Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 06.06.1995 Uredba o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ureQuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 1995. donijela

UREDBU

O KREDITIRANJU OBNOVE RATOM OŠTEČENIH I RAZRUŠENIH STAMBENIH I GOSPODARSKIH OBJEKATA

Članak 1.

Sredstva osigurana sukladno Zakonu o krediticanju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata ("Narodne novine", broj 109/93) u 1995. godini koriste se u skladu s tim Zakonom i ovom Uredbom.

Članak 2.

Banke odobravaju kredit ovisno o vrsti objekta i stupnju oštećenja, i to:

a) za popravak stanova u vlasništvu građana i stanova u zgradama, a kojima upravljaju fondovi, vlasnicima tih stanova i nositeljima stanarskog prava na stanu do iznosa:

b) za unutarnje uređenje stanova iz prethodne točke na kojima je prije popravka zajedničkih dijelova i nosive konstrukcije zgrade postojalo oštećenje V. i VI, stupnja, a kojima upravljaju fondovi, vlasnicima tih stanova i nositeljima stanarskog prava na stanu, ovisno o broju članova obitelji, i to:

c) za popravak obiteljskih kuća, vlasnicima tih kuća do iznosa:

d) za popravak poljoprivrednih i drugih gospodarskih zgrada, vlasnicima tih zgrada do iznosa:

e) za popravak zajedničkih dijelova i nosive konstrukcije zgrada u zgradama s više stanova kojima upravljaju fondovi I., II., III., IV., V. i VI. stupnja oštećenja, i to za osnovne radove obnove u iznosu stvarnih troškova popravaka, tim fondovima.

Osnovnim radovima obnove iz točke e) razumijeva se sanacija ili izrada nosivih zidova, međukatnih konstrukcija ili stubišta, izrada krovne, odnosno stropne konstrukcije te izrada dimnjaka i krovne limarije, zatvaranje zgrade vanjskom stolarijom i to ugradnjom vanjskih vrata i prozora, te drugih vanjskih otvora, sanacija osnovnih postojećih zajedničkih instalacija (vode, struje, plina, grijanja, telefona - od centralnog postrojenja do mjernog mjesta u stanovima ne računajući centralno postrojenje).

Članak 3.

Banke odobravaju kredit za izvođenje radova unutarnjeg uredenja obiteljskih kuća V. i VI. stupnja oštećenja, ovisno o broju članova obitelji i površini za minimalno unutarnje uređenje obiteljske kuće:

Površina za minimalno unutarnje uređenje obiteljske kuće za jednog člana obitelji je 35 m2, a za svakog sljedećeg člana 10 m2.

Članak 4.

Iznosi odobrenog kredita iskazuju se u kunama prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za DEM na dan donošenja odluke poslovne banke o odobrenju kredita, predstavlja zaduženje korisnika kredita u protuvrijednosti DEM.

Sve isplate iz kredita i obveze vraćanja kredita u kunama obračunavaju se primjenom valutne klauzule po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za 1 DEM na dan plaćanja.

Iznos odobrenog kredita za kupnju građevinskog i instalacijskog materijala i opreme odobrava se kao kreditno pismo u visini 70% odobrenog iznosa kredita, a ostatak se može isplatiti u gotovu novcu na osnovu računa ili situacije za izvedene radove ili usluge:

Iznos odobrenog kredita za unutarnje uređenje opsega četvrte etape radova na obiteljskoj kući V. i VI. stupnja oštećenja odobrava se kao kreditno pismo u visni 50% odobrenog iznosa kredita za izvođenje radova unutarnjeg uredenja određenih posebnim propisom, a ostatak se može isplatiti u gotovu novcu na osnovu računa ili situacije za izvedene radove ili usluge.

Kreditno pismo mora se iskoristiti u roku od 30 dana.

Za kredite odobrene po ovoj Uredbi za vrijeme počeka kamata se obračunava.

Članak 5.

Kredit odobren za unutarnje uredenje, u iznosu većem od 44.500 kn, daje se uz rok vraćanja 20 godina.

Članak 6.

Na ime troškova poslova vodenja kredita banka može zaračunati najviše do iznosa 1% odobrenog kredita na ime naknade koju naplaćuje pri naplati prve rate kredita.

Članak 7.

Banke mogu kredite iz članka 2. i 3. ove Uredbe odobriti uz uobičajene instrumente što ih koriste kada odobravaju stambene i slične kredite iz vlastitih sredstava, uključivši i hipoteku na objekt koji se obnavlja ili drugu nekretninu korisnika kredita.

Članak 8.

