Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.06.1995 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se nadzire rad vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE NADZIRE RAD VOZAČA I KRETANJA VOZILA U CESTOVNOM PROMETU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati uređaji kojima se nadzire rad vozača i kretanje vozila u cestovnom prometu - tahografi (u daljnjem tekstu "nadzorni uređaj"), izradbeni zahtjevi za nadzorne uređaje i zapisne listove, zahtjevi za ugradnju nadzomih uređaja, tipno ispitivanje nadzornih uređaja i zapisnih listova i izgled službene oznake te ovjeravanje nadzornih uređaja.

Članak 2.

U smislu ovog pravilnika smatra se da je:

- nadzorni uređaj - skup mjerila i naprava koji se ugrađuju u vozilo u svrhu automatskoga ili poluautomatskoga pokazivanja i zapisivanja podataka o kretanju vozila u cestovnom prometu kao i određenog rada vozača

- zapisni list - dio nadzomog uređaja na kojem pisaljka neprekidno piše podatke koji moraju trajno ostati zapisani

- stalnica "k" nadzornog uređaja - veličina koja navodi vrijednost ulaznog signala potrebnog za pokazivanje i zapisivanje duljine prijeđenoga puta od 1 km, a izražava se brojem okretaja po kilometru (k =... okr/km) ili impulsima po kilometru (k.. imp/km)

- stalnica "w" vozila - veličina koja navodi vrijednost izlaznog signala, a koja nastaje na priključnom mjestu nadzornog uređaja i vozila (na mjenjaču ili na osovini kotača), i to pod normalnim uvjetima ispitivanja duljine prijeđenoga puta od jednog kilometra, a izražava se brojem okretaja po kilometru (w= okr/km) ili impulsima po kilometru (w =... imp/km)

- opseg pogonskog kotača vozila - srednja vrijednost duIjine prijeđenoga puta svakoga pogonskoga kotača kod punog okretaja u normalnim uvjetima ispitivanja i propisanom postupku, a izražava se u obliku: "1 =...mm".

II. OPĆE ZNAČAJKE RADA NADZORNOG UREĐAJA

Članak 3.

Nadzorni uređaj pokazuje i zapisuje:

Članak 4.

Ako se u upravljanju vozilom smjenjuju dva vozača (posada vozila), nadzomi uređaj mora na dva različita zapisna lista istodobno i odvojeno zapisivati vremenske podatke iz članka 3. točka 3., 4. i 5. ovoga pravilnika.

III. IZRADBENI ZAHTJEVI ZA NADZORNI UREĐAJ I ZAPISNI LIST

A. OPĆI ZAHTJEVI

Članak 5.

Nadzorni se uređaj sastoji od:

Članak 6.

Nadzornom uređaju iz članka 5. ovoga pravilnika mogu se dodavati i druge naprave.

Dodavanjem nadzornom uređaju drugih naprava ne smije se utjecati na njegov ispravan rad.

Članak 7.

Sastavni dijelovi nadzornog uređaja moraju biti od gradiva koje u uvjetima normalne uporabe neće promijeniti svoja svojstva tako da bi to moglo utjecati na skup mjeriteljskih svojstava i značajki propisanih ovim pravilnikom.

Članak 8.

Duljina prijeđenoga puta vozila može se mjeriti i zapisivati kod vožnje unaprijed i unatrag ili samo kod vožnje unaprijed.

Svako zapisivanje duljine prijeđenoga puta vozila kod vožnje unatrag ne smije utjecati na jasnoću i točnost ostalih zapisa.

Članak 9.

Frekvencija i prigušenje mjerne naprave moraju biti tako izabrani da nadzorni uređaj koji pokazuje i zapisuje linearnu brzinu vozila može, unutar mjernog područja, slijediti ubrzanje od 2 m/s2, ne prelazeći granice najvećih dopuštenih pogrešaka.

Članak 10.

Kad se mehanizam za pokretanje zapisnog lista nadzire satom, besprijekorno vrijeme rada sata mora biti najmanje 10% dulje od najduljeg mogućeg trajanja zapisivanja na zapisnom listu.

Članak 11.

Pokazna mjerila moraju biti opskrbljena osvjetljenjem koje ne zasljepljuje.

U normalnim radnim uvjetima svi unutarnji dijelovi nadzomog uređaja moraju biti zaštićeni od vlage i prašine.

