Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.06.1995 Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 15. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 22/95.), ministar financija uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza, ministra rada i socijalne skrbi, ministra znanosti i tehnologije i ministra prosvjete i športa; donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KORIŠTENJE POVLASTICA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se postupak za ostvarivanje prava na korištenje povlastica propisanih u Uredbi o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 22/95. u daljnjem tekstu Uredba) te način izračunavanja iskorištenih povlastica.

II. KORIŠTENJE POVLASTICA UČENIKA I STUDENATA

Članak 2.

Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 1. Uredbe koriste pravo na povlasticu na temelju potvrde koju izdaje županijski ured za prosvjetu, kulturu i informiranje, šport i tehničku kulturu nadležan prema mjestu sjedišta obrazovne ustanove.

Potvrda iz stavka 1. ovoga članka za korištenje povlastica za organizirana skupna putovanja izdaje se na Obrascu br.1 u tri primjerka.

Po jedan primjerak potvrde županijski ured za prosvjetu, kulturu i informiranje, šport i tehničku kulturu uručuje vođi puta i prijevozniku, a jedan primjerak zadržava u svojoj evidenciji.

Ako se povlastice koriste za putovanje na redovnim linijama vlakom i brodom, potvrda se izdaje napose o, prijevozu vlakom, a napose o prijevozu brodom za stanovitu relaciju.

Na poleđini potvrde prijevoznik upisuje broj korisnika, broj izdane vozne karte, cijenu prijevoza, svotu naplaćenu od korisnika i svotu iskorištene povlastice.

Članak 3.

Povlastice iz članka 6. Uredbe korisnici ostvaruju uz potvrdu obrazovne ustanove na Obrascu br. 2. da je korisnik učenik ili redovni student.

Za dnevna putovanja obrazovna ustanova izdaje potvrdu o upisu u školsku godinu odnosno semestar, a za pojedinačna putovanja potvrdu izdaje napose za svako putovanje.

Prijevoznik za dnevna putovanja izdaje mjesečne pretplatne vozne karte, na temelju iskaznice čiji obrazac sam utvrđuje:

Obrazovne ustanove vode posebnu evidenciju o izdanim potvrdama iz stavka 2. ovoga članka, prema vrstama povlastica.

III. KORIŠTENJE POVLASTICA INVALIDNIH OSOBA

Članak 4.

Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 2. Uredbe pravo na povlastice iz članka 7. Uredbe koriste na temelju objave koju izdaje nadležni županijski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb na osnovi dokumentacije iz koje se vidi da se radi o osobi navedenoj u članku 2. stavku 1. točki 2. Uredbe.

Pravo na povlašteni prijevoz ostvaruju korisnici na temelju objave za povlašteni prijevoz (Obrazac br. 3.)

Pravo na besplatni prijevoz ostvaruje pratitelj invalidne osobe na temelju objave za besplatni prijevoz (Obrazac br. 4.)

Na temelju objave za besplatni ili povlašteni prijevoz, ovlašteni prijevoznik izdaje korisniku objave voznu kartu. Na poleđini objave, koja ostaje korisniku, prijevoznik upisuje mjesto i datum izdavanja karte uz potpis i pečat.

Županijski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb obvezan je voditi evidenciju o izdanim objavama.

Evidencija o izdanim objavama sadrži ime i prezime korisnika, broj i datum izdane objave, svojstvo korisnika te naziv dokumenta na temelju kojega je izdana objava (presliku dokumenta treba priložiti uz evidenciju).

IV. POSTUPAK ZA OBRAČUNAVANJE ISKORIŠTENIH POVLASTICA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

Članak 5.

Društvo "HŽ - Hrvatske željeznice" i javno poduzeće "Jadrolinija Rijeka" (u daljnjem tekstu prijevoznici) sastavljaju obračun za iskoritšene povlastice.

Obračun za iskorištene povlastice za skupna putovanja učenika i studenata sastavlja se na Obrascu br. 5., na temelju potvrde (Obrazac br.1).

Obračun za iskorištene povlastice za dnevna putovanja učenika i studenata sastavlja se na Obrascu br. 6., na temelju izdanih voznih karata.

Obračun za iskorištene povlastice za pojedinačna putovanja učenika i studenata sastavlja se na Obrascu br. 7., na temelju izdanih voznih karata.

