Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 19.05.1995 Zakon o otpadu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OTPADU

Proglašavam Zakon o otpadu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, na sjednici 9. svibnja 1995.

Broj: 01-95-951/1

Zagreb, 18. svibnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O OTPADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom određuju se prava, obveze i odgovornost pravnih i fizičkih osoba, jedinica Iokalne samouprave i uprave u postupanju s otpadom.

(2) U postupanju s otpadom moraju se uvažavati načela zaštite okoliša, međunarodnog prava i najbolja svjetska praksa.

(3) Odredbe ovoga Zakona ne obuhvaćaju postupanje s radioaktivnim otpadom i s otpadnim tvarima koje se ispuštaju u površinske vode, kanalizacijsku mrežu i zrak, što je uređeno posebnim propisima.

Članak 2.

Otpad su po ovom Zakonu tvari i predmeti:

- koje je pravna ili fizička osoba odbacila ili, odložila, namjerava ih ili mora odložiti.

Članak 3.

(1) Otpad se razvrstava ovisno o svojstvima i mjestu nastanka.

(2) Vrste otpada ovisno o svojstvima i mjestu nastanka (u daljnjem tekstu: Katalog) propisuje ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša (u daljem tekstu: ravnatelj).

(3) Propisom iz stavka 2. ovoga članka određuje se i način postupanja s pojedinim vrstama otpada.

Članak 4.

Za potrebe ovoga Zakona koriste se sljedeće definicije:

Otpad po mjestu nastanka:

Otpad po svojstvima:

Komunalni i tehnološki otpad svrstavaju se u opasni otpad ako sadrže tvari koje imaju jedno od spomenutih svojstava.

Ostale definicije

Članak 5.

Osnovni ciljevi postupanja s otpadom su:

Članak 6.

S otpadom se mora postupati na način da se izbjegne:

Strategija, planovi i izvješća

Članak 7.

Strategija zaštite okoliša, propisana posebnim zakonom, u dijelu u kojem se uređuju pitanja postupanja s otpadom, sadrži osobito:

Članak 8.

(1) U okviru Programa zaštite okoliša koji donosi Skupština županije, odnosno Skupština Grada Zagreba te gradsko i općinsko vijeće, utvrđuju se mjere postupanja s otpadom.

(2) Mjere postupanja s otpadom sadrže osobito:

Članak 9.

(1) Izvješće o stanju okoliša propisano posebnim zakonom sadrži i zasebni dio o postupanju s otpadom.

(2) Izvješća o postupanju s otpadom za područje županije i Grada Zagreba dorkosi skupština županije, odnosno Skupština Grada Zagreba.

II. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 10.

(1) Općina, odnosno grad osiguravaju provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom.

(2) Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom

Članak 11.

(1) Županije, odnosno Grad Zagreb osiguravaju provođenje mjera postupanja s neopasnim tehnološkim otpadom.

(2) Više županija mogu sporazumno osigurati provođenje mjera postupanja s neopasnim tehnološkim otpadom.

Članak 12.

Proizvođač tehnološkog otpada dužan je na propisan način obraditi i skladištiti tehnološki otpad koji nastaje obavljanjem djelatnosti.

Članak 13.

(1) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost postupanja s otpadom mora:

(2) Stručnu,3 spremu za obavljanje poslova postupanja s otpadom i tehničko-tehnološke uvjete iz stavka 1. alineja 2. ovoga članka propisuje ravnatelj.

Članak 14.

(1) Pravna ili fizička osoba može početi obavljati djelatnost postupanja s otpadom nakon što županijski, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove zaštite okoliša rješenjem utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 13. ovoga Zakona.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Državnoj upravi za zaštitu okoliša.

(3) Županijski ured, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove zaštite okoliša dužan je po jedan primjerak rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Državnoj upravi za zaštitu okoliša, ovlaštenim inspekcijama i nadležnom tijelu za poslove financija.

Odvojeno skerpljanje i skladištenje otpada ·

Članak 15.

(1) Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladištiti.

(2) Otpad iz stavka 1. ovoga članka može se iznimno odložiti s ostalim otpadom ili spaliti ako je to gospodarski opravdano i neštetno za okoliš, uz suglasnost županijskog ureda ili gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove zaštite okoliša.

(3) Županijski ured, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove zaštite okoliša dužan je o izdanim suglasnostima obavijestiti Državnu upravu za zaštitu okoliša.

