Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.06.1995 Pravilnik o službenoj iskaznici građevinskog inspektora i građevinskog nadzornika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 54. stavka 3. Zakona o građenju ("Narodne novine" br. 77/92., 82/92., 26/93. i 33/95.), ministrica prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA I GRAĐEVINSKOG NADZORNIKA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i oblik, te način izdavanja i uporaba službene iskaznice građevinskog inspektora u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), građevinskog inspektora i građevinskog nadzornika u županijskom uredu (u daljnjem tekstu: ured) i uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: ured).

Članak 2.

(1) Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) je pravokutnog oblika i izrađuje se na punijem papiru bijele boje dimenzija 85 x 55 mm i zaštićuje omotom od prozirne plastične mase,

(2) Sadržaj iskaznice prikazan je obrascem iskaznice koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

(1) Iskaznicu građevinskom inspektoru u Ministarstvu izdaje Ministarstvo.

(2) Iskaznicu građevinskom inspektoru i građevinskom nadzorniku u uredu izdaje nadležni ured.

Članak 4.

(1) O izdanim iskaznicama građevinskim inspektorima i građevinskim nadzornicima vodi se evidencija u Ministarstvu i uredu.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: ime i prezime građevinskog inspektora odnosno građevinskog nadzornika kojem je izdana iskaznica, broj iskaznice, evidencijski broj, datum izdavanja, datum povratka, potpis građevinskog inspektora odnosno građevinskog nadzornika, te odjeljak za napomenu.

(3) Ministarstvo vodi posebnu evidenciju o izdanim iskaznicama u uredu.

(4) Evidencija iz stavka 3. ovog članka sadrži: naziv ureda kojem je izdana iskaznica, broj (količina) izdanih iskaznica, klasa i urudžbeni broj zahtjeva, broj iskaznice, datum izdavanja, te odjeljak za napomene.

Članak 5.

(1) Građevinski inspektor odnosno građevinski nadzornik koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog čelnika.

(2) Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

(3) Sukladno stavku 2. ovog članka troškove oglašavanja u "Narodnim novinama" i izdavanja nove iskaznice snosi građevinski inspektor, odnosno građevinski nadzornik.

Članak 6.

(1) Građevinski inspektor, odnosno građevinski nadzornik kojem prestane radni odnos u Ministarstvu i uredu, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku radnog odnosa odnosno o rasporedu na drugo službeničko mjesto iskaznicu predati neposrednom čelniku.

(2) Čelnik iz stavka 1. ovog članka dužan je primljenu iskaznicu dostaviti Ministarstvu.

(3) Građevinskom inspektoru i građevinskom nadzorniku privremeno će se oduzeti iskaznica, ako je protiv njega provedena istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 361-01/95-03/02

Urbroj: 531-06-95-1

Zagreb,19. lipnja 1995.

Ministrica prostornog uređenja graditeljstva i stanovanja

Marina Matulović-Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.