Zakoni i propisi - Pravni savjeti 42 23.06.1995 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. Il/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA STATIČKA BROJILA DJELATNE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 1 I 2

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljiti statička (elektronička) brojila djelatne električne energije izmjenične struje (u nastavku teksta "brojilo") razreda točnosti 1 i 2.

Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika ne odnose se na:

Članak 3.

Pod brojilom se, prema ovom pravilniku razumijeva

1) statičko brojilo djelatne energije namijenjeno mjerenju djelatne energije integracijom djelatne snage tijekom vremena u kojem struja i napon djeluju na poluvodičke (elektroničke) elemente radi stvaranja učestalosti izlaznog impulsa razmjerne vatsatima

2) statičko brojilo djelatne energije opremljeno s više registara koji se aktiviraju u odredenim vremenskim razmacima koji odgovaraju rđzličitim tarifama

3) statičko brojilo djelatne energije koje se priključuje preko strujnih mjernih transformatora

4) statičko brojilo djelatne energije koje se priključuje preko strujnih i naponskih mjernih transformatora.

Članak 4.

Brojilo može davati podatke o energiji:

Impulsni davač iz točke 2) stavka 1. ovog članka koji se ne može regulirati (u nastavku teksta "impulsni davač") mora biti priključen iza integratora.

Članak 5.

Normirane osnovne struje brojila dane su u tablici

Brojila za Normirane vrijednosti (A) Iznimne vrijednost (A)
Izravni priključak 5-10-15-20-30-40-50 80 80
Priključak preko strujnoga

(stujnih) transformatora

1-2-5

(IEC I 85)

2,5


Najveća struja za izravno priključena brojila je cijela množina osnovne struje. Kad je brojilo priključeno na strujni transformator najveća struja može biti 1,2 ; 1,5 ili 2 puta veća od osnovne struje.

Članak 6.

Brojila mogu imati vrijednosti nornkiranih referentnih napona dane u tablici:

Brojila za Normirane vrijednosti (V)

Iznimne vrijednost (V)

Izravni priključak 120-230-217-400-480

(IEC 38)

100-127-200-220-

-240-380-415

Priključak preko naponskoga

(naponskih) transformatora

57,7-63,5-100-110-115-120-200

(IEC 186)

173-190-220

Članak 7.

Ispitivanje brojila obavlja se pri ovim uvjetima:

Članak 8.

Pri referentnom naponu, referentnoj temperaturi i referentnoj učestalosti djelatna i prividna potrošnja u naponskim krugovima uključujući napajanje brojila, ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici:

Brojilo

Razred točnosti

1

2

Jednofazna i višefazna

2 W i 10VA

2 W i 10 VA


Pri osnovnoj struji, referentnoj temperaturi i referentnoj učestalosti prividna snaga koju preuzima svaki strujni krug, bilo izravno bilo preko strujnog transformatora priključenoga brojila, ne smije prelaziti vrijednosa navedene u tablici:

Brojilo

Razred točnosti

1

2

Jednofazna i višefazna

4,0 VA

2,5 VA

Članak 9.

Pri referentnim uvjetima izolacijsko gradivo tijekom vremena zadriava svoja dielektrična svojstva u takvu opsegu da to bitno ne utječe na metrološke osobine brojila.

Članak 10.

Izolacijsko gradivo brojila mora izdržali dielektriđno ispitivanje tijekom 1 min. sinusoidalnim naponom učestalosti 50 Hz i izvora koji je u stanju davati barem 500 VA, prema tablici:

Ispitni napon

efektivne vrijednosti

Točke primjene ispitnog napona
2 kV A) Ispitivanja koja treba provesti sa zatvorenim kućištem i s postavljenim poklopcem

i poklopcima stezaljki

  a) izmedu, s jedne strane, švih strujnih i naponskih krugova kao i

  pomoćnih krugova s referentnim naponom preko 40 V, a spojenih

  medusobno i, s druge strane, zemlje

  b) izmedu krugova za koje nije predvideno da u radu budu medusobno

  spojeni.

