Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 19.05.1995 Zakon o vinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O VINU

Proglašavam zakon o vinu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, na sjednici 9. svibnja19995.

Broj: 01-95-950/1

Zagreb, 18. svibnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O VINU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

( 1 ) Ovim Zakonom uređuje se proizvodnja i promet grožda za preradu u vino, proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, osnivanje Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, vođenje vinogradarskog katastra, te uređuju druga pitanja važna za provođenje jedinstvenog sustava u svezi proizvodnje i prometa grožđa; vina i drugih proizvoda.

Članak 2.

(1) Grožđem, u smislu ovoga Zakona, razumijeva se zdrav, zreo, prezreo, prosušen ili prirodno smrznut plod loze namijenjen za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožda i vina, a čiji sok sadrži najmanje 64" Oechsla.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u godinama koje su posebno nepovoljne za zrenje grožđa Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može, dopustiti, po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda, preradu grožđa na određenom području čiji sok ima manje od 64" Oechsla, ali ne manje od 53" Oechsla.

Članak 3.

(1) Vino, u smislu ovoga Zakona, je proizvod dobiven potpunim ili djelomičnim alkoholnim vrenjem masulja ili mošta od grožđa.

(2) Prema kakvoći razlikuju se:

(3) Vina iz stavka 2. ovoga članka prema sadržaju šećera dijele se na suha, polusuha, poluslatka i slatka vina, a prema boji na bijela, ružičasta i crna.

Članak 4.

(1) Stolno vino je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa vinove loze. Stolno vino ne može nositi oznaku sorte.

(2) Stolno vino s oznakom kontroliranog podrijetla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa koje potječu iz jedne vinogradarske regije

(3) Kvalitetno vino s oznakom kontroliranog podrijetla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa koje potječu iz jedne vinogradarske podregije s izraženim kvalitetnim organoleptićkim svojstvima značajnim za ekološke uvjete i sorte određene vinogradarske podregije, vinogorja ili položaja čiju oznaku nosi, koje je odnjegovano u toj podregiji.

(4) Vrhunsko vino s oznakom kontroliranog podrijetla je vino proizvedeno od određene sorte ili grupe sorti grožđa koje potječu iz jednog ili više vinogradarskih položaja u okviru jednog vinogorja s osobito izraženim kvalitetnim, specifičnim organoleptičkim i kemijskim svojstvima značajnim za ekološke uvjete položaja i sorte, odnosno grupe sorti grožđa. To vino mora biti i odnjegovano i punjeno u boce u vinogradarskom vinogorju koji obuhvaća određeni položaj.

(5) Ako vino iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka nosi oznaku sorte, mora biti proizvedeno od najmanje 85% grožđa sorte čije ime nosi.

(6) Uvjete za proizvodnju vina iz stavka 1., 2., 3 i 4 ovoga članka propisuje ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 5.

(1) Predikatna vina su vina koja u izuzetnim godinama u posebnim uvjetima dozrijevanja, načina berbe i prerade daju posebnu kakvoću, a moraju biti proizvedena samo od grožđa preporučenih sorti za pojedino vinogorje

(2) Predikatna vina su:

1. "Kasna berba" - vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano u stanju potpune zrelosti i čiji mošt ima najmanje 94" Oechsla.

2. "lzborna berba" - vino proizvedeno isključivo od brižno izabranog grožđa, čiji mošt sadrži najmanje 105" Oechsla.

3. "lzborna berba bobica" - vino proizvedeno od prezrelih ili plemenitom plijesni napadnutih bobica čiji mošt sadrži najmanje 127" Oechsla.

4. "Izborna berba prosušenih bobica" - vino proizvedeno od prosušenih bobica čiji mošt sadrži najmanje 154" Oechsla.

5. "Ledeno vino" - vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano pri temperaturi od najmanje -7" C i prerađeno u smrznutom stanju, a čiji mošt sadrži najmanje 127" Oechsla.

(3) Ministarstvo će dopustiti proizvodnju i drugih predikatnih vina na temelju proizvođačke specifikacije po prethodnom mišljenju Zavoda.

(4) Uvjete proizvodnje predikatnih vina iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 6.

(1) Arhivsko vino je vino koje se u podrumskim uvjetima čuva dulje od njegovog optimalnog zrenja, a najmanje pet godina od dana prerade grožđa u vino, od čega najmanje tri godine u boci.

(2) Uvjete proizvodnje arhivskih vina iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 7.

(1) Specijalna vina su vina dobivena posebnim načinom prerade grožđa, mošta ili vina bez dodatka ili s dodatkom određene količine vinskog alkohola, vinskog destilata, šećera, koncentriranog mošta i mirisavih ili drugih dopuštenih tvari biljnog podrijetla.

(2) Specijalna vina su:

(3) Uvjete proizvodnje specijalnih vina iz stavka 1 i 2 ovoga članka propisuje ministar.

Članak 8.

(1) Pjenušava vina su vina koja uz ostale određene sastojke sadrže i povećanu količinu ugljičnog dioksida, zbog kojeg se pri otvaranju boce razvija obilna pjena.

(2) U pjenušava vina ubrajaju se prirodno pjenušava i gazirano pjenušava vina.

(3) Uvjete proizvodnje pjenušavih vina iz stavka 1. i 2 ovoga članka propisuje ministar.

Članak 9.

(1) Drugi proizvodi od grožđa i vina, u smislu ovoga Zakona su:

1. alkoholno neprovreli proizvodi: konzervirani, koncentrirani, karamelizirani i alkoholizirani mošt,

2. vina za proizvodnju octa,

3. vinski ocat,

4. vina s nižim postotkom alkohola,

5. vina za destilaciju,

6. proizvodi destilacije alkoholno provrelih proizvoda od grožđa rakija (komovica, lozovača, vinovica, droždenka), vinski destilat, vinski alkohol (rafinirani i nerafinirani) i vinjak,

7. sporedni proizvodi u preradi grožđa i proizvodnji vina: kom, vinski talog, vinski kamen i sjemenje grožđa.

(2) Uvjete proizvodnje proizvoda iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

II. OBAVLJANJE POSLOVA U PODRUČJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA

Članak 10.

(1) Poslove u području vinogradarstva i vinarstva utvrđene ovim Zakonom obavlja Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) u svojim podružnicama Zavod prema odredbama Zakona o ustanovama osniva uredbom Vlada Republike Hrvatske.

(2) Radi praćenja učinkovitosti i stanja u vinogradarstvu i vinarstvu, Zavod je dužan o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti najmanje dvaput godišnje izvješćivati Ministarstvo.

Članak 11.

(1) Zavod vodi vinogradarski katastar.

(2) Način i rokove utemeljenja te sadržaj i oblik vođenja vinogradarskog katastra iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar

Članak 12.

(1) U svrhu obavljanja poslova praćenja razvoja vinogradarstva i vinarstva, davanja stručnih mišljenja u postupcima izdavanja rješenja iz članka 22. stavka 2. i članka 23. ovoga Zakona te davanja prijedloga za donošenje propisa u ovoj oblasti, u Ministarstvu se osniva Komisija za vinogradarstvo i vinarstvo (u daljnjem tekstu: Komisija).

(2) Predsjednika i članove Komisije imenuje ministar iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika te proizvođača iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Za usklađivanje obavljanja administrativno-tehničkih poslova ministar imenuje tajnika Komisije. Tajnik Komisije je djelatnik Ministarstva.

(4) Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Komisije objavljuje se u "Narodnim novinama"

(3) Predsjedniku, članovima i tajniku Komisije pripada naknada za rad u visini koju odredi ministar.

III. PROIZVODNJA GROŽÐA, VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽÐA I VINA

Članak 13.

( 1 ) Grožđe, mošt i vino može proizvoditi pravna i fizička osoba (u daljnjem tekstu: proizvođač) koja je upisana u Upisnik proizvođača grožđa i vina (u daljnjem tekstu: Upisnik).

(2) Dopuštenje za upis u Upisnik izdaje i Upisnik vodi Županijski, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove poljoprivrede.

(3) Uvjete koje mora ispunjavati proizvođač za upis u Upisnik te sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika propisuje ministar.

Članak 14.

(1) Proizvođač je dužan svake godine najkasnije do 31. prosinca tekuće godine prijaviti županijskom odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove poljoprivrede kod kojeg je upisan u Upisnik količinu berbe grožđa i proizvoda dobivenih od grožđa te zalihu istih iz prethodnih godina.

(2) O količini berbe grožda i proizvoda dobivenih od grožđa te zalihama iz prethodnih godina, proizvođač je dužan voditi urednu evidenciju.

(3) Sadržaj, oblik i način vođenja evidencije iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 15.

Grožđe se ne smije prerađivali niti se vino smije proizvoditi, dorađivati ili njegovati postupcima i sredstvima kojima se mogu pogoršati fizikalna, kemijska, biološka ili organoleptička svojstva mošta ili vina.

Članak 16.

(1) U proizvodnji mošta i vina mogu se rabiti samo dopuštena sredstva koja su enološki čista i nisu štetna za ljudsko zdravlje.

(2) Dopuštena sredstva i postupke u proizvodnji mošta i vina propisuje ministar.

(3) Sredstva koja ne udovoljavaju uvjetima iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se držati u prostorijama u kojima se proizvodi vino.

Članak 17.

Proizvođaču je zabranjeno:

1. masulju, moštu i vinu dodavati šećer, koncentrirani mošt ili druge slatke tvari, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno,

2. masulju ili moštu kojem je uz uvjete propisane u članku 18. ovoga Zakona dodan šećer ili koncentrirani mošt i vinu dobivenom od takvog masulja odnosno mošta, povećavati kiselinu,

3. vrhunskom vinu dodavati šećer, koncentrirani mošt ili bilo koju drugu slatku tvar,

4. patvoriti odnosno povećavati količinu masulja, mošta i vina dodavanjem alkohola, vode, šećera, kiseline, vinskog taloga, koncentriranog mošta, suhog grožđa i drugih tvari i sastojaka,

5. miješati vina iz članka 3. stavka 2. točke 1. do 4. ovoga Zakona sa specijalnim vinima, masulj, mošt i vino od plemenite vinove loze s proizvodima dobivenim od grožđa direktno rodnih hibrida, zdrava vina s bolesnim vinima i vinima s manom, bijela vina s crnim vinima radi dobivanja ružičastih vina,

6. u proizvodnji vina rabiti etilni alkohol koji nije vinskog podrijetla.

Članak 18.

(1) Iznimno od odredbe članka 17. ovoga Zakona, Ministarstvo može, na prijedlog Zavoda, dopustiti proizvođaču da:

1. masulju ili moštu doda šećer ili koncentrirani mošt, radi postizanja minimalnog sadržaja šećera, ako je zbog loših vremenskih prilika sadržaj grožđanog šećera u masulju ili moštu manji od prosjećnog.

2. masulju ili moštu od kojeg se proizvodi vino, koje nosi ime sorte, doda koncentrirani mošt iste sorte. Koncentrirani mošt koji se dodaje masulju ili moštu od kojeg se proizvodi vino s oznakom kontroliranog podrijetla, mora biti istog kontroliranog podrijetla.

(2) Prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se analiza grožđa, masulja ili mošta koju obavlja Zavod.

(3) Uvjete i način pod kojima je proizvodima iz stavka 1 ovoga članka dopušteno dodavati šećer ili koncentrirani mošt propisuje ministar.

Članak 19.

(1) Dopuštenje iz članka 18. stavka 1 ovoga Zakona može se izdati za područje na kojem je bio određen rok berbe i na kojem je berba započeta u tom roku.

(2) Masulj ili mošt mogu se doslađivati za vrijeme vrenja, a najkasnije do 1. prosinca u godini berbe.

Članak 20.

Početak berbe određuje županijski, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove poljoprivrede.

IV. OZNAČAVANJE I ZAŠTITA KONTROLIRANOG PODRIJETLA, IMENA I OZNAKE VINA

Članak 21.

(1) Radi zaštite kontroliranog podrijetla, ovisno o ekološkim uvjetima za uzgoj vinove loze i organoleptičkim svojstvima proizvoda koji mogu dobiti oznaku kontroliranog podrijetla, vinogradarska područja dijele se na vinogradarske regije, vinogradarske podregije, vinogorja i vi nogradarske položaje.