Svi unutarnji dijelovi nadzornog uređaja štite se od dodira kućištima, koja u svrhu nadziranja njihova otvaranja imaju propisana mjesta za žigosanje.

B. POKAZNA MJERILA

Članak 12.

Vrijednost najmanjega mjernoga podjeljka brojača prijeđenoga puta iznosi 0,1 km.

Brojevi koji označuju svakih 100 metara prijeđenoga puta moraju se jasno razlikovati od brojeva koji označuju duljinu ukupnoga broja kilometara prijeđenoga puta.

Na brojaču prijeđenoga puta brojevi moraju biti visine najmanje 4 mm i jasno čitljivi.

Brojač prijeđenoga puta mora omogućiti prikaz od najmanje 99 999, 9 kilometara.

Članak 13.

Unutar mjernoga područja brzinomjera Ijestvica mora imati linearnu podjelu od 1, 2, 5 ili 10 km/h.

Vrijednost podjeljka Ijestvice linearne brzine (duljina podjeljka između dvije uzastopne oznake) ne smije prijeći vrijednost 10% najveće vrijednosti linearne brzine koju ljestvica pokazuje.

Područje prikaza koji se nalazi izvan mjernog područja ne mora se označiti brojkama.

Duljinu podjeljka koji odgovara promjeni lineame brzine od 10 km/h ne smije biti manja od 10 mm.

Razmak između kazaljke i Ijestvice brzinomjera s kazaljkom ne smije biti veći od 3 mm.

Članak 14.

Prikaz na satu mora biti vidljiv izvana, a očitavanje mora biti pouzdano, lako i nedvojbeno.

C. ZAPISNA MJERILA

Članak 15.

Svaki nadzorni uređaj bez obzira na oblik zapisnog lista (vrpca ili disk) mora imati oznaku koja omogućuje pravilno ulaganje zapisnog lista, i to tako da se vremenski prikaz na satu podudara s oznakom vremena na zapisnom listu.

Mehanizam za pomicanje zapisnog lista mora biti izveden tako da pomicanje zapisnog lista bude bez praznog hoda te da se zapisni list može u svako vrijeme uložiti i izvaditi.

Članak 16.

Kod nadzornog uređaja sa zapisnim listom u obliku diska satni mehanizam upravlja pomicanjem pogonskog sklopa.

Okretanje zapisnog lista mora biti neprekidno i jednolično s brzinom ne manjom od 7 mm/h, mjereno na unutarnjem rubu plohe za zapisivanje linearne brzine vozila.

Članak 17.

Kod nadzomog uređaja sa zapisnim listom u obliku vrpce, gdje satni mehanizam upravlja pomicanjem pogonskog sklopa, pravocrtno se pomak vrpce mora odvijati brzinom ne manjom od 10 mm/h.

Članak 18.

Svaki kilometar duljine prijeđenoga puta mora biti prikazan na odgovarajućoj koordinati zapisom duljine od najmanje 1 mm.

Zapis duljine prijeđenoga puta, i kad linearna brzina dostigne gornju granicu mjernoga područja, mora biti nedvojbeno čitljiv.

Članak 19.

Pisaljka za linearnu brzinu mora biti vođena pravocrtno i okomito na smjer pomicanja zapisnog lista, neovisno o obliku zapisnog lista.

Pomicanje pisaljke može biti i kružno kad su ispunjeni ovi uvjeti:

Članak 20.

Svaka promjena linearne brzine od 10 km/h mora biti prikazana zapisom duljine od najmanje 1,5 mm na odgovarajućoj koordinati.

Članak 21.

Duljina prijeđenoga puta vozila, linearna brzina vozila i svako otvaranje kućišta u koje je uložen zapisni list (zapisni listovi) automatski se zapisuju.

Članak 22.

Nadzomi uređaj automatski zapisuje vrijeme trajanja upravljanja vozilom i omogućuje prepoznatljivo i jasno zapisivanje kad se preklopnik prebaci u položaj:

1. označen znakom: vremena upravljanja vozilom

2. označen znakom: vremena ostalih vrsta rada

3. označen znakom: vremena pripravnosti i to:


4. označen znakom, : vremena prekida rada i dnevnog odmora.

Članak 23.

Između različitih vremena a na temelju značajki zapisanih tragova, njihovu relativnom položaju i, ako je potrebno, uporabom oznaka iz članka 22. ovoga pravilnika mora biti nedvojbeno jasna razlika.

