Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.06.1995 Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ("Narodne novine" broj 1/94) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 14. sjednici održanoj 20. lipnja 1995. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU PROPISIVANJA, IZDAVANJA I NAPLAĆVANJA LIJEKOVA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 2.

Lijekovi se propisuju, izdaju i naplaćuju osiguranim osobama na način predviđen Zakonom o stavljanju lijekova u promet, Pravilnikom o načinu propisivanja i izdavanja lijekova i drugim propisima, objavljenim u "Narodnim novinama" broj 53/91, te ovim Pravilnikom, i ostalim općim aktima Zavoda.

Članak 3.

Lijekovi se osiguranim osobama propisuju i izdaju na recept čiji je sadržaj propisan odredbom članka 6. ovog Pravilnika.

Tiskanicu recepta izdaje Zavod neposredno doktorima medicine iz članka 4. ovog Pravilnika.

Članak 4.

Lijekove na recept propisuju izabrani doktori medicine primarne zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: izabrani doktori), koji su u ugovornom odnosu sa Zavodom.

Lijekove na recept Zavoda iznimno mogu propisivati doktori hitne medicinske pomoći.

II. RECEPT

Članak 5.

Recept je isprava propisanog sadržaja i oblika koju ispunjava izabrani doktor.

Recept se mora ispunjavati čitljivo, tintom ili kemijskom olovkom, plave ili crne boje.

Članak 6.

Recept mora sadržavati:

Podatke navedene u točki 2. do 11. stavke 1. ovog članka, na tiskanicu recepta unosi se preslikom s Iskaznice zdravstvene osigurane osobe, odnosno na način propisan člankom 5. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Tiskanicu recepta iz članka 6. ovog Pravilnika tiska se u veličini formata A-5 (21 cm x 14,5 cm) i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

Na receptu mora ostati slobodan prostor predviđen za označavanje cijene lijeka, datuma izdavanja lijeka, potpis ljekarnika i pečat Ijekarne.

III PROPISIVANJE LIJEKOVA

Članak 9.

Na recept se propisuje samo jedan lijek i oblik lijeka za jednu osobu, s potpunom uputom o načinu upotrebe lijeka (nije dovoljno napisati "prema uputi").

Recept iz stavke 1. ovog članka vrijedi 15 dana od dana propisivanja lijeka, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

Članak 10.

Kada zbog prirode bolesti osigurane osobe lijek treba hitno izdati, doktor medicine je dužan označiti recept jednom od ovih oznaka "cito", "statim" ili "periculum in mora".

Članak 11.

Na recept se propisuju samo lijekovi uvršteni u Listu lijekova koji se mogu propisivati osiguranim osobama na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova).

U slučaju kućnog liječenja i zdravstvene njege u kući osigurane osobe, izabrani doktor može na recept propisati zavojni materijal (vata i proizvodi od vate, gaza i proizvodi od gaze, zavoji, flasteri i staničevina) najviše za potrebe liječenja do 7 dana.

Listu lijekova iz stavka 1. ovog članka donosi Upravno vijeće Zavoda, na prijedlog Komisije za lijekove Zavoda.

Članak 12.

Ako se propisuje gotovi lijek, koji se u upotrebi nalazi u raznim oblicima, veličinama, odnosno različite jačine, doktor medicine na receptu mora označiti oblik i dozu lijeka. Rimskim brojkama i latinskim riječima označuje se na receptu i broj jediničnog oblika lijeka.

Pri propisivanju magistralnog lijeka izabrani doktor ispisuje njegove sastojke i količinu u gramima (g) arapskim brojkama.

Kada izabrani doktor propiše lijek na recept iznad maksimalno dopuštene doze, obvezan je to označiti uskličnikom i potpisom.

Članak 13.

Na jedan recept propisuje se lijek u količini koja je prema stanju bolesnika i prirodi bolesti dovoljna bolesniku:

1. u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, za liječenje najviše do 3 dana, odnosno jedno najmanje pakiranje lijeka uz obvezatno označavanje oznakama iz članka 10. ovog Pravilnika;

2. u slučaju akutne bolesti, za liječenje do 10 dana, 3. u slučaju kronične bolesti, za liječenje do 30 dana.