(2) Sorte vinove loze koje je proizvođaču dopušteno saditi na pojedinim vinogradarskim područjima propisuje ministar.

Članak 22.

( 1 ) Oznaku kontroliranog podrijetla mogu dobiti proizvodi s vinogradarskog područja s utvrđenim organoleptičkim i kemijskim svojstvima značajnim za ekološke uvjete položaja i sorte ili grupe sorata grožđa tog područja.

(2) Na temelju prijedloga Komisije, Ministarstvo izdaje rješenje za označavanje s kontroliranim podrijetlom, i to za:

l. vina iz članka 3. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 7. i 8. ovoga Zakona,

2. lozovaču, komovicu i vinjak iz članka 9. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona.

(3) Uvjete za označavanje i zaštitu kontroliranog podrijetla proizvoda iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 23.

Zaštita imena i znaka vina i drugih proizvoda od grožđa i vina proizvedenih po odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, provodi se po odredbama posebnih propisa o zaštiti imena i znaka.

V. PROMET GROŽÐA, VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽÐA I VINA

Članak 24.

(1) U promet se smiju staviti grožđe, masulj, vino i drugi proizvodi od grožđa i vina, proizvedeni u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(2) Smatra se da su proizvodi iz stavka 1. ovoga članka u prometu nakon što je dovršen postupak njihove proizvodnje i dorade.

(3) Uvjete za stavljanje u promet proizvoda iz stavke 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 25.

Rješenje o puštanju u promet proizvoda iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona donosi za svaku godinu Ministarstvo na temelju prijedloga Komisije.

Članak 26.

(1) Proizvođači upisani u Upisnik mogu vino i druge proizvode od grožđa i vina, prodavati kao otvorenu robu u prostorijama u kojima obavljaju proizvodnju, preradu i doradu ili u vlastitim specijaliziranim prodavaonicama za promet vinima.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravne i fizičke osobe koje nisu upisane u Upisnik mogu vino, vinski ocat, rakiju i vinjak staviti u promet samo u originalno zatvorenim bocama ili posudama.

Članak 27.

(1) Za kakvoću i druga svojstva grožđa, masulja, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, odgovoran je proizvođač pod čijim je imenom proizvod stavljen u promet, a za uvezena vina i.proizvode od grožđa i vina odgovorna je osoba koja ih je uvezla (u daljnjem tekstu: uvoznik).

(2) Ukoliko je uvoznik uvezao proizvode iz stavka 1. ovoga članka za račun druge pravne ili fizičke osobe koja vrši preradu odnosno doradu navedenih proizvoda, za kakvoću prerađenog odnosno dorađenog proizvoda je odgovorna ta pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: korisnik).

Članak 28.

(1) U ugostiteljskim objektima vina, rakija i vinjak drže se u originalno zatvorenim bocama i posudama.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vina iz članka 3. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona, mogu se u ugostiteljskim objektima držati kao otvorena roba, i to u staklenim bocama i posudama volumena do 60 litara ili u ambalaži od drugog materijala koji osigurava kakvoću vina u pogledu kemijskih i organoleptičkih svojstava.

(3) U ugostiteljskim objektima ne smiju se držati vina i proizvodi od grožđa i vina koja su bolesna, vina s manom i drugi proizvodi koji ne odgovaraju uvjetima za stavljanje u promet za potrošnju.

(4) Za kakvoću vina koje se u ugostiteljskom objektu drži i prodaje na malo kao otvorena roba odgovoran je vlasnik ugostiteljskog objekta.

Članak 29.

U prodavaonicama u kojima se obavlja promet roba na malo mogu se držati i prodavati vino, vinski ocat, rakija i vinjak samo u originalno zatvorenim bocama i posudama.

Članak 30.

(1) Zabranjeno je staviti u promet vino i druge proizvode od grožđa i vina bez oznaka, s nepotpunim oznakama ili oznakama koje ne odgovaraju stvarnom stanju.

(2) Sadržaj oznaka propisuje ministar.

Članak 31.