Obračun za iskorištene povlastice invalidnih osoba sastavlja se na Obrascu br. 8, na temelju izdanih voznih karata.

Obračun za iskorištene povlastice pratitelja invalidnih osoba sastavlja se na Obrascu br. 9., na temelju voznih karata.

Radi uvida u vrstu iskorištenih povlastica i svotu obračunatih sredstava za iskorištene povlastice u unutarnjem putničkom prometu, prijevoznici o tome svakog mjeseca sastavljaju izvješće i dostavljaju ga Ministarstvu prosvjete i športa (za učnike), Ministarstvu znanosti i tehnologije (za studente), Ministarstvu rada i socijalne skrbi (za invalidne osobe) i Ministarstvu financija za sve korisnike povlastica i to do 30-og u mjesecu za protekli mjesec.

Oblik i sadržaj izvješća iz stavka 7. ovoga članka utvrdit će njegovi podnositelji.

Članak 6.

Obrasci od 1 do 9 sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Obrasce iz ovoga Pravilnika pribavljaju izdavatelji tih obrazaca.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na povlastice u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 61/94.).

Članak 9.

Postupci pokrenuti za ostvarivanje prava na povlastice u unutarnjem putničkom prometu dovršit će se prema Pravilniku koji je važio u vrijeme njihova pokretanja.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stnpa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/95-01/01

Urbroj: 513 -04/9-19

Zagreb,12. lipnja 1995.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Obrazac br 1.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ___________________

Županijski ured za prosvjetu kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu ____________________

Broj: ________________________

Datum: ______________________

POTVRDA

za korištenje povlastice 40% od redovne cijene prijevoza za skupna putovanja učenika-studenata* u redovnom prometu vlakom - brodom*

Skupina koju čine _________________ učenika i studenata

                         (broj učenika, studenata)

čija se imena nalaze na poleđini ove potvrde

od _____________________ do _________________

preko _______________________________________

od ______________________ do _________________

preko _______________________________________

Ova potvrda vrijedi mjesec dana od dana izdavanja.

Svrha putovanja** ______________________________

Sudionici su putovanja

učenici ili studenti* školska godina 19 _____/19 _____.

Vođa puta _______________________________________

Pored vođe puta, skupina ima ________________________

pratitelja učenika-studenata

_________________________________________________

_________________________________________

* Nepotrebno precrtati.

* * Svrha putovanja može biti izvršavanje ciljeva ili zadataka obrazovnog programa.

Poleđina Obrasca 1

POPIS UČENIKA ILI STUDENATA SKUPNOG PUTOVANJA

Red. br.

Ime i prezime

Red. br.

Ime i prezime

1 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8 16

Zaključno s rednim brojem: __________________________

Popunjava prijevoznik

________________________________________________

Vrsta vlaka-broda* * ________________________________

Razred-klasa** ____________________________________

Broj izdane vozne karte ______________________________

Redovna cijena prijevoza ________________________kuna

Od toga: naplaćeno od korisnika __________________ kuna

Za naknadu ___________________________________kuna

______________________________

_________________________________________________________________________

* Ako skupina ima veći broj učenika ili studenata nego što ima rubrika, za ostale učenike ili studente ovome Obrascu valja priložiti dopunski popis, koji ovlašteni izdavatelj ovjerava pečatom i potpisom. * * Korisnik ima pravo na povlasticu za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i u prvoj klasi na brodu.

Obrazac br 2.

Popunjava ustanova obrazovanja

______________________________________________________________

POTVRDA

za korištenje povlaštenog prijevoza učenika-studenta* vlakom-brodom*

__________________________________________________

redovni je učenik ove ustanove obrazovanja - redovni student* ove ustanove obrazovanja u školskoj

godini 19 ______/19 ______.

Prebivalište _________________________________________

Potvrda se izdaje za korištenje povlastice:

za dnevna putovanja - pojedinačna *

šk. god.19 _____.

putovanje od _____________________ do _________________

_____________________________________

Popunjava prijevoznik

Vrsta vlaka-broda* ____________________________________________

Razred-klasa* * ______________________________________________

Broj izdanih voznih karata ______________________________________

Redovna cijena prijevoza ___________________________________ kuna

Naplaćeno od korisnika _____________________________________ kuna

Za naknadu _______________________________________________ kuna

M.P.

