Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 14.07.1995 Odluka o proglašenju Zakona o turističkoj inspekciji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKOJ INSPEKCIJI

Proglašavam Zakon o turističkoj inspekciji, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. lipnja 1995.

Broj: 01-95-1248/1

Zagreb, 6. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

O TURISTIČKOJ INSPEKCIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zaknom odreduje se ustrojstvo, poslovi i način rada tijela državne uprave koja obavljaju poslove turističke inspekcije (u daljnjem tekstu: turistička inspekcija) te uvjeti za imenovanje, ovlasti i dužnosti turističkih inspektora.

Članak 2.

Inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, drugih propisa i poslovnih običaja kojima se ureduje ugostiteljska i turistička djelatnost obavlja turistička inspekcija, ako zakonom nije odredeno da pojedine poslove inspekcijskog nadzora obavljaju druga tijela državne uprave.

Članak 3.

(1) Turistička inspekcija obavlja nadzor koji se odnosi na:

1. razvrstavanje i minimalne uvjete ugostiteljskih i turističkih objekata,

2. kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata,

3. izvršavanje ugovornih obveza izmedu prodavatelja i kupaca ugostiteljskih i turističkih usluga,

4. obračun, naplatu i uplatu boravišne pristojbe,

5. isticanje i pridržavanje objavljenih cijena ugostiteljskih i turističkih usluga te izdavanje računa za obavljene usluge,

6. utvrdivanje i pridržavanje normativa jela i pića u količini i kakvoći,

7. vodenje knjige žalbe i postupak u svezi s prigovorima kupaca ugostiteljskih i turističkih usluga.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka turistička inspekcija obavlja i druge poslove koji su zakonom i drugim pro pisima stavljeni u njenu nadležnost.

Članak 4.

Turistička inspekcija ne nadzire pružanje usluga prehrane i smještaja o objektima ustanova socijalne skrbi, zdravstva, odgoja, obrazovanja i drugih sličnih ustanova, Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, ako te usluge pružaju njihovi djelatnici isključivo njihovim pripadnicima i korisnicima.

II.USTROJSTVO

Članak 5.

Poslove turističke inspekcije u prvom stupnju obavljaju županijski uredi i ured Grada Zagreba nadležni za poslove turističke inspekcije, a u drugom stupnju Ministarstvo turizma.

Članak 6.

(1) Inspekcijski nadzor provode turistički inspektori županijskih ureda i ureda Grada Zagreba i turistički inspektori i viši turistički inspektori Ministarstva turizma.

(2) Inspekcijski nadzor mogu provoditi i turistički inspektori III. vrste zvanja županijskih ureda i ureda Grada Zagreba u skladu sa člankom I 2. ovoga Zakona.

(3) Inspekeijski nadzor mogu provoditi i drugi državni službenici Ministarstva turizma po posebnom ovlaštenju ministra turizma.

Članak 7.

Turističke inspektore i više turističke inspektore Ministarstva turizma postavlja i razrješava ministar turizma, a turističke inspektore i turističke inspektore III. vrste zvanja županijskih ureda i ureda Grada Zagreba postavlja i razrješava župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba.

Članak 8.

Ako za izvršenje inspekcijskih poslova županijski ured ili ured Grada Zagreba ili Ministarstvo turizma ne raspolaže dovoljnim brojem turističkih inspektora, ministar turizma može za obavljanje tih poslova ovlastiti turističke inspektore drugoga županijskog ureda, odnosno ureda Grada Zagreba.

Članak 9.

Za turističkog inspekotra županijskog ureda i ureda Grada Zagreba može se postaviti osoba koja, pored zakonom utvrdenih uvjeta za prijam u državnu službu, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

1. ima visoku stručnu spremu pravne, ekonomske, ugostiteljske, turističke, tehnološke ili poljoprivredne struke,

2. ima najmanje jednu godinu radnog staža u struci,

3. ima položen državni stručni ispit za zvanje turističkog inspektora,

4. govori jedan strani jezik.

Članak 10.