Članak 14.

Pri propisivanju antibiotika, ako količina lijeka ne odgovara količini originalnog pakiranja; broj kapsula, dražeja, tableta i slično obilježava se rimskim brojkama i latinskim riječima.

Članak 15.

Lijekovi koji sadrže opojne droge i psihotropne supstancije, mogu se propisivati samo ako su prijeko potrebni i ako su u upotrebi na osnovi Zakona o stavljanju lijekova u promet.

Recepti kojima se propisuju lijekovi, a koji sadrže opojne droge i psihotropne supstancije, izdaju se u dva primjerka, s oznakom "kopija" na drugom primjerku i s naznakom rednog broja evidencijske knjige o izdanim receptima.

Recepti iz stavke 1. ovog članka vrijede pet dana od dana propisivanja.

lzabrani doktor dužan je voditi posebnu knjigu evidencije o opojnim drogama i psihotropnim supstancijama propisanim na recepte.

Članak 16.

Izabrani doktor uz dijagnozu, u zdravstveni karton osigurane osobe, odnosno u povijest bolesti ili dnevnik bolesnika (ambulantni dnevnik) bilježi propisani lijek s naznakom naziva i količine lijeka, kao i propisanu dnevnu dozu.

IV. IZDAVANJE LIJEKOVA

Članak 17.

Ljekarnik može izdati lijek na recept ako je taj recept propisan sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Ako nije drukčije propisano, na recept se može izdati najmanje originalno pakiranje lijeka, najmanje jačine.

Članak 18.

Ljekarnik ne smije izdati lijek na teret Zavoda u slijedećim slučajevima:

Članak 19.

Gotovi lijek za osobnu upotrebu ljekarnik može izdati samo u originalnom pakiranju.

Iznimno, Ijekarnik može gotovi lijek izdati iz većeg pakiranja ("blister"), a pri izdavanju takvog lijeka dužan je na vanjskom omotu označiti ime, količinu i broj serije, način upotrebe i čuvanja lijeka, rok upotrebljivosti lijeka, te druge podatke važne za njegovu pravilnu upotrebu.

Članak 20.

Prilikom izdavanja lijeka, Ijekarnik je dužan na recept staviti pečat ljekarne, datum izdavanja lijeka, nabavnu cijenu lijeka, cijenu usluge i potpis.

Članak 21.

Lijek propisan na recept s oznakom hitnosti, mora se odmah izdati.

U vrijeme noćnog dežurstva, ljekarnik mora izdati lijek na osnovi recepta koji nosi oznaku hitnosti.

Članak 22.

Ljekarnik ne smije, bez prethodne suglasnosti doktora medicine koji je propisao lijek, umjesto propisanog Iijeka izdati lijek sličnog sastava.

Ako ljekarna nema propisanog lijeka, ljekarnik može izdati lijek istog sastava, koji je uvršten u Listu lijekova pod drugim imenom. Takav lijek će biti izdan samo uz pristanak osobe kojoj je propisan. Svaka zamjena lijeka obvezatno se mora naznačiti na receptu.

Ako ljekarna nema propisanog lijeka dužna ga je, na zahtjev osobe, odmah, a najkasnije u roku od tri dana pribaviti ili njegovo izdavanje osobi osigurati kod druge ljekarne.

Članak 23.

Prilikom izdavanja lijeka na recept, djelatnik ljekarne naplaćuje novčani iznos u visini određenoj aktom Zavoda o sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite.

Članak 24.

Naplaćene iznose iz članka 23. ovog Pravilnika ljekarne obračunavaju prema odredbama ugovoca sklopljenog sa Zavodom.

Članak 25.

Ako je ljekarna izdala lijek na recept propisan protivno odredbama ovog Pravilnika, Zavod ima pravo odbiti zahtjev za plačanje tako izdanog lijeka.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 9/94 i 94/94).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/95-01/37

Urbroj: 338-0 I -24-95-1

Zagreb, 20. lipnja 1995. godine

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

.