Različita vremena mogu se međusobno razlikovati različitim debljinama tragova ili bilo kojim drugim oblikom koji osigurava jednaku mogućnost očitavanja i tumačenja zapisa.

Članak 24.

Ako se u upravljanju vozilom smjenjuju dva vozača (posada vozila), zapisi iz članka 22. ovoga pravilnika vode se na odvojenim listovima za svakog vozača.

Pomicanje pojedinih listova iz stavka 1. ovog članka izvodi se jednim zajedničkim mehanizmom ili odvojenim sinhroniziranim mehanizmima.

D. ZATVARANJE NADZORNOG UREĐAJA

Članak 25.

Kućište u koje je uložen zapisni list (listovi) i u kojem se nalazi mehanizam za namještanje sata mora biti opremljeno bravom s ključem.

Članak 26.

Svako otvaranje kućišta u koje je uložen zapisni list (listovi) i u kojem se nalazi mehanizam za namještanje sata automatski se zapisuje na zapisnom listu (listovima).

E. OZNAKE

Članak 27.

Nadzorni uređaj na prednjoj strani ima ove oznake:

Članak 28.

Natpisna je pločica ugrađena u nadzorni uređaj i nosi ove podatke (koji moraju biti jasno vidljivi i čitljivi kad je nadzorni uređaj ugrađen u vozilo):

Ako je nadzorni uređaj osjetljiv na nagib tako da to utječe na prekoračenje dopuštenih granica pogrešaka nadzornog uređaja, mora se navesti kut u obliku:

pri čemu je a kut koji zatvara prednja ploča uređaja s vodoravnom ravninom i u kojem je položaju uređaj umjeren, a kutovi prikazuju najveći dopušteni otklon prema gore odnosno prema dolje od kuta .

F. NAJVEĆE DOPUŠTENE POGREŠKE

Članak 29.

Najveće dopuštene pogreške prije ugradnje u vozilo mogu biti unutar granica:

Članak 30.

Najveće dopuštene pogreške kod ugradnje u vozilo mogu biti unutar granica:

Članak 31.

Najveće dopuštene pogreške tijekom uparabe u vozilu mogu biti unutar granica:

Članak 32.

Najveće dopuštene pogreške propisane u članku 29., 30. i 31. ovoga pravilnika vrijede za temperaturu okoliša od 0"C do 40"C, mjereno neposredno na nadzornom uređaju.

Članak 33.

Mjerenje najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih u članku 30. i 31. ovoga pravilnika mora se izvoditi u uvjetima propisanim u članku 54. ovoga pravilnika.

G. ZAPISNI LISTOVI

Članak 34.

Zapisni listovi moraju biti izrađeni tako da ne ometaju normalan rad nadzornog uređaja te da zapisi budu neizbrisivi, čitljivi i prepoznatljivi, a dimenzije zapisnih listova i svi zapisi ne smiju se promijeniti tijekom rada u normalnim uvjetima vlage i temperature.

Članak 35.

Svaki vozač (posada vozila) mora na zapisnom listu zapisati, a da ne ošteti list i ne umanji njegovu čitljivost, ove podatke:

1. na početku uporabe lista svoje ime i prezime

2. na početku i kraju uporabe lista nadnevak i mjesto

3. registarsku oznaku vozila koje mu je dodijeljeno, i na početku prve vožnje koja je zapisana na listu i, u slučaju promjene vozila, tijekom uporabe lista

4. stanje brojača prijeđenoga puta i to:

5. vrijeme svake promjene vozila.

Članak 36.

U normalnim uvjetima skladištenja zapisnog lista zapisi moraju ostati jasno čitljivi najmanje 3 (tri) godine.

Članak 37.

Najmanje trajanje zapisivanja zapisnog lista, bez obzira na njegov oblik, mora biti 24 sata.

Ako je međusobno povezano nekoliko zapisnih listova, radi povećanja mogućnosti zapisivanja tijekom trajanja vožnje, koje se očekuje bez naknadne zapovijedi poslodavca, spojevi pojedinih listova moraju biti izvedeni tako da zapisi na prijelaznim mjestima ne pokazuju ni prekid ni preklapanje.

Članak 38.

Zapisni listovi moraju imati:

Članak 39.

