Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 09.05.1995 Pravilnik o metodologiji izrade i sadržaju planova zaštite i spašavanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 24f. stavka 3. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novirle" br. 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92 i 76/94.) ministar unutarnjih poslova dounsi

PRAVILNIK

O METODOLOGIJI IZRADE I SADRŽAJU PLANOVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Planovi zaštite i spaševanja donose se radi provedbe organizirane zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te od ratnih razaranja.

Planovi zaštite i spašavanja izrađuju se na temelju procjene opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te ratnog razaranja, kao i raspoloživih ljudskih i materijalnih snaga za zaštitu i spašavanje subjekata na koje se ti planovi odnose.

Članak 2.

Planovi zaštite i spašavanja izrađuju se za područje općine, grada, Grada Zagreba, kotara s posebnim statutom, županije i teritorij Republike Hrvatske.

Nositelji izrade planova zaštite i spašavanja ze područje općine, grada, Grada Zagreba, kotara s posebnim statutom i županije su nadležne policijske uprave Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a za teritorij Republike Hrvatske - Ministarstvo u sjedištu.

Jedinice lokalne samouprave i uprave dužne su sudjelovati u izradi planova zaštite i spašavanja.

Članak 3.

Planove zaštite i spašavanja izrađuju i tijela državne uprave, županijska upravna tijela, pravne osobe koje su odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao posebno značajne za obranu te pravne osobe kojima su planom zaštite i spašavanja Republike Hrvatske, odnosno županije, utvrđene posebne zadaće radi njihovog značaja za provedbu zaštile i spašavanja.

Druge pravne osobe ne moraju imati plan zaštite i spašavanja, ali moraju izraditi provedbeni plan zaštite i spašavanja

Nositelji izrade planova zaštite i spašavanja tijela i pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka su njihove stručne službe, određene općim aktima tih tijela i pravnih osoba.

Nositelji izrade provedbenih planova zaštite i spašavanja u pravnim osobama iz stavka 2. ovoga članka su odgovorne osobe u tim pravnim osobama.

IZRADA PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Članak 4.

Postupku izrade plana zaštite i spašavanja Republike Hrvatske prethodi donošenje Programa rada i izrada procjene ugroženosti ljudi i materijalnih dobara uslijed opasnosti i posljedica od prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te ratnih razaranja i procjena vlastitih mogućnosti za zaštitu i spašavanje.

Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se zadaće nositelja izrade pojedinih dijelova Plana zaštite i spašavanja Republike Hrvatske i rokovi izvršenja tih zadaća, kao i načelne zadaće ostalih nositelja izrade planova zaštite i spašavanja, koji vlastitim programima rada detaljnije razrađuju način provedbe utvrđenih obveza.

Program iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar unutarnjih poslova.

Članak 5.

Procjena ugroženosti pučanstva i materijalnih dobara uslijed opasnosti i posljedica od prirodnih, tehničko-tehnoloških, ekoloških nesreća, te ratnih razaranja i procjene vlastitih mogućnosti za zaštitu i spašavanje, temelji se na:

Članak 6.

Procjenu ugroženosti pučanstva i materijalnih dobara uslijed opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te ratnih razaranja, na razini Republike Hrvatske izrađuje Ministarstvo u sjedištu, u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave i drugim subjektima sustava civilne zaštite.

Procjena iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:

Članak 7.

Izvode iz procjene ugroženosti Ministarstvo u sjedištu dostavlja, putem policijskih uprava, drugim nositeljima izrade planova zaštite i spašavanja.

Pravnim osobama, koje su odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao posebno značajne za obranu, izvode iz procjene ugroženosti dostavljaju nadležna tijela državne uprave.

Svi nositelji izrade planova zaštite i spašavanja, na temelju dostavljenih izvoda, izrađuju vlastite procjene ugroženosti.

SADRŽAJ PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Članak 8.

Plan zaštite i spašavanja sadrži zadaće, podatke o ljudskim i materijalnim snagama i prikaz njihova ustrojstva te mjere i postupke za provedbu zaštite i spašavanja.

Plan zaštite i spašavanja sastoji se od planova zaštite i spašavanja od opasnosti i posljedica pojedinih prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te ratnog razaranja.

Članak 9.

Planovi zaštite i spašavanja iz članka 2. te planovi zaštite i spašavanja pravnih osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika sastoje se od slijedećih dijelova:

Plan zaštite i spašavanja koji se izrađuje za teritorij Republike Hrvatske sastavni je dio Plana obrane Republike Hrvatske.

Članak 10.

Planovi zaštite i spašavanja tijela iz članka 3. stavka 1. i provedbeni planovi zaštite i spašavanja pravnih osoba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika sastoje se od:

PLAN PRIPRAVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE

Članak 11.

Planom pripravnosti civilne zaštite razrađuje se postupak primanja i prenošenja zapovijedi i način provođenja mjera pripravnosti s konkretnim zadaćama, izvršiteljima i rokovima izvršenja pojedinih zadaća.

Plan pripravnosti civilne zaštite sadrži i odgovarajuće priloge (sheme, zapovijedi, odluke) kojima se osigurava brzo i djelotvorno provođenje naređenih mjera.

