Zakoni i propisi - Pravni savjeti 42 23.06.1995 Uredba o izmjenama Zakona o obrtu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Republike Hrvatske da uredbama ureduje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupnićkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 1995. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O OBRTU

Članak 1.

U Zakonu o obrtu ("Narodne novine", broj 77/93) članak 83. mijenja se i glasi:

"Fizičke osobe kojima je obavljanje obrta odobreno po prijašnjim propisima uskladit će poslovanje s odredbama ovoga Zakona do 27. listopada 1995. godine.

Fizičkim osobama iz stavka 1. ovoga članka koje po ovome Zakonu više ne mogu obavljati obrt ili ne usklade poslovanje s odredbama ovoga Zakona do 27. listopada 1995. godine, prestaje obrt po sili zakona što će nadležni županijski ured odnosno ured Grada Zagreba utvrditi rješenjem."

Članak 2.

U članku 84. rijeći: "do 30. lipnja 1995. godine" zamjenjuju se riječima: "do 27. listopada 1995. godine".

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 311-01/93-01/01

Urbroj: 5030116-95-2

Zagreb, 21. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.