4kV

(za ispitivanje pod a))

40V

(za ispitivanje pod c))

B) Dodatna ispitivanja za brojila s izolacijskim kućištem zaštite II

  a) izmedu,s jedne strane,svih strujnih i naizmeđu,s jedne strane,svih strujnih i

  naponskih krugova kao i pomoćnih krugova s referentnim naponom preko 40V,

  a spojenih medusobno i,s druge strane,zemlje:

  b) vizualni pregled izolacije sitnih kovinskih dijelova (npr.natpisnih pločica,vijaka,

  ovješenja i zakovica) dostupnih pomoća normiranog ispitnog prsta (IEC 529);

  c) izmedu,s jedne strane,svih vodljivih dijelova u brojilu,a spojenih medusobno i,s

  druge strane,svih vodljivih dijejova izvan išta brojila,koji su pristupađni s pomo-

  ću ispitnog prsta,koji su spojeni medusobno ;

Članak 11.

Ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila s kućištem od izolacijskoga gradiva provodi se pa ovim uvjetima:

1) brojilo je obavijeno kovinskom folijom ili postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta pristupačni na zatvorenom brojilu;

2) strujni naponski krugovi te nosač mjernih sustava su medusobno spojeni ;

3) ispitni sinusni napon je priključen izmedu stezaljki i kovinske folije, odnosno metalne ploče, a razmak izmedu stezaljki i kovinske folije, odnosno metalne ploče, iznos najmanje 3 cm.

Članak 12.

Dielektrična čvrstoća između vijaka priključnice i njezina poklopca ispituje se prema uvjetu propisanom u članku 10. ovoga pravilnika, pti čemu su vijci toliko odvrnuti da,otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.

Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati sinusni napori koji je za 20 % manji od napona propisanog u članku 10. ovoga pravilnika.

Članak 13.

Ispitivanje dielektrične čvrstoće provodi se pri ovim normalnim uvjetima rada brojila:

Članak 14.

Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom tjemene vrijednosti 6 kV. Za područja gdje su predominantne nadzemne mreže može se zahtijevati tjemena vrjednost veća od 6 kV.

Članak 15.

Pod ispitivanjem se prema ovom pravilniku razumijevaju ispitivanje i ispitivanje tipa brojila.

Ispitivanje iz stavka 1. ovog članka provodi se pri ovim uvjetima:

Utjecajna veličina

Referentna vrijednost

Dopušteno odstupanje za

brojila razreda točnosti

1

2

Okolna temperatura

Naznačena ili 23'C

2%

2%

Napon

Referentni napon

1%

1%

Učestalost

Referentna učestalost

0,3%

0,5%

Valni oblik

Sinusoidalni naponi i struje

2%

3%

Magnetska indukcija stranog podrijetla pri referentnoj učestalost

0

Vrijednost indukcje koja izaziva promjenu manju od:

i 0,2% 0,3%

ali uvijek mora biti manja od 0,05mT

1) Ako se ispitivanja provode pri temperaturi različitoj od referentne temperature, uključivo dopuštene tolerancije, rezultat će se ispraviti primjenom odgovarajućega temperaturnoga koeficijerita brojila:

2) Ispitivanje se sastoji:

a) kod jednofaznih brojila, od odredivanja pogreški, i to najprije s brojilom normalno priključenim na glavne pojne vodove, a onda s obmutim priključenjem na strujne i naponske krugove. Pola razlike između dviju pogrešaka vrijednost je promjene pogreške. Budući da je nepoznata faza vanjskog polja, ispitivanje će se provesti uz 0,1 te faktor snagejednak 1, te 0,2 I" i faktor snage jednak 0,5 ;

b) kod trofaznih brojila, od provodenja triju mjereaja uz 0,11 i faktor snage jednak , s tim da se nakon, svakog od tih mjergnja priključci na strujne i naponske krugove fazno promijene za 120 dok se ne promijeni redoslijed faza. Najveća razlika svake od tako određenih pogrešaka i njihove prosječne vrijednosti, vrijednost je promjene pogreške.