Ploha za zapisivanje linearne brzine mora imati ljestvicu, a vrijednost podjeljka ne smije biti veća od 20 km/h.

Svaka razdjelna crta mora biti obilježena brojkom odgovarajuće brzine.

Kratica "km/h" mora se nalaziti najmanje na jednom mjestu zapisne plohe.

Posljednja razdjelna crta mora se slagati s gornjom granicom mjernoga područja.

Članak 40.

Ploha za zapisivanje duljine prijeđenoga puta mora biti tako razdijeljena da broj kilometara prijeđenoga puta bude lako čitljiv.

Članak 41.

Ploha ili plohe za zapisivanje vremena upravljanja vozilom, drugih vrsta rada i pripravnosti te prekida rada i, dnevnog odmora moraju biti označene tako da se mogu jasno razlikovati različita vremena.

Članak 42.

Na svakom zapisnom listu moraju biti tiskani ovi podaci

Na svakom zapisnom listu mora biti tiskana vremenska ljestvica koja je tako podijeljena da omogućuje izravno očitavanje vremena svakih 15 minuta te da se vremenski odsječci od 5 minuta mogu bez teškoće odrediti.

Članak 43.

Zapisni list mora imati slobodnu plohu na kojoj vozač zapisuje barem ove podatke (a da ne ošteti druge podatke):

IV.UGRADNJA NADZORNOG UREĐAJA

Članak 44.

Nadzorni uređaj ugrađuje se u vozilo tako da vozač može sa svoga sjedala jasno očitati duljinu prijeđenoga puta, linearnu brzinu vozila i vrijeme, a svi dijelovi nadzornog uređaja, uključujući i prijenosne elemente, moraju istodobno biti zaštićeni od nenamjernih oštećenja.

Članak 45.

Stalnica "k" nadzornog uređaja mora se moći prilagoditi stalnici "w" vozila s pomoću ugradne naprave za prilagodivanje.

Vozila koja imaju dva ili više prijenosnih odnosa osovina, moraju biti opremljena preklopnom napravom s pomoću koje se različiti prijenosni odnosi automatski dovode na stalnicu "w" vozila za koju je učinjena prilagodba nadzornog uređaja prilikom ugradnje u vozilo.

Članak 46.

Nakon ugradnje i obavljenog ispitivanja u vozilo se pokraj nadzornog uređaja ili na sami uređaj na vidljivu mjestu stavlja propisana naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu mjerila.

Poslije svakoga pregleda u ovlaštenom mjeriteljskom laboratoriju potrebno je zamijeniti naljepnicu sa značajkama bitnim za uporabu mjerila ako je došlo do promjene podataka.

Članak 47.

Na nadzomom uređaju muraju biti žigosani ovi dijelovi

1. završeci spojeva izmedu nadzornog uređaja i vozila

2. ugradna naprava za prilagođivanje i spojno mjesto gdje je ona uključena u spojni vod

3. preklopna naprava vozila s dva ili više prijenosnih odnosa osovina

4. spojevi naprave za prilagodivanje i preklopne naprave s drugim dijelovima nadzornog uređaja

5. kućišta propisana u članku 11. stavka 3. ovoga pravilnika.

Pored dijelova iz stavka 1. ovog članka na nadzornom uređaju mogu biti žigosani i drugi dijelovi, sukladno tipnom odobrenju.

U slučaju opašnosti smiju se ukloniti samo žigovi s dijelova iz stavka 1. točke 2., 3. i 5. ovog članka.

O vremenu i okolnostima pod kojima je došlo do uništenja žigova sastavlja se zapisnik.

V. TIPNO ISPITIVANJE

Članak 48.

Tipno ispitivanje nadzornog uređaja i zapisnog lista odredenoga prototipa, obavlja se u skladu s odredbama ovoga pravilnika i drugim propisima.

Na tipno ispitivanje podnosi se traženi broj prototipova iste vrste nadzornog uređaja ili zapisnih listova.

Prototip nadzornog uređaja i zapisnog lista koji zadovoljava zahtjeve propisane ovim pravilnikom označuje se sluibenom oznakom vrste nadzornog uređaja i zapisnog lista.

Članak 49.

U tipnom odobrenju za odredenu vrstu zapisnog lista mora se navesti službena oznaka vrste (vrsta) nadzornog uređaja za koji se odobrava upocaba zapisnog lista.

Članak 50.

