Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 19.05.1995 Zakon o nadzoru državne granice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice ("Narodne novine" br. 92/94.) Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. travnja 1995. godine, utvrdio jepročišćeni tekst Zakona o nadzoru državne granice.

Pročišćeni tekst Zakona o nadzoru državne granice obuhvaća Zakon o nadzoru državne granice ("Narodne novine" br. 9/92.) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama" br. 26/93. i 92/94. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 212-02/94-01/04

Zagreb, 27. travnja 1995.

Predsjednik Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Ante Klarić, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O NADZORU DRŽAVNE GRANICE (PROČIŠĆENI TEKST)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom uređuje se zaštita državne granice, te ustrojstvo i način obavljanja kontrole prelaska državne granice (u daljnjem tekstu: granična kontrola)

Članak 2.

Državna granica je prostor koji se rasprostire nad zemljinom površinom u visinu, na površini tla i u dubinu zemlje.

Granična crta je koordinatno određena crta koja na kopnu, moru, rijekama i jezerima dijeli teritorij Republike Hrvatske od teritorija susjedne države.

Članak 3.

Zaštitu državne granice po cijeloj njenoj dužini i poslove granične kontrole obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

Zaštita državne granice obuhvaća kontrolu kretanja osoba uz i na državnoj granici sa svrhom zaštite nepovredivosti državne granice, te utvrđivanje i rješavanje povreda državne granice

Granična kontrola obuhvaća kontrolu osoba, kontrolu putnih isprava, kontrolu prijevoznog sredstva i kontrolu stvari, te životinja i bilja.

Osobe koje se nalaze na području graničnog prijelaza dužne su se pridržavati propisa o prelaženju državne granice, i na zahtjev ovlaštene službene osobe granične policije dati odgovarajuće podatke o okolnostima vezanim uz prelazak granice.

Članak 4.

Ministarstvo poradi nesmetanog i sigurnog odvijanja prometa preko državne granice, sprečavanja kaznenih djela, te iz drugih sigurnosnih razloga, surađuje s nadležnim tijelima susjednih država.

II. PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE I GRANIČNI PRIJELAZ

Članak 5..

Prelazak državne granice dozvoljen je samo na graničnom prijelazu s valjanom putnom ispravom i u vrijeme koje je za to određeno.

Prelazak državne granice izvan graničnog prijelaza dozvoljen je samo na temelju međudržavnog sporazuma i u slučaju više sile.

Članak 6.

Granični prijelaz je mjesto koje je određeno za prelazak državne granice.

Granični prijelazi mogu biti otvoreni za obavljanje međunarodnoga, međudržavnog i pograničnog prometa.

Granični prijelaz za međunarodni promet je mjesto za prelazak državne granice hrvatskih državljana i državljana drugih država.

Granični prijelaz za međudržavni promet je mjesto određeno za prelazak državne granice hrvatskih državljana i državljana susjedne države.

Granični prijelaz na pogranični promet je mjesto određeno za prelazak državne granice hrvatskih državljana s određenoga područja Republike Hrvatske i državljana susjedne države sukladno međudržavnom ugovoru.

Članak 7.

Granični prijelazi su cestovni, željeznički, zračni, pomorski i riječni.

Granični prijelazi iz stavka 1. ovoga članka mogu biti stalni i sezonski.

Članak 8.

Graničnim prijelazom smatraju se i drugi prijelazi utvrđeni sporazumom sa susjednom državom.

Vlada Republike lirvatske određuje granične prijelaze.

Članak 9.

Granice i granini prijelazi moraju biti označeni propisanim oznakama.

Oznake iz stavka 1. ovoga članka propisuje i postavlja Ministarstvo.

Članak 10.

Nadležno tijelo izdat će odobrenje za gradnju ili postavljanje objekata i naprava na graničnom prijelazu uz suglasnost Ministarstva.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka neće se izdati ako bi objekti ili naprava ometeli obavljanje granične kontrole i sigurnosnih zadataka na državnoj granici.

Članak 11.

Ministar unutarnjih poslova može u suglasnosti s direktorom carinske uprave Republike Hrvatske, i u dogovoru sa nadležnim tijelima susjedne države, poradi predviđene učestalosti graničnog prometa za određeno vrijeme dozvoliti prelazak državne granice na graničnim prijelazima za međudržavni ili pogranični promet i putnicima u međunarodnom putničkom prometu.