(1) Za turističkog inspektora Ministarstva turizma može se postaviti osoba, koja pored zakonom utvrdenih uvjeta za prijam u državnu službu, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

1. ima visoku stručnu spremu pravne, ekonomske, ugostiteljske, turističke, tehnološke ili poljoprivredne struke,

2. ima položen državni stručni ispit za zvanje turističkog inspektora,

3. ima najmanje pet godina radnog staža u struci nakon položenog đržavnog stručnog ispita,

4. govori jedan strani jezik.

(2) Za višega turističkog inspektora Ministarštva turizma može se postaviti osoba koja, pored zakonom utyrdenih uvjeta za prijam u državnu službu, ispunjava i posebne uvjete iz točke 1., 2. i 4. stavka 1. ovoga članka te da ima deset godina radnog staža u struci nakon položenoga državnoga stručnog ispita.

Članak 11.

Za turističkog inspektora III. vrste zvanja može se postaviti osoba koja, pored zakonom utvrdenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima najmanje srednju stručnu spremu.

Članak 12.

(1) Turistički inspektori III. vrste zvanja obavljaju manje složene inspekcijske poslove iz djelokruga turističke inspekcije, kao što su nadzor nad: iznajmljivanjem soba, kuća i stanova za odmor, turističkih apartmana, pridržavanjem radnog vremena, isticanjem cijena, izdavanjem računa, prijavom i odjavom boravka turista, obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe i sl.

(2) Turistički inspektori III. vrste zvanja mogu u poslovima nadzora iz stavka 1. ovoga članka izricati kazne na mjestu izvršenja prekršaja za prekršaje za koje je propisana novčana kazna u utvrdenom iznosu i podnositi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, a u ostalim poslovima nadzora

ovlašteni su obavIjati upravne radnje do donošenja upravnih rješenja.

Članak 13.

Turistički inspektori III. vrste zvanja, turistički inspektori i viši turistički inspektori obavljaju poslove kod kojih postoje posebni uvjeti rađa.

III. OVLASTI I OBVEZE

Članak 14.

U provedbi inspekcijskog nadzora viši turistički inspektor, turistički inspektor i turistički inspektor III. vrste zvanja (u daljnjem tekstu: turistički inspektor) je ovlašten pregledati: poslovne i druge prostorije i prostore u kojima se obavlja ugostiteljska i turistička djelatnost; robu, uređaje i opremu kojima se obavlja ugostiteljska i turištička djelatnost; stambene prostorije i prostore u domaćinstvima odnosno stambene zgrade, stanove i kuće za iznajmljivanje u kojima se turistima i putnicima pružaju ugostiteljske i turističke usluge; zgrade, uredaje i opremu luka nautičkog turizma, vozila i plovila kojima se ili u kojima še obavlja ugostiteljska i turistička djelatnost; poslovne knjige, ugovore, isprave i evidencije i drugu poslovnu dokumentaciju koja mu omogućuje uvid u poslovanje pravne i fizičke osobe koja pruža ugostiteljske i turističke usluge; isprave na osnovi kojih se može utvrditi identitet fizičkih osoba, koje podliježu inspekcijskom nadzoru; te obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Članak 15.

(1) Pravne i fizičke osobe čije su prostorije i prostori, uredaji i oprema, odnosno predmeti rada i poslovanja, podvrgnuti inspekcijskom pregledu, obvezne su omogućiti turističkom inspektoru nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora.

(2) Pravne i fizičke osobe obvezne su, na zahtjev turističkog inspektora, dostaviti ili pripremiti podatke, obavijesti i materijale koji su mu potrebni za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti u primjerenom roku koji on odredi.

Članak 16.

(1) Ako turistički inspektor prilikom obavljanja nadzora utvrdi da je povrijeden zakon ili drugi propis, dužan je bez odgadanja, a najkasnije u roku 15 dana od dana sastavljanja zapisnika, podnijeti prijavu nadležnom državnom tijelu zbog krivičnog djela ili privrednog prijestupa, odnosno podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, iIi izreći zakonom iIi drugim propisom utvrđenu prekršajnu kaznu, ako je na to ovlašten zakonom ili drugim propisom.