(1) Grožđe, vino i drugi proizvodi od grožđa i vina smiju se izvoziti ako udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koji se izvoze moraju potjecati od grožđa proizvedenog na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Kvalitetno vino s oznakom kontroliranog podrijetla, vrhunsko vino s oznakom kontroliranog podrijetla i predikatno vino smije se izvoziti samo u staklenim bocama volumena do 1,5 litre.

(4) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koji se izvoze moraju imati svjedodžbu o kakvoći izdanu od Zavoda.

(5) Izvoznik je dužan voditi evidenciju o izvozu proizvoda iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Sadržaj, oblik i način vođenja evidencije iz stavka 5. ovoga članka te obrazac svjedodžbe iz stavka 4. ovoga članka, propisuje ministar.

Članak 32.

(1) Grožđe, vino i drugi proizvodi od grožđa i vina koji se uvoze moraju udovoljavati uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega te imati svjedodžbu o kakvoći izdanu od nadležnog tijela zemlje izvoznice.

(2) Kod stavljanja u promet proizvodi iz stavka 1. ovoga članka moraju imati oznaku zemlje podrijetla proizvoda.

(3) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka moraju prije prerade, dorade ili stavljanja u promet imati svjedodžbu o kakvoći izdanu od Zavoda.

(4) Uvoznik i korisnik dužni su voditi evidenciju o uvozu proizvoda iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Sadržaj, oblik i način vođenja evidencije iz stavka 4. ovoga članka te obrazac svjedodžbe iz stavka 3. ovoga članka, propisuje ministar.

Članak 33.

Zabranjeno je uvezeno grožđe, vino i druge proizvode od grožđa i vina miješati sa domaćim grožđem vinom i drugim proizvodima od grožđa i vina i označavati kao domaći proizvod.

VI. NAKNADE TROŠKOVA

Članak 34.

(1) Proizvođači plaćaju naknadu troškova postupka za: 1. obavljanje analize iz članka 18. stavka 2. ovoga Zakona,

2. izdavanje oznake kontroliranog podrijetla proizvoda iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona,

3. svakogodišnje puštanje u promet proizvoda iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona,

4. izdavanje svjedodžbe iz članka 31. stavka 4. ovoga Zakona,

5. izdavanje svjedodžbe iz članka 32. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Visinu naknada iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

(3) Naknade iz stavka 1. ovoga članka prihod su Zavoda ili Komisije koji obavljaju usluge za koje se plaća naknada.

VII. NADZOR

Članak 35.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te nadzor nad radom Zavoda obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor po ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega, u prvom stupnju obavljaju županijski uredi i gradski ured Grada Zagreba nadležni za poslove vinarske inspekcije (u daljnjem tekstu: županijska vinarska inspekcija), a u drugom stupnju Ministarstvo (u daljnjem tekstu: vinarska inspekcija u Ministarstvu)

(3) Poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti županijske vinarske inspekcije i vinarske inspekcije u Ministarstvu provodi vinarski inspektor.

(4) Ako u županijskoj vinarskoj inspekciji ne postoji vinarski inspektor, poslove inspekcije može provoditi poljoprivredni inspektor ukoliko udovoljava uvjetima propisanim člankom 36. ovoga Zakona.

Članak 36.

Poslove vinarskog inspektora može obavljati osoba koja ima završen Agronomski fakultet voćarsko-vinogradarsko-vrtlarskog smjera, ili Prehrambeno-biotehnološki fakultet prehrambeno-inžinjerskog smjera te položen stručni ispit za vinarskog inspektora i najmanje pet godina radnog staža nakon položenog državnog stručnog ispita.

Članak 37.

(1) Vinarski inspektor ima posebnu iskaznicu kojom se utvrđuje njegovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Obrazac iskaznice te način i postupak izdavanja iskaznice iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 38.

(1) Županijska vinarska inspekcija obavlja sve poslove inspekcijskog nadzora, osim poslova za koje je ovim Zakonom određeno da ih izravno obavlja vinarska inspekcija u Ministarstvu.