Članak 12.

Ministar unutarnjih poslova može u suglasnosti s direktorom carinske uprave i u dogovoru s nadležnim tijelima susjedne države odobriti prelazak državne granice na određenom mjestu izvan graničnih prijelaza.

Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se vrijeme trajanja i način granične kontrole na mjestu izvan graničnih prijelaza.

III. GRANIČNA KONTROLA

Članak 13.

Područje granične kontrole je određeni prostor na kojem se obavlja granična kontrola.

Svakom graničnom prijelazu pripada područje za obavljanje grariične kontrole, te neposredni okoliš s objektima potrebnim za nesmetano i sigurno odvijanje prometa i granične kontrole.

Područje graničnog prijelaza određuje Ministarstvo. Ministarstvo određuje uvjete, način kretanja i zadržavanja osoba, vozila i plovila, vlakove i zrakoplova na graničnom prijelazu.

Članak 14.

Graničnu kontrolu obavlja policljska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva na graničnom prijelazu i području graničnog prijelaza koje je određeno za obavljanje granične kontrole (u daljnjem tekstu: granična policija).

Članak 15.

Ovlaštena službena osoba granične policije:

Članak 16.

Ministarstvo može iz razloga sigurnosti zabraniti ulazak stranca u zemlju.

Granična policija zabranit će ulazak u zemlju strancu kojem ne može utvrditi identitet.

Članak 17..

Granična policija dužna je od inozemnog državnog tijela preuzeti osobe za koje je utvrđeno da su hrvatski državljani te osobe koje se izručuju na temelju međunarodnog sporazuma.

Članak 18..

Domaće ili inozemne osobe koje upravljaju prijevoznim sredstvom ne smiju napustiti područje graničnog prijelaza prije izvršene kontrole isprava i dokumenata potrebnih za prelaženje granice ili druge kontrole propisane zakonom.

Kontrola prelaženja državne granice u vlakovima, zrakoplovima i plovnim objektima može se obavljati i izvan područja graničnog prijelaza kada to odredi ovlaštena službena osoba granične policije ili na opravdan zahtjev stranke.

Stranka može zahtijevati obavljanje kontrole iz stavka 2. ovoga članka radi zaštite zdravlja, zaštite čovjekova okoliša ili sigurnosti prometa.

Troškove kontrole iz stavka 2. ovoga članka snosi stranka u slučaju kada je ona zahtijevala kontrolu prema troškovniku kojeg donosi ministar unutarnjih poslova.

Članak 19.

Ministar unutarnjih poslova može, ukoliko nije suprotno razlozima sigurnosti, odnosno međunarodnom sporazumu odobriti da se na određenim graničnim prijelazima s obzirom na gustoću prometa povremeno ne vrši granična kontrola.

Članak 20.

Objekti koje koristi granična policija moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.

Odredbe iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na objekte koje koristi granična policija u obavljanju granične kontrole u susjednoj državi, ukoliko je to predviđeno propisima susjedne države ili odredbama međunarodnog sporazuma.

Članak 21.

Kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu i na području granične kontrole dozvoljeno je samo na temelju dozvole koju izdaje granična policija.

Članak 22.

Odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom pri jelazu izdaje se hrvatskom državljaninu ili strancu koji stalno ili privremeno obavlja određenu djelatnost na području graničnog prijelaza.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdato članu posade stranog plovila za vrijeme zadržavanja plovila na graničnom prijelazu vrijedi za kretanje i zadržavanje i u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz.

Članak 23.

Hrvatskom državljaninu i strancu koji obavljaju određenu djelatnost na području graničnog prijelaza odobrenje se izdaje s rokom do 5 godina.

Odobrenje se može izdati i u vidu ovjere u službenoj iskaznici ili u ovlaštenju za obavljanje djelatnosti.

Hrvatskom državljaninu i strancu koji privremeno obavljaju određenu djelatnost na graničnom prijelazu izdaje se odobrenje dok traju razlozi izdavanja

Članak 24.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za kretanje i zadržavarlje na graničnom prijelazu može se odbiti iz razloga sigurnosti.

Ranije izdato odobrenje može se rješenjem granične policije oduzeti iz razloga sigurnosti

Granična policija u rješenju iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije dužna navesti razloge kojima se rukovodila pri njegovu doriošenju.

Žalba ne odgada izvršenje rješenja.