(2) Ako turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi da zakon ili drugi propis nije primijenjen ili da nije pravilno primijenjen, naredit će rješenjem otklanjanje utvrdene nepravilnosti, ako je to zakonom ili drugim propisom predvideno, odredujući rok u kojem se nepravilnosti moraju otkloniti.

(3) Turistički inspektor rješenje iz stavka 2. ovoga članka donijet će bez odgadanja, a najkasnije u roku 15 dana od dana završetka nadzora s utvrdenim činjenicama odlučnim za donošenje rješenja.

Članak 17.

(1) Turisitčki inspektor rješenjem će zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti, odnosno pružanje tih usluga: ako se obavljaju bez upisa u propisani registar, odnosno upisnik, ako se obavljaju bez rješenja nadležnog tijela državne uprave kojim je utvrdeno da prostor, uredaji i oprema udovoljavaju propisanim uvjetima ili, ako je obavljanje tih djelatnosti, odnosno pružanje tih usluga u suprotnosti sa zakonom.

(2) Turistički inspektor rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijet će bez odgadanja, a najkasnije u roku osam dana od dana završetka nadzora, s utvrđenim činjenicama odlučnim za donošenje rješenja.

Članak 18.

(1) Turistički inspektor donijet će usmeno rješenje i odmah narediti izvršenje u slučajevima kada utvrdi da pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost usprkos, u prekršajnom postupku izrečenoj zaštitnoj mjeri zabrane obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti, a koja je postala pravnomoćna i izvršna.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor unijet će u zapisnik o provedenom inspekcijskom pregledu.

Članak 19.

(1) Turistički inspektor u provedbi rješenja iz članka 17. i 18, ovoga Zakona pečaćenjem ili na drugi pogodan način će zatvoriti prostorije u kojima se obavlja ugostiteljska i turistička djelatnost, osim stambenih prostorija i prostorija u domaćinstvima, odnosno stambene zgrade, te može oduzeti opremu, uredaje, sredstva za rad i prijevozna sredstva kojima se obavlja djelatnost, do konačne odluke nadležnog tijela.

(2) Izvršno rješenje turističkog inspektora, koje se odnosi na nenovčane obveze, može se izvršiti i neposredno bez prethodne primjene prisilnih mjera iz članka 286. Zakona o općem upravnom postupku.

(3) Izvršno rješenje turističkog inspektora, koje se odnosi na novčane obveze, prisilno se izvršava putem nadležne porezne uprave po postupku za naplatu poreza.

Članak 20.

(1) Ako je zakonom predvidena mogućnost oduzimanja predmeta kojima je učinjen prekršaj, privredni prijestup ili krivično djelo, turistički inspektor može privremeno oduzeti te predmete o čemu je dužan izdati pismenu potvrdu.

(2) Turistički inspektor je obvezan o privremenom ođuzimanju predmeta odmah izvijestiti nadležno sudbeno tijelo kod kojeg pokreće postupak zbog učinjenog prekršaja, privrednog prijestupa iIi krivičnog djela zavisno o kvalifikaciji djela učinjenog oduzetim predmetom.

(3) Tijelo državne uprave u čijem se sastavu nalazi turistička inspekcija osigurat će uvjete za održavanje i čuvanje privremeno oduzetih predmeta.

Članak 21.

(1) Ako turistički inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da je kupcu ugostiteljske, odnosno turističke usluge zaračunata ili naplaćena viša cijena od utvrđene, a prodavatelj usIuge odbije vratiti više naplaćeni iznos, rješenjem će narediti prodavatelju usluge da vrati više naplaćeni iznos oštećenom kupcu usluge i bez odlaganja podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

(2) Ako kupac usluge iz stavka 1. ovoga članka nije poznat, turistički inspektor će u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka predložiti da se više naplaćeni iznos oduzme kao protupravno stečena imovinska korist.

Članak 22.

Ako turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi nepravilnosti ili nepridržavanje propisa za čiji nadzor je nadležno drugo tijelo državne upeave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana, obavijestit će to tijelo.

Članak 23.

(1) Protiv rješenja turištičkog inspektora županijskog ureda, odnosno ureda Grada Zagreba, može se u roku od osam dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Ministarstvu turizma.

