Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.06.1995 Uputa o izmjeni Upute o načinu dostavljanja izvješća o ukupnom stanju i prometu devizne štednje domaćih fizičkih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 14. točka 1. u svezi sa člankom 55. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst) guverner Narodne banke Hrvatske donosi

UPUTU

O IZMJENI UPUTE O NAČINU DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O UKUPNOM STANJU I PROMETU DEVIZNE ŠTEDNJE DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA

I

U Uputi o načinu dostavljanja izvješća o ukupnom stanju i prometu devizne štednje domaćih domaćih fizičkih osoba ("Narodne novine" br. 39/94) u točci 1. briše se riječ "i" između brojeva "4. i 5.", i umjesto nje stavlja se zarez, a iza broja "5" briše se zarez i dodaje riječ "i" i broj "6,".

II

U točci II. briše se riječ "i" između brojeva "2: i 3." i umjesto nje stavlja se zarez, a iza broja "3" dodje se riječ "i" i broj "6".

III

U točci IV. riječi "svibanj 1994." zamjenjuje se riječima "lipanj 1995.".

IV

Ova Uputa stupa na snagu danom objave a "Narodnim novinama".

O. br. 18/95

Zagreb, 23. lipnja 1995.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.Obrazac br. 6

IZVJEŠĆE O STANJU I PROMETU DEVIZA PO OSNOVI DEBLOKIRANIH DEVIZNIH DEPOZITA DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA POLOŽENIH DO 21. 4. 1991. GODINE

ZA MJESEC __________________________

Broj računa (konta) dio 7140*

dio 7141*

Naziv banke ____________________________

Matični broj banke _______________________

Oznaka valute

PRILJEV                                                                                ODLJEV

Skra-

ćene

valute

Brojčana

oznaka

valute

Broj

deviznih

računa

Početno

stanje n

a dan

Iz

inoze-

mstva

Uplata

u

zemlji

Pripis

kamata

Donos

s drugih

deviznih

računa

Ukupno

(5+6

+7+8)

Podignuta

efektiva

Izvršene

doznake

u

nozemstvu

Kupnja

robe s

kosi-

gnacije

Ispla-

ćeno u

domaćoj

valuti

Prijenos na druge devizne račune Ukupno (10+11

+12+

13+14)

Novo stanje na dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0,0 0,0
Kontrolni zbroj:
Napomena: * Izvješće se dostavlja posebno po grupama računa: