Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 09.05.1995 Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 2. stavak 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93), ministar gospodarstva u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, ministrom poljoprivrede i šumarstva i ministrom turizma donosi

PRAVILNIK

O VEZANIM I POVLAŠTENIM OBRTIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vezani i povlašteni obrti, stupanj i vrsta stručne spreme potrebne za njihovo obavIjanje.

Članak 2.

Popis vezanih obrta koji se mogu obavljati temeljem stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita i povlaštenih obrta koje obrtnik ili trgovačko društvo može obavljati tek nakon što nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta, izda obrtniku povlasticu, dat je u prilogu ovog Pravilnika i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 3.

Stručna osposobljenost za obavljanje vezanih obrta postiže se polaganjem ispita o stručnoj osposobljenosti pred komisijom koju osniva Hrvatska obrtnička komora, a za vezane obrte za koje se traži srednja, viša ili visoka stručna sprema, školovanjem u odgovarajućim srednjim, višim i visokim učilištima.

Članak 4.

Fizičke osobe koje su završile strukovnu srednju školu u najmanje trogodišnjem trajanju prema Zakonu o srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 19/92 i 27/93) kao i osobe koje su stručno osposobljene prema posebnim propisima mogu obavljati vezane obrte za koje se traži majstorski ispit bez prava isticanja majstorskog naslova.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zanatskim djelatnostima za koje je potrebna stručna sprema ("Narodne novine", br. 32/88).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u " Narodnim novinama ".

Klasa: 311-01/94-01/122

Urbroj: 526-01-95-11

Zagreb, 16. siječnja 1995.

Ministar

Nadan Vidošević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


POPIS VEZANIH OBRTA I ZANIMANJA

Šifra i naziv djelatnosti                                                                Šifra, naziv zanimanja

(prema NKD)                                                                            i stupanj stručne spreme

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

0100000   POLJOPRIVREDA, LOV I USLUGE POVEZANE S NJIMA

___________________________________________________________________________________

0112200   Skupljanje šumskih gljiva                                   61110             Sakupljač gljiva 1

___________________________________________________________________________________

0150040   Uslužne djelatnosti za unapređivanje                   22110             Dipl.ing.šumar- 4

komercijal- stva nog lova i stupičarenja

(izrada lovno gospodarske osnove)

___________________________________________________________________________________

0150040 Uslužne djelatnosti za                                           22130             Dipl.ing.agrono- 4

unapređivanje komercijalnog lova i stupičarenja

(izrada lovno gospodarske osnovne)

___________________________________________________________________________________

0150040 Uslužne djelatnosti za                                           22230             Doktor veterine 4

unapređivanje komercijalnog lova i stupičarenja

(izrada lovno gospodarske osnove)

___________________________________________________________________________________

0200000 Šumarstvo i šumarske usluge

___________________________________________________________________________________

0201010 Izrada šumsko gospodarske osnove                 22110              Mr.šumarstva 4

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

0500000 RIBARSTVO

___________________________________________________________________________________

0501101 Oceanski i morski ribolov                                 61531              Morski ribar 1 ___________________________________________________________________________________

0501201 Slatkovodni ribolov                                          61532              Slatkovodni ribar 1

___________________________________________________________________________________

0502100 Morska mrestilišta i ribnjaci                              61531              Morski ribar 1

uzgajališta morskih organizama)

___________________________________________________________________________________

0502200 Slatkovodna mrestilišta i                                    61532              Slatkovodni ribar 1

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

1000000 RUDARSTVO (miniranje)                               71120              Paliteljmina 2

___________________________________________________________________________________

Brojčane oznake u zadnjem stupcu označavaju:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