(4) Prilikom postupanja s komunalnim otpadom mora se iz njega izdvojiti opasni otpad i s njim postupati sukladno odredbama ovoga Zakona koje se odnose na opasni otpad.

Ambalažni otpad

Članak 16.

(1) Ambalažni otpad mora se odvojeno skupljati i posebno označavati.

(2) Načine i uvjete skupljanja ambalažnog otpada, vrste oznaka za označavanje ambalaže ovisno o vrsti materijala; te način obrađivanja i odlaganja ambalažnog otpada propisuje ravnatelj.

Prijevoz tehnološkog otpada

Članak 17.

(1) Proizvođač tehnološkog otpada dužan je skupljaču predati prateći list s podacima o vrsti, mjestu nastanka, količini i načinu pakiranja otpada.

(2) Proizvođač tehnološkog otpada odgovara za točnost podataka navedenih u pratećem listu.

(3) Skupljač i obrađivač ne smiju preuzeti otpad bez pratećeg lista.

(4) Skupljač i obrađivač otpada ne smiju preuzeti otpad koji ne odgovara podacima u pratećem listu.

(5) Po jedan primjerak pratećeg lista obrađivač je dužan dostaviti proizvođaču i županijskom kkredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove zaštite okoliša.

(6) Sadržaj i izgled obrasca pratećeg lista propisuje ravnatelj.

Vođenje očevidnika

Članak 18.

(1) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi otpad ili postupa s otpadom, obvezna je voditi očevidnik s podacima o vrsti, količini, mjestu nastanka, načinu i mjestu skladištenja, obrađivanja i odlaganja otpada.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka o postupanju s komunalnim otpadom dostavljaju se tromjesečno gradskom ili općinskom tijelu nadležnom za poslove zaštite okoliša na propisanom obrascu.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka o postupanju s tehnološkim otpadom dostavljaju se tromjesečno županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove zaštite okoliša na propisanom obrascu.

(4) Gradsko, odnosno općinsko tijelo u čijem su djelokrugu poslovi zaštite okoliša dostavljat će krajem kalendarske godine podatke iz stavka 2. ovoga članka županijskom uredu nadležnom za poslove zaštite okoliša.

(5) Sadržaj i izgled obrazaca iz stavka 2 i 3. ovoga član ka propisuje ravnatelj.

Članak 19.

Županijski ured, odkkosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove zaštite okoliša na osnovi podataka iz članka 18. ovoga Zakona vode katastar o vrstama otpada i načinu njegova skladištenja, obrađivanja i odlaganja što čini sastavni dio katastra onečišćavanja okoliša.

Članak 20.

Jedinstveni informacijski sustav zaštite okoliša izrađen sukladno posebnom zakonu obuhvatit će i sustav postupanja s otpadom.

Članak 21.

Proizvodač otpada dužan je Burzi otpada pri Hrvatskoj gospodarskoj komori svakog mjeseca prijavljivati podatke o količinama i vrstama otpada, koji se može iskoristiti u postojećim tehnološkim postrojenjima.

Opasni otpad

Članak 22.

Postupanje s opasnim otpadom smatra se djelatnošću od interesa za Republiku Hrvatsku.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) osigurava provođenje mjera postupanja s opasnim otpadom utvrđenih Strategijom zaštite okoliša.

Članak 23.

Kriteriji i smjernice za određivanje lokacija građevina za skladištenje, obrađivanje ili odlaganje opasnog otpada određuju se Skrategijom zaštite okoliša i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Članak 24.

(1) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost postupanja s opasnim otpadom mora:

(2) Stručnu spremu za obavljanje poslova postupanja s opasnim otpadom i tehničko-tehnološke uvjete iz stavka 1. alineja 2. ovoga članka propisuje Vlada.

Članak 25.

(1) Pravna ili fizička osoba može početi obavljati djelatnost postupanja s opasnim otpadom nakon što Državna uprava za zaštitu okoliša rješenjem utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 24. ovoga Zakona.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Skladištenje i prijevoz opasnog otpada

Članak 26.

Opasni otpad mora se odvojeno skupljati.

Članak 27.

(1) Proizvodač opasnog otpada obvezan je osigurati skladištenje opasnog otpada.

(2) Tehničko-tehnološke uvjete kojima mora udovoljavati prostor, oprema ili građevina za skladištenje opasnog otpada propisuje ravnatelj.

