Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 06.06.1995 Pravilnik o pošti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 6. stavak 3. Zakona o pošti ("Narodne novine", br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK O POŠTI

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju načela i uvjeti za ustrojstvo, izgradnju i uporabu poštanskih objekata i opreme te mjerila za podjelu područja na kojima se osigurava prijam i uručenje poštanskih pošiljaka.

Članak 2.

Pod poštanskim objektima u smislu odredaba ovog pravilnika podrazumijevaju se poštanski uredi i poštanska središta u kojima se obavljaju poštanske usluge i osigurava funkcioniranje poštanskog prometa.

Članak 3.

Pod opremom u smislu odredaba ovog pravilnika podrazumijevaju se elektronski i mehanički uređaji, poštanski automati; poštanski kovčežići i druga sredstva koja se upotrebljavaju u poštanskim uredima i poštanskim središtima.

Članak 4.

Pod dostavnim područjem u smislu odredaba ovog pravilnika podrazumijeva se područje poštanskog ureda na kojemu se obavlja prijam i uručenje poštanskih pošiljaka.

II. Ustrojstvo poštanskih ureda

Članak 5.

(1) Pod poštanskim uredom podrazumijeva se poslovni prostor u kojem se obavljaju poštanske usluge.

(2) Poštanski ured posluje pod odredenim poštanskim brojem i nazivom mjesta.

(3) Poštanski broj poštanskog ureda određuje Javno poduzeće Hrvatska pošta i telekomunikacije (u daljnjem tekstu: HPT), a naziv poštanskog ureda se odreduje prema nazivu mjesta u kojem se nalazi sjedište poštanskog ureda.

Članak 6.

HPT ustrojava slijedeće poštanske urede:

Članak 7.

Poštanski ured s dostavnim područjem obavlja poslove prijama, otpreme i uručenja poštanskih pošiljaka.

Članak 8.

(1) Poštanski ured bez dostavnog područja otvara se u mjestima s više poštanskih ureda, a obavlja poslove prijama i otpreme poštanskih pošiljaka.

(2) Poštanski ured bez dostavnog područja obavlja i predaju poštanskih pošiljaka, ako je udaljenost izmedu njega i najbližeg poštanskog ureda koji obavlja predaju poštanskih pošiljaka veća od 3000 metara.

Članak 9.

Sezonski poštanski ured obavlja, u pravilu, poslove poštanskog ureda bez dostavnog područja, a otvara se zbog povećanog obujma usluga i posluje u određenom vremenskom razdoblju.

Članak 10.

(1) Posebni dijelovi poštanskog ureda obavljaju samostalno određene poštanske usluge, a pripadaju određenom poštanskom uredu.

(2) Posebni dijelovi poštanskog ureda su: pokretni poštanski ured, ugovorni poštanski ured i izdvojeni šalter.

Članak 11.

Pokretni poštanski ured posluje u prijevoznom sredstvu odredenh tehničkih svojstava, a usluge obavlja u odredeno vrijeme i u određene dane u dva ili više naseljenih mjesta i upotrebljava žig s poštanskim brojem i nazivom poštanskog ureda kojemu pripada.

Članak 12.

(1) Ugovoreni poštanski ured posluje na temelju ugovora što ga u tu svrhu zaključuje HPT i osoba-vlasnik poslovnog prostora u kojemu se usluge obavljaju.

(2) Ugovorni poštanski ured upotrebljava žig s poštanskim brojem i nazivom poštanskog ureda kojemu pripada.

Članak 13.

(1) Izdvojeni šalter otvara se privremeno na mjestima gdje se, zbog određenih dogadaja, okuplja veći broj korisnika.

(2) Izdvojeni šalter obavlja određene vrste poštanskih usluga iz djelokruga rada šalterskog poštanskog ureda, a upotrebljava žig s poštanskim brojem i nazivom poštanskog ureda kojemu pripada.

Članak 14.

HPT je obvezan urediti ustrojstvo poštanskih ureda tako da osigura obavljanje poštanskih usluga i funkcioniranje poštanskog prometa u skladu s odredbama Zakona o pošti i Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga, koji se donosi na temelju članka 10. istoga zakona.

III. Ustrojstvo poštanskih središta

Članak 15.

(1) Poštansko središte obavlja poslove preuzimanja, prijevoza, razrade i otpreme poštanskih pošiljaka.

(2) HPT ustrojava slijedeća poštanska središta:

Članak 16.

