Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 01.06.1995 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za valenje domaće peradi i pernate divljači
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 27. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OBJEKTI ZA VALENJE DOMAĆE PERADI I PERNATE DIVLJAČI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti kojima glede izgradnje, tehničkog uređenja, načina rada i higijene moraju udovoljavati objekti za valenje domaće peradi i pernate divljači (u daljnjem tekstu: valionice), te se propisuju obrasci evidencije odobrenih objekata.

Članak 2.

Valionicama u smislu ovoga pravilnika smatraju se objekti za valenje pilića domaće peradi i pernate divljači koji glede izgradnje, broja prostorija i njihovog uređenja, načina rada, higijene i načina vođenja evidencije, ispunjavaju uvjete propisane ovim pravilnikom.

Članak 3.

Valionice se prema kapacitetu razvrstavaju u slijedeće kategorije:

Članak 4.

Valionice za koje je utvrđeno da udovoljavaju uvjete propisane ovim pravilnikom upisuju se u službenu evidenciju odobrenih valionica.

Službena evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se prema obrascu broj l, koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Uz zahtjev za priznavanje uvjeta propisanih ovim pravilnikom radi upisa u evidenciju odobrenih valionica iz članka 4. ovoga pravilnika podnosi se:

Iznimno, uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka za valionice u domaćinstvu se ne podnosi gradevinski projekt, već plan s prikazom prostorija i opreme.

II. OPĆI UVJETI IZGRADNJE I UREĐENJA VALIONICA

Članak 6.

Mjesto za izgradnju industrijske valionice mora biti u zoni koja u odnosu na karakteristike ove vrste proizvodnje, neće biti ugrožena od industrijskih, stambenih i stočnih objekata u bližoj okolini.

Valionice u domaćinstvu i obrtničke valionice mogu biti izgrađene u okviru ostalih poslovnih i stambenih objekata pod uvjetom da su potpuno fizički odvojene od dijelova objekta drugih namjena te da je njihov smještaj i rad u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Valionice u domaćinstvu moraju imati:

Članak 8.

Obrtničke valionice moraju imati:

Članak 9.

Industrijske valionice moraju imati:

Članak 10.

Ovisno o tehnološkom procesu, broju izvaljenih pilića i načinu njihovog plasmana valionica može imati:

Članak 11.

Krug obrtničke i industrijske valionice mora biti ograđen prikladnom ogradom koja onemogućava nekontrolirani ulaz ljudi i životinja.

Na kolnom i pješačkom ulazu moraju biti postavljene dezbarijere dimenzija 7,0 x 3,0 x 0,25 m i 1,0 x 0,8 x 0,05 m.

Sve površine kruga koje nisu betonirane ili asfaltirane moraju biti zazelenjene.

Zabranjeno je uvođenje i držanje u krugu valionice peradi, pernate divljači i ptica bilo koje vrste.

Članak 12.

Valionica se može opskrbljivati vodom iz javnog vodovoda i vlastitog bunara. Voda mora biti kontrolirana i odgovarati propisima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Unutar prostorija valionice mora biti osiguran priključak hladne i tople vode.

Za gumene cijevi za pranje mora biti osiguran odgovarajući broj držača postavljenih u neposrednoj blizini priključka vode.

Članak 13.

U valionici kao i njenom krugu obvezno je provođenje dezinfekcije, a po potrebi deratizacije i dezinsekcije.

Sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju moraju se čuvati u posebno namijenjenim i označenim ormarima, ili prostoriji pod ključem.

Članak 14.

U krugu valionice mora biti posebno odvojen prostor ili prostorija za smještaj kontejnera za odlaganje valioničkog otpada, ili ostatka.

Članak 15.

Objekt valionice mora imati odgovarajuću kanalizaciju. Otpadne vode moraju se ulijevati u javnu kanalizaciju ili odgovarajuću septičku jamu.

U radnim prostorijama valionice, sva voda upotrebljena za pranje zidnih i podnih površina te aparata mora se odvoditi odgovarajućim vodnim slivnicima direktno u kanalizacijski sustav ili septičku jamu.

Članak 16.

Sve prostorije u valionici moraju imati pod od čvrstog materijala, izrađen tako da nije sklizak i da se lako pere, sa odgovarajućim nagibom prema slivniku, zaštićenim od povrata mirisa i prodora glodavaca iz kanalizacije.

Zidovi prostorija moraju biti do stropa ili najmanje do visine dva metra od poda, obloženi keramičkim pločicama ili izvedeni sa čvrstom i glatkom površinom koja omogućava pranje i raskužbu.

Površine vrata, dovratka, okvira prozora i uređaja, moraju biti od materijala i izvedeni tako da se mogu prati i raskužiti.

Članak 17.

Sve prostorije u valionici moraju biti pravilno provjetravane i grijane prema tehnološkim normativima i u skladu s procesom rada. Kondicioniranje zraka (grijanje i navlaživanje ) može biti centralno ili odvojeno po sektorima.

Skladište jaja peradi posebnih uvjeta mikroklime mora biti zasebno kondicionirano.

Obim provjetravanja planira se prema maksimalnom broju uloženih jaja, odnosno prema punom radnom kapacitetu valionice.

Članak 18.

U predvalionike i valionike moraju se ulagati jaja samo jedne vrste peradi i od istog proizvodača.

Čišćenje, pranje i raskužba aparata vrši se poslije svakog prelaganja jaja ili vađenja pilića.

O raskužbi jaja prije ulaganja, tijekom inkubiranja, kao i raskužbi aparata i prostorija vodi se uredna evidencija koja uključuje i kontrolu učinka raskužbe uzimanjem obrisaka za mikrobiološku pretragu.

Članak 19.

Jaja što dolaze na valenje moraju biti podrijetlom od jata koja su pod stalnom veterinarskosanitarnom kontrolom i slobodna od salmonela.

Članak 20.

Pilići izleženi u valionici mogu se staviti u promet samo ako su zdravi i pakirani u odgovarajuće kutije za transport.

Papirnate kutije jednom upotrebljene ne mogu se vraćati u valionicu.

Višekratna uporaba plastične ambalaže dozvoljena je uz uvjet da je prethodno oprana i raskužena.

Članak 21.

Proizvođači jednodnevnih pilića dužni su voditi evidenciju o: podrijetlu starosti u sanitarnoj obradi jaja za inkubiranje, starosti, broju uloženih jaja, datumu ulaganja, rezultatu lampiranja, postotku izleženih pilića, sanitarnoj obradi pilića, higijenskoj ispravnosti valionice i kontroli valioničkog otpada.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se u obliku knjige obrasca broj 2 koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov saslavni dio.

III . PRIJELAZNE 1 ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Postojeće valionice (prostorije i opremu) treba uskladiti s odredbama ovog Pravilnika u roku godine dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:322-01/95-01/334

Urbroj: 525-06-95-l

Zagreb, 17. svibnja 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.