(3) Spremnik u kojeni je opasni otpad označava se s natpisom "Opasni otpad" i nazivom vrste otpada.

Članak 28.

(1) Opasni otpad ne smije se prevoziti s drugim otpadom.

(2) Skupljač je dužan dostaviti opasni otpad obrađivaču otpada u stanju u kakvom ga je primio od proizvođača ili vlasnika otpada.

(3) Na prijevoz opasnog otpada primjenjuju se propisi koji vrijede za prijevoz opasnih tvari.

Članak 29.

(1) Proizvođač opasnog otpada dužan je skupljaču predati prateći list s podacima o vrsti, mjestu nastanka; količini i načinu pakiranja otpada.

(2) Proizvođač opasnog otpada odgovara za točnost podataka navedenih u pratećem listu.

(3) Skupljač ne smije preuzeti opasni otpad bez pratećeg lista.

(4) Obradivač otpada ne smije preuzeti opasni otpad koji ne odgovara podacima navedenim u pratećem listu.

(5) Po jedan primjerak pratećeg lista obrađivač je dužan dostaviti proizvođaču i Državnoj upravi za zaštitu okoliša.

Članak 30:

(1) Proizvođač opasnog otpada dužan je uz prateći list predati skupljaču opasnog otpada Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada.

(2) Skupljač opasnog otpada dužan je uz prateći list predati obrađivaču opasnog otpada Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada.

Članak 31.

(1) Sadržaj i izgled obrasca pratećeg lista i obrasca Izvješća iz članka 29. i 30. ovoga Zakona propisuje ravnatelj.

(2) Državna uprava za zaštitu okoliša ovlastit će stručne institucije za izdavanje Izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada.

Vođenje očevidnika opasnog otpada

Članak 32.

(1) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi opasni otpad ili postupa s opasnim otpadom, obvezna je voditi očevidnik s podacima o vrstama, količinama, mjestu nastanka, načinu i mjestu skladištenja, obrađivanja i trajnog odlaganja opasnog otpada.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka o postupanju s opasnim otpadom dostavljaju se tromjesečno županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove zaštite okoliša na propisanom obrascu.

Članak 33.

(1) Županijski ured, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove zaštite okoliša na osnovi podataka iz članka 32. ovoga Zakona vodi katastar o vrstama opasnog otpada i načinu njegova skladištenja, obrađivanja i odlaganja koji je sastavni dio katastra onečišćavanja okoliša.

(2) Županijski ured, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove zaštite okoliša dostavlja krajem kalandarske godine na posebnom obrascu podatke o postupanju s opasnim otpadom Državnoj upravi za zaštitu okoliša na posebnom obrascu.

(3) Sadržaj i izgled obrazaca iz članka 32. stavka 2. ovoga Zakona i stavka 2. ovoga članka propisuje ravnatelj.

Članak 34.

Proizvodač opasnog otpada dužan je svakog mjeseca prijavljivati Burzi otpada pri Hrvatskoj gospodarskoj komori podatke o količinama i vrstama opasnog otpada.

Lokacije za gradnju građevina za skladištenje,

obrađivanje ili odlaganje otpada

Članak 35..

(1) Lokacije za gradnju građevina namijenjenih skladištenju, obrađivanju ili odlaganju otpada utvrđuju se dokumentima prostornog uređenja.

(2) Ako jedinice lokalne samouprave i uprave ne postignu suglasnost u utvrđivanju lokacija građevina namijenjenih skladištenju, obrađivanju ili odlaganju otpada, konačnu odluku donijet će Vlada.

Članak 36.

Pri utvrđivanju lokacija iz članka 35. ovoga Zakona uzima se u obzir:

Članak 37.

(1) Otpad je dopušteno odlagati samo na odlagalištu otpada.

(2) Odlagališta otpada razvrstavaju se u kategorije prema vrsti otpada.

(3) Kategorije odlagališta otpada, tehničke uvjete gradnje, način rada, zatvaranje i rok saniranja postojećih odlagališta propisuje ravnatelj.

Uvoz, izvoz i provoz otpada

Uvoz otpada

Članak 38.

(1) Zabranjuje se uvoz otpada radi odlaganja.

(2) Zabranjuje se uvoz opasnog otpada.

(3) Dopušta se uvoz otpada koji se može obraditi bez opasnosti za okoliš, osim otpada koji bi se koristio u energetske svrhe.

