Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 09.05.1995 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 13. sjednici održanoj 28. ožujka 1995 godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 4/94 i 81/94) u članku 12. dodaje se stavka 3. koja glasi:

"lznimno od stavke 1. ovog članka, kada pravna, odnosno fizička osoba zbog nelikvidnosti osiguraniku nije isplatila nadoknadu plaće, koja tereti sredstva Zavoda najmanje za dva kalendarska mjeseca, Zavod će na zahtjev osiguranika obračunati i isplatiti nadoknadu plaće "

Članak 2.

Članak 20. mijenja se i glasi:

"osiguranice - seljanke za vrijeme korištenja porodnog dopusta od 180 dana imaju pravo na novčanu nadoknadu u visini minimalne plaće vrijedeće za mjesec korištenja tog dopusta.

Pod minimalnom plaćom u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se minimalna plaća u Republici Hrvatskoj, umanjena za zakonom propisane obvezne doprinose."

Članak 3.

U članku 25. drugom retku iza riječi: "zaštite", dodaju se riječi: "na osnovi rješenja Zavoda".

Članak 4.

U članku 42 stavci 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: "umanjena za zakonom propisane obvezne doprinose, poreze i prireze".

Članak 5.

Članak 43. briše se.

Članak 6.

U članku 51. na kraju rečenice briše se točka i dadaju riječi: "kada se ta nadoknada isplaćuje na teret sredstava Zavoda".

Članak 7.

U članku 57. u posljednjem retku iza brojke "58" dodaju se riječi "i 59".

Članak 8.

U članku 58. stavci 1. dodaju se točke 3. i 4. koje glase: "3. ako joj pripadajući mjesečni prihod od poljodjelske djelatnosti za tekuću kalendarsku godinu (katastarski prihod) ne premašuje iznos od 5% minimalne plaće vrijedeće za mjesec siječanj tekuće godine.

4. ako joj prihodi iz točke 2 i 3. ove stavke (mješoviti prihod) ne premašuje iznos od 70% minimalne plaće vrijedeće za mjesec koji prethodi mjesecu priznavanja statusa osigurane osobe."

Članak 9.

Članak 71. mijenja se i glasi:

"Nadoknada plaće koja na osnovi propisa o radu osiguraniku pripada nakon prekida porodnog dopusta zbog mrtvorođenog djeteta ili smrti novorođenog djeteta, obračunava se i isplaćuje kao pravo s osnove korištenja porodnog dopusta za sve vrijeme trajanja bolovanja, koje je prema izvješću o bolovanju izabranog doktora opće medicine potrebno osiguraniku zbog oporavka od porođaja i psihičkog stanja uzrokovanog gubitkom djeteta, s tim da to bolovanje ne može biti kraće od 45 đana.

Ako bolovanje u smislu stavke 1. ovog članka potraje duže od zakonom propisanog, a neiskorištenog porodnog dopusta, nadoknada plaće obračunava se i isplaćuje sukladno odredbi članka 22. Zakona."

Članak 10.

U članku 72. stavci 1. riječi: "prestanka bolovanja" zamjenjuju se riječima: "njihovog prestanka, odnosno prestanka posljedica uzrokovanih tim slučajevima".

lza stavke 1. dodaje se nova stavka 2. koja glasi: "Činjenicu prestanka postojanja slučaja, odnosno njegove posljedice u smislu stavke 1. ovog članka, utvrđuje izabrani doktor opće medicine u suglasnosti s kontrolorom Zavoda, odnosno nadležni područni ured Zavoda".

Dosadašnja stavka 2. postaje stavka 3.

Članak 11.

Osiguranici koji se na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nalaze na bolovanju bez nadoknade plaće zbog njenog gubitka na osnovi članka 32. Zakona, stječu od navedenog dana pravo na nadoknadu plaće, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 72. ovog Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. svibnja 1995. godine.

Klasa: 025-04/95-01/13

Urbroj: 338-01-24-95-1

Zagreb, 28. ožujka 1995.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.