1500000 PROIZVODNJA HRANE I PIĆA

___________________________________________________________________________________

1510000 Proizvodnja, prerada i                                         74110              Mesar 2

konzerviranje mesa i mesnih proizvoda

___________________________________________________________________________________

1551000 Prerada mlijeka i proizvodnja                              74130              Mljekar 2

mlječnih proizvoda osim proizvodnje sladoleda

___________________________________________________________________________________

1552000 Proizvodnja sladoleda                                       74121              Slastičar 2

___________________________________________________________________________________

1561010 Mljevenje žitarica                                              82730              Mlinar 2

___________________________________________________________________________________

1581010 Proizvodnja kruha i peciva                                74122              Pekar 2

___________________________________________________________________________________

1581020 Proizvodnja kolača, savijača, pita..                    74121              Slastičar 2

___________________________________________________________________________________

1582000 Proizvodnja dvopeka i                                      74121              Slastičar 2

keksa, proizvodnja trajnog peciva i kolača

___________________________________________________________________________________

1584000 Proizvodnja kakaoa,  čokolade i bombona       74121              Slastičar 2

___________________________________________________________________________________

PROIZVODNJA TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA

___________________________________________________________________________________

1700000 Proizvodnja tekstila

___________________________________________________________________________________

1770000 Proizvodnja pletenih i kukičanih proiyvoda          74320              Pletač 2

___________________________________________________________________________________

1800000 Proizvodnja odjeće,dorada i bojenje krzna

___________________________________________________________________________________

1810000 Proizvodnja kožne odjeće                                  74331              Krojač 2

___________________________________________________________________________________

1820000 Proizvodnja ostale odjeće i                                 74331              Krojač 2

odjevnih predmeta

___________________________________________________________________________________

1830000 Dorada i bojenje krzna,                                      74340              Krznar 2

proizvodnja proizvoda od krzna

___________________________________________________________________________________

19900000 Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega

i torbi, ručnih torbica, sedl. i remenarskih proizvoda i obuće

___________________________________________________________________________________

1920000 Proizvodnja kovčega i torbi                               74400              Galanterist 1

ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda

___________________________________________________________________________________

1930200 Proizvodnja obuće po narudžbi                         74420              Obućar 2

i po vrlo malim serijama

___________________________________________________________________________________ _____________________

00000000 PRERADA DRVA PROIZVODNJA PROIZVODA OD DRVA I PLUTA, OSIM POKUĆSTVA, PROIZV. PREDMETA OD SLAME I PLAT. MATERIJALA

___________________________________________________________________________________ _____________________

2000000 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva

___________________________________________________________________________________

2010201 Proizvodnja nesastavljenog                                74211              Parketar 1

materijala za podove i slično (panet, brodski pod)

___________________________________________________________________________________

2030000 Proizvodnja građevinske                                    74220              Stolar 2

stolarije i elemenata

___________________________________________________________________________________

2051010 Proizvodnja drvenih drški                                74212              Drvogalanterist 1

i dijelova za alat,metli, četki i sl.

___________________________________________________________________________________

2051020 Proizvodnja drvotokarskih                              74213              Drvotokar 2

proizvoda (drveni kalupi za obuću, vješalice,fig. intarzije,i sl.) ___________________________________________________________________________________

0000000 PROIZVODNJA CELULOZE, PAPlRA I KARTONA,

PROIZVODI OD PAPIRA I KARTONA, IZDAVAČKA DJELATNOST

___________________________________________________________________________________

2200000 Izdavačka i tiskarska djelatnost umnožavanje snimljenih zapisa

_____________________________________________________

2215010 Izdavanje fotografija, gravura  i razglednica          73440              Fotograf 2

___________________________________________________________________________________

2215040 lzdavanje postera (plakata),                                73440              Fotograf 2

reprodukcija umjetničkih djela

___________________________________________________________________________________

2400000 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

___________________________________________________________________________________

2452000 Proizvodnja parfema i toaletno                            51413              Kozmetičar 2

kozmetič. preparata

___________________________________________________________________________________

2463000 Proizvodnja eteričnih ulja                                   51413               Kozmetičar 2

___________________________________________________________________________________

0000000 PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTIČNIH MASA

___________________________________________________________________________________

2500000 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

___________________________________________________________________________________

2512000 Projektiranje vanjskih guma                                72310              Vulkanizer 1

_________________________________________________________________

PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA

___________________________________________________________________________________

2600000 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

___________________________________________________________________________________

2612000 oblikovanje i obrada ravnog stakla                       73220              Staklar 2

___________________________________________________________________________________

2615000 Proizvodnja i obrada ostalog stakla                     73220              Staklar 2

uključivši i tehničku staklenu robu

___________________________________________________________________________________

0000000 PROIZVODNJA METALA I METALNIH PROIZVODA

___________________________________________________________________________________

2700000 Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

___________________________________________________________________________________

2750000 Ljevanje metala                                                   72110              Ljevač 2

___________________________________________________________________________________

2800000 Proizvodnja metalnih proiyvoda osim strojeva      72110              Ljevač 2

i opreme

___________________________________________________________________________________

2811000 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih         72131              Bravar 2

