Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 09.05.1995 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 13. sjednici odrižanoj dana 28. ožujka 1995. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu ("Narodne novine" broj 4/94 i 94/94) iza članka 30. podnaslov pod točkom 8.: "Propisivanje i izdavanje lijekova" mijenja se i glasi:

"8. Ostvarivanje prava na lijekove"

Iza podnaslova iz stavke 1. ovog članka dodaje se novi članak 31: koji glasi:

Članak 31.

Osigurane osobe Zavoda imaju pravo na korištenje Iijekova koji su utvrđeni listom lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati u bolnicama na teret sredstava Zavoda (u daljnjem tekstu: Bolnička lista) i Listom lijekovu koji se mogu propisivati za primjenu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Lista lijekova).

Izabrani doktor odnosno doktor u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti osiguranoj osobi Zavoda može, na teret sredstava Zavoda, propisati odnosno primijeniti u medicinskoj terapiji samo one lijekove koji su utvrđeni listama lijekova iz stavke 1. ovog članka"

Članak 2.

Dosadašnji članak 31. postaje članak 32. Dosadašnji članak 32. briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:025-04/95-01/09

Urbroj: 338-01-24-95-1

Zagreb, 28. ožujka 1995. godine

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Na osnovi odredbe stavke 3. članka 17. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 75/94), na tekst ovog Pravilnika ministar zdravstva dao je pismenu suglasnost.

Klasa: 025-04/95-01/01

Urbroj: 534-01-95-0001

Zagreb, 12. travnja 1995.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.