Članak 25.

Granična kontrola neće se obavljati nad putnicima i njihovom prtljagom u zračnom prometu po pristajanju zrakoplova u zračnoj luci ukoliko putnici ne napuštaju zrakoplov ili su smješteni u tranzitni prostor u zračnoj luci.

Članak 26.

Vlak u međunarodnom prometu koji ulazi na teritorij Republike Hrvatske ne smije se zaustaviti na dijelu pruge između granične crte i graničnog prijelaza, osim u slučaju više sile.

Ako se vlak koji ulazi na teritorij Republike Hrvatske i koji je prešao graničnu crtu, zaustavi na otvorenoj pruzi izvan graničnog prijelaza, željezničko osoblje dužno je vlak osigurati i o njegovom zaustavljanju obavijestiti graničnu policiju.

Ako se vlak koji napušta teritorij Republike Hrvatske, a koji je napustio područje graničnog prijelaza, zaustavi na otvorenoj pruzi prije granične crte, željezničko osoblje dužno je vlak osigurati i o tome obavijestiti graničnu policiju.

Članak 27.

Zapovjednik trgovačkog ili putničkog broda u međunarodnom prometu koji doplovi u obalno more Republike Hrvatske morskim ili riječnim putem, dužan je uploviti u luku, odnosno riječno pristanište u kojem se nalazi pomorski ili riječni granični prijelaz, najkraćim uobičajenim plovnim putem.

Zapovjednik strane jahte ili stranog čamca namijenjenih razonodi ili športu koji doplovi morskim ili riječnim putem u obalno more Republike Hrvatske, dužan je nakon uplovljavanja najkraćim plovnim putem uploviti u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet, poradi obavljanja granične kontrole.

Pristajanje plovila u medunarodnom prometu izvan pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza, osim u slučaju više sile, odobrava nadležna lučka pristanišna kapetanija u sporazumu sa graničnom policijom.

Zapovjednik domaćeg i stranog plovila po dolasku iz inozemstva i po odlasku u inozemstvo dužan je predati graničnoj policiji prijepis spiska članova posade i spisak putnika na plovilu ili na drugi prikladan način sačinjen pregled putnika i članova posade, te mu dati na uvid putne isprave članova posade i putnika.

Članak 28.

Zapovjednik plovila dužan je nakon pristajanja u luku odnosno pristanište, prijaviti graničnoj policiji odnosno najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji Ministarstva svaku osobu bez valjane put.ne isprave ili bez putne karte koja se nalazi na plovilu.

Zapovjednik plovila ne smije dopustiti da se osoba bez valjane putne isprave ili bez putne karte iskrca s plovila u luku, odnosno pristanište bez odobrenja granične policije

U slučaju da se osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka iskrca s plovila u luku bez odobrenja granične policije, troškove preprate snosi zapovjednik plovila.

Članak 29.

Zapovjednik plovila u međunarodnom prometu ne smije, osim u slučaju više sile, u obalnom moru Republike Hrvatske niti na rijekama, jezerima i kanalima primiti i ukrcati osobu bez valjane putne isprave niti ukrcati osobu s putnom ispravom izvan graničnog prijelaza.

Zapovjednik plovila u međunarodnom prometu dužan je iskrcaj i ukrcaj osoba u slučaju kad se plovilo zaustavilo zbog više sile izvan graničnog prijelaza odmah prijaviti najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji Ministarstva.

Članak 30.

Članovi posade i putnici zrakoplova ne smiju napustiti područje graničnog prijelaza prije obavljene ovim zakonom propisane granične kontrole.

Članak 31.

Zapovjednik zrakoplova u međunarodnom prometu koji se poradi više sile spusti sa zrakoplovom izvan zrakoplovnog pristaništa otvorenog za međunarodni promet, dužan je o slijetanju obavijestiti graničnu policiju.

Članak 32.

Domaći i strani prijevoznik u međunarodnom zračnom prometu (u daljnjem tekstu: prijevoznik) smije na graničnu kontrolu Republike Hrvatske dovoziti strance koji imaju propisane dokumente o identitetu i ispunjavaju sve propisane uvjete za ulazak u Republiku Hrvatske ili prelazak preko teritorija Republike Hrvatske.

Članak 33.