(2) Županijska vinarska inspekcija:

1. pregledava nasade vinove loze radi utvrđivanja i kontrole sortnog sastava nasada, količine i kakvoće grožđa i berbe grožđa za preradu,

2. organoleptički pregledava grožđe, masulj, vino i druge proizvode od grožđa i vina u proizvodnji i prometu,

3. pregledava objekte, poslovne prostorije i sredstva za proizvodnju, preradu, doradu, njegu i punjenje te sredstva u kojima se prevoze masulj, vino i drugi proizvodi od grožđa i vina,

4 pregledava poslovne knjige, isprave o proizvodnji i prometu grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te evidencije propisane ovim Zakonom,

5 zahtijeva podatke i obavijesti o proizvodnji grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, kao i o sredstvima i postupcima koji se primjenjuju u proizvodnji i prometu, radi utvrđivanja jesu li proizvodnja i promet izvršeni u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega,

6. zabranjuje stavljanje u promet određene količine vina i drugih proizvoda od grožda i vina, ako utvrdi da kakvoća ili oznaka proizvoda nije u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega ili ako je proizvod stavljen u promet protivno odredbama ovoga Zakona,

7. zabranjuje uporabu prostorija, posuda, tehničkih sredstava i uređaja dok se ne otklone utvrđeni nedostaci,

8. zabranjuje preradu grožđa i proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina ukoliko nije udovoljeno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega,

9. uzima uzorke vina i drugih proizvoda od grožđa i vina i enoloških sredstava i šalje na analizu, ispitivanje i ocjenjivanje Zavodu,

10. naređuje otklanjanje tehničkih, skladišnih, higijenskih i drugih nedostataka koji se mogu otkloniti,

11. privremeno oduzima stvari koje su predmetom izvršenja prekršaja,

12. naređuje onesposobljavanje za izravnu ljudsku potrošnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koji ne odgovaraju uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, ako se proizvod doradom ili preradom ne bi mogao uskladiti s propisanim uvjetima ili ako proizvođač ne izvrši doradu ili preradu u danom roku,

13 podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka radi povreda odredaba ovoga Zakona.

Članak 39.

Vinarska inspekcija u Ministarstvu

Članak 40.

( 1 ) Ako vinarski inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propis donesen na temelju njega, naredit će da se utvrđene nepravilnosti odnosno nedostaci uklone u određenom roku.

(2) Vinarski inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora po odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju njega, vodi postupak i donosi rješenja kada obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti županijske vinarske inspekcije i vinarske inspekcije u Ministarstvu određene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(3) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona u prvom stupnju, nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

(4) Žalba protiv rješenja donijetih na temelju ovoga Zakona ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 41.

Pravrke i fizičke osobe čiji rad podliježe nadzoru vinarskog inspektora, dužni su mu omogućiti obavljanje nadzo ra i pružiti vinarskom inspektoru potrebne podatke i obavijesti.

Članak 42.

(1) Kad vinarski inspektor posumnja da pregledani proizvod i sredstvo ne odgovaraju uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, uzet će određen broj uzoraka i dostavit će ih na analizu Zavodu.

(2) Uzorci za analizu dostavljaju se pod šifrom.

(3) Način uzimanja i broj uzoraka propisuje ministar

Članak 43.

(1) Proizvođač, uvoznik i korisnik (u daljnjem tekstu: vlasnik) može u roku od osam dana od dana primitka rezultata analize, zahtijevati od vinarskog inspektora da drugi primjerak uzorka dostavi na superanalizu.

(2) Superanalizu može zahtijevati i inspektor u roku iz stavka 1 ovoga članka, ukoliko posumnja u rezultat analize.

(3) Nalaz superanalize konačan je i može se pobijati samo pod uvjetima i na način propisan za pobijanje javnih isprava.

(4) Superanalizu mogu obavljati pravne osobe koje za to ovlasti ministar.

(5) Popis pravnih osoba iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 44.

(1 ) Vlasnik od kojeg je uzet uzorak dužan je dati posude i podmiriti troškove pakiranja, prijevoza i analize uzorka, ako se utvrdi da proizvodi od kojih je uzet uzorak ne odgovaraju propisanim uvjetima.

(2) Ako se analizom utvrdi da uzorci odgovaraju odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, troškove pakiranja, prijevoza i analize uzorka podmiruje tijelo državne uprave čiji je vinarski inspektor dostavio uzorke na analizu.

(3) Vlasnik od kojeg je uzet uzorak predmeta nema pravo na naknadu vrijednosti uzorka.