Službena oznaka vrste nadzornog uređaja i zapisnog lista sastoji se od pravokutnika dimenzija najmanje 7 x 4,5 mm unutar kojeg se upisuje slovo "e" iza kojeg slijedi broj 25, a ispod pravokutnika je broj službene oznake iz tipnog odobrenja.

Službena oznaka vrste nadzornog uređaja i zapisnog lista izgleda ovako:


Dimenzije su dane u milimetrima, mogu biti i veće, ali se odnosi veličina moraju zadržati.

VI.OVJERAVANJE

Članak 51.

Nadzorni uređaj, nov ili popravljen, prije ugradnje mora biti ispitan, a ispitivanjem se utvrđuje sukladnost s tipnim odobrenjem i ispravnost uređaja.

Nadzorni uređaj sukladan podacima iz tipnog odobrenja, a koji ima vrijednost mjerenih veličina unutar granica največih dopuštenih pogrešaka propisanih u članku 29. ovoga pravilnika, žigoše se u skladu s odredbom članka 47. stavka 1. ovoga pravilnika i na njega se stavlja naljepnica za označivanje slalnice "k" nadzornog uređaja te naljepnica za označivanje obavljenog servisa.

Članak 52.

Nadzorni uređaj koji se prvi put ugraduje u vozilo mora biti ispitan zajedno s cijelom instalacijom.

Nadzorni uređaj sukladan podacima iz tipnog odobrenja, a koji ima vrijednosti mjerenih veličina unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka iz članka 30. ovoga pravilnika žigoše se u skladu s odredbom članka 47. stavka 1. ovoga pravilnika i na njega se stavlja naljepnica za označivanje stalnice "k" nadzornog uređaja; naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu mjerila te godišnji ovjereni žig u obliku naljepnice.

Članak 53

Ponovno ispitivanje i ovjeravanje sastoji se od pregleda nadzornog uređaja i instalacije, ispitivanja s ispitnim uređajem i ispitivanja na ispitnoj stazi ili ispitnim valjcima.

Nadzorni uređaj koji zadovoljava propisane mjeriteljske zahtjeve ovjerava se godišnjim ovjerenim žigom u obliku naljepnice, na njega se stavlja naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu mjerila i žigoše se na svim mjestima propisanim člankom 47. stavkom 1. ovoga pravilnika.

Članak 54.

Mjerenje pogreške kod ugradnje i tijekom uporabe obavlja se pod normalnim uvjetima rada, odnosno referencijskim uvjetima, a to su:

- nenatovareno vozilo u stanju spremnom za vožnju ;

- tlak u gumama prema uputi proizvodaća

- istrošenost guma u okviru propisanom dopuštenih granica

- kretanje vozila: vozila se moraju kretati snagom vlastitog motora, pravocrtno na ravnoj površini linearnom brzinom od 50 + - 5 km/h ; mjerenje se može obaviti i na propisanom ispitnom mjestu s valjcima ako mjerni postupak ima propisanu točnost.

Pogreške mjerenja kod ugradnje i tijekom uporabe moraju se nalaziti unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih člankom 30. i 31. ovoga pravilnika.

Članak 55.

Na ovjeravanje se mogu podnositi nadzorni uređaji koji imaju tipno odobrenje i službenu oznaku vrste nadzornog uređaja koju je izdala institucija ovlaštena za poslove zakonskog mjeriteljstva države potpisnice Europskog sporazuma o radu posada na vozilima koja obavljaju medunarodne cestovne prijevoze (AETR).

Članak 56.

Rezultati pregleda i ispitivanja unose se u izvještaj o ispitivanju i čuvaju 3 (tri) godine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o meteorološkim uvjetima za daljinomjere, brzinomjere i kronotabografe ("Narodne novine" br. 53/91) koje se odnose na vozila u cestovnom prometu.

Članak 58.

Nadzorni uređaji koji imaju tipno odobrenje izdano prema Pravilniku o meteorološkim uvjetima za daljinomjere, brzinomjere i kronotahografe ("Narodne novine", br. 53/91) mogu se upotrebljavati i podnositi na ovjeravanje do roka utvrđenog posebnim propisima.

Članak 59.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavIjivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 011- 02/95-03/3

Urbroj: 558-03/1-95/ 1

Zagreb,16. lipnja 1995.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

dr. Jakša Topić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.