Stranca kojemu je zabranjen ulazak u Republiku Hrvatsku ili prelazak preko teritorija Republike Hrvatske prijevoznik je dužan prevesti natrag u zemlju polaska ili u zemlju koja ga je spremna prihvatiti.

Troškove boravka i vraćanja stranca koji ne ispunjava uvjete iz članka 32. ovoga Zakona, do odlaska iz Republike Hrvatske snosi prijevoznik.

Članak 34.

Pravne osobe koje se bave organiziranjem turističkih ili poslovnih putovanja u Republiku Hrvatsku, obvezne su prije organiziranog dolaska grupe stranaca ili pojedinaca u Republiku Hrvatsku jamstvenim pismom preuzeti obvezu podmirenja troškova njihovog boravka u Republici Hrvatskoj te troškova deportacije, odnosno repatrijacije iz Republike Hrvatske, ukoliko te troškove ne može podmiriti osoba prema kojoj se poduzimaju navedene mjere.

Članak 35.

Pravne osobe koje koriste luke, odnosno riječna ili zrakoplovna pristaništa, željeznička transportna poduzeća, te vlasnik, odnosno korisnik prometnog sredstva ili osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom dužni su za vrijeme obavljanja kontrole prelaska državne granice na graničnom prijelazu, odnosno u prometnom sredstvu osigurati uvjete za rad djelatnika koji obavljaju graničnu kontrolu.

Pravna osoba koja pruža aerodromske usluge i željezničko-transportno poduzeće, odnosno zapovjednik plovila i vozač motornog vozila, dužni su osigurati da putnici ne napuste granični prijelaz prije izvršene granične kontrole, odnosno da se nakon što se završi granična kontrola ne ukrcaju ili iskrcaju druge osobe bez odobrenja granične policije

IV. UNOS I IZNOS ORUŽJA I STRELJIVA

Članak 36.

Hrvatski državljani i stranci mogu preko državne granice prenositi samo one vrste oružja koje se prema propisima o oružju mogu nabavljati, držati i nositi.

Hrvatski državljani i stranci dužni su oružje pri prelasku državne granice prijaviti graničnoj policiji.

Članak 37.

Granična policija oduzet će i pohraniti do okončanja postupka oružje i streljivo hrvatskom državljaninu ili strancu koje prilikom prelaska državne granice ne prijavi na graničnom prijelazu.

Članak 38.

Hrvatski državljanin (u daljnjem tekstu: državljanin) i pravna osoba mogu u zemlju unijeti oružje i streljivo na temelju odobrenja nadležnog tijela.

Oružje i streljivo koje se prema propisima o oružju može nabaviti bez odobrenja, može se unijeti u zemlju pod uvjetima za nabavu takvog oružja i streljiva predvidenim tim propisima.

Granična policija na odobrenju iz stavka 1. ovoga članka, a za oružje koje se može nabaviti bez odobrenja, na odgovarajućoj ispravi o nabavci oružja i streljiva (račun i slično), potvrđuje unos oružja i streljiva i o tome izvješćuje nadležno tijelo.

Vlasnik oružja dužan je u roku od 8 dana od unosa oružja u zemlju kod nadležnog tijela podnijeti zahtjev za registraciju oružja.

Ako za oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka državljanin s odobrenim boravkom u inozemstvu nema odobrenja nadležnoga tijela, isto će se oduzeti i o njegovom trošku dostaviti nadležnom tijelu prema mjestu prebivališta odnosno prema posljednjem prebivalištu prije odlaska na stalni boravak u inozemstvo.

Ako državljanin s boravkom u inozemstvu ne zatraži izdavanje isprave za nabavljanje oružja i streljiva ili ako nadležno tijelo odbije zahtjev za nabavljanje oružja i streljiva, odredit će se rok za vraćanje oružja i streljiva u inozemstvo.

Ako državljanin s boravkom u inozemstvu u roku određenom u aktu nadležnog tijela iz stavka 6. ovoga članka ne vrati oružje i streljivo u inozemstvo, predat će se pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za promet oružja i streljiva poradi prodaje. Novčani iznos dobiven prodajom, a umanjen za troškove prodaje uručit će se vlasniku oružja i streljiva.

Članak 39.

Državljanin s prebivalištem u inozemstvu koji nema odobrenje nadležnog tijela za nabavku oružja, može radi lova unijeti lovačko oružje i pripadajuće streljivo ako su mu to oružje i streljivo upisani u putnu ispravu.