Članak 12.

Mjere pripravnosti jedinstvene su za Republiku Hrvatsku i ne smiju se mijenjati po stupnju, rednom broju i sadržaju.

Nositelji izrade planova zaštite i spašavanja u skladu s izvodom iz Plana mjera pripravnosti civilne zaštite Republike Hrvatske, samostalno razrađuju postupak primanja zapovijedi i način provođenja mjera koje se odnose na civilnu zaštitu.

PLAN MOBILIZACIJE (AKTIVIRANJA) SLUŽBI, TIJELA ZA VOĐENJE I ZAPOVIJEDANJE TE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE

Članak 13.

Planom mobilizacije (aktiviranja) stožera, službi i tijela za vođenje i zapovijedanje civilnom zaštitom te postrojbi civilne zaštite razrađuju se radnje i postupci tijekom pripremanja i provodenja mobilizacije (aktiviranja) te snage, sredstva, vođenje i ostale zadaće u postupku mobilizacije, sukladno ustroju te načinu popune, pozivanja i uporabe postrojbi i drugih oblika organiziranja civilne zaštite.

Mobilizacijom (aktiviranjem) civilne zaštite dovode se organizirane snage civilne zaštite u stanje spremnosti za izvršavanje zadaća civilne zaštite utvrđenih zakonom i drugim propisima.

Članak 14.

Plan mobilizacije obvezatno sadrži:

Članak 15.

Poduzeća i druge pravne osobe u ovom dijelu plana razrađuju ustroj, nadležnosti, način i organizaciju aktiviranja zapovjedništva, povjerenika, postrojbi i drugih snaga civilne zaštite, podatke o snagama i sredstvima civilne zaštite, te druge sadržaje od značaja za aktiviranje svojeg ustroja civilne zaštite.

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

Članak 16.

Planom djelovanja civilne zaštite razrađuju se osnovna ustrojstvena rješenja i najvažniji zadaci stožera, tijela i službi vođenja, postrojbe civilne zaštite i drugih oblika ustrojavanja civilne zaštite te motrenje, obavješćivanje i uzbunjivanje za potrebe civivne zaštite, način organiziranja i provođenja mjera zaštite i spašavanja, kao i uporaba snaga civilne zaštite.

Pravne osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika planom djelovanja civilne zaštite razrađuju način organiziranja i provedbe osobne i uzajamne zaštite, mjere zaštite i spašavanja te uporabu postrojbi, povjerenika civilne zaštite i drugih oblika organiziranja civilne zaštite.

Članak 17.

Plan djelovanja civilne zaštite mora biti izrađen tako da njegova provedba osigura

Članak 18.

Plan djelovanja civilne zaštite u osnovi sadrži dokumente koji se odnose na:

Sadržaj dokumenata za djelovanje civilne zaštite mora korisniku plana omogućiti lako i brzo snalaženje. Dokumenti moraju biti izrađeni koncizno i jasno, sa što više shematskih, tabelarnih i drugih grafičkih pregleda prikazanih na zemljovidima i planovima i kratkim tekstualnim naputcima.

Članak 19.

Dokumenti koji se odnose na organizaciju i provođenje osobne, uzajamne i skupne zaštite u pravilu sadrže:

Članak 20.

Dokumenti koji se odnose na organizaciju i provođenje aktivnosti i mjera na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, ovisno o vrsti aktivnosti, u pravilu sadrže:

U tijelima državne uprave, županijskim upravnim tijelima, poduzećima i drugim pravnim osobama dokumenti iz stavka 1. ovoga članka u pravilu sadrže:

Članak 21.

Plan djelovanja civilne zaštite može sadržavati i druge priloge (radni zemljovid, dnevnik aktivnosti i sl.).

Članak 22.

Dokumenti koji se odnose na organizaciju i djelovanje zapovjedništava, postrojbi i drugih ustrojstvenih oblika djelovanja civilne zaštite u pravilu sadrže:

Članak 23.

Nositelji izrade planova zaštite i spašavanja dužni su primjenjivati mjere kojima se osigurava zaštita tajnih podataka.

Članak 24.

Planovi zaštite i spašavanja provjeravaju se vježbama i inspekcijskim pregledom.

Inspekcijske preglede planova zaštite i spašavanja obavlja Ministarstvo.

Nadzor nad izradom planova zaštite i spašavanja svih subjekata na području županije obavlja nadležna policijska uprava

Članak 25.

Pravne osobe iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika stalno analiziraju razvoj vlastitih kapaciteta, tehnike, tehnologije te organizacije rada i usklađuju planove zaštite i spašavanja s nastalim promjenama.

Članak 26.

U slučaju neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i njenog stanja, nositelji izrade planova zaštite i spašavanja, obavezno procjenjuju novonastalu situaciju i prema potrebi obavljaju prijeko potrebnu prilagodbu planova zaštite i spašavanja.

Članak 27.

Nositelji izrade planova zaštite i spašavanja dužni su svoje planove zaštite i spašavanja uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u rokovima utvrđenim Programom rada na pripremi, izradi i donošenju procjena i planova zaštite i spašavanja.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Broj: 511-01-64-21269/95

Zagreb, 18. travnja 1995.

Ministar

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.