Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 01.06.1995 Uredba o osnivanju centra za radnu terapiju osoba s oštećenjem u duševnom ili tjelesnom razvoju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 23. stavak 2. ·Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 12. stavak 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93); Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. svibnja 1995. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU CENTRA ZA RADNU TERAPIJU OSOBA S OŠTEĆENJEM U DUŠEVNOM ILI TJELESNOM RAZVOJU

Članak 1.

Ovom Uredbom Republika Hrvatska osniva ustanovu socijalne skrbi pod nazivom: Centar za radnu terapiju osoba s oštećenjem u duševnom ili tjelesnom razvoju (u daljnjem tekstu: Centar).

Skraćeni naziv ustanove glasi: Centar za radnu terapiju. Sjedište Centra je u Dubrovniku, Od čempresa 6.

Članak 2.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Članak 3.

Centar će obavljati djelatnost socijalne skrbi:

- pružanje usluga zbrinjavanja, usmjeravanja i zdravstvene zaštite te radne terapije i drugih okupacijskih i rekreacijskih aktivnosti osobama s oštećenjem u duševnom ili tjelesnom razvoju, koje zbog stupnja i vrste oštećenja i općeg fizičkog stanja ne ispunjavaju opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

U okviru Centra može se organizirati pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog smještaja.

Pored djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka Centar može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka, ukoliko se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost.

Centar ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.

Članak 4.

Organ upravljanja u Centru je Upravno vijeće.

Upravno vijeće donosi program rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu ali u okviru raspoloživih sredstava osiguranih iz Proračuna Republike Hrvatske za institucionalne i izvaninstitucionalne oblike socijalne skrbi te obavljanje djelatnosti koja služi obavljanju osnovne djelatnosti, donosi godišnji obračun, predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenje o pojedinim pitanjima, donosi statut uz suglasnost osnivača, donosi druge opće akte, donosi odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima kojima se odlučuje o pojedinim pravima djelatnika, raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja, obavlja i druge statutom propisane poslove.

Članak 5.

Upravno vijeće Centra ima 5 članova i čine ga predstavnici:

Članove Upravnog vijeća iz stavka 1. ovog članka imenuje osnivač na način da predstavnike zaposlenih imenuje na prijedlog ravnatelja, a predstavnike korisnika na prijedlog korisnika.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća bira i razrješava Upravno vijeće iz redova predstavnika osnivača.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, s time da članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su imenovani pod uvjetima i na način kako je utvrđeno zakonom i Statutom.

Visina naknade za rad članova Upravnog vijeća utvrđuje se statutom.

Članak 6.

Voditelj Centra je ravnatelj. Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

Članak 7.

Ravnatelj Centra imenuje se na temelju natječaja.

Ravnatelja Centra imenuje i razriješava Upravno vijeće po uvjetima određenim zakonom i Statutom.

Članak 8.

Centar ima Stručno vijeće.

Sastav, osnivanje i poslovi Stručnog vijeća utvrdit će se Statutom.

Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima u sklopu nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom Centra, daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti, te drugih poslova odredenih zakonom i Statutom.

Članak 9.

Centar će obavljati djelatnost na sredstvima koje Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama, Dubrovnik svojom Odlukom od 12. srpnja 1994. dalo Republici Hrvatskoj na korištenje bez naknade radi obavljanja djelatnosti Centra, a koja sredstva se sastoje od kuće, vrta i plastenika u Dubrovniku, Od čempresa 6, te pokretnina obuhvaćenih ovom Uredbom.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka ne čine imovinu Centra.

Članak 10.

Imovinu Centra čine sredstva stečena pružanjem usluga pribavljena u vlasništvo Centra na drugi način.

Obavljanje djelatnosti Centra financirat će se na način propisan zakonom za financiranje ustanova socijalne skrbi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 11.

Centar je ustanova koja nema za cilj stjecanje dobiti.

Ukoliko Centar u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra.

Osnivač može odlučiti da se dobit Centra upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove koje je osnivač.

Centar ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od iznosa utvrđenog Statutom.

Članak 12.

Centar u pravnom prometu odgovara cijelom svojom imovinom, a osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Centra.

Članak 13.

U Centru, osnivač će imenovati privremenog ravnatelja ustanove.

Privremeni ravnatelj obavit će pod nadzorom osnivača pripreme za početak rada ustanove, a posebno pribaviti posebne dozvole za početak rada ustanove, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Centar će započeti obavljati svoju djelatnost kada Ministarstvo rada i socijalne skrbi rješenjem utvrdi da je udovoljeno propisanim uvjetima glede prostora, opreme i stručnih djelatnika.

Članak 14.

Način rada i odlučivanje Upravnog vijeća te druga pitanja u svezi s ustrojstvom, upravljanjem i rukovođenjem Centrom uredit će se Statutom Centra.

Upravno vijeće Centra dužno je u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz suglasnost osnivača, donijeti Statut Centra.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-01/95-01/02

Urbroj: 5030104-95-1

Zagreb,17. svibnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.