Poštansko središte razrade ustrojava se za područje koje čini prometno-tehničku cjelinu s tim da:

Članak 17.

Poštansko središte pripreme ustrojava se za područje koje čini prometno-tehnološku cjelinu s tim da:

Članak 18.

(1) Poštansko središte za međunarodni promet obavlja poslove preuzimanja, razrade, prijevoza i otpreme poštanskih pošiIjaka, kao i posredovanje zaključaka u međunarodnom poštanskom prometu.

(2) Medunarodno poštansko središte ustrojava se u Zagrebu.

Članak 19.

HPT je obvezan poštanska središta ustrojiti tako da osigura obavljanje poštanskih usluga i funkcioniranje poštanskog prometa u skladu s odredbama Zakona o pošti i Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga.

IV. Izgradnja poštanskih objekata

Članak 20.

(1) Poštanski objekti moraju se graditi, održavati i upotrebIjavati prema hrvatskim normama i međunarodnim preporukama Svjetske poštanske udruge (UPU) i Europske konferencije pošte i telekomunikacija (CEPT).

(2) Objekti i oprema iz stavka 1. ovog članka moraju se graditi na način da poštanske usluge budu dostupne i lakšim invalidima.

Članak 21.

(1) HPT općim aktom odreduje minimalne građevinske, tehničke i druge uvjete za izgradnju poštanskih objekata.

(2) Minimalnim gradevinskim i tehničkim uvjetima iz odredbe stavka 1. ovog članka određuju se vrste tipiziranih poštanskih objekata, a uvjeti moraju sadržavati veličinu i raspored poslovnog prostora, mjere za sigurnost Ijudi i sredstava, opremljenost poštanskog ureda s brojem radnih mjesta i drugim sadržajima koji su neophodni za posfovanje poštanskog ureda ili poštanskog središta.

(3) Minimalnim građevinskim i tehničkim uvjetima moraju se osigurati uvjeti za kvalitetno i propisno obavljanje poštanskih usluga.

(4) HPT je obvezan opći akt iz odredbe stavka 1. ovog članka donijeti najkasnije u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog pravilnika.

(5) Suglasnost na opći akt iz odredbe stavka 1. ovog članka daje ministar mjerodavan za poštu.

V. Uporaba opreme u poštanskim objektlma

Članak 22.

(1) HPT je obvezan u poštanske objekte ugraditi opremu koja se sastoji od elektronskih i mehaničkih uređaja, automata za obavljanje usluga i drugih automata, te drugu opremu kojom se omogućuje uredno i propisno obavljanje pošlanskih usluga funkcioniranje poštanskog prometa.

(2) HPT je obvezan općim aktom odrediti minimalnu opremu koja se mora ugraditi u svaki tipizirani poštanski objekt iz odredbe članka 21. stavak 2. ovog pravilnika.

(3) HPT je obvezan opći akt iz odredbe stavka 2. ovog članka donijeti najkasnije u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog pravilnika.

(4) Suglasnost na akt o minimalnoj opremi za poštanske objekte daje ministar mjerodavan za poštu.

VI. Načela i uvjeti za otvaranje poštanskih ureda

Članak 23.

HPT je obvezan poštanske urede graditi i otvarati sukladno odredbama svog srednjoročnog plana razvoja.

Članak 24.

(1) Iznimno od odredbe iz članka 23. ovog pravilnika HPT može na zahtjev općine, grada, županije ili druge pravne osobe otvoriti poštanski ured.

(2) HPT može otvoriti poštanski ured u smislu odredbe iz stavka 1. ovog članka pod uvjetom da podnositelj zahtjeva osigura financijska sredstva za izgradnju i opremu poštanskog ureda ili osigura odgovarajući poslovni prostor i opremu za poštanski ured, te pod uvjetom da se na temelju elaborata o otvaranju poštanskog ureda utvrdi da prihod poštanskog ureda neće bit manji od ukupnih troškova.

(3) Elaborat o otvaranju poštanskog ureda iz odredbe stavka 2. ovog članka izrađuje HPT.

(4) Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovog članka, HPT moži otvoriti poštanski ured i u slučaju kad su troškovi poštanskog ureda veći od prihoda uz uvjet da podnositelj zahtjeva podmiruje razliku troškova, o čemu HPT zaključuje ugovor s podnositeIjem zahtjeva.

VII. Načela i uvjeti za zatvaranje i preseljenje poštanskih ureda

Članak 25.