dijelova

___________________________________________________________________________________

2812000 Proizvodnja metalne građevinske stolarije            72131              Bravar 2

___________________________________________________________________________________

2820000 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara             72211              Kotlar 2

i sličnih posuda, proizv. radijatora i kotlova za centralno grijanje

___________________________________________________________________________________

2830000 Proizvodnja parnih kotlova osim kotlova              72211              Kotlar 2

za centralno grijanje toplom vodom

___________________________________________________________________________________

2840000 Kovanje, prešanje, štancanje, valjanje                 72212              Kovač 2

metala, metalurgija praha

___________________________________________________________________________________

2852010 Tokarenje (struganje)                                          72132              Tokar 2

___________________________________________________________________________________

2852020 Zavarivanje                                                         72120              Zavarivač 1

___________________________________________________________________________________

2852030 Brušenje alata                                                      72240              Brusač alata 1

___________________________________________________________________________________

2861000 Proizvodnja sječiva                                              72220              Alatničar 2

___________________________________________________________________________________

2862000 Proizvodnja alata                                                 72220              Alatničar 2

___________________________________________________________________________________

2863000 Proizvodnja brava i okova                                   72131              Bravar 2

___________________________________________________________________________________

2900000 Proizvodnja strojeva i uređaja

_____________________________________________________________________

2910000 Proizvodnja strojeva za proizvodnju i                   72330              Strojobravar 2

korištenje mehaničke energije

___________________________________________________________________________________

2920000 Proizvodnja ostalih strojeva opće namjene           72330              Strojobravar 2

___________________________________________________________________________________

2960030 Proizvodnja lakog vatrenog oružja                       73110              Puškar 2

___________________________________________________________________________________

2971000 Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo       72410              Elektromehaničar 2

___________________________________________________________________________________

2972000 Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo   71360              Instalater grijanja i klimatizacije 2

(ne električni grijači, štednjaci, pećnice itd.)

___________________________________________________________________________________ _____

0000000 PROIZVODNJA ELEKTRIČNE I OPTIČKE OPREME

___________________________________________________________________________________

3000000 Proizvodnja uredskih strojeva i računala (kompjutora)

___________________________________________________________________________________

3001010 Proizvodnja mehaničkih uredskih strojeva           73110              Precizni mehaničar 2

___________________________________________________________________________________

3001020 Proizvodnja električnih uredskih strojeva             72430              Elektroničar mehaničar 2

___________________________________________________________________________________

3002000 Proizvodnja računala (kompjutora) i                   72430              Elektroničar mehaničar 2

dr. opreme za obradu podataka

___________________________________________________________________________________

3100000 Proizvodnja električnih strojeva i aparata i održavanje

___________________________________________________________________________________

3120000 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu        72411              Elektromehaničar 2

