Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 14.07.1995 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 29. lipnja 1995.

Broj: 01-95-1252/1

Zagreb, 6. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Članak 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/94. - pročišćeni tekst i 21/95.) u članku 5. riječ: "takse" zamjenjuje se riječima: "upravne pristojbe".

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. i 2. i članku 22. stavku 2. riječi: "uvjetima uredenja prostora" zamjenjuju se riječima: "lokacijskom dozvolom".

Članak 3.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi: "Provedbu mjera zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu obavljaju i inspektori zaštite od požara nadležne policijske uprave".

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi

"Oslobodeni su od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za izgradnju stambenoga, gospodarskoga, poslovnog ili javnog objekta po ishodenju lokacijske dozvole, i to:

100% kad zahtjev podnese

1. osoba kojoj je takav objekat uništen ili nedostupan, ako je državljanin Republike Hrvatske,

2. osoba kojoj je poginuo iIi nestao član obiteljskog domaćinstva,

3. osoba koja je ratni vojni ili civilni invalid domovinskog

rata,

4. fizičke i pravne osobe kod izgradnje objekata za smještaj prognanika i izbjeglica,

5. pravne i fizičke osobe za izgradnju javnih objekata (škole, knjižnice, zdravstvene ustanove, sakralni objekti, objekti kulture i sl:) u mjestima u kojima su ti objekti uništeni u oružanoj agresiji te stanova i kuća za stradalnike domovinskog rata,

6. obitelj s troje ili više djece".

Članak 5

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta plaća se prema površini građevinske parcele stambene ili druge gradevine".

Stavak 2. i 3. brišu se.

Članak 6

U članku 33. stavak 3. briše se.

Članak 7.

U članku 36. stavku 1. brišu se riječi: "1. i" Stavak 4. briše se.

Članak 8.

U članku 37. stavku 1. brišu se riječi: "Na osnovi odluke o izboru najpovoljnije ponude župan i podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu".

Članak 9.

Članak 38. mijenja se i glasi:

"Sredstva ostvarena od zakupnine i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prihod su proračuna države, županije, općine ili grada na čijem se području stječe pravo gospodarskog korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka raspodjeljuju se tako da 33% pripada državnom proračunu, 33% prorađunu županije, dok 34% pripada proračunu općine ili grada na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi, a koristit će se za provedbu programa u poljoprivrednoj proizvodnji".

Ministar poljoprivrede i šumarstvu propisat će uvjete i način korištenja sredstava iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 10.

U članku 39. stavku 2. iza riječi "rata" dodaju se riječi: "prognanih i izbjeglih osoba".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Odluku o osnivanju služnosti donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Komisije koju osniva Vlada Republike Hrvatske od predstavnika Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva obrane i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva".

Članak 11.

U članku 40. stavku I. riječ: "prodati i" brišu se. Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 12.

Iza članka 40. dodaju se novi članci 40a., 40b. i 40c. koji glase: "Članak 40a.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države prodaje se i daje u zakup javnim natječajem.

Odluku o prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta javnim natječajem donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva nakon pribavljenog mišIjenja poglavarstva županije i mišljenja poglavarstva općine na kojoj se nalazi poljoprivredno zemljište koje je predmet prodaje ili zakupa.

Na osnovi odluke o prodaji ili zakupu raspisuje se javni natječaj.

Postupak javnog natječaja provodi komisija iz članka 36. stavka 2. i 3. ovoga Zakona i daje Ministarstvu poljopovrede i šumarstva prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Najpovoljnija ponuda smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.

Iznimno od stavka 5. ovoga članka poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može se prodati ili dati u zakup po propisanoj poketnoj cijeni ako je ponudu podnijela:

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Vlada Republike Hrvatske.

Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude župan i podnositelj ponude sklapaju ugovor o kupoprodaji ili zakupu.

Kod isplate kupoprodajne cijene u cijelosti kupac ostvaruje pravo na popust u iznosu od 20% od postignute kupoprodajne cijene.

Ugovorom o kupoprodaji može se predvidjeti obročna otplata ugovorenog iznosa kupoprodajne cijene.

Rok obročne otplate ne može biti duži od 20 godina.

Svi neisplaćeni obroci iz ugovora revaloriziraju se na dan dospijeća, ako nastupi povećanje ili umanjenje nominalnog iznosa plaća u gospodarstvu Republike Hrvatske za najmanje 10% u odnosu na dan sklapanja ugovora.

Članak 40b.

Iznimno od članka 40a. ovoga Zakona poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može se prodati izravnom pogodbom i to najniže po propisanoj početnoj cijeni.

Po cijeni iz stavka 1. ovoga članka poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može se prodati kad investitor priloži dokaz o utvrđenom interesu Republike za izgradnju objekta ili izvodenja radova na tom poljoprivrednom zemljištu.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi komisija iz članka 36. stavak 2. i 3. ovoga Zakona.

Odredbe članka 37. stavka 1. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na sklapanje ugovora o prodaji izravnom pogodbom.

Članak 40c.

Odredbe iz članka 33. i 37. stavka 1. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na sklapanje ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države."

Članak 13.

U članku 42. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi

"4. kako se provode mjere osiguranja zaštite od požara i nareduje provodenje odredenih mjera, ako utvrdi da se pravne i fizičke osobe koje su korisnici ili vlasnici poljoprivrednog zemljišta ne pridržavaju propisa, odnosno naredenih mjera za zaštitu od požara."

Članak 14.

U članku 48. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti I.200 do 12.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 5.000,00 do 45.000,00 kuna", a riječi: "za privredni prijestup" zamjenjuju se riječima: "za prekršaj".

U stavku 2. riječi: " Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka" zamjenjuju se riječima: "Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, a riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 500,00 do 2.500,00 kuna".

Članak 15.

U članku 49. stavku I. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 10.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 3.500,00 do 35.000,00 kunacc, a riječi: "za privredni prijestup" zamjenjuju se riječima: "za prekršaj".

U stavku 2. rijeći: " Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka" zamjenjuju se riječima: "Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka", a riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 400 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 400,00 do 2.000,00 kuna".

Članak 16.

U članku 50. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2.500,00 do 30.000,00 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 250 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 200,00 do 2.000,00 kuna".

Članak 17.

U članku 51. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 50 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2.000,00 do 25.000,00 kuna".

Članak 18.

U članku 52. riječi; "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 250 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2.000,00 do 20.000,00 kuna".

U stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

"3. koja ne pusti u posjed slobodan od stvari i osoba novog vlasnika poljoprivrednog zemljišta (za površinu od jedan hektar- članak 58. stavak 4.)".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 200 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 200,00 do 1.500,00 kuna".

Članak 19

U članku 53, stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 200 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.500,00 do 17.000,00 kuna".

U stavku 1. točka 2. iza riječi: "proizvodnju" briše se zarez i dodaju se riječi: "i to tko hektaru".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 120 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 200,00 do 1.000,00 kuna".

Članak 20.

U članku 54. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 120 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.000,00 do 7 000,00 kuna".

Članak 21.

U članku 58. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Posjednik poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ovoga članka, koji nije sudjelovao u javnom natječaju za raspolaganje tim poljoprivrednim zemljištem ili nije u njemu uspio, dužan je na zahtjev vlasnika zemljišta, istom predati zemljište u posjed slobodno od osoba i stvari".

Članak 22.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na zahtjeve koji su podneseni do stupanja na snagu ovoga Zakona u kojima nije donijeto konačno rješenje ili ako ta rješenja budu poništena ili ukinuta.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 21/95.).

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:320-02/94-01/04

Zagreb, 29. lipnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.