Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 06.06.1995 Uredba o organiziranju i financiranju obnove ratom oštećenih obiteljskih kuća v. I vi. Stupnja oštećenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ureduje pojedina pitanja iz djeIokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 1995. donijela

UREDBU

O ORGANIZIRANJU I FINANCIRANJU OBNOVE RATOM OŠTEĆENIH OBITELJSKIH KUĆA V. I VI. STUPNJA OŠTEĆENJA

Članak 1.

Ovom Uredbom ureduje se organiziranje obnove obiteljskih kuća V. i VI. stupnja oštećenja, etape obnove, financiranje obnove te stručni poslovi u svezi s obnovom.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe koriste se sljedeći pojmovi:

- područje obnove - područje utvrđeno Uredbom o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere ("Narodne novine", broj 78/93),

- obiteljska kuća - individualna stambena zgrada s jednim do najviše tri stana, koja je smještena u područje obnove i povratka,

- stupanj oštećenja obiteljske kuće - stupanj oštećenja obiteljske kuće odreden prema Uputi za primjenu Zakona o utvrđivanju ratne štete ("Narodne novine" broj 54/93) od komisije odredene temeljem te upute,

- etapa obnove obiteljske kuće - označava logičan slijed graditeljskih radova i unutarnjeg uređaja na obiteljskim kućama V. i VI. stupnja oštećenja,

- ovlašteni korisnik obiteljske kuće (dalje u tekstu: korisnik) - nositelj stanarskog prava, najmoprimatelj, korisnik osobne služnosti doživotnog stanovanja, te korisnik po kojoj drugoj pravno valjanoj osnovi.

Članak 3.

Obnova u ratu oštećenih obiteljskih kuća V. i VI. stupnja oštećenja sukladno ovoj Uredbi organizira se i provodi u četiri etape:

- radovi prve etape su sanacija ili izrada nosivih zidova, međukatnih konstrukcija ili stubišta;

- radovi druge etape su izrada krovne, odnosno stropne konstrukcije, te izrada dimnjaka i krovne limarije;

- radovi treće etape su zatvaranja građevine vanjskom stolarijom i to ugradnjom vanjskih vrata i prozora;

- radovi četvrte etape su radovi unutarnjeg uredenja i to: zidarski (zidanje pregradnih zidova, žbukanje stropova i zidova), obrtnički (izrada podova, soboslikarski, ličilački i keramičarki radovi), instalaterski (izvedba vodovoda, kanalizacije i elektroinstalacija) radovi i ugradnja stolarije i odgovarajuće opreme.

Radovi prve, druge i treće etape (dalje u tekstu: osnovni ra dovi obnove) iz stavka 1. ovoga članka financiraju se sredstvima Državnog proračuna a koje organizira i provodi Ministarstvo razvitka i obnove.

Radovi iz alineje 4. stavka 1. ovoga članka izvode se sredstvima kredita koje odobrava Hrvatska kreditna banka za obnovu (dalje u tekstu: HKBO) u skladu s ovim i posebnim propisom.

Članak 4.

Osnovni radovi obnove iz članka 3. ove Uredbe organiziraju se i izvode u okviru programa obnove obiteljskih kaća V. i Vl. stupnja oštećenja tako da se dovedu u stanje koje je bilo prije njihova oštećenja odnosno razaranja, ne povećavajući površinu odnosno volumen građevine kao i ne povećavajući, u pravilu razinu ni osnovnu kvalitetu materijala koji se ugrađuje.

Vrijednost osnovnih radova obnove izračunava se tako da se utvrđene količine pomnože s ugovorenom cijenom za to područje obnove.

Način izračuna cijene osnovnih radova obnove propisuje ministar razvitka i obnove, i to u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Valjan je izračun cijene izvedenih ili potrebnih osnovnih radova obnove onaj koji ovjeri Ministarstvo razvitka i obnove -područno povjerenstvo za obnovu.

Članak 5.

Vlasnici, suvlasnici odnosno korisnici obiteljskih kuća imaju pravo na fianciranje osnovnih radova obnove:

- ako se obiteljska kuća nalazi na području obnove;

- ako je utvrđeno oštećenje V. i VI. stupnja na obiteljskoj kući ;

- ako je u obiteljskoj kući obitelj vlasnika, suvlasnika odnosno korisnika sa obitelji prebivala u toj kući neposredno do početka ratnih operacija na tom području i ako priloži pisanu izjavu da će se nakon obnove vratiti i nastaniti u toj kući;

- ako vlasnik, suvlasnik odnosno korisnik obiteljske kuće nije koristio pravo na kredit za obnovu obiteljske kuće prema odredbama Zakona o kreditiranju ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata ("Narodne novine", broj 109/93);

- ako vlasnik, suvlasnik odnosno korisnik na čijoj se obiteljskoj kući izvode osnovni radovi obnove ima pravo na kredit za izvođenje radova četvrte etape a zahtjev za odobrenje tog kredita podnosi odmah po sklapanju ugovora za izvođenje osnovnih radova obnove.

