Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 01.06.1995 Odluka o proglašenju zakona o zaštitnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITNIM PRISTOJBAMA PRI UVOZU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o zaštitnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, na sjednici 16. svibnja 1995.

Broj: 01-95-1002/1

Zagreb, 23. svibnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O ZAŠTITNIM PRISTOJBAMA PRI UVOZU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Članak 1.

Radi zaštite poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje osnovnih prehrambenih proizvoda te radi osiguranja stabilnosti na tržištu Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) može propisati obvezu plaćanja zaštitne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i osnovnih prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: zaštitna pristojba).

Proizvode iz stavka 1. ovoga članka odreduje Vlada na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva gospodarstva.

Članak 2.

Obveznici plaćanja zaštitne pristojbe su pravne i fizičke osobe koje uvoze poljoprivredne i osnovne prehrambene proizvode iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona, radi obavljanja gospodarske djelatnosti.

Članak 3.

Visinu zaštitne pristojbe određuje ministar poljoprivrede i šumarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra gospodarstva.

Članak 4.

Zaštitna pristojba određuje se u nominalnom iznosu u visini razlike između uvozne i domaće cijene.

Uvozna cijena prema ovom Zakonu je najniža nabavna cijena na inozemnom tržištu, franco hrvatska granica, uvećana za iznos carine, drugih uvoznih pristojbi i poznatih uvoznih troškova.

Domaća cijena prema ovom Zakonu je najniža cijena kojom se štiti domaća proizvodnja poljoprivrednih i osnovnih prehrambenih proizvoda.

Članak 5.

Pri utvrđivanju domaće cijene poljoprivrednih i osnovnih prehrambenih proizvoda polazi se od:

Članak 6.

Zaštitna pristojba može se ukinuti u određenom razdoblju i to za količine proizvoda koje se u tekućoj gospodarskoj godini utvrde kao bilančni manjak.

O ukidanju zaštitne pristojbe iz stavka 1. ovoga članka odlučuje ministar poljoprivrede i šumarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra gospodarstva.

Članak 7.

Zaštitna pristojba obračunava se i naplaćuje se pri carinjenju robe, po propisima koji važe za naplatu carina.

Evidenciju o naplati zaštitne pristojbe vodi Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske, o čemu dostavlja izviješće Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva početkom tekućeg mjeseca za protekli mjesec.

Članak 8.

Zaštitna pristojba pri uvozu ne plaća se za količine proizvoda koji se, odlukom Vlade, uvoze za potrebe državnih robnih zaliha radi popune stalnih zaliha ili intervencija na tržištu.

Članak 9.

Zaštitna pristojba ne plaća se na

1. Proizvode koji se privremeno uvoze radi oplemenjivanja ili drugih poslova posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu, ako se ti proizvodi uzvezu u roku od 30 dana od dana završetka tehnološkog procesa, a najkasnije u roku od jedne godine od dana prelaska proizvoda preko carinske crte.

2. Uvoz sirovina i reprodukcijskog materijala za proizvodnju robe koja ja namijenjena izvozu sukladno Carinskom zakonu, koja se u cijelosti izveze nakon završetka tehnološkog procesa proizvodnje, a najkasnije u roku jedne godine od dana prelaska sirovina i reprodukcijskog materijala preko carinske crte.

Članak 10.

Sredstva ostvarena naplatom zaštitne pristojbe su prihod državnog proračuna.

Članak 11.

Odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba koja, koristeći povoljne prilike na tržištu, proda na domaćem tržištu poljoprivredne ili prehrambene proizvode za koje se prema članku 9. točki 1. i 2. ovoga Zakona ne plaća zaštitna pristojba, i na taj način ostvari protupravnu imovinsku korist, kaznit će se zatvorom od pet godina, a protupravna imovinska korist oduzeti u korist državnog proračuna.

Članak 12.

Novčanom kaznom u visini od petorostrukoga do dvadesetorostrukog iznosa zaštitne pristojbe koja je predmet prekršaja kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako proizvode koje je privremeno uvezla radi oplemenjivanja ili drugih oblika posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu, za koje nije plaćena zaštitna pristojba, ne izveze nakon obavljenog procesa oplemenjivanja ili posredovanja u rokovima propisanim ovim Zakonom (članak 9. točka 1.),

2. ako robu proizvedenu od sirovina i reprodukcijskog materijala, za koje nije plaćena zaštitna pristojba ne izveze nakon završetka tehnološkog procesa proizvodnje u rokovima propisanim ovim Zakonom (članak 9. točka 2.).

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 60.000 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 13.

Novčanom kaznom u visini od petorostrukoga do dvadesetorostrukog iznosa zaštitne pristojbe kaznit će se za prekršaj fizička osoba, ako proizvode koje je privremeno uvezla radi oplemenjivanja ili proizvodnje robe namijenjene izvozu ne izveze nakon obavljenog procesa oplemenjivanja i proizvodnje u rokovima propisanim ovim Zakonom (članak 9. točka 1. i 2.).

Članak 14.

Propisi iz članka 1. stavka 2. i članka 3. ovoga Zakona donijet će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do dana stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se:

Članak 15.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine", br. 53/91. i 21/95.).

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa:412-01/94-01/05

Zagreb,16. svibnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.