Članak 45.

( 1 ) Ukoliko vinarski inspektor posumnja da vina i drugi proizvodi od grožđa i vina ili sredstvo iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona sadrže tvari štetne za zdravlje ljudi ili da nisu proizvedeni u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega, mora zapečatiti posudu u kojoj se nalaze i donijeti privremenu mjeru zabrane uporabe i stavljanja u promet.

(2) Privremena mjera iz stavka 1. ovoga članka traje dok vinarski inspektor ne primi rezultat analize Zavoda, a najdulje 15 dana.

(3) Na zahtjev u pisanom obliku, vinarski inspektor je dužan omogućiti vlasniku da u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, uz prisustvo vinarskog inspektora, obavi određene radnje radi održavanja zdravstvenog stanja proizvoda.

(4) Tijelo državne uprave čiji vinarski inspektor izvrši pečaćenje posuda, nije odgovorno za štetne posljedice koje nastanu na proizvodu, ako je vlasniku bilo omogućeno obavljanje radnji iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 46.

(1) Kada vinarski inspektor rješenjem zabrani uporabu vina ili drugog proizvoda od grožđa i vina zato što nisu proizvedeni u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega, može, na temelju analize Zavoda, dopustiti preradu takvog vina ili drugog proizvoda od grožđa i vina u drugi proizvod. Troškove analize i prerade proizvoda podmiruje vlasnik.

(2) Vlasnik nema pravo na naknadu štete nastalu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 47.

(1) Novčanom kaznom od 1.000.000,00 do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako patvori, odnosno poveća količinu masulja, mošta i vina dodavanjem alkohola, vode, šećera, kiseline, vinskog taloga, koncentriranog mošta, suhog grožđa i drugih tvari i sastojaka (članak 17. točka 4.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 150.000,00 do 300.000,00 kuna.

Članak 48.

(1) Novčanom kaznom od 55.000,00 do 75.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako vrhunskom vinu doda šećer, koncentrirani mošt ili bilo koju drugu slatku tvari (Članak 17. točka 3.),

2. ako koristi etilni alkohol u proizvodnji vina (članak 17. točka 6.),

3. ako izveze vino i druge proizvode od grožđa i vina protivno odredbama članka 31. stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona,

4. ako uveze ili stavlja u promet vino i druge proizvode od grožđa i vina protivno odredbama članka 32 stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.500,00 do 7.500,00 kuna.


Članak 49.

(1) Novčanom kaznom od 37.000,00 do 55.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

l. ako proizvede proizvode iz članka 4 stavka 1, 2., 3, 4 i 5., članka 5. stavka 1., 2. i 3., članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 1, članka 8. stavka 1 i članka 9. stavka 1. ovoga Zakona protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega,

2. ako u proizvodnji mošta i vina upotrebljava sredstva koja nisu dopuštena, koja nisu enološki čista ili koja su štetna za ljudsko zdravlje (članak 16. stavak 1.),

3. ako u prostorijama u kojima se proizvodi vino drži sredstva protivno odredbi članka 16. stavka 3. ovoga Zakona,

4 ako masulju, moštu ili vinu doda tvari protivno odredbama članka 17. točke 1. i 2. ovoga Zakona,

5. ako miješa vina protivno odredbi članka 17. točke s ovoga Zakona,

6. ako zasadi sorte vinove loze protivno odredbi članka 21. stavka 2. ovoga Zakona,

7. ako stavi u promet grožđe, masulj, vino ili druge proizvode od grožđa i vina koji nisu proizvedeni u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega (članak 25.),

8. ako proizvođač prodaje vino ili druge proizvode od grožđa ili vina protivno odredbi članka 26. stavka 1. ovoga Zakona,

9. ako prodaje vino, vinski ocat, rakiju ili vinjak koje ni je u originalno zatvorenim bocama ili posudama (članak 26. stavka 2.),

10. ako u svom ugostiteljskom objektu drži ili prodaje vino protivno odredbi članka 28. stavka 1. ovoga Zakona,

11. ako u svom ugostiteljskom objektu drži vino ili proizvode od grožđa ili vina koja su bolesna, vina s manom ili koja ne odgovaraju uvjetima za stavljanje u promet za potrošnju (članak 28. stavak 2.),

12. ako u prodavaonicama u kojima se vrši promet roba na malo drži ili prodaje vino, vinski ocat, rakiju ili vinjak koje nije u originalno zatvorenim bocama ili posudama (članak 29.),

13. ako miješa uvezeno grožđe, vino ili druge proizvode od grožđa ili vina s domaćim grožđem, vinom ili drugim proizvodima od grožđa ili vina i oznaćuje ih kao domaći proizvod (članak 33.),

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.700,00 do 5.500,00 kuna.