Upis u putnu ispravu oružja i streljiva iz stavka 1. ovoga članka obavlja predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu.

Ako oružje i pripadajuće streljivo iz stavka 1. ovoga članka nije upisano u putnoj ispravi, granična policija izdat će odobrenje za unos ukoliko državljanin po propisima države u kojoj prebiva posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja.

Na izlasku iz zemlje granićna policija oduzet će odobrenje za unos iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 40.

Državljanin može iznijeti oružje i pripadajuće streljivo na temelju oružnog lista, potvrde o prijavljenom oružju ili odobrenja za nabavku oružja.

Članak 41.

Stranac kojem je odobreno trajno nastanjenje ili boravi u Republici Hrvatskoj na temelju poslovne vize može unositi i iznositi oružje i pripadajuće streljivo pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Ostali stranci mogu unositi samo lovačko oružje i pripadajuće streljivo pod uvjetima propisanim člankom 39. ovoga Zakona ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Članak 42.

Stranac koji je u tranzitu ili koji dolazi u Republiku Hrvatsku radi lova može preko državne granice prenositi oružje i pripadajuće streljivo ako mu je upisano u putnu ispravu.

Upis oružja i streljiva u putnu ispravu iz stavka 1. ovoga članka obavlja predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu.

Ukoliko oružje i streljivo nisu upisani u putnu ispravu primjenjuju se odredbe članka 39. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.

Članak 43.

Stranac može nabaviti oružje i streljivo koje će iznijeti iz Republike Hrvatske ako ima odobrenje nadležnog tijela

Ovlaštena pravna ili fizička osoba koja je registrirana za promet oružjem i streljivom, odnosno pojedinac koji prodaje oružje strancu, dužan je oružje, odnosno streljivo dopremiti do državne granice i predati ga strancu u nazočnosti ovlaštene službene osobe granične policije.

Članak 44.

Članovi stranih vojnih, policijskih i drugih delegacija koji dolaze u Republiku Hrvatsku u službeni posjet Republici Hrvatskoj i po propisima svoje države nose oružje ili je oružje sastavni dio njihove uniforme, mogu u zemlju unijeti oružje, držati i nositi ga bez posebnog odobrenja uz prethodnu obavijest Ministarstvu.

Osoblje stranih službi sigurnosti koje se nalaze u pratnji predstavnika strane države koji je u službenom posjetu Republici Hrvatskoj, mogu unijeti i nositi samo kratko vatreno oružje i pripadajuće streljivo na temelju odobrenja Ministarstva.

Članak 45.

Članovi stranih streljačkih organizacija mogu preko državne granice prenositi športsko oružje i streljivo za to oružje radi sudjelovanja na športskim takmičenjima u Republici Hrvatskoj prema odredbama članka 42. ovoga zakona.

Članak 46.

Prijevoz oružja i streljiva preko državne granice obavlja se pod uvjetima predviđenim propisima o oružju.

Članak 47.

Oružje i streljivo može se prenositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prijelazima, osim ako medunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

V. ZAŠTITA I OSIGURANJE DRŽAVNE GRANICE

Članak 48.

Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji sa Ministarstvom inozemnih poslova utvrđuje i rješava slučajeve povrede državne granice.

Članak 49.

Vlada Republike Hrvatske može iz razloga sigurnosti uz državnu granicu zabraniti plovidbu, lov i ribolov, naseljavanje, kretanje i zadržavanje osoba.

Nadležno tijelo koje daje odobrenje za gradnju objekata može izdati lokacijsko odobrenje odnosno dozvolu za gradnju objekta ili postavljanje privremenog objekta u područje do 100 metara od granične crte nakon pribavljene prethodne suglasnosti Ministarstva.

Članak 50.

Ministar unutarnjih poslova poradi preglednosti državne granice može zabraniti sjetvu određenih poljoprivrednih kultura, odnosno drveća uz državnu granicu sukladno međunarodnom sporazumu.

Vlasnici zemljišta moraju dozvoliti prolazak ovlaštenih službenih osoba granične policije preko zemljišta i postavljanje znakova upozorenja uz graničnu crtu.

Članak 51.

Zaštita državne granice na moru i plovnim rijekama obavlja se kontrolom plovila, plovnih i drugih sredstava.