električne energije, popravci i održavanje

___________________________________________________________________________________

3140020 Proizvodnja akumulatora,                                     72412              Autoelektričar 2

uključujući i dijelove

___________________________________________________________________________________

3161000 Proizvodnja električne opreme za                        72412              Autoelektričar 2

motore i vozila

___________________________________________________________________________________

3162000 Proizvodnja ostale električne opreme                   72411              Elektromehaničar 2

___________________________________________________________________________________

3200000 Proizvodnja radio televizijskih i kom.                    72430              Elektroničar mehaničar 2

aparata i opreme, popravci i održavanje

___________________________________________________________________________________

3300000 Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova

___________________________________________________________________________________

3310063 Proizvodnja ortopedskih cipela                             74420              Ortopedski obučar 2

___________________________________________________________________________________

3310065 Proizvodnja umjetnih zubi                                     51490              Zubotehničar 2

___________________________________________________________________________________

3340050 Proizvodnja naočala                                             32240              Naočalni optičar 2

___________________________________________________________________________________

3510000 Gradnja i popravak brodova i čamaca

___________________________________________________________________________________

3511101 Gradnja brodova od drveta drv. brodova             31191              Brodograditelj 2

___________________________________________________________________________________

3511102 Gradnja brodova od plastike pl. brodova             31192              Brodograditelj 2

___________________________________________________________________________________

3511103 Gradnja brodova od metala met. brodova            31193              Brodograditelj 2

___________________________________________________________________________________

3511200 Popravak i preinake brodova

________________________________________________________________________________________

3511201 Popravak i preinake drvenih brodova                   31191              Brodograditelj 2

drv. brodova

___________________________________________________________________________________

3511202 Popravak i preinake plastičnih brodova                31192              Brodograditelj 2

pl. brodova

___________________________________________________________________________________

3511203 Popravak i preinake metalnih brodova                  31193              Rrodograditelj 2

met. brodova

___________________________________________________________________________________

3512010 Gradnja i popravak drvenih čamaca za                 31191              Brodograditelj 2

odmor i drv. brodova razonodu i športskih čamaca

___________________________________________________________________________________

3512020 Gradnja i popravak plastičnih čamaca za              31192              Brodograditelj pl. 2

odmor i brodova razonodu i športskih čamaca

___________________________________________________________________________________

3512030 Gradnja i popravak metalnih čamaca za                31193              Brodograditelj 2

odmor i met. brodova razonodu i športskih čamaca

___________________________________________________________________________________

3550000 Proizvodnja ostalih vozila

___________________________________________________________________________________

3550020 Proizvodnja zaprežnih kola                                   74221              Kolar 2

___________________________________________________________________________________

0000000 OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

___________________________________________________________________________________

3600000 Proizvodnja pokućstva, ostala prerađivačka industrija

___________________________________________________________________________________

3611010 Proizvodnja drvenih stolica i sjedala                      74222              Stolar 2

___________________________________________________________________________________

3611020 Tapetiranje stolica i sjedala                                   74370              Tapetar 2

___________________________________________________________________________________

3612000 Proizvodnja ostalog pokućstva za poslovne           74222              Stolar 2

i prodajne prostore

___________________________________________________________________________________

3613000 Proizvodnja ostalog kuhinjskog pokućstva            74222              Stolar 2

___________________________________________________________________________________

3614010 Proizvodnja namještaja za spavaće sobe,              74222              Stolar 2

sobe za dnevni boravak...

___________________________________________________________________________________

3614020 Dovršavanje namještaja                                       74222              Stolar 2

___________________________________________________________________________________

3614030 Tapetiranje namještaja                                         74370              Tapetar 2

___________________________________________________________________________________

3615010 Proizvodnja jezgre za  madrace                           74370              Tapetar 2

___________________________________________________________________________________

3615020 Proizvodnja madraca opremljenih oprugama        74370              Tapetar 2

ili potpornim materijalom

___________________________________________________________________________________

3622000 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda                 73130              Zlatar 2

___________________________________________________________________________________

3630011 Proizvodnja gudačkih glazbenih instrumenata        73121              Glazbalar za gud. inst.2 ___________________________________________________________________________________

3630012 Proizvodnja trzalačkih glazbenih instrumenata       73122              Glazbalar za trzalačke

___________________________________________________________________________________

3630020 Proizvodnja klavijaturnih glazbenih instrumenata   71323              Graditelj klavijaturnih

___________________________________________________________________________________

3630030 Proizvodnja orgulja, harmonlja i                          73124              Graditelj orgulja 2

sl. instrumenata

___________________________________________________________________________________

3630040 Proizvodnja harmonika i sl. instrumenata              73125              Graditelj harmonika 2

___________________________________________________________________________________

3630050 Proizvodnja puhačkih glazbenih instrumenata       73126              Glazbalar za puhačke inst. 2

___________________________________________________________________________________

3630060 Proizvodnja udaračkih glazbenih instrumenata      73127              Glazbalar za udaračke inst.2

___________________________________________________________________________________

3663030 Proizvodnja žigova, na prava za otiskivanje          73430              Graver pečatorezac 1

natpisa ili graviture za ručno otiskivanje

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4500000 GRAĐEVINARSTVO

___________________________________________________________________________________

4511040 Miniranje                                                             71120 Palitelj mina 2

_____________________________________________________________________

4521010 Izgradnja svih vrsta zgrada                                  71210              Zidar 2

___________________________________________________________________________________

4521020 Izgradnja svih objekata u niskogradnji                 71210              Zidar 2

___________________________________________________________________________________

4521030 Montaža i podizanje konstrukcije na gradilištu     71240              Tesar 2

___________________________________________________________________________________

4522010 Podizanje krovnih konstrukcija                           71310              Krovopokrivač 2

___________________________________________________________________________________

4522020 Pokrivanje krovova                                           71310              Krovopokrivač 2

___________________________________________________________________________________

4522030 Hidroizolacija krovova i balkona                        71340              Izolater 1

___________________________________________________________________________________

4525040 Savijanje armatura                                             71290              Armirač 1

___________________________________________________________________________________

4525050 Zidanje ciglama i građenje kamenom                   71220              Zidar 2

___________________________________________________________________________________

4525060 Montaža i demontaža skela i radnih platformi       71240              Tesar 2

___________________________________________________________________________________

4525070 Izgradnja dimnjaka i industrijskih peći (čišćenje)  71291              Dimnjačar 2

___________________________________________________________________________________

4531010 Uvođenje električnih vodova i pribora u zgrade    71371              Elektroinstalater 2

i druge građevinske objekte                                                                         energ.instalacija