(2) Turistički inspektor županijskog ureda, odnosno ureda Grada Zagreba, dužan je bez odgadanja, a najkasnije u roku od pet dana od dana primitka žalbe, poslati žalbu na rješavanje Ministarstvu turizma.

(3) Ministarstvo turizma dužno je rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci bez odgadanja, t najkasnije u roku od mjesec dana, računajući od dana primitka uredno predane žalbe.

(4) Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

(5) Protiv rješenja koje u prvom stupnju donese turistički inspektor Ministarstva turizma nije dopuštena žalba, ali se znože pokrenuti upravni spor.

Članak 24.

(1) Po izvršnosti rješenja turistički inspektor utvrdit će je li rješenje izvršeno te, ako nije izvršeno, bez odgadanja če pokrenuti postupak za njegovo izvršenje.

(2) Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja turistički inspektor donijet će bez odgadanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana kada je utvrdio da rješenje nije izvršeno.

(3) Troškove izvršenja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti naređenu upravnu mjeru.

Članak 25.

(1) Pri obavljanju inspekcijskog nadzora turistički inspektor mora imati iskaznicu i značku turističkog inspektora kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Obrazac iskaznice i oblik značke turističkog inspektora, način njihova izdavanja i uporabe propisuje ministar turizma.

Članak 26.

(1) Turistička inspekcija vodi očevidnik objekata koje nadzire, a turistički inspektor očevidnik o obavljenim pregledima i poduzetim mjerama.

(2) Način vodenja očevidnika iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar turizma.

IV.KAZNENE ODREDBE

Članak 27.

(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba:

1. ako ne postupi ili u odredenom roku ne postupi po rješenju turističkog inspektora (članak 16. stavak 2., članak 17., članak 18. i članak 21. stavak 1.),

2. ako nastavi obavljati ugostiteljsku i turističku djelatnost usprkos izrečenoj zaštitnoj mjeri zabrane obavljanja djelatnosti (članak 18.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 kuna.

Članak 28.

(1) Novčanom kaznom od 4:000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba:

l. ako ne dopusti turističkom inspektoru pregled poslovnih i drugih prostorija i prostora u kojima se obavlja ugostiteljska i turistička djelantost, sobe, uredaja i opreme kojima se obavlja ugostiteljska i turistička djelatnost, stambenih prostorija i prostora u domaćinstvu, odnosno stambenih zgrada, stanova i kuća za iznajmljivarije u kojima se turistima i putnicima pružaju ugostiteljske i turističke usluge, zgrada, uredaja i opreme luka nautičkog turizma, vozila i plovila kojima se ili u kojima se obavlja ugostiteljska i tucistička djelatnost, poslovnih knjiga, ugovora, isprava i evidencija i druge dokumentacije ili ako na drugi način spriječi ili ometa turističkog inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora (članak 14. i članak 15. stavak 1.),

2. ako turističkom inspektoru na njegov zahtjev ne dostavi u odredenom roku podatke, obavijesti i materijale potrebne za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti ili, ako dostavi netočne podatke (članak 15. stavak 2.),

3. ako turističkoin inspektoru ne dopusti oduzimanje predmeta kojima je učinjen prekršaj, privredni prijestup ili krivično djelo (članak 20. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Turistički inspektori zatečeni na radu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju radom u zvanju turističkog inspektora.

(2) Pomoćni turistički inspektori zatečeni na radu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju radom u zvanju turističkog inspektora III. vrste zvanja.

Članak 30.

(1) Ministar turizma u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, propisat će program posebnog dijela državnog stručnog ispita za turističkog inspektora i imenovati članove ispitne komisije koji ispituju posebni dio državnog stručnog ispita.

(2) Ministar turizma u roku iz stavka 1. ovoga članka donijet će propise na temelju članka 25. i 26. ovoga Zakona.

(3) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. i 2. ovoga članka, primjenjuju se propisi donijeti za provedbu Zakona o turističkoj inspekciji ("Narodne novine", br. 51/87., 26/93. i 29/94.).

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o turističkoj inspekciji ("Narodne novine". br. 51/87., 26/93. i 29/94.).

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:334-09/94-01/01

Zagreb, 21. lipnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.