(1) HPT može poštanski ured zatvoriti ili preseliti pod uvjetom da za korisnike poštanskih usluga osigura odgovarajuću razinu kakvoće poštanskih usluga.

(2) Prije odluke o zatvaranju ili preseljenju poštanskog ureda HPT je obvezan izraditi elaborat o opravdanosti zatvaranja ili preseljenja poštanskog ureda s prijedlogom novog načina obavljanja poštanskih usluga na tom području.

(3) HPT može poštanski ured zatvoriti ili preseliti pod uvjetom da za donošenje odluke o zatvaranju ili preseljenju pribavi suglasnost ministra mjerodavnog za poštu.

VIII Načela i uvjeti za zatvaranje i preseljenje poštanskog središta

Članak 26.

(1) HPT može poštansko središte zatvoriti ili preseliti pod uvjetom da novim ustrojem poštanskog središta osigura najmanje istu razinu kakvoće obavljanja poštanskih usluga i funkcioniranja poštanskog prometa koja je bila prije zatvaranja ili preseljenja poštanskog središta.

(2) Prije donošenja odluke o zatvaranju ili preseljenju poštanskog središta HPT je obvezan izraditi elaborat o opravdanosti zatvaranja ili preseljenja poštanskog središta s prijedlogom novog načina funkcioniranja poštanskog prometa.

(3) HPT može poštansko središte zatvoriti ili preseliti pod uvjetom da za donošenje odluke o zatvaranju ili preseljenju pribavi suglasnost ministra nadležnog za poštu.

IX. Mjerila za podjelu dostavnog područja

Članak 27.

(1) HPT je obvezan odrediti područja na kojima se obavlja dostava poštanskih pošiljaka tako da se dostavom obuhvate sva naselja u Hrvatskoj.

(2) Svaki poštanski ured s dostavnim područjem obuhvaća odredeno područje koje se utvrđuje na način propisan odredbama ovog pravilnika.

Članak 28.

Dostavno područje poštanskog ureda (u daljnjem tekstu: dostavno područje) dijeli se na uže, šire i najšire.

Članak 29.

1) Uže dostavno područje obuhvaća, u pravilu, područje mjesta u kojemu poštanski ured ima svoje sjedište.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka uže dostavno područje može obuhvatiti dva ili više mjesta koja čine urbanistički cjelovito i neprekinuto područje.

(3) Granica užeg dostavnog područja, u pravilu, je administrativna ili urbanistička granica mjesta po kome poštanski ured nosi naziv.

(4) Iznimno od odredbe iz stavka 3. ovog članka, ako uže dostavno područje obuhvaća rijetko naseljena mjesta, granica užeg dostavnog područja nalazi se na udaljenosti od 300 metara od posljednje nastanjene zgrade na izgradenoj javnoj cesti.

(5) Dostava poštanskih pošiljaka na užem dostavnom području obavlja se šest puta tjedno.

Članak 30.

(1) Šire dostavno područje obuhvaća područje jednog ili više naseljenih mjesta koje se nalazi izvan užeg dostavnog područja.

(2) Šire dostavno područje počinje tamo gdje završava uže dostavno područje, a završava 10.000 metara od zadnje točke užeg dostavnog područja, mjereći tu udaljenost po izgrađenoj javnoj cesti, pod uvjetom da visinska razlika izmedu sjedišta poštanskog ureda i tog mjesta nije veća od 200 metara.

(3) Dostava poštanskih pošiljaka na širem dostavnom području obavlja se tri puta tjedno.

Članak 31.

(1) Najšire dostavno područje obuhvaća područje jednog ili više naseljenih mjesta, a proteže se od granice šireg dostavnog područja do granica dostavnog područja susjednih poštanskih ureda.

(2) Dostava poštanskih pošiljaka na najširem dostavnom području obavlja se dva puta tjedno.

Članak 32.

Na širem i najširem dostavnom području obavlja se prijam svih vrsta poštanskih pošiljaka mase do 1 kg i vrijednosti do 500 kn osim brzojavnih uputnica.

Članak 33.

HPT je obvezan uskladiti podjelu dostavnog područja sukladno odredbama ovog pravilnika u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog pravilnika s tim da se korisnicima usluga mora osigurati najmanje postojeća razina kakvoće dostave poštanskih pošiljaka.

X. Prijelazue i zaključue odredbe

Članak 34.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-01/95-02/42

Urbroj: 530-07-95-3

Zagreb, 23. svibnja 1995.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing. el., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.