Članak 16.

Brojilo je tako konstruirano da ne daje izlazne impulse, odnosno da ne registrira energiju pri otvorenim strujnim krugovima (stanje bez opterećenja) i pri naponskim krugovima priključenim na 115% označenog napona.

Najmanje trajanje ispitivanja bit će 60 000/K minuta, gdje je K broj impulsa koje izlazni ućenja daje po kilovatsatu. Za vrijeme ovog ispitivanja ispitni izlazni uređaj brojila smije dati samo jedan impuls.

Članak 17.

Brojilo mora početi davati izlazne impulse (polazak) i neprekidno registrirati energiju pri struji koja ne smije premašivati vrijednost od 0,4% I za brojila razreda točnosti 1 i 0,5% I za brojila razreda točnosti 2 te faktor snage 1.

Članak 18.

Pri ispitivanju brajila prema uvjetima propisanim u točki 5) članka 15. ovog pravilnika; u vremenu koje odgovora najmanje 1 000 perioda mjerene snage dopuštene granice pogrešaka izražene postocima su:

1) za jednofazna i trofazna brojila pri ujednačenom opterećenju vrijednosti dane u tablici I:

2) za trofazna brojila opterećena jednofazno pri simetričnim trofaznim naponima, vrijednosti dane u tablici II.

Članak 19.

Pri ispitivanju brojila stalnica brojila se provjerava tako će se odreduje odnos pokazivanja brojčanika i impulsa koje da impulsni davač.

Članak 20.

Kad se pri ispitivanju tipa brojila utvrdi da se pojedini i svi mjemi rezultati nalaze izvan granica postotnih pogrešaka je su dane u tablicama I i II iz članka 18. ovoga pravilnika, se pomak apscisne osi paralelno s njom za vrijednost 0,5 ako je riječ o brojilima razreda točnosti 1, a l% ako je rijeđ brojilima razreda točnosti 2. Ako svi mjerni rezultati pri ton ostanu u granicama postotnih pogrešaka koje su dane u tablic ma I i II iz članka 18. ovoga pravilnika, brojilo je ispravno.

Članak 21.

Pri odredivanju promjene pogreške uzrokovane promjeno jedne od utjecajnih veličina uvjeti i vrijednosti svih oslalih utjcajnih veličina zadovoljavaju uvjete propisane u članku 15. ovga pravilmka.

Utjecajne veličine koje se uzimaju u obzir za odredivan referentnih uvjeta u kojima se obavlja pregled te za određivanje promjena postotnih pogrešaka uzrokovanih njihovom promjnom jesu okolna temperatura; napon pomoćnih krugova, učestalost; valni oblik; magnetska indukcija vanjskoga podrijetla i redoslijed,faza.

Promjone poštotnih pogrešaka uzrokovane promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka odreduju se samo p ispitivanju tipa brojila.

Članak 22.

Srednji se temperaturni koeficijent određuje za temperatu . ni opseg ad 20 C, pri čemu se pogreške brojila odreduju za temperature 10 C više i 10 C niže od temperature koju se odreduje srednji temperaturni koeficijent:

Temperaturni opseg od 20 "C nalazi se. u granicama od - 10 C do 45 C.

Vrijednosti srednjeg temperaturnog koeficijenta dane su u ovoj tablici:

Vrijednost struje Faktor snage cos

Srednji temperaturni koeficijent %K

za brojila razreda točnosti

1

2

Od 10% Ia do Imax

1

0,05

0,10

Od 20% Ia do Imax

0,5 ind.

0,07

0,15

Članak 23.