___________________________________________________________________________________

4531020 Uvođenje telekomunikacijskih sustava                  71372              Elektroinstalater 2

u zgrade i druge građevinske objekte                                                           signl.instalacija                     

___________________________________________________________________________________

4531030 Uvođenje električnog grjanja u zgrade                  71371              Elektroinstalater 2

i druge građevinske objekte                                                                        energ.instalacija

___________________________________________________________________________________

4531040 Uvođenje protupožarnih alarma                           71372             Elektroinstalater signal.inst. 2

___________________________________________________________________________________

4531050 Uvođenje alarma i sustava protiv provala              71372              Elektroinstalater signal.inst.2

___________________________________________________________________________________

4531060 Instalacija kućnih i ostalih antena                           71372              Elektroinstalater signal.inst.2

___________________________________________________________________________________

4531070 Montiranje dizala i pokretnih stepenica                 72411              Elektromehaničar 2

___________________________________________________________________________________

4531080 Montiranje gromobrana                                       71371              Elektroinstalater energ.inst. 2

___________________________________________________________________________________

4532000 Izolacijski radovi                                                 71340              Izolater 1

___________________________________________________________________________________

4533010 Uvođenje vode i vodne instalacije i sanitarne        71361              Vodoinstalater 2

opreme u zgrade i druge građevinske objekte

___________________________________________________________________________________

4533020 Uvođenje plinskih instalacija u zgrade                   71362              Plinoinstalater 2

i ostale građevinske objekte

___________________________________________________________________________________

453030 Instaliranje opreme i vodova grijanja, ventilacije,     71363              Instalater grijanja 2

hlađenje te klimatizacija zraka                                                                      i klimatizacije

___________________________________________________________________________________

4533040 lnstaliranje sustava za vlaženje zraka                     71363              Instalater grijanja 2

___________________________________________________________________________________

4534010 Instaliranje rasvjete na cestama, aerodromima      71371              Elektroinstalater 2

i lukama                                                                                                     energ.instalacija

