Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 14.07.1995 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokim učilištima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKIM UČILIŠTIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokim učilištima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 29. lipnja 1995.

Broj:01-95-1251/1

Zagreb, 6. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKIM UČILIŠTIMA

Članak 1.

U Zakonu o visokim učilištima ("Narodne novine", br 96/93.) u članku 167. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Sveučilišta i visoka učilišta u njihovu sastavu mogu upisati studente prve godine stručnih studija počevši od školske godine 1995/96. samo uz prethodnu dozvolu ministra i to najdulje do školske godine 1991/98".

U dosadašnjem stavku 2. riječi: "dana stupanja na snagu ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "zadnjeg upisa u prvu godinu studija."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

U članku 169. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Odredbe ovoga Zakona o dopuštenom broju polaganja ispita primjenjivat će se od 1994/95. školske godine za sve studente koji su te i slijedećih godina prvi put upisali studij".

Članak 3.

Na prijedlog Vijeća za novčanu potporu visokog školstva Ministarstvo će predložiti privremena mjerila i pravila za novčano praćenje rada visokih učilišta u 1995. godini te predložiti proračun za 1996. godinu na način utvrden Zakonom o visokim učilištima ("Narodne novine", br. 96/93.).

Članak 4.

Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu dužno je do 1. listopada 1998. godine na način utvrden Zakonom o visokim učilištima ("Narodne novine", br. 96/93.), provesti postupak vrednovanja postojećih visokih učilišta i predložiti Saboru Republike Hrvatske donošenje Odluke o programu preobrazbe javnih visokih učilišta.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-01/94-01/07

Zagreb, 29. lipnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.