaćinstvu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 35. do 43. ovoga Zakona.

(6) Ministar turizma, uz mišljenje ministra nadležnog za po slove poljodjelstva propisat će što se smatra pretežito vlastitom proizvodnjom, te vrstu proizvoda koji ne moraju biti iz vlastite proizvodnje u smislu stavka 2. ovoga članka.

3. Ugostiteljske usluge na plovnom objektu

Članak 45.

(1) Pod uvjetima utvrdenim ovim Zakonom i drugim propisima, gradanin može pružati usluge prehrane, pića i napitaka na svojem plovnom objektu za najviše 20 gostiju istodobno.

(2) Usluge iz stavka 1. ovoga članka, gradanin ne smije pružati u lukama, pristaništima i na sidrištima, kao i u slučaju kada plovni objekt kruži izvan luka i sidrišta, osobama koje nisu na plovni objekt ukrcane radi prijevoza.

(3) Ministar turizma propisat će minimalne uvjete, kao i način utvrdivanja minimalnih uvjeta koje moraju ispunjavati objekti iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Na pružanje usluga iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 35. do 43. ovoga Zakona.

VIII. NADZOR

Članak 46.

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo turizma.

(2) Inspekcijske poslove u provedbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u prvom stupnju obavljaju županijski uredi i ured Grada Zagreba, nadležni za poslove turističke inspekcije, a u drugom stupnju Ministarstvo turizma.

(3) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba provode nadležni turistički inspektori (u daljnjem tekstu: turistički inspektor) i drugi inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti, sukladno posebnim propisima.

Članak 47.

Turistički inspektor donijet će rješenje kojim će zabraniti obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili pružanje pojedine ugostiteljske usluge, ako:

1. pravna i fizička osoba obavlja ugostiteljsku djelatnost ili pruža pojedine ugostiteljske usluge, a da nije upisana u propisani registar, odnosno u upisnik iz članka 4. stavka 3. i članka 42. stavka 1. ovoga Zakona, izuzev u slučaju iz članka 40. stavka 2. ovoga Zakona,

2. ako pravna ili fizička osoba obavlja ugostiteljsku djelatnost ili pruža pojedine ugostiteljske usluge, a da nije pribavila rješenja da objekt u kojem pruža te usluge udovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim uvjetima propisanim posebnim propisima, izuzev u slučaju iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona,

3. pravna i fizička osoba iz članka 4. stavka 1, ovoga Zakona pruža ugostiteljsku uslugu osobama koje nisu njihovi djelatnici, članovi, umirovljenici te članovi uže obitelji njihovih djelatnika i umirovljenika s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 48.

(1) Ako ugostiteljski objekt, objekt u kojem se pružaju pojedine ugostiteljske usluge, uređaji i oprema ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim uvjetima propisanim posebnim propisima, turistički inspektor naredit će otklanjanje utvrdenih nedostataka i nepravilnosti odredujući rok u kojem se ti nedostaci i nepravilnosti moraju otkloniti.

(2) Ako nedostaci i nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka ne budu otklonjeni u odredenom roku, turistički inspektor zabranit će obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje pojedinih ugostiteljskih usluga, dok se nedostaci i nepravilnosti

ne otklone.

Članak 49.

(1) Ako nedostaci i nepravilnosti iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona ugrožavaju zdravlje i život gostiju ili zaposlenog osoblja, turistički inspektor zabranit će obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje pojedinih ugostiteljskih usluga, dok se nedostaci i nepravilnosti ne otklone.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor može naredbu izreći usmeno i zahtijevati izvršenje naredbe odmah bez odlaganja.

Članak 50.

(1) Ako turistički inspektor utvrdi da je oprema za kampiranje postavljena izvan kampa, rješenjem će narediti uklanjanje šatora, kamp -kućica, kamp-prikolica i druge opreme za kampiranje.

(2) Rok za izvršenje mjere iz stavka 1. ovoga članka je 24 sata od uručenja rješenja.