Ovlaštena službena osoba policije ima pravo provjeriti zastavu, zaustaviti plovilo i drugo plovno sredstvo, pregledati brodske isprave i pretražiti plovilo.

U slučaju nepridržavanja propisa Republike Hrvatske, međunarodnih sporazuma koje je sklopila Republika Hrvatska ili pravila međunarodnoga prava nadležno tijelo može plovilo goniti, uzaptiti i primijeniti druge zakonom predviđene mjere.

Članak 52.

Plovilo koje se na znak ovlaštene službene osobe policije ne zaustavi nakon prethodnog upozorenja propisanim znacima može se uz upotrebu prinudnih sredstava spriječiti u bijegu.

U obavljanju zadatka iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena službena osoba policije mora paziti da ne dođe do žrtava ili da se bez potrebe ne prouzroči šteta.

Članak 53.

Ministarstvo inozemnih poslova zajedno s nadležnim tijelima susjednih država obavlja poslove uredivanja, razgraničavanja i obilježavanja određene državne granice.

Vlada Republike Hrvatske osniva za obavljanje poslova iz točke 1. ovoga članka komisiju koja pruža stručno-tehničku pomoć Ministarstvu inozemnih poslova.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 54.

Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1) na graničnom prijelazu bez propisanog odobrenja počne graditi ili postavljati objekt ili napravu (članak 10. stavak 1.);

2) njeno prijevozno sredstvo napusti područje graničnog prijelaza prije nego što je izvršena kontrola isprava za prelaženje državne granice ili druga propisana kontrola (članak 18. slavak 1.);

3) ako se njezin vlak zaustavi na dijelu pruge između granične crte i graničnog prijelaza osim u slučaju više sile (članak 26. stavak 1 );

4) ako odbije vratiti stranca koji ne ispunjava uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku ili prelazak preko teritorija Republike Hrvalske ili odbije snositi troškove vraćanja stranca u zemlju polaska (članak 28. i 33.);

5) ako odbije snositi troškove deportacije, odnosno repatrijacije stranca iz Republike Hrvatske ili ga vratiti u zemlju polaska (članak 28. i 34.);

6) ako se ne pobrine da granična policija ima u prometnom sredstvu potrebne uvjete za rad (članak 35. stavak 1.);

7) ne poduzme potrebne mjere da putnici ne napuste područje granične kontrole, odnosno da se po završenoj kontroli ne ukrcaju ili iskrcaju osobe bez odobrenja granićne policije (članak 35. stavak 2.);

8) proda oružje ili streljivo strancu na temelju odobrenja za nabavljanje oružja i njegovo iznošenje iz zemlje i ne izruči ga vlasniku u nazočnosti ovlaštene službene osobe granične policije (članak 43. stavak 2.);

9) bez odobrenja uvozi ili izvozi oružje i streljivo preko državne granice, odnosno tranzit preko teritorija Republike Hrvatske (članak 46.);

10) unatoč zabrani vrši uz državnu granicu plovidbu, lov ili ribolov ili gradi objekt bez propisanog odobrenja (članak 49.);

11) unatoč zabrani uz graničnu crtu posije ili posadi određene vrste poljoprivrednih kultura. odnosno drveća (članak 50.).

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.600,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno korisnik tuđeg plovila, tuđe letjelice, odnosno vozač drugog prijevoznog sredstva koji ućini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.200,00 do 2.600,00 kuna kaznit će se i osoba koja povodom samostalnog obavljanja djelatnosti učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 55.

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se:

1) tko se ne pridržava naredbi granične policije ili odbije dati obavještenja važne za prelaženje državne granice ili se ne pridržava uputstva granične policije (članak 3. stavak 4);

2) tko prijeđe ili pokuša prijeći državnu granicu izvan graničnog prijelaza ili izvan vremena određenoga za prijelaz državne granice ili bez valjane putne isprave (članak 5. stavak 1.);

3) tko počne graditi ili postavljati objekt ili napravu na graničnom prijelazu bez propisanog odobrenja (članak 10. stavak 1.);

4) tko ne poštuje zabranu ulaska u zemlju (članak 16.);

5) tko napusti područje graničnog prijelaza prije izvršene kontrole isprava i dokumenata potrebnih za prelaženje granice ili druge kontrole propisane zakonom (članak 18. stavak 1.);

6) tko se bez propisanog odobrenja kreće i zadržava na području graničnog prijelaza ili na području granične kontrole (članak 21.);

