Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 01.06.1995 Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na lemelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90, 61/91 25/93 i 70/93), a povodom prijedloga Milke Bekavac, Marije Crmarić, rođ. Bekavac, Nade Roguljić, rođ. Bekavac i File Bekavac - Lokmer, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 1995. donijela

ODLUKU

O IZUZIMANJU NEKRETNINE U K.O. SPLIT OD ZABRANE PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA

I

Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja čest. zem. 8291/9 sa 16 m2, nastala cijepanjem z.č. broj 8291/3 - dvorište sa 82 m2, upisane u zk.ul. broj 12437 k.o. Split, kao društveno vlasništvo s pravom korištenja Poduzeća za izgradnju Splita - Split, koja je prenijeta u društveno vlasništvo rješenjem Sekretarijata za financije NO Općine Split od 25. studenoga 1959. godine, broj: NZ-917/3, donijetog u provedbi Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).

II.

Nekretnina iz točke I. ove Odluke izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi oblikovanja već izgrađene građevinske parcele označene kao z.č. broj 8277/8 k.o. Split, na kojoj je sagrađena zgrada u vlasništvu predlagateljica, pripajanjem susjednog neizgradenog građevinskog zemljišta označenog kao z.č. broj 8291/9 sa 16 m2, k.o. Split; sve prema uvjerenju o uvjetima uređenja prostora Županije Splitsko-dalmatinske, Sekretarijata prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnih djelatnosti u Splitu od 24. svibnja 1993. gldine; klasa: 350-05/3-02/00296/MV, urbroj: 2181-08-05-02-93-4 i prijavnim listovima Zavoda za katastar i geodetske poslove u Splitu, oba od 1. srpnja 1993. godine, broj 17A/93 i 17B/93.

III.

Utvrđuje se da se zainteresirana osoba - Grad Split, Odlukom o utvrđivanju da je od interesa za Grad Split izuzimanje od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine radi provedbe PUP-a poluotoka Marjan u Splitu s hipotekarnom izjavom na poslovnom prostoru u Splitu Marmontova l, od 4. studenoga 1994. godine, klasa: 021-05/94-04/163 obvezao na obeštećenje prijašnjih vlasnika - Siminiatti Frane pok. Ante i Siminiatti Marije ž. Frane, odnosno njihovih zakonskih nasljednika iz vrijednosti posebnog dijela zgrade sagrađene na č.zgr. 957/19, tijelo 3 - poslovni prostor u Splitu, Marmontova 1, površine 22 m2, upisane u z.k.ul. broj 4527 k.o. Split, kao vlasništvo Grada Splita, te da je ova hipotekarna izjava provedena u zemljišnim knjigama, a koje vodi Općinski sud u Splitu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/95-01/02

Urbroj:5030109-95-13

Zagreb, 25. svibnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r