IX.KAZNENE ODREDBE

Članak 51.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ugostitelj, ako:

1. obavlja ugostiteljsku djelatnost koju prema svom predmetu poslovanja, odnosno prema propisima, Posebnim uzancama u ugostiteljstvu, te poslovnim običajima nema pravo obavljati, ili ako njegov predmet poslovanja nije određen u smislu odredbe članka 7. ovoga Zakona,

2. ne pruža ugostiteljske usluge u skladu s odredbom iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona,

3. ugostiteljski objekt ne ispunjava minimalne uvjete glede uredenja i opreme ugostiteljskih objekata, te druge uvjete sukladno ovom Zakonu, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili ako za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga nisu ispunjeni zdravstveni uvjeti za rad u ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima (članak 13. stavak 1., 2. i 3.),

4. ugostiteljski objekt koji prestane ispunjavati uvjete propisane za odredenu vrstu i kategoriju objekta i dalje posluje kao ta vrsta i kategorija ugostiteljskog objekta (članak 17.),

5. ugostitelj započne obavljati ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskom objektu prije nego što pribavi rješenje od nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma da je udovoljeno minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju u skladu s odredbom članka 20., osim u slučaju iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka kaznit će se i voditelj poslovanja ugostiteljskog objekta novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, uz izrečenu novčanu kaznu ugostitelju će se oduzeti i imovinska korist pribavljena prekršajem.

Članak 52.

(1) Novčanom kaznom od 4.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj peavna ili fizička osoba, ako:

l. ne udovoljava uvjetima iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona ili ako pruža ugostiteljske usluge osobama koje nisu njeni djelatnici, članovi, umirovljenici te članovi uže obitelji djelatnika i umirovljenika s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (članak 4. stavak 1. i 2.),

2. objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i drugim propisima (članak 4. stavak 1. i 4.),

3. pružanje ugostiteljskih usluga u objektu zatvorenog tipa ne prijavi nadležnom uredu (članak 4. stavak 3.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.500,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 2.000,00 kuna.

Članak 53.

(1) Novčanom kaznom od 3.500,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ugostitelj, ako:

1. ne utvrdi normative o utrošku namirnica i pića za pojedine usluge prehrane i pića ili ne pruži usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, ili na zahtjev normativ ne predoči gostu (članak 10. stavak 1. točka 4.),

2. vidno ne istakne cijene usluga koje nudi u ugostiteljskom objektu, na način dostupan gostima, ili ako se ne pridržava istaknutih i objavljenih eijena, ili ako kod pružanja usluga smještaja u cjenicima ne istakne i iznos boravišne pristojbe, te ako cjenici nisu dostupni gostima u dovoljnom broju primjeraka (članak 10. stavak 1. točka 5.),

3. ne izda gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga a kod pružanja usluge smještaja ne navede i iznos boravišne pristojbe (članak 10. stavak 1. točka 6.),

4. ne dostavi normative na ovjeru turističkoj inspekciji nadležnog ureda ili ih ne dostavi u propisanom roku (članak 10. stavak 1 točka 8.),

5. ne dostavi cjenike na ovjeru turističkoj inspekciji nadležnog ureda ili ih ne dostavi u propisanom roku (članak 10. stavak 1. točka 9.),

6. ne vodi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj (članak 10. stavak 1. točka 10.),

7. ne vodi knjigu žalbi u propisanom obliku i sadržaju i na propisan način, te ako ne poštuje ovim Zakonom utvrdene rokove postupka po izjavljenom prigovoru gosta (članak 10. stavak 1. točka 11.),

8. uslužuje alkoholna pića goste mlade od 18 godina ili ako uslužuje alkoholna pića protivno propisanoj zabrani (članak 1 I. stavak 1. i 2.),

9. u ugostiteljskom objektu nije odredio voditelja poslovanja sukladno odredbama članka 21. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

10. voditelj poslovanja ugostiteljskog objekta ne ispunjava propisane uvjete (članak 22.),