Krediti iz članka 2. točke e) ove Uredbe koji su odobreni fondovima raspodjeljuju se na vlasnike posebnih dijelova zgrada, i to u dijelu koji je razmjeran površini stana ili poslovnog prostora prema zbroju površina svih posebnih dijelova zgrade.

Vlasnici poslovnih dijelova otplaćuju iznos kredita fondu pod istim uvjetima pod kojima je fond preuzeo kredit.

Članak 9.

Kada fond u zgradi kojom upravlja izvede osnovne radove obnove zajedničkih dijelova te zgrade iz članka 2. točke e) ove Uredbe, vlasniku odnosno nositelju stanarskog prava na stanu V. i VI. stupnja oštećenja pripada pravo na kredit za unutarnje uređenje u iznosu utvrđenom u članku 2. točke b) ove Uredbe.

Članak 10.

Ako je vlasniku odnosno suvlasniku obiteljske kuće ili vlasniku stana odnosno nositelju stanarskog prava na stanu u zgradi kojom upravljaju fond ili tom fondu dodijeljena donacija u obliku građevinskog materijala za osnovne radove ili je donacija u novcu, prema odredbama ove Uredbe mogu se odobriti kreditna sredstva u razlici do iznosa propisanog za radove unutarnjeg uredenja.

Članak 11.

Korisniku kredita koji je dobio kredit prema odredbama Zakona o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata za obnovu obiteljske kuće odnosno stana V. iIi VI. stupnja oštećenja i namjenski ga upotrijebio i u stan odnosno kuću uselio, otpisuje se kredit povrh iznosa utvrdenog za IV. stupanj oštećenja.

Preostali iznos kredita utvrđen za IV. stupanj oštećenja za stanove u vlasništvu građana i stanove na kojima postoji stanarsko pravo iz članka 2. točke b), a za obiteljske kuće iz članka 2. točke c), je iznos zaduženja koji je korisnik dužan vratiti pod uvjetima iz Zakona o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata.

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na one korisnike kredita koji obnovu obiteljske kuće odnosno stana V. ili VI. stupnja oštećenja dovrše i usele do 30. rujna 1995. godine. Iznos kredita koji se otpisuje utvrduje Ministarstvo razvitka

i obnove nakon što županijsko tijelo nadležno za poslove obnove utvrdi i dostavi pisani podatak da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. članka 11. ove Uredbe.

Članak 12.

Ako na obiteljskoj kući IV. stupnja oštećenja Ministarstvo razvitka i obnove prema posebnom propisu izvede sanaciju konstrukcijskih dijelova odnosno osnovne radove obnove koji po sadržaju i opsegu odgovaraju radovima obnove prve, druge i treće etape na obiteljskoj kući V. ili VI. stupnja oštećenja, vlasniku odnosno suvlasniku pripada pravo na kredit u iznosu iz članka 2. točke c) ove Uredbe utvrđenom za III. stupanj oštećenja.

Članak 13.

Vlasnici odosno suvlasnici koji steknu pravo na osnovne radove obnove obiteljskih kuća V. ili VI. stupnja oštećenja prema posebnom propisu i koji unutarnje radove obnove, opsega četvrte etape izvode uz pomoć kredita HKBO, podnose zahtjev i sklapaju s ovlaštenom bankom ugovor o kreditu za izvođenje tih radova. Ova odredba ne primjenjuje se ako su radovi izvedeni sredstvima donacija.

Iznos kredita utvrđuje se prema odredbi članka 4. ove Uredbe.

Članak 14.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 kn kaznit će se za prekršaj banka ako odobri kredit protivno odredbama ove Uredbe.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 10.000 kn odgovorna osoba u banci.

Članak 15.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 10.000 kn kaznit će se za prekršaj korisnik kredita ako kredit koristi nenamjenski.

Članak 16.

Osobe koje su dobile kredit prema odredbama Zakona o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata ("Narodne novine", broj 109/93), a taj kredit nisu namjenski u cijelosti ili djelomično iskoristile i nisu uselile u stambeni objekt, nemaju pravo na dodjelu kredita niti na bespovratna sredstva osim u slučaju propisanom posebnim propisom.

Članak 17.

Osobe koje ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava temeljem ove Uredbe, a ta prava ne žele ostvariti i ne podnesu zahtjev za ostvarivanje prava do 30. rujna 1995. godine, ne mogu ostvariti prava temeljem propisa kojima se ureduju prava prognanika i izbjeglica.

Članak 18.

Za vrijeme važenja ove Uredbe ne primjenjuju se odredbe članaka 6., 7. stavak 2., 8. stavak 2.,10. stavak 2., 11. i 12. Zakona o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata ("Narodne novine", broj 109/93).

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 361-08/95-01/06

Urbroj: 5030105-95-2

Zagreb, 25. svibnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.