____________________________

* Nepotrehno precrtati

* *Korisnik ima pravo na povlasticu za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i u prvoj klasi na brodu.

Obrazac br. 3

ŽUPANIJA _______________

_________________________

Županijski ured za rad,

zdravstvo i socijalnu skrb

OBJAVA

za povlašteni prijevoz željeznicom i brodom invalidne osobe prema Uredbi o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 22/95.)

_____________________________________________________

iz ____________________ mjesto, općina i grad ______________

rođ. ____________________ , osobna iskaznica broj ____________

izdana u __________________ , JMBG _______________________

na temelju đlanka 7. stavak 1. Uredbe ima pravo u unutarnjem putničkom prometu, na vožnju željeznicom - brodom uz povlasticu od 75% od redovne cijene vozne karte:

- za prijevoz u odlasku od ________________ do _________________

preko ______________________

- za prijevoz u povratku od ________________ do _________________

preko _____________________

Korisnik ima pravo na povlasticu za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i u prvoj klasi na brodu.

Objava vrijedi 60 dana od dana izdavanja.

______________________ M.P. _________________________

(mjesto i datum izdavanja)                 (potpis ovlaštene osobe)

PRIOPĆENJE PRIJEVOZNIKU

Na osnovi ove objave, ovlašteni prijevoznik, osobi naznačenoj u ovoj objavi, izdaje kartu za prijevoz uz navedenu povlasticu, na koju upisuje postotak povlastice i serijski broj objave, a na poleđini objave, koja ostaje korisniku, obvezno upisuje mjesto i datum izdavanja karte s povlasticom za relaciju od___do___, uz potpis i pečat.

Obrazac br. 4

ŽUPANIJA ________________

__________________________

Županijski ured za rad,

zdravstvo i socijalnu skrb

OBJAVA za besplatni prijevoz želježnicom i brodom pratitelja invalidne osobe prema Uredbi o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 22/95.)

____________________________________________

iz ________________ , mjesto, općina, grad, ____________

rođ. _______________ , osobna iskaznica broj ___________

izdana u __________________ , JMBG __________________

na temelju članka 7. stavka 4. Uredbe ima pravo na besplatni prijevoz

- za prijevoz u odlasku od _______________ do _______________

- za prijevoz u povratku od ______________ do ________________

kao pratitelj

________________________, _____________________

Pratitelj ima pravo na povlasticu za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i u prvoj klasi na brodu.

Objava vrijedi uz osobnu iskaznicu pratitelja i odgovarajuću voznu kartu za osobu koju prati.

Objava vrijedi za vrijeme za koje vrijedi objava osobe koju prati.

_________________________ M.P. ________________________

(mjesto i datum udavanja)                       (potpis ovlaštene osobe)

PRIOPĆENJE PRIJEVOZNIKU

Na osnovi ove objave ovlašteni prijevoznik, osobi naznačenoj u ovoj objavi, izdaje kartu za prijevoz uz navedenu povlasticu, na koju upisuje postotak povlastice i serijski broj objave, a na poleđini objave, koja ostaje korisniku, obvezno upisuje mjesto i datum izdavauja karte s povlasticom za relaciju od___do___, uz potpis i pečat.

* Napomena: Navesti invalidnu osobu iz stavka 2. članka 2. Uredbe

Obrazac br. 5

__________________________________

Naziv i sjedište prijevoznika

Grana prometa: *

- željeznički

- pomorski

OBRAČUN

za iskorištene povlastice za skupna putovanja učenika-studenata* u mjesecu ___________ 19 _____ ., godine prema članku 3. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 22/95.)

Red. broj

Izdavatelj potvrde

Broj korisnika

Redovna cijena prijevoza

Ukupna svota redovne cijene (3x4)

Naplaćena svota od korisnika iz kol. 4

Svota za obračun povlastice (40% iz kol. 4)

učenik student

1

2

3

4

5

6

7


UKUPNO ____________________________

Ukupna obračunata svota slovima _____________________________________ kuna

Da je ovaj obračun pravilno i točno sastavljen, na temelju pravovaljane dokumentacije, pod prekršajnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuju:

__________________________________

odgovorni djelatnik računovodstvene službe DIREKTOR

____________________________________ M.P. _________________

____________

* Nepotrebno precrtati

Obrazac br. 6

___________________________________

Naziv i sjedište prijevoznika

Grana prometa: *

- željeznički

- pomorski

OBRAČUN

za iskorištene povlastice za dnevna putovanja učenika-studenata* tijekom školske godine 19 ________ /19 _______ ., prema članku 6. stavak 1. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 22/95.)