___________________________________________________________________________________

4541000 Fasadni i štukaturni radovi                                   71292              Fasader 2

___________________________________________________________________________________

45420000 Ugradnja stolarije                                              74220              Stolar 2

___________________________________________________________________________________

4543010 Postavljanje zidnih ili podnih keramičkih,              71300              Keramičar 1

betonskih ili kamenih pločica

___________________________________________________________________________________

4543020 Postavljanje paneta ili drugih podnih drvenih         71321              Podopolagač 1

obloga

___________________________________________________________________________________

4543030 Postavljanje tepisona i linoleuma                          71321              Podopolagač 1

___________________________________________________________________________________

4543040 Postavljanje podnih i zidnih obloga od teraca,      71322              Teracer 1

mramora, granita ili škriljaca

___________________________________________________________________________________

4543050 Postavljanje tapeta                                              71411              Soboslikar ličilac 2

___________________________________________________________________________________

4544010 Unutrašnje i vanjsko bojenje zgrade                    71411              Soboslikar ličilac 2

___________________________________________________________________________________

4544020 Bojenje objekata niskogradnje                            71411              Soboslikar ličilac 2

___________________________________________________________________________________

4544030 Postavljanje stakla, ogledala...                            71350              Građevinski staklar 1

___________________________________________________________________________________

450000 Izrada građevinskih elemenata klesanjem,             71130              Klesar 2

izrada nadgrobnih spomenika od prirodnog i umjetnog kamena i slično

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

5000000 PRODAJA, ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I

MOTOCIKLA, PRODAJA NA MALO MOTORNIH GORIVA I MAZIVA

___________________________________________________________________________________

5010000 Prodaja motornih vozila                                       52200              Trgovac 2

___________________________________________________________________________________

5020010 Održavanje i mehanički popravci motornih vozila 72311              Automehaničar 2

___________________________________________________________________________________

5020020 Održavanje i električarski popravci motornih       72410              Autoelektričar 2

vozila

___________________________________________________________________________________

5020030 Redovno servisiranje motornih vozila                   72311              Automehaničar 2

___________________________________________________________________________________

5020040 Popravci karoserije motornih vozila                    72312              Autolimar 2

___________________________________________________________________________________

5020050 Popravci dijelova motornih vozila                       72311              Automehaničar 2

___________________________________________________________________________________

5020070 Prskanje i bojenje motornih vozila                      71420              Autolakirer 2

_____________________________________________________________________

5020080 Popravci vjetrobrana i prozora motornih vozila   72312              Autolimar 2

___________________________________________________________________________________

5020090 Popravci vanjskih i unutrašnjih guma te              72313              Vulkanizer 1

podešavanje i zamjena guma motornih vozila

___________________________________________________________________________________

5020011 Pomoć na cesti, automehaničarski radovi           72311              Automehaničar 2

___________________________________________________________________________________

5020012 Pomoć na cesti, autoelektričarski radovi            72410              Autoelektričar 2

___________________________________________________________________________________

5030000 Prodaja dijelova i pribora za motorna vozila       52200              Trgovac 2

___________________________________________________________________________________ _

5040100 Prodaja motocikla i dijelova i pribora                 52200              Trgovac 2

za motocikle na veliko

___________________________________________________________________________________

5040200 Prodnja motocikla i dijelova i pribora                52200              Trgovac 2

za motocikle na malo

___________________________________________________________________________________

5040400 Održavanje i popravak motocikla                      72311              Automehaničar 2

___________________________________________________________________________________

5050000 Prodaja na malo motornih goriva i maziva          52200              Trgovac 2

___________________________________________________________________________________

5200000 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i

motociklima, popravak predmeta za osobnu upotrebu i kućanstvo

___________________________________________________________________________________

5211000 Trgovina na malo u nespecijaliziranim                    52200              Trgovac 2

prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanom

___________________________________________________________________________________

5212000 ostala trgovina na malo u                                      52200              Trgovac 2

nespecijaliziranim trgovinama

___________________________________________________________________________________

5220000 Trgovina na malo hranom, pićima                         52200              Trgovac 2

i duhanom u specijaliziranim trgovinama

___________________________________________________________________________________

5232000 Trgovina na malo. medicinskim preparatima          52200              Trgovac 2

i ortopedskim proizvodima

___________________________________________________________________________________

5233000 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim              52200              Trgovac 2

proizvodima

_____________________________________________________________________

52400000 Ostala trgovina na malo novom robom                52200              Trgovac 2

(nerabljenom) u specijaliziranim prodavaonicama

___________________________________________________________________________________

5250000 Trgovina na malo rabljenom robom                       52200              Trgovac 2

u prodavaonicama

___________________________________________________________________________________

5271010 Veći popravci čizama i druge obuće                       74420              Obućar 2

(zamjena dijelova gornjišta, izrada donjišta i slično)