11. ne pruža ugostiteljsku uslugu u pokretnom objektu na propisan nađin ili ne udovoljava propisanim uvjetima ili pruža ugostiteljsku uslugu u pokretnom objektu na prostoru koji nije utvrdilo nadležno tijelo (članak 31. stavak 1., 3. i 5.),

12. ne pruža ugostiteljske usluge iz kioska, pod šatorom, na klupama, i sl. na propisani način ili ne udovoljava propisanim uvjetima (članak 32. stavak 1., 2. i 4.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1. do 8: ovoga članka kaznit će se i voditelj poslovanja ugostiteljskog objekta novčanom kaznom ođ 2.000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor m ože kazniti voditelja poslovanja na mjestu izvršenja prekršaja, novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna.

Članak 54.

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ugostitelj, ako:

1. vidno ne istakne na ulazu u ugostiteljski objekt vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta (članak 10. stavak 1. točka 1.),

2. na ulazu u ugostiteljski objekt ili u njegovoj neposrednoj blizini vidno ne istakne obavijest o radnom vremenu (članak 10. stavak 1. točka 2.),

3. u ugostiteljskom objektu za smještaj ne utvrdi kućni red i ne istakne ga na recepciji, ili izvadak iz kućnog reda ne istakne u svim sobama i apartmanima (članak 10. stavak 1. točka 3.),

4. u ugostiteljskom objektu u kojem se pružaju usluge naturistima uz naziv vrste objekta ne istakne i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima ili takve usluge pruža na prostorima koje nije odredilo nadležno tijelo (članak 10. stavak 4. i 5.),

5. se ne pridržava propisanog radnog vremena (članak 10. stavak 1. točka 1.),

6. pruža jednostavnu ugostiteljsku uslugu protivno odredbama članka 12. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i voditelj poslovanja ugostiteljskog objekta, novčanom kaznom od 2.000,00 do 7.500,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor može kazniti voditelja poslovanja na mjestu izvršenja prekršaja, novčanom kaznom u iznosu od 1.250,00 kuna.

Članak 55.

(1) Novčanom kaznom od 2.500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj građanin, ako:

1. iznajmljuje gostima sobe, apartmane i kuće za odmor s više od 10 soba, odnosno 20 postelja, organizira kamp za više od 10 smještajnih jedinica; odnosno 30 gostiju istodobno (članak 34. stavak 1. točka 1. i 2.),

2. pruža usluge doručka, polupansiona iIi pansiona protivno odredbi stavka 2. članka 34. ovoga Zakona,

3. objekt u kojem pruža usluge ne ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju (članak 35.),

4. ne ispunjava propisane zdravstvene uvjete za rad u ugostiteljstvu (članak 3.),

5. ne utvrdi normative namirnica i pića, ako takve usluge pruža i ne pruži usluge po utvrdenim normativima, te na zahtjev gosla ne predoči normativ (članak 37. stavak 1. točka 3.),

6. vidno ne istakne cijene usluga koje nudi i iznos boravišne pristojbe, na propisan i uobičajen način, te ako se ne pridržava istaknutih cijena (članak 37. stavak 1. točka 4.),

7. ne izda gostu račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, a kod pružanja usluge smještaja ne navede i iznos boravišne pristojbe (članak 37. stavak 1. točka 5.),

8. ne vodi popis gostiju (članak 37. stavak 1. točka 6.),

9. normative i cjenike ne dostavi na ovjeru turističkoj inspekciji nadležnog ureda ili ih ne dostavi u utvrdenom roku (članak 37. stavak 1. točka 7.),

10. postane poslodavac i koristi rad osoba koje nisu članovi njegovog domaćinstva (članak 38. stavak 2.),

11. članovi domaćinstva gradanina koji mu pomažu pružati usluge, ne ispunjavaju propisane zdravstvene uvjete za rad u ugostiteljstvu, sukladno posebnim propisima (članak 38. stavak 3.),

12. pruža usluge iz članka 34. i 35. ovoga Zakona bez pribavljenog odobrenja nadležnog ureda u skladu s odredbama članka 39. stavka 1., osim u slučaju iz članka 40. stavka 2. ovoga Zakona,