Red.

broj

Izdavatelj potvrde

Broj korisnika

Redovna cijena prijevoza

Ukupna svota redovne cijene (3x4)

Naplaćena svota od korisnika iz kol. 4

Svota za obračun povlastice (20% iz kol. 4)

učenik student

1

2

3

4

5

6

7

UKUPNO ____________________________

Ukupna obračunata svota slovima _____________________________________ kuna

Da je ovaj obračun pravilno i točno sastavljen, na temelju pravovaljane dokumentacije, pod prekršajnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuju:

__________________________________

odgovorni djelatnik računovodstvene službe DIREKTOR

____________________________________ M.P. _________________

____________

* Nepotrebno precrtati

Obrazac br. 7

___________________________________

Naziv i sjedište prijevoznika

Grana prometa: *

- željeznički

- pomorski

OBRAČUN

za iskorištene povlastice za četiri pojedinačna putovanja učenika-studenata* tijekom školske godine 19 _____ /19 _____ .,prema članku 6. stavak 2. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 22/95.)

Red. broj

Izdavatelj potvrde

Broj korisnika

Redovna cijena prijevoza

Ukupna svota redovne cijene (3x4)

Naplaćena svota od korisnika iz kol. 4

Svota za obračun povlastice (25% iz kol. 4)

učenik student

1

2

3

4

5

6

7

UKUPNO ____________________________

Ukupna obračunata svota slovima _____________________________________ kuna

Da je ovaj obračun pravilno i točno sastavljen, na temelju pravovaljane dokumentacije, pod prekršajnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuju:

odgovorni djelatnik računovodstvene službe DIREKTOR

____________________________________ M.P. _________________

____________

* Nepotrebno precrtati

Obrazac br. 8

___________________________________

Naziv i sjedište prijevoznika

Grana prometa: *

- željeznički

- pomorski

OBRAČUN

za iskorištene povlastice invalidnih osoba u unutarnjem putničkom prometu prema članku 7. stavak 1. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 22/95.)

Red. broj

Izdavatelj potvrde

Broj korisnika

Redovna cijena prijevoza

Ukupna svota redovne cijene (3x4)

Naplaćena svota od korisnika

Svota za obračun povlastice (75% iz kol. 4)

1

2

3

4

5

6

7

UKUPNO ____________________________

Ukupna obračunata svota slovima _____________________________________ kuna

Da je ovaj obračun pravilno i točno sastavljen, na temelju pravovaljane dokumentacije, pod prekršajnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuju:

__________________________________

odgovorni djelatnik računovodstvene službe DIREKTOR

____________________________________ M.P. _________________

____________

* Nepotrebno precrtati

Obrazac br. 9

___________________________________

Naziv i sjedište prijevoznika

Grana prometa: *

- željeznički

- pomorski

OBRAČUN

za iskorištene povlastice pratitelja invalidnih osoba u unutarnjem putničkom prometu prema članku 7. stavak 4. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 22/95.)

Red. broj

Izdavatelj potvrde

Broj korisnika

Redovna cijena prijevoza

Ukupna svota redovne cijene (3x4)

Naplaćena svota od korisnika

Svota za obračun povlastice (100% iz kol. 4)

1

2

3

4

5

6

7

Red. broj Ime i prezime korisnika Broj korisnika Redovna cijena prijevoza Ukupna svota redovne cijene (3x4) Svota za obračun povlastice (100% iz kol. 4)

UKUPNO ____________________________

Ukupna obračunata svota slovima _____________________________________ kuna

Da je ovaj obračun pravilno i točno sastavljen, na temelju pravovaljane dokumentacije, pod prekršajnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuju:

__________________________________

odgovorni djelatnik računovodstvene službe DIREKTOR

____________________________________ M.P. _________________

____________

* Nepotrebno precrtati