Članak 39.

Uvoz otpada dozvoljen je ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Članak 40.

(1) Rješenje za uvoz otpada iz članka 39. ovoga Zakona izdaje Državna uprava za zaštitu okoliša, uz prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 41.

Državna uprava za zaštitu okoliša dužna je redovito, dva puta godišnje izvještaj o izdatim rješenjima iz članka 40. ovoga Zakona dostaviti radnom tijelu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske nadležnom za zaštitu okoliša.

Izvoz otpada

Članak 42.

Dopušten je izvoz otpada koji se može obraditi bez opasnosti za okoliš na području države uvoznice.

Članak 43.

(1) Izvoz otpada može se odobriti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(2) Za izvoz opasnog otpada, uz uvjete iz stavka 2. ovoga članka, treba imati odgovarajuću policu osiguranja ili jamstvo banke u iznosu koji je potreban da pokrije troškove obrađivanja opasnog otpada bez opasnosti za okoliš.

Članak 44.

(1) Rješenje za izvoz otpada iz članka 43. ovoga Zakona izdaje Državna uprava za zaštitu okoliša.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga Članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Provoz otpada

Članak 45.

(1) Dopušten je provoz otpada područjem Republike Hrvatske.

(2) Provoz otpada odobrava Državna uprava za zaštitu okoliša ako su ispunjeni uvjeti kao za izvoz otpada osim podstavka 4. stavka 1. članka 43. ovoga Zakona.

III. FINANCIRANJE DJELATNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

Osiguranje financijskih sredstava

Članak 46.

(1) Sredstva za financiranje izgradnje odlagališta opasnog otpada osiguravaju se u državnom proračunu i iz drugih izvora sukladno zakonu.

(2) Sredstva za financiranje izgradnje odlagališta komunalnog otpada osiguravaju se u proračunima općina i gradova i iz drugih izvora sukladno zakonu.

(3) Sredstva za financiranje izgradnje odlagališta tehnološkog otpada osiguravaju se u proračunima županija, odnosno Grada Zagreba i iz drugih izvora sukladno zakonu.

(4) Drugi izvori iz stavka 1 2 i 3. ovoga članka su naknade propisarke posebnim zakonom, darovi, krediti, sredstva međunarodne pomoći, dio sredstava stranih ulaganja namijenjenih postupanja s otpadom.

(5) Sredstva iz stavka 4. ovoga članka prihod su državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave.

Naknade proizvođača opasnog otpada

Članak 47.

(1) Pravna ili fizička osoba koja svojom djelatnošću proizvodi opasni otpad plaća naknadu.

(2) Obveznike, osnovicu, visinu, odnosno granicu do koje se naknada može utvrditi propisuje se posebnim zakonom..

Naknade vlasnicima nekretnina

Članak 48.

(1) Vlasnik nekretnine u čijoj se neposrednoj blizini nalaze gradevine namijenjene skladištenju, obrađivanju ili odlaganju otpada imaju pravo na naknadu radi umanjene tržišne vrijednosti nekretnine.

(2) Iznos naknade mora biti razmjeran umanjenoj vrijednosti nekretnine.

(3) Novčanu naknadu iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje svakog mjeseca obrađivač odnosno vlasnik građevina namijenjenih skladištenju obrađivanju ili odlaganju otpada u proračun županija, odnosno Grada Zagreba.

(4) Jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze građevine namijenjene skladištenju, obrađivanju ili odlaganju otpada takoder imaju pravo na naknadu.

(5) Mjerila, postupak i način određivanja iznosa naknade te način isplate iz stavka 1. i 4. ovoga članka određuje skupština županije, odnosno Grada Zagreba.

(6) U slučaju spora o iznosu naknade odlučuje nadležni sud.

IV. NADZOR

Članak 49.

Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Državna uprava za zaštitu okoliša.

Članak 50.

(1) Poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi inspektor zaštite okoliša.

(2) Poslove inspekcije zaštite okoliša obavljaju i drugi službenici Državne uprave za zaštitu okoliša koje ovlasti ravnatelj.

(3) Poslove inspekcije zaštite okoliša u prvom stupnju obavlja županijski ured, odnosno gradski ured Grada Za greba nadležan za poslove zaštite okoliša, a u drugom stupnju Državna uprava za zaštitu okoliša.

Članak 51.