Članak 6.

Vlasnici, suvlasnici odnosno korisnici obiteljskih kuća koji ostvare pravo na obnovu opsega osnovnih radova obnove, nisu dužni vratiti ta sredstva osim kada je to utvrđeno posebnim propisom.

Članak 7.

Vlasnici, suvlasnici, odnosno korisnici obiteljskih kuća V. ili VI. stupnja oštećenja podnose zahtjev za izvođenje radova iz stavka 1. članka 3. ove Uredbe Ministarstvu razvitka i obnove putem područnog povjerenstva za obnovu u mjestu gdje se kuća nalazi.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mogu podnijeti i osobe koje su dobile kredit za obnovu obiteljske kuće V. ili VI. stupnja oštećenja prema Zakonu o kreditiranju ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata, a radove obnove nisu ni otpočele ili su ih samo dijelom izvršile.

Poziv za izvodenje radova iz članka 3. ove Uredbe javno se oglašava. Vlasnici, suvlasnici odnosno korisnici podnose zahtjev za izvodenje radova obnove u roku 7 dana od javnog poziva.

Područno povjerenstvo za obnovu ustrojava se radi obavljanja zadaća prema ovoj Uredbi, a čine ga tri člana.

Članak 8.

O pravu na izvođenje radova obnove prema članku 3. ove Uredbe odlučuje rješenjem Ministarstvo razvitka i obnove-područno povjerenstvo za obnovu.

Članak 9.

Ugovor o obnovi obiteljske kuće sklapaju Ministarstvo razvitka i obnove i vlasnik, suvlasnik, odnosno korisnik kuće, a prema uvjetima utvrđenim rješenjem iz članka 8. ove Uredbe.

Članak 10.

Pravo na osnovne radove obnove iz stavka 2. članka 3. ove Uredbe mogu imati i korisnici kredita iz stavka 2. članka 7. ove Uredbe, koji su dobili kredit za obnovu obiteljske kuće V. ili VI. stupnja oštećenja a radove obnove nisu ni otpočeli. Ovo pravo mogu ostvariti ako su ispunjeni uvjeti iz članka 5. ove Uredbe, te ako prije sklapanja ugovora iz članka 9. ove Uredbe vrate odjednom, putem banke koja je odobrila kredit, odredeni dio kredita HKBO.

Iznos kreditnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka koji je korisnik kredita dužan vratiti HKBO je razlika odobrenog kredita i iznosa kredita propisanog u posebnom propisu za radove unutarnjeg uredenja obiteljske kuće.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je preostalim iznosom kredita koji je utvrđen za unutarnje uređenje izvesti radove unutarnjeg uređenja obiteljske kuće.

Članak 11.

Pravo na nastavak započetih osnovnih radova obnove obiteljske kuće iz stavka 2. članka 3. ove Uredbe mogu imati i oni korisnici kredita iz stavka 2. članka 7. ove Uredbe koji su dobili kredit za obnovu obiteljske kuće V. ili VI. stupnja a koji su obnovu samo dijelom izvršili.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti ako su ispunjeni uvjeti iz članka 5. ove Uredbe, ako korisnici kredita za nastavak radova obnove prilože pisani izračun o vrsti, opsegu i vrijednosti izvedenih osnovnih radova obnove na obiteljskoj kući ovjeren od Ministarstva razvitka i obnove - područnog povjerenstva, te ako prije sklapanja ugovora iz članka 9. ove Uredbe vrate odjednom, putem banke koja je odobrila kredit, odredeni dio kredita HKBO.

Iznos kreditnih sredstava koje je korisnik kredita dužan vratiti HKBO je razlika odobrenog kredita i iznosa kredita propisanog u posebnom propisu za radove unutarnjeg uređenja kojemu je pribrojen iznos iz ovjerenog izračuna.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je preostalim iznosom kredita koji je utvrđen za unutarnje uređenje izvesti radove unutarnjeg uređenja obiteljske kuće.

U slučaju iz ovoga članka ne ostvaruje se pravo otpisa dobivenih kreditnih sredstava na teret Državnog proračuna.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa:361-08/95-01/07

Urbroj: 5030105-95-2

Zagreb, 25. svibnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.