13. pruža usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka, a ne ispunjava uvjete iz članka 44. stavka 1. ovoga Zakona ili ako pruža te usluge u seljačkom domaćinstvu protivno odredbama članka 44. ovoga Zakona,

14. pruža usluge prehrane, pića i napitaka na plovnom objektu za više od dvadeset gostiju istodobno (članak 45. stavak 1)

15. usluge na plovnim objektima pruža u lukama, pristaništima i sidrištima ili kada plovni objekt kruži izvan luka i sidrišta, osobama koje nisu na plovni objekt ukrcane radi prijevoza (članak 45. stavak 2.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor može kazniti građanina na mjestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 56.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 7.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj gradanin, ako:

1. vidno ne istakne vrstu i kategoriju objekta u kojem pruža usluge (članak 37. stavak 1. točka 1.),

2. na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini vidno ne istakne naziv usluga koje pruža, na hrvatskom jeziku s propisanim oznakama (članak 37. stavak 1. točka 2.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor može kazniti gradanina na mjestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 750,00 kuna.

Članak 57.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 7.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja kampira izvan kampa ili postavlja šator, kamp-kućicu, kamp-prikolicu i drugu opremu za kampiranje u svrhu kampiranja izvan kampa (članak 33. stavak 2. i 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev turističkog inspektora, izreći će se zaštitna mjera oduzimanja predmeta kojima je učinjen prekršaj.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor može kazniti osobu iz stavka 1. ovoga članka na mjestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 58.

Za prekršaje utvrdene člankom 51. i 53. ovoga Zakona počinjene drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se ugostitelju i zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do godine dana.

Članak 59.

Za prekršaje utvrdene člankom 51. i 53. ovoga Zakona počinjene treći put u roku od dvije godine od pravomoćnosti rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se ugostitelju i zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti u traja nju od šest mjeseci do dvije godine.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

(1) Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost, dužni su ishoditi rješenje iz članka 23. stavka 2. ili članka 25. stavka 3. ili članka 26. stavka 2. ovoga Zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu propisa iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Ugostitelju koji ne ishodi rješenje iz stavka 1. ovoga članka, prestaje pravo obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu.

(3) Nadležni ured, odnosno Ministarstvo turizma donijet će rješenje o prestanku obavljanja ugostiteljske djelatnosti, ugostitelju iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 61.

(1) Gradani koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju ugostiteljske usluge u đomaćinstvu, dužni su ishoditi rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za objekte u kojima pružaju usluge u roku od tri godine od dana stupanja na snagu propisa iz članka 35. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Gradaninu koji ne uskladi rješenje iz stavka 0. ovoga članka, prestaje pravo pružanja ugostiteljskih usluga u objektu.

(3) Nadležni ured donosi rješenje o prestanku pružanja ugostiteljskih usluga građaninu iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 62.

Ugostitelji su dužni u svakom ugostiteljskom objektu odrediti voditelja poslovanja, sukladno ovom Zakonu, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 63.

Propise na osnovi ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet će minitar turizma u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 64.

Predstavničko tijelo dužno je donijeti propise na osnovi ovlaštenja iz ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 65.

(1) Do stupanja na snagu propisa iz članka 63. i 64. ovoga Zakona, ostaju na snazi propisi koji su doneseni za izvršenje Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 28/88., 38/88., 47/89.,16/90.,19/90., 25/93. i 44/93.).

(2) Do donošenja novog propisa o stručnoj osposobljenosti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, primjenjivat će se Pravilnik o provjerama stručne osposobljenosti za obavljanje djelatnosti samostalnog ugostitelja ("Narodne novine", br. 51/87.).

Članak 66.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 28/88., 38/88., 47/89., 16/90., 19/90., 25/93. i 44/93.) kojima se ureduje ugostiteljska djelatnost i usluge gradana u domaćinstvima te usluge gradana na plovnim objektima.

Članak 67.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 335-02/94-01/01

Zagreb, 29. lipnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.