Dodatne postotne pogreške uzrokovane promjenom ostalih utjecajnih veličina dane su u ovoj tablici:

Promjena utjecajne    Vrijednost   Faktor   Granice promjene 
veličine prema       struje     snage   postotne pogreške za 
referentnim uvjetima   (ujednačena    cos    brojila razreda točnost 
             opterećenja)           1      2 
Napon 10%           I       1      0,7     1,0 
               I      0,5ind.    1,0     1,5 
Učestalost 5%         I       1      0,8     1,3 
               I      0,5 ind.    l,0     1,5 
Valni oblik: 10%       I       1      0,6     0,8 
trećeg harmonika u struji 
Invenni redosljed      0,1 I      1      1,5     1,5 
faza 
Naponska           I       1      2,0     4,0 
nesimetrija 
Istosmjema          0,5 I      1      3,0     6,0 
komponenta u 
izmjeničnom strujnom 
krugu 
Stalna magnetska       I       1      3,0     6,0 
indukcija vanjskoga 
podrijetla 0,5 mT
Magnetska indukcija      I       1      2,0     3,0 
vanjskoga podrijetla 
0,5mT 
Elektromagnetska VF      I       1      2,0     3,0 
polja 
Magnetsko polje       0,05 I      1      0,5     1,0 
pomoćnog kruga 

1) Za naponska područja od -20% do -10% i od + 10% do + 15% granice pronijene postotne pogreške trostruke su vrijednosti navedene u tablici. Ispod 0,8 U pogreška brojila može se kretati izmedu + 100% i -100%.

2) Faktor izobličenja napona bit će manji od l%. Promjena postotne pogreške mjeri se pri najnepovpljnijem faznom,pomaku trećeg harmonika struje u odnosu na osnovanu struju:,

3) Višefazna će brojila mjeriti i registrirati promjene postotne pogreške unutar granica navedenih u tablici ako su u prekidu jedna ili đvije faze trofazne mreže.

4) Ovo ispitivanje se ne primjenjuje na brojila za priključak preko mjernih transformatora.

5) Stalna magnetska indukcija može se postići uporabom elektromagneta napajanog istosmjernom strujom. To će se magnetsko polje primijeniti na sve dostupne površine brojila kad je ono montirano za normalnu uporabu. Vrijednost magnetomotorne sile koju treba primijeniti bit će 100 amperzavoja.

6) Magnetška indukcija vanjskoga podrijetla od 0,5 mT stvorena strujom čija je učestalost jednaka učestalosti napona privedenoga brojila, a pri najnepovoljnijim uvjetima glede faze i smjera, neće izazvati promjenu postotne pogreške brojla koja bi prelazila vrijednosti navedene u tablici. Magnetska će se indukcija dobiti stavljanjem brojila u središte kružnog svitka srednjega promjera 1 m, kvadratnoga presjeka i male radijalne debljine u odnosu na promjer, te s 400 amperzavoja.

7) Ispitivanje će se provesti prema IEC 801-3, a uz ove uvjete:

8) Kad je u kućišta brojila takav se pribor napaja povremeno, npr. elektromagnet višetarifnog registra.

Poželjno je obilježiti paključak za pomoćni uredaj (pomoćne uredaje) kako bi se označila točna metoda priključenja. Ako se ti priključci ostvaruju pomoću utikača i utičnica, oni su međusobno nezamjenjivi.

Članak 24.

Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja ispituje se na ovaj način:

                                Granice promjene:
                        Faktor     postotne pogreške
Brojila za           Vrijednost   snage      za brojila razreda 
Izravni priključak        I        1        1,5   1,5
Priključak preko strujnih
transformatora          I        1        0,5   1,0

Članak 25.

Utjecaj vlastitoga grijanja ispituje se na ovaj način:

Promjena pogreške uzrokovana vlastitim grijanjem ne smije prelaziti vrijednosti navedene u ovoj tablici

                            Granice promjene postotne
                    Faktor      pogreške za brojila
Vrijednost struje          snage cos       razreda točnosti
                              1        1
Imax                   1        0,7       1,0
                   0,5 ind.      1,0       1,5

Članak 26.

