Zakoni i propisi - Pravni savjeti 42 23.06.1995 Odluka o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze iz drugih država ili područja nastalih raspadom bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. stavka 4. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93,106/93 i 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21: lipnja 1995. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU ROBE I DRUGIH STVARI KOJE SE UVOZE IZ DRUGIH DRŽAVA ILI PODRUČJA NASTALIH RASPADOM BIVŠE SFRJ, A NE SMATRAJU SE CARINSKOM ROBOM

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se robe i druge stvari što se ne smatraju carinskom robom, ako ih iz drugih država (Bosna i Hercegovina, Makedonija i Slovenija) ili područja (Srbija i Crna Gora) nastalih raspadom bivše SFRJ u carinsko područje Republike Hrvatske uvoze, unose ili primaju:

a) hrvatski državljani,

b) pripadnici hrvatske narodnosti koji se iz:drugih država ili područja nastalih raspadom bivše SFRJ, doseljavaju u Republiku Hrvatsku,

c) državljani drugih država ili područja nastalih raspadom bivše SFRJ koji su, prema članku 79. Zakona o boravku i kretanju stranaca ("Narodne novine", broj 53/91); u Republici Hrvatskoj stekli status trajno nastanjenog stranca,

d) građansko pravne osobe i pravne osobe što su 7. listopada 1991. godine imale:sjedište na području Hrvatske,

e) poslovne i druge jedinice pravnih osoba sa sjedištem na području drugih država ili područja nastalih raspadom bivše SFRJ, koje su 7. listopada 1991. godine imale sjedište na području Hrvatske, te pravne osobe nastale transformacijom tih poslovnih ili drugih jedinica.

II.

Pored stvari iz članka 4. stavka 3. Carinskog zakona, carinskom robom, prema ovoj Odluci, ne smatra se:

1. roba i druge stvari koje su na dan 7. listopada 1991. godine bile u vlasništvu ili posjedu osoba iz točke I: ove Odluke drugim državama (Bosna i Hercegovina, Makedonija i Slovenija) ili područjima (Srbija i Crna Gora) nastalim raspadom bivše SFRJ, ili za koje se odlukom nadležnog organa donesenom poslije tog roka utvrdi da su na dan 1. listopada 1991. godine bile u vlasništvu tih osoba, na temelju pravnog posla ili drugog pravnog odnosa nastalog prije tog dana;

2. roba i druge stvaci koje su osobe iz točk81. ove Odluke stekle poslije 1. listopada 1991. godine na području drugih država (Bosna i Hercegovina, Makedonija i Slovenija) ili područja (Srbija i Crna Gora) nastalih raspadom bivše SFRJ, na temelju:

a) prodaje ili drugog pravnog posla s pokretnim ili nepokretnim stvarima koje su u tim državama odnosno područjima bile u njihovom vlasništvu ili posjedu do 1. listopada 1991. godine, ili

b) prihoda ostvarenih u tim državama odnosno područjima poslije 7. listopada 1991. godine, a prije doseljenja u Hrvatsku;

3. roba plaćena sredstvima dobivenim po osnovi potraživanja osoba iz točke 1: ove Odluke prema fizičkim ili pravnim osobama s prebivalištem ili sjedištem na području drugih država (Bosna i Hercegovina, Makedonija i Slovenija) ili područjima (Srbija i Crna Gora) nastalih raspadom bivše SFRJ, nastalim do 7. listopada 1991. godine;

4. roba stečena pravnim poslom koji je osoba iz točke I. ove Odluke zaključila do 7. listopada 1991: godine s drugom osobom s prebivalištem ili sjedištem a jednoj od drugih država (Bosna i Hercegovina, Makedonija i Slovenija) ili područja (Scbija i Crna Gora) nastalih raspadom bivše SFRJ, koja je porijeklom iz jedne od tih država odnosno područja ili koja je porijeklom iz trećih zemalja, a na nju je plaćena carina do 7. listopada 1991. godine.

III.

Potanje propise o načinu ostvarivanja prava proisteklih donošenjem ove Odluke donosi ministar financija.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze s carinskog područja drugih republika u sklopu bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom ("Narodne novine", br. 67/91, 41/92, 63/93 i 50/94).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim nvvinama", a primjenjuje se do 30. lipnja 1996. godine.

Klasa:413-04/94-01/07

Urbroj: 5030116-95-1

Zagreb, 21. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.