Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.06.1995 Pravilnik o upisniku znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZNANOSTI TEHNOLOGIJE

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 96/93 i 34/94 - ispravak) ministar znanosti i tehnologije, donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIH PRAVNIH OSOBA MINISTARSTVA ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: Upisnik) te postupak upisa u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba ili drugih pravnih osoba.

Članak 2.

Upisnik se vodi u obliku digitalne matice podataka.

Izvadak iz Upisnika i potvrde s podacima iz Upisnika mogu se izdavati sudionicima u postupku upisa ispisom iz baze podataka, a ovlaštena osoba obvezno ih ovjerava potpisom i službenim pečatom.

Članak 3.

Upisni list Upisnika obvezno sadrži sljedeće podatke o znanstvenoistraživačkoj pravnoj osobi ili drugoj pravnoj osobi:

1. naziv i sjedište (adresa, telefon, fax, E-mail i sl.)

2. šifra djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji djelatanosti

3. datum osnivanja te kronološki pregled s nazivom i godinom osnivanja pravnih prednika znanstvenoistraživačke pravne osobe ili druge pravne osobe

4. unutarnje ustrojstvo i tijelo upravljanja

5. podatke o znanstvenom području i poljima u kojem se obavlja znanstvena djelatnost

6. podatke o uposlenim djelatnicima znanstvenoistraživačkih pravnih osoba iz članka 19. stavak 2. odlomak 1, 2. i 3. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zakon) kako slijedi:

7. podatke o djelatnicima koji obavljaju znanstvenoistraživačku djelatnost u drugim pravnim osobama, i to:

JMBG, ime i prezime, matični broj iz Popisa znanstvenika i istraživača koji se vodi pri Ministarstvu, znanstveno zvanje i znanstveni status.

8. podatke o osnovnim standardima za vrsnu izvedbu znanstvenoistraživačke djelatnosti:

9. specifikacija potrebnih financijskih sredstava za obavljanje znanstvenoistraživačke djelatnosti u tijeku jedne godine.

10. podatke o izvorima osiguranih financijskih sredstava za obavljanje znanstvenoistraživačke djelatnosti.

Članak 4.

Uz Upisnik se u Ministarstvu vodi i zbirka isprava u koju se odlaže sva dokumentacija u svezi s upisom i brisanjem iz Upisnika.

II. UPIS U UPISNIK

Članak 5.

Postupak za upis u Upisnik pokreće znanstvenoistraživačka pravna osoba ili druga pravna osoba preko ovlaštenih osoba, zahtjevom za upis koji se podnosi ovom Ministarstvu.

Zahtjev za upis iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke iz članka 3. ovog pravilnika.

Članak 6.

Zahtjevu za upis u Upisnik prilaže se u jednom primjerku odluka o osnutku i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 21. Zakona.

Zahtjev za upis uz dokumentaciju iz prethodnog stavka ovog članka ocjenjuje stručno povjerenstvo koje imenuje ministar znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 7.

Ministar donosi rješenje o upisu u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba ili drugih pravnih osoba.

U rješenje iz stavka 1. ovog članka unose se slijedeći podaci: redni broj upisa u Upisnik, vrsta znanstvenoistraživačke pravne osobe ili druge pravne osobe, naziv i sjedište i podaci o znanstvenom području i poljima u kojem se obavlja djelatnost.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za upis u Upisnik, ministar će rješenjem odbiti zahtjev za upis.

Članak 8.

Znanstvenoistraživačka pravna osoba ili druga pravna osoba može se upisati u sudski registar, odnosno u sudski registar upisati znanstvenoistraživačku djelatnost kao svoju djelatnost, samo temeljem rješenja iz članka 8. stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 9.

Ministarstvo će svake tri godine od dana upisa znanstvenoistraživačke pravne osobe ili druge pravne osobe u Upisnik provjeravati postojanje uvjeta iz članka 27. odnosno 28. Zakona.

Članak 10.

Znanstvenoistraživačka pravna osoba ili druga pravna osoba obvezna je bez odgode, a najkasnije u roku 30 dana izvijestiti Ministarstvo o promjeni podataka iz članka 3. ovog Pravilnika.

III. BRISANJE IZ UPISNIKA

Članak 11.

Brisanje upisa iz Upisnika provodi se na zahtjev znanstvenoistraživačke pravne osobe upisane u Upisnik.

Zahtjev za brisanje podnosi se u roku od 30 dana od donošenja odluke o prestanku rada uz privitak dokaza na kojima se temelji zahtjev.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju registra znanstvenoistraživačkih organizacija i jedinica i postupku upisa i brisanju iz registra ("Narodne novine" br,12/87).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 640-03/95-01/ 003

Urbroj: 533-02-95-2

Zagreb, 9. lipnja 1995.

Ministar

prof. dr. Branko Jeren, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.