___________________________________________________________________________________

5271030 Popravci kovčega, torbi i slično                              74400              Galanterist 1

___________________________________________________________________________________

5272000 Popravak električnih aparata za kućanstvo             72410              Elektromehančar 2

                                                                                                                    za kuč. aparate

___________________________________________________________________________________

5273010 Popravak satova                                                   73110              Urar 2

___________________________________________________________________________________

5273020 Popravak nakita                                                    73130              Zlatar 2

___________________________________________________________________________________

5274000 Popravak bicikla                                                  73200              Mehaničar za bicikle 1

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5500000 UGOSTITELJSTVO

___________________________________________________________________________________

5510000 HOTELI

___________________________________________________________________________________

5511000 Hoteli i moteli s restaurantom

___________________________________________________________________________________

5511020 Priprema hrane                                                     51221              Kuhar 2

___________________________________________________________________________________

530000 RESTAURANTI

___________________________________________________________________________________

5530010 Priprema hrane                                                    51221              Kuhar 2

___________________________________________________________________________________

5531000 SNECK BAR

___________________________________________________________________________________

5531010 Priprema hrane                                                    51221              Kuhar 2

___________________________________________________________________________________

5532000 PEČENJARNICA

___________________________________________________________________________________

5532010 Priprema hrane                                                    55222              Pečenjar 1

___________________________________________________________________________________

5540000 BAROVI (KAFE BAR DISKO BAR, NOĆIVI BAR)

___________________________________________________________________________________

5540010 Pripremanje jednostavnih jela i slastica                  55223              Priprematelj jela i slastica

___________________________________________________________________________________

5554000 GOSTIONICE

___________________________________________________________________________________

5554020 Priprema hrane                                                     51221              Kuhar 2

___________________________________________________________________________________

5555000 KAVANA

___________________________________________________________________________________

5555010 Priprema hrane                                                     51221              Kuhar 2

___________________________________________________________________________________

5556000 PIVNICA, ZDRAVLJAK, BUFFET, BISTRO, KONOBA

___________________________________________________________________________________

5556020 Posluživanje                                                        51232              Poslužitelj jela i pića 1

___________________________________________________________________________________

5557000 PIZZERIA, BUREGDŽINICA

___________________________________________________________________________________

5557010 Pripremahrane                                                    51234              Priprematelj bureka i pizza 1

___________________________________________________________________________________

5558000 SI.ASTIČARNICA

___________________________________________________________________________________

5558010 Priprema slastica                                                74120              Slastičar 2

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6000000 KOPNENI PROMET, CJEVOVODNI TRANSPORT

___________________________________________________________________________________

6021100 Prijevoz putnika u cestovnom prometu,                 31192              Tehničar cestovnog 2

redovni (linijski, međunarodnog i unutarnji prometa )                                     prometa

___________________________________________________________________________________

6021200 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom          31192              Tehničar cestovnog 2

prometu (linijski)                                                                                         prometa

___________________________________________________________________________________

6022000 Taxi služba                                                          31193              Taxista 1

___________________________________________________________________________________

6023000 Ostali prijevoz putnika cestom, izvanredni           31192              Tehničar cestovnog 2

(slobodni, unutarnji i međunarodni)                                                             prometa

___________________________________________________________________________________

6024000 Ostali prijevoz putnika kopnom                          31192              Tehničar cestovnog 2

                                                                                                                prometa

___________________________________________________________________________________

6025000 Prijevoz tereta cestom (unutarnji                        31192              Tehničar cestovnog 2

i međunarodni)                                                                                         prometa  

___________________________________________________________________________________

6100000 Pomorski i riječni promet

___________________________________________________________________________________

6110010 Prijevoz putnika i tereta vodenim putem             31421              Nautičar 2

redovni i izvanredni (linijski i slobodni)

___________________________________________________________________________________

6110020 Prijevoz brodovima za izlete, kružna                  31421              Nautičar 2

putovanja ili obilasci čamcima

___________________________________________________________________________________

6110030 Prijevoz trajektom (skelom)                               31421              Nautičar 2

___________________________________________________________________________________

6110040 Taxi prijevoz na vodi                                         31422              Taxista na vodi 1

___________________________________________________________________________________

6110050 Prijevoz vučom ili guranjem teglenica,                31421              Nautičar 2

bušaćih tornjeva za naftu

___________________________________________________________________________________

6120000 Riječni promet (promet unutarnjim vodama)      31421              Nautičar 2

___________________________________________________________________________________

6400000 POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

___________________________________________________________________________________

6420020 Održavanje komunikacijske opreme                   31140              Tehničar za 2

                                                                                                                telekomunikacije

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7200000 KOMPJUTORSKE I SRODNE AKTIVNOSTI

___________________________________________________________________________________

7250011 Održavanje i popravak uredskih i                         73110              Precizni mehaničar2

knjigovodstvenih strojeva (mehanika)

___________________________________________________________________________________

7250012 Održavanje i popravak uredskih i                         72430              Električar mehaničar 2

knjigovodstvenih strojeva (elektronika)

___________________________________________________________________________________

7250020 Održavanje i popravak računskih sistema            72430              Elektroničar mehaničar 2

(kompjutora)

___________________________________________________________________________________

7400000 Ostale poslovne djelatnosti

___________________________________________________________________________________

7412000 Računovodstveni, knjigovodstveni i                     41210              Ekonomski tehničar 2

revizijski poslovi, porezno savjetovanje

___________________________________________________________________________________

7420020 Izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja   21450              Dipl. ing.strojarstva 4

___________________________________________________________________________________

7420032 Projekti prometa                                                21412              Dipl. ing. prometnih znanosti 4

___________________________________________________________________________________

7420034 Projekti rudarstva                                               21470              Dipl. ing. rudarstva 4

___________________________________________________________________________________

7420035 Projekti kemijske industrije                                 21460              Dipl. ing. kemijske tehn. 4

___________________________________________________________________________________

7420036 Elektrotehničko inženjerstvo                               21430              Dipl. ing. elektrotehn. 4

___________________________________________________________________________________

7420040 Izrada projekta za kondicioniranje zraka,           21450              Dipl. ing. strojarstva 4

hlađenje,sanitarnih projekata itd.