(1) Inspektor zaštite okoliša u županijskom uredu, od nosno gradskom uredu Grada Zagreba obavlja sve poslove inspekcijskog nadzora osim poslova za koje je ovim Zakonom određeno da ih neposredno obavlja inspektor zaštite okoliša u Državnoj upravi za zaštitu okoliša.

(2) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor zaštit okoliša u županijskom uredu, odnosno gradskom ured, Grada Zagreba nadzire osobno:

Članak 52.

Inspektor zaštite okoliša u Državnoj upravi za zaštitu okoliša:

Članak 53.

Inspektor zaštite okoliša u slučajevima povrede ovoga Zakona ili propisa donesenog na temelju njega ovlašten je rješenjem odrediti mjere iz svojeg djelokruga, a osobito:

Članak 54.

(1) Ustanovi li da je povrijeđen zakon ili drugi propis, inspektor zaštite okoliša ima pravo i obvezu:

(2) Žalba na rješenje inspektora zaštite okoliša ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 55.

(1) Ako ne postupi po rješenju inspektora zaštite okoliša, pravna ili fizička osoba prisilit će se na izvršenje kaznom u iznosu deseterostruke prosječne plaće u Republici Hrvatskoj u proteklom tromjesečju. Svaka iduća kazna izriče se u dvostrukom iznosu od prethodne.

(2) Novčanu kaznu iz stavka 1. ovoga članka izvršavaju organi nadležni za izvršenje novčanih kazni izrečenih za prekršaje. Novčani iznos uplaćuje se u korist grada, odnosno općine na čijem je području sjedište pravne osobe, odnosno prebivalište fizičke osobe kojoj je izrečena kazna.

(3) Ako pravna ili fizička osoba nakon tri izrečene kazne iz stavka 1. ovoga članka ne izvrši rješenje kojim joj je naložena mjera iz članka 53. ovoga Zakona, inspektor zaštite okoliša donijet će rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti.

Članak 56.

(1) Inspektor zaštite okoliša može donijeti usmeno rješenje u slučaju kada je potrebno otkloniti neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, životinjski ili biljni svijet.

(2) Pismeni otpravak usmenog rješenja mora se dostaviti stranci u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

(3) Žalba na rješenje inspektora zaštite okoliša iz stavka 1. ovoga članka ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 57.

(1) Kad otpad odloži nepoznata osoba na nekretnini koja nije određena kao mjesto za njegovo odlaganje, inspek tor zaštite okoliša rješenjem će odrediti uklanjanje otpada u određenom roku:

(2) Jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna osoba koja je podmirila trošak otklanjanja otpada iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka, zadržava pravo povratka učinjenog troška od osobe za koju bi se utvrdilo da je izvršila nedozvoljeno odlaganje otpada.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 58.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako proizvođač tehnološkog otpada ne preda skupljaču prateći list (članak 17. stavak 1.),

2. ako proizvođač navede netočne podatke u pratećem listu (članak 17. stavak 2.),

3. ako skupljač i obrađivač preuzmu otpad bez pratećeg lista (članak 17. stavak 3.),

4. ako skupljač i obrađivač otpada preuzmu otpad koji ne odgovara podacima u pratećem listu (članak 17. stavak 4.),

5. ako obrađivač ne dostavi primjerak pratećeg lista proizvođaću i županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove zaštite okoliša (članak 17. stavak 5.),

6. ako pravna ili fizička osoba ne vodi očevidnik s podacima o vrsti, količini, mjestu nastanka, načinu i mjestu obrađivanja i odlaganja otpada (članak te. stavak 1.),

7. ako pravna ili fizička osoba koja postupa s komunalnim otpadom ne dostavi podatke gradskom ili općinskom tijelu nadležnom za poslove zaštite okoliša (članak 18. stavak 2.),

8. ako pravna ili fizička osoba koja postupa s tehnološkim otpadom ne dostavi podatke županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove zaštite okoliša (članak 18. stavak 3.),

9. ako proizvođač otpada ne prijavi svakog mjeseca podatke o količinama i vrstama otpada Burzi otpada (članak 21.),

10. ako ne označi spremnik s opasnim otpadom (članak 27. stavak 3.),

11. ako pravna ili fizička osoba koja proizvodi opasni otpad ili postupa s opasnim otpadom ne vodi očevidnik (članak 32. stavak 1.),

12. ako pravna ili fizička osoba ne dostavlja podatke o postupanju s opasnim otpadom (članak 32. stavak 2.),

13. ako proizvođač opasnog otpada ne prijavi svakog mjeseca podatke o količinama i vrstama opasnog otpada Burzi otpada (članak 34.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna.