Brojilo ne smije stvarati šum preko vodenja ili isijavanja koji bi mogao izazvati smetnje kod drugih uredaja.

Prilikom ispitivanja brojila elektrostatičko izbijanje ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

Prilikom ispitivanja neosjetljivosti na elektromagnetska VF polja bez struje u strujnim krugovima i uz otvorene strujne stezaljke primjena VF polja ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

Ispitivanje na brze prijelazne pojave (ometajuće impulse) takoder ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

Članak 27.

Prilikom ispitivanja tipa brojila potrebno je učiniti ova ispitivanja mehaničkih zahtjeva i klimatskih utjecaja:

Ispitivanja se obavljaju prema IEC 1036.

Članak 28.

Brojilo ima kućište koje se može osigurati žigom tako da unutamji dijelovi budu pristupačni tek nakon uništenja žiga.

Ako drugačije nije određeno, brojila predvidena za priključak na glavne pojne vodove, koji su pri referentnim uvjetima pod faznim naponom većim od 250 V i čije je kućište u cijelosti ili djelomično kovinsko, moraju biti opremljena stezaljkom zaštitnog uzemljenja i vijkom najmanje M4: Dio za uzemljenje se nalazi na. pristupačnom mjestu kućišta, a njegova namjena je jasno označena simbolom za uzemljenje,

Ako poklopac brojila nije proziran, za očitavanje će se predvidjeti jedan ili više prozorčića od prozirnoga gradiva koji se mogu skinuti tek nakon uništenja žiga (žigova).

Članak 29.

Unutar graničnih uvjeta rada električni krugovi i izolacije ne smiju doseći temperaturu koja bi mogla nepovoljno utjecat na rad brojila. Porast temperature u bilo kojoj točki vanjske površine brojila ne smije prelaziti,25 K uz okolnu temperaturu oi 40 C.

Članak 30.

Brojilo ima na vidljivu mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani podaci, oznake i simboli. Ti su podaci ispisani na hrvatskom jeziku, trajno i lako čitljivi u normalnim uvjetima rada brojila.

Članak 31.

Na natpisnoj pločici moraju se navesti podaci:

Podaci od 1) do 4) mogu biti na natpisnoj pločici pričvršćenoj na poklopcu brojila.

Podaci od 5) do 12) treba da budu na natpisnoj pločici koja je smještena unutar brojila, a čitljivi s vanjske strane brojila

Ako je brojilo posebnoga tipa (npr. u slučaju višetarifnog brojila ako se napon preklopnog uređaja razlikuje od referentnog napona), to će biti navedeno na natpisnoj pločici ili na posebnoj pločici.

Brojila za priključak preko mjemih transformatora imaj natpis "transformatorsko brojilo", odnosno odgovarajući simbol na posebnoj natpisnoj pločici; na kojoj će se moći naknadn upisati prijenosni odnos (odnosi) transformatora kojim treba množiti pokazivanje brojača da bi se dobila energija na primarnoj strani mjernih transformatora.

Na svakom je brojilu neizbrisivo označena shema spoja. Za višefazna brojila ta shema će pokazivati i redoslijed faza za koje brojilo predvideno. Ako su stezaljke brojila označene, te oznake se vide na shemi.

Članak 32.

Stezaljke brojila, ako su grupirane u priključnicu a nisu zaštićene na neki drugi način, imaju poseban poklopac koji se može zaštititi žigom neovisno o poklopcu brojila. Poklopac stezaljki poklapa same stezaljke, vijke za pričvršćenje vodiča te, ako drugačije nije određeno, potrebnu dužinu vanjskih vodiča i njihovu izolaciju tako da onemogućuje vanjske zahvate kojima bi se preko stezaljki moglo utjecati na rad brojila.

Članak 33.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/95-03/4

Urbroj: 558-03/I-95-1

Zagreb, 8. lipnja 1995.

Ravnatelj Državnog zavoda normizaciju i mjeriteljstvo

dr. Jakša Topić, v.r.