Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 19.05.1995 Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika (PROČIŠĆENI TEKST)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 64. alineje 7. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" br 59/92 i 89/92.), Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. travnja 1995. godine utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika.

Pročišćeni tekst Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika obuhvaća Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika (" Narodne novine" br. 34/91.) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama" br. 76/93. i 52/94. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 140-90/92-04/01

Zagreb, 27. travnja 1995

Predsjednik Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Ante Klarić, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O PRAVIMA BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA (PROČIŠĆENI TEKST)

Članak 1.

Ovim zakonom uređuju se prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i prava iz rada i po osnovi rada bivšim političkim zatvorenicima, pravo na naknadu štete koju su uslijed nepravednosti osude, progona, zlostavljanja, te društvene i svekolike diskvalifikacije pretrpjeli, postupak i rokovi za ostvarivanje tih prava, kao i tijela nadležna za provođenje postupaka radi ostvarivanja tih prava.

Članak 2.

Političkim zatvorenikom u smislu ovoga Zakona smatra se hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Republike Hrvatske ako je radi svojih političkih uvjerenja ili političkog otpora i borbe za samostalnu hrvatsku državu bio lišen slobode u razdoblju od 1. prosinca 1918. godine do 8. listopada 1991. godine.

Hrvatski državljanin koji nema prebivalište na području Republike Hrvatske, a ispunjava ostale uvjete iz stavka 1. ovoga članka, smatra se političkim zatvorenikom ako je do dana stupanja na snagu ovog Zakona imao na području Republike Hrvatske prebivalište najmanje deset godina

Iznimno status bivšeg političkog zatvorenika, u smislu ovoga Zakona, može se priznati odlukom nadležnog tijela osobi koja ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka ako je to u interesu Republike Hrvatske.

Pretpostavka svojstvu političkog zatvorenika je odluka nadležnog organa temeljem koje je osoba iz stavka 1. ovoga članka bila lišena slobode.

Svojstvo političkog zatvorenika može se, ako nije moguće pribaviti odluku iz stavka 4. ovoga članka, priznati na temelju obrazloženog mišljenja Hrvatskog društva političkih zatvorenika, koje se u tom slučaju smatra dokaznim sredstvom.

Članak 3.

Osobi iz članka 2. ovoga zakona razdoblje u kojem je bila lišena sloboda priznaje se u mirovinski staž kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju.

Osobi iz stavka 1. ovoga članka priznaje se u mirovinski staž kao staž osiguranja u jednostrukom trajanju vrijeme nezaposlenosti nakon izlaska iz zatvora.

Staž osiguranja. iz stavka 1. i 2. ovoga članka priznaje se kao radni staž za ostvarivanje prava iz rada i po osnovi rada.

Članak 4.

Osobi iz članka 2. ovoga Zakona mirovina se određuje od mirovinske osnovice utvrđene:

Članak 5.

Za materijalnu štetu i nematerijalnu štetu (za pretrpljene duševne i fizičke boli) osobe iz članka 2. ovoga zakona odgovara Republika Hrvatska, a visina štete utvrđuje se u skladu s općim propisima o naknadi štete.

Osoba iz članka 2. ovoga zakona, odnosno članovi njegove obitelji iz članka 9. ovoga zakona imaju pravo na povrat ili na naknadu imovine koja im je konfiscirana u političkim procesima

Članak 6.

Zahtjev za priznavanje prava, prema ovom Zakonu, osoba iz članka 2. ovoga Zakona može podnijeti u roku od 4 godine od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima političkih zatvorenika ("Narodne novine" br. 76/93).

Članak 7.

Uz zahtjev za priznavanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja prilaže se odluka iz članka 2. stavak 2. ovoga zakona, otpusnica kazneno-popravne ustanove ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje svojstvo političkog zatvorenika.

Uz zahtjev za naknadu štete pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka prilažu se i odgovarajući dokazi na kojima se temelji zahtjev za naknadu štete.

Dokaze iz stavka 1. i 2. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske pribavit će i po službenoj dužnosti putem Ministarstva pravosuđa.

Članak 8.

Tijela koja vode odnosno čuvaju dokumentaciju potrebnu za dokazivanje svojstva političkog zatvorenika dužna su na zahtjev zainteresirane osobe izdati tu dokumentaciju u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 9.

Ako je osoba iz članka 2. ovoga zakone umrla prije podnošenja zahtjeva za priznanje prava iz mirovinsko-invalidskog osiguranja, zahtjev mogu podnijeti članovi njegove obitelji.

Članovima obitelji političkog zatvorenika u smislu ovoga zakona smatraju se osobe koje se u smislu propisa o mirovinsko-invalidskom osiguranju radnika smatraju članovima porodice osiguranika.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka mogu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka podnijeti zahtjev za naknadu materijalne štete.

Članak 10.

Ako je osoba iz članka 2. ovoga zakona za života ostvarila prava iz mirovinsko-invalidskog osiguranja prema ovom zakonu, članovima obitelji određuje se porodična mirovina prema propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju radnika od mirovine koja je osobi iz članka 2. ovoga zakona pripadala na dan njegove smrti.

U skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka određuje se i porodična mirovina u slučaju iz članka 9. stavka 1. ovoga zakona.

Članak 11.

O zahtjevima za priznanje prava iz mirovinsko-invalidskog osiguranja i prava na naknadu štete rješava Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske.

O žalbama protiv odluka iz stavka t. ovoga članka rješava drugostepena komisija koju imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 12.

Za pokrivanje obveza koje nastaju priznavanjem prava prema ovom zakonu sredstva se osiguravaju u proračunu Republike Hrvatske, i to:

Članak 13.

U pogledu uvjeta za stjecanje prava na mirovinu, visinu mirovine, postupak za ostvarivanje prava, isplate i usklađivanja mirovine te drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom odgovarajuće se primjenjuju odredbe propisa o mirovinsko-invalidskom osiguranju radnika.

Članak 14.

Osobi kojoj je odbijen zahtjev za priznavanje svojstva političkog zatvorenika, jer nije bilo moguće pribaviti odluku iz članka 2. stavka 4. može podnijeti novi zahtjev.