Članak 59.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 80.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako s otpadom postupa suprotno odredbama članka 7.,

2. ako proizvođač ne obradi i ne osigura skladištenje tehnološkog otpada, koji je nastao obavljanjem djelatnosti (članak 12.),

3. ako prostor, oprema i građevina ne udovoljavaju propisanim tehničko-tehnološkim uvjetima (članak 13. stavak 1.),

4 ako započne obavljanje djelatnosti bez rješenja županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove zaštite okoliša (članak 14. stavak 1.),

5. ako odvojeno ne skuplja i ne skladišti otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (članak 15. stavak 1.),

6. ako bez suglasnosti županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove zaštite okoliša odloži s ostalim otpadom ili spali otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (članak 15. stavak 2.),

7. ako prilikom postupanja s komunalnim otpadom ne izdvoji opasni otpad (članak 15. stavak 4.),

8. ako odvojeno ne skuplja i ne označava ambalažni otpad (članak 16. stavak 1),

9. ako pravna ili fizička osoba ne zapošljava djelatnike s određenom stručnom spremom (članak 24. stavak 1.),

10. ako prostor, oprema i građevina ne udovoljavaju propisanim tehničko-tehnološkim uvjetima (članak 24. stavak 1.),

11. ako započne obavljanje djelatnosti bez rješenja županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove zaštite okoliša (članak 25. stavak 1.),

12. ako ne skuplja odvojeno opasni otpad (članak 26.), 13 ako proizvođač opasnog otpada ne osigura njegovo skladištenje (članak 27. stavak 1.),

14. ako prevozi opasni otpad s drugim otpadom Ščlanak 28. stavak 1.),

15. ako skupljač ne dostavi obrađivaču opasni otpad u stanju u kakvom ga je primio (članak 28. stavak 2.),

16. ako proizvođač opasnog otpada ne preda skupljaču prateći list (članak 29. stavak 1.),

17. ako proizvođač opasnog otapda navede netočne podatke u pratećem listu (članak 29. stavak 2.),

18. ako skupljač preuzme opasni otpad bez pratećeg lista (članak 29. staVak 3.),

19. ako obrađivač opasnog otpada preuzme opasni otpad koji ne odgovara podacima u pratećem listu (članak 29. stavak 4.),

20. ako obrađivać opasnog otpada ne dostavi primjerak pratećeg lista proizvođaču i Državnoj upravi za zaštitu okoliša (članak 29. stavak 5.),

21. ako proizvođač ne preda skupljaču opasnog otpada Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada (članak 30. stavak 1.),

22. ako skupljač ne preda obrađivaču opasnog otpada Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada (članak 30. stavak 2.),

23. ako otpad ne odlaže na odlagališta otpada (članak 37. stavak 2.),

24 ako bez rješenja Državne uprave za zaštitu okoliša izvozi otpad (članak 44 stavak 1.),

25. ako bez rješenja Državne uprave za zaštitu okoliša provozi otpad područjem Republike Hrvatske (članak 45 stavak 1.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaz nom u iznosu od 10.000 do 40.000 kuna.

Članak 60.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 400.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Jedinice lokalne samouprave i uprave na čijem području se nalaze odlagališta dužne su na ista omogućiti odlaganje otpada najmanje godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 62.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost postupanja s otpadom koje ne ishode rješenje iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju obavljati djelatnost postupanja s otpadom.

(2) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost postupanja s opasnim otpadom koje ne ishode rješenje iz članka 25. stavak 1. ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju obavljati djelatnost postupanja s opasnim otpadom.

Članak 63.

(1) Propisi za provođenje ovoga Zakona čije je donošenje propisano u člancima 3., 17., 18., 31. i 48. ovoga Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Propisi za provođenje ovoga Zakona ćije je donošenje propisano člancima 13., 16., 24., 27., 33. i 37. ovoga Zakona donijet će se u roku godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Propisima iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu se propisati prekršaji i odrediti novčane kazne za te prekršaje.

Članak 64.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

(2) Propisi donijeti radi provedbe Zakona iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se do donošenja propisa iz članka 63. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 65.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa:310-33/94-01/03

Zagreb, 9. svibnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.