___________________________________________________________________________________

7420050 Geološke i istražne djelatnosti                            21140              Dipl. ing.geologije 4

___________________________________________________________________________________

7420060 Prognoziranje vremena                                      21120              Dipl. ing. fizike, 4 meteor.

___________________________________________________________________________________

7420070 Geodetsko premjeravanje                                 31190              Geodetski tehničar 2

___________________________________________________________________________________

7430010 Mjerenje čistoće vode                                      21460              Dipl. ing. kemijske teh. 4

___________________________________________________________________________________

7430020 Mjerenje radioaktivnosti, analiza                       21110              Dipl. ing. fizike 4

zagađivanja zraka

___________________________________________________________________________________

7430030 Ispitivanje u pogledu higijene hrane                   21490              Dipl.ing.biotehnologije 4

___________________________________________________________________________________

7430040 Ispitivanje snage i zatajenja motora                   72310              Automehaničar 2

___________________________________________________________________________________

7430070 Povremeno ispitivanje motornih vozila               72310              Automehaničar 2

zbog sigurnosti na cesti

___________________________________________________________________________________

7481000 Fotografske usluge                                             73440              Fotograf 2

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8000000 OBRAZOVANJE

___________________________________________________________________________________

8040000 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje

___________________________________________________________________________________

8041010 Autoškole                                                           33401             Instruktor vožnje 2

___________________________________________________________________________________

8041030 Škole za voditelje čamaca                                   33403              Instruktor plovidbe 2

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8500000 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA

___________________________________________________________________________________

8520000 Veterinarske djelatnosti                                          22230              Doktor veterine 4

___________________________________________________________________________________

8532090 Dječje jaslice i danja briga za hendikepiranu djecu  51490              Njegovatelj djece 1

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9300000 OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

___________________________________________________________________________________

9301020 Kemijsko čišćenje odjeće                                     82640              Kemijski čistač 2

___________________________________________________________________________________

9302010 Frizerski saloni                                                     51411              Frizer 2

___________________________________________________________________________________

9302020 Pedikerski saloni                                                  51412              Pediker 2

___________________________________________________________________________________

9302030 Kozmetički saloni                                                51413              Kozmetičar 2

___________________________________________________________________________________

9302040 Masaža tijela                                                       51414              Maser 1

___________________________________________________________________________________

9305050 Pismoslikarske usluge                                          71412              Pismoslikar 2

___________________________________________________________________________________

9305060 Cvjećarsko aranžerske usluge                             34710              Cvjećar aranžer 1

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4511040 Miniranje                                                            71120              Paliteljmina 2

____________________________________________________________________________________

5240000 Ostala trgovina na malo robom (nerabljena)        52200              Trgovac 2

u specijaliziranim prodavaonicama (promet oružja i streljiva)

___________________________________________________________________________________

0500000 Ribolov i uzgoj                                                    61531              Morski ribar 1

___________________________________________________________________________________

4531020 Uvođenje telekomunikacijskih sustava u zgrade   71372              Elektroinstalater 2

i signalnih instaladruge građevinske objekte čija (postavljanje

i održavanje telekomunikacijskih objekata, instalacija i opreme)

___________________________________________________________________________________

2960030 Proizvodnja lakog vatrenog oružja                       73110              Puškar 2

___________________________________________________________________________________

6021100 Prijevoz putnika u cestovnom prometu                31192              Tehničar cestovnog 2

redovni (linijski međunarodni)                                                                    prometa

___________________________________________________________________________________

6023000 Ostali prijevoz putnika cestom, izvanredni           31192              Tehničar cestovnog 2

(slobodni, međunarodni)                                                                            prometa

___________________________________________________________________________________

6025000 Prijevoz tereta cestom (međunarodni)                 31192              Tehničar cestovnog 2

                                                                                                                prometa

___________________________________________________________________________________

6025000 Prijevoz tereta cestom (opasne tvari)                  31192              Tehničar cestovnog 2

                                                                                                                 prometa

___________________________________________________________________________________

7525000 Vatrogasne usluge (održavanje i popravak            5161              Vatrogasac 1

vatrogasnih aparata)

___________________________________________________________________________________