Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 14.07.1995 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1995.

Broj: 01-95-1250/1

Zagreb, 6. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZIJI

Članak 1.

U Zakonu o državnoj reviziji ("Narodne novine", br, 70/93.) u članku 8. stavku 3. riječi: "računovodstvenog iskustva" zamjenjuju se riječima: "radnog iskustva kao diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik".

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"(2) Ispit iz stavka 1. ovoga članka polaže se pred komisijom koju imenuje glavni državni revizor. Osobi koja s uspjehom položi ispit glavni državni revizor izdaje certifikat ovlaštenog državnog revizora.

(3) Kandidat za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog državnog revizora prije polaganja ispita treba imati položen opći dio državnog stručnog ispita, osim ako je osloboden prema odredbama zakona koje se odnose na državne službenike i namještenike."

Članak 3.

U članku 14. stavku l, riječi: "protuvrijednosti hrvatskih dinara od 1.000 do 12.5000 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 3.500 do 40.000 kuna."

U stavku 2. riječi: "protuvrijednosti hrvatskih dinara od 500 do 1.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 1.500 do 3.500 kuna."

Stavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

"a) da kao diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ima najmanje 5 godina radnog iskustva na području asnancija ili računovodstva, ili"

Točka b) briše se, a točka ć) postaje točka b).

U stavku 4. riječi: "30. lipnja 1995." zamjenjuju se riječima: "31. prosinca 1996."

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-03/93-01/01

Zagreb, 28. lipnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.