Članak 50.

(1) Novčanom kaznom od 18.000,00 do 37.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako bez dopuštenja vrši preradu grožđa na određenom području čiji sok ima manje od 64" Oechsla (članak 2 stavak 2.),

2. ako proizvede grožđe, mošt ili vino, a nije upisana u Upisnik proizvođača grožđa i vina (članak 13. stavak 1.),

3. ako prerađuje grožđe ili proizvodi, dorađuje ili njeguje vino postupcima ili sredstvima kojima se mogu pogoršati fizikalna, kemijska, biološka ili organoleptićka svojstva mošta ili vina (članak 15.),

4. ako stavi u promet masulj, vino ili druge proizvode od grožda ili vina bez oznake, s nepotpunim oznakama ili s oznakom koja ne odgovara stvarnom stanju (članak 30.),

5. ako ne vodi propisanu evidenciju iz članka 31. stavka 5. i članka 32. stavka 3. ovoga Zakona,

6. ako ne omogući obavljanje nadzora i ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 41.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.800,00 do 3.700,00 kuna.

Članak 51.

(1 ) Novčanom kaznom od 3.700,00 do 18.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 370,00 do 1.800,00 kuna

Članak 52.

(1.) Za prekršaje iz članka 47. stavka 1., članka 48. stavka 1. točke 1., 2., 3., i 4., članka 49. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13., članka 50. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja ili su pribavljeni ili nastali prekršajem.

(2) Za prekršaje iz članka 47. stavka 1., članka 48. stavka 1. točke 1., 2, 3, i 4. ovoga Zakona počinjenog drugi puta izreći će se uz novčanu kaznu i zaštitna mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do pet godina

IX. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 53.

(1) Uredbu o osnivanju Zavoda donijet će Vlada Republike Hrvvatske u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do početka obavljanja poslova Zavoda, a najdulje godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, poslovi iz članka 45. i 50. Zakona o vinu ("Narodne novine", br. 5/76 i 29/93), obavljat će se na način kako je tim odredbama utvrđeno.

Članak 54.

(1) Proizvođači upisani u Registar proizvođača grožđa i vina za promet do stupanja na snagu ovoga Zakona, dužni su se upisati u Upisnik te uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku određenom propisima za provedbu ovoga Zakona kojima se utvrđuju pobliži uvjeti za proizvodnju i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

(2) Proizvođači koji ne postupe u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, prestaju s proizvodnjom protekom roka iz stavka 1. ovoga članka što će rješenjem utvrditi županijski, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove poljoprivrede.

Članak 55.

(1) Proizvođači kojima je po propisima do stupanja na snagu ovoga Zakona izdana dozvola za označavanje proizvoda s geografskim podrijetlom, dužni su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona, ishoditi rješenje iz članka 22. stavka 2.ovoga Zakona.

(2) Proizvodačima koji ne ishode dopuštenje u roku iz stavka 1. ovoga članka, prestaje važnost dozvola izdanih do stupanja na snagu ovoga Zakona, što rješenjem utvrđuje Ministarstvo.

Članak 56.

(1 ) Pobliže propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet će ministar u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Pravilnik o rajonizaciji vinogradarskih područja. proizvodnji i prometu grožđa i proizvoda od grožđa i vina te označavanju i zaštiti geografskog porijekla, imena i oznake vina ("Narodne novine", br. 34/78), ako nije u suprotnosti s ovim Zakonom.

Članak 57.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o vinu ("Narodne novine", br. 5/76. i 26/93.).

Članak 58.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 320-05/94-01/01

Zagreb, 9. svibnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>