7) odgovorni djelatnik željeznice ako se vlak zaustavi između graničnog prijelaza i granične crte a o tome odmah ne obavijesti graničnu policiju (članak 26. stavak 2. i 3.);

8) zapovjednik plovila iz stavka 1. i 2. članka 27. ako ne uplovi u luku, odnosno riječno pristanište najkraćim uobičajenim plovnim putem ili najkraćim pomorskim plovnim putem u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet;

9) zapovjednik plovila ako graničnoj policiji ne preda prijepis spiska ili na drugi način sačinjen pregledom članova posade i putnika ili mu ne preda na uvid putne isprave članova posade i putnika (članak 27. stavak 4.);

10) zapovjednik plovila koji graničnoj policiji ili najbližem nadležnom tijelu po pristanku ne preda osobu koja je na plovilu, a nema valjane putne isprave, ili ako dozvoli da se takva osoba iskrca bez odobrenja (članak 28.);

11 ) zapovjednik plovila koji u obalnom moru Republike Hrvatske ukrca, odnosno primi nekoga tko nema valjanu putnu ispravu za prelazak državne granice, ili ukrca nekoga izvan graničnog prijelaza i ako ima valjanu putnu ispravu, ili zapovjednik stranog plovila koji pristane izvan međunarodnog graničnog prijelaza i o lokaciji pristajanja odmah ne obavijesti najbližu policijsku upravu (članak 29.);

12) tko pokuša izbjeći graničnu kontrolu (članak 3. i 30.);

13) zapovjednik letjelice koji ne obavijesti nadležno tijelo da se radi više sile spustio s letjelicom izvan letališta, odnosno letališta određenog za međunarodni promet (članak 31.);

14) tko pri prelasku driavne granice ne prijavi graničnoj policiji oružje ili streljivo, koje ima kod sebe (članak 36.);

15) tko proda oružje ili streljivo strancu na temelju odobrenja za nabavku oružja i ne postupi u smislu odredbi članka 43. stavka 2.;

16) tko unatoč zabrani uz državnu granicu vrši plovidbu, lov ili ribolov ili se naseli, odnosno kreće i zadržava na zabranjenom području (članak 49. stavak 1.);

17) tko unatoč zabrani posije uz državnu granicu određene poljoprivredne kuiture, odnosno posadi drveće (članak 50.).

Za prekršaj iz točke 14. stavka 1. ovoga članka, pored novčane kazne izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Članak 56.

Novčanom kaznom u iznosu od 32.000,00 do 48.000;00 kuna kaznit će se za prekršaj, za svakog stranca, prijevoznik koji je dovezao na graničnu kontrolu Republike Hrvatske strance koji nemaju propisane dokumente o identitetu i koji ne ispunjavaju sve propisane uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku ili za prelazak preko teritorija Republike Hrvatske (članak 28. i 32.).

Prigovor prijevoznika protiv rješenja o prekršaju iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 57.

Ovlašćuje se ministar unutarnjih poslova da u provedbenim propisima o načinu nadzora i o kontroli prelaženja državne granice, o kretanju i zadržavanju na području graničnog prijelaza, o obvezama i odgovornostima organizatora zračnog prijevoza u međunarodnom prometu o uvjetima za ulazak, odnosno prelazak preko teritorija Republike Hrvatske, o vođenju evidencija i izvješćivanju te o oznakama na državnoj granici i graničnim prijelazima, propisuje prekršaje i određuje novčane kazne za te prekršaje.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 58.

Ministar unutarnjih poslova donijet će pravilnik o načinu nadzora i o kontroli prelaženja državne granice, o kretanju i zadržavanju na području graničnog prijelaza, o vođenju evidencija i izvješćivanju te o oznakama na državnoj granici i graničnim prijelazima. .

Ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom inozemnih poslova donijet će pravilnik o utvrđivanju i rješavanju slučajeva povrede državne granice.

Pravilnici iz stavka 1. i 2. ovoga članka donijet će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o nadzoru državne granice ("Narodne novine" br. 9/92.)

Članak 59.

Danom stupanja na snagu Zakona o nadzoru državne granice ("Narodne novine" br. 9/92.) prestaje vrijediti Zakon o prelaženju državne granice i kretanju u graničnom pojasu iz članka 1. točke 2. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi ("Narodne novine", br. 53/91.).