Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 09.05.1995 Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 50. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. Statute Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 28. ožujka 1995. godine donijelo je

ODLUKU

O SUDJELOVANJU OSIGURANIH OSOBA U POKRIĆU DIJELA TROšKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Sukladno odredbi članka 50. Zakona o zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) ovom odlukom propisuje se:

Članak 2.

Oblici zdravstvene zaštite u čijim troškovima sudjeluju osigurane osobe na osnovi Zakona i ove odluke su:

1. Lijekovi izdani na recept prema općem aktu Zavoda,

2. Kućne posjete,

3. Dijagnostički, terapijski i rehabilitacijski postupci u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti,

4. ortopedska pomagala, te sanitarne sprave,

5. Stomatološko-protetska pomoć i stomatološko-protetski nadomjesci,

6. Svaki pregled u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

7. Smještaj i prehrana u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti,

8. Smještaj i prehrana u lječilištima,

9. Prijevoz sanitetskim vozilom.

Članak 3.

Osigurane osobe koje su zdravstvenu zaštitu ostvarile u inozemstvu, sudjeluju u troškovima te zdravstvene zaštite prema odredbama ove odluke.

Članak 4.

Iznos sudjelovauja osiguranih osoba u pokriću troškova zdravstvene zaštite određuje se u određenom iznosu, odnosno postotku za svaki pojedini oblik zdravstvene zaštite.

Iznos sudjelovanja iz stavke 1. ovog članka, određuje se i usklađuje ovisno od ostvarenog korištenja pojedinog oblika zdravslvene zaštite, uzimajući u obzir socijalne prilike osigurane osobe, te o njegovoj primjerenosti poradi nesputavanja osiguranih osoba u korištenju zdravstvene zaštite.

ČIanak 5.

Ako je iznos sudjelovanja osiguranih osoba u pokriću troškova pojedinog oblika zdravstvene zaštite propisan ovom odlukom, veći od cijene tog oblika zdravstvene zaštite, osigurana osoba dužna je platiti punu cijenu tog oblika zdravstvene zaštite.

II. OBLICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I IZNOS SUDJELOVANJA OSIGURANIH OSOBA

Članak 6.

Osigurane osobe sudjeluju u pokriću dijela troškova za lijekove izdane na recept u ljekarni ili depou, u iznosu od 2.50 kn po jednom receptu.

lznimno od odredbe stavke 1. ovog članka, osigurane osobe ne sudjeluju u pokriću troškova za lijek izdan na recept, koji se osiguranoj osobi osigurava na teret sredstava Zavoda u visini od 50% od cijene lijeka.

Odredbe stavke 1. i 2. ovog članka primjenjuje se i u slučajevima nadoknađivanja troškova za lijekove prema zahtjevu osigurane osobe.

Članak 7.

Osigurane osobe sudjeluju u pokriću dijela troškova kućne posjete doktora medicine primarne zdravstvene zaštite koja je obavljena na zahtjev osigurane osobe u iznosu od 11,50 kn.

Kućnom posjetom iz stavke 1. ovog članka, ne smatra se:

Članak 8.

Osigurane osobe sudjeluju u pokriću dijela troškova korištenja dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i to:

1. Za svaki pregled kod doktora specijalista koji se prema općem aktu Zavoda omogućuje osiguranoj osobi na os novi uputnice, ako općim aktom nije drukčije propisano, u iznosu od 8,00 kn.

2. Za svaki posjet osigurane osobe dijagnostičkom laboratoriju na osnovi uputnice, bez obzira na broj i vrstu dijagnostičkih pretraga, u iznosu od 4,00 kn.

3. Za svako dijagnostičko snimanje izabrane regije, bez obzira na broj snimaka:

4. Za svaki oblik liječenja fizikalnom medicinom i medicinskom rehabilitacijom, i to za svaki terapijski postupak u iznosu od 1,00 kn.

Članak 9.

Osigurane osobe sudjeluju u pokriću dijela troškova za svaki pregled u primarnoj zdravstvenoj zaštili u iznosu od 2.50 kn.

Članak 10.

Osigurane osobe sudjeluju u troškovima smještaja i prehrane (troškovi pansiona) za vrijeme bolničkog liječenja, po danu, i to

Odredba stavke 1. točke 1. ovog članka ne odnosi se na slučajeve liječenja u jedinici intenzivne skrbi.

Članak 11.

Osigurane osobe sudjeluju u pokriću dijela troškova za ortopedska pomagala, sanitarne sprave, te stomatološko

-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjeske, na način i u visini kako je to određeno općim aktom Zavoda.

Članak 12.

Osigurane osobe sudjeluju u pokriću dijela troškova sanitetskog prijevoza u paušalnom iznosu od 30,00 kn kada se prijevoz koristi na udaljenosti do 50 km, u paušalnom iznosu od 60,00 kn kada se prijevoz koristi na udajenosti do 100 km, a u paušalnom iznosu od 100,00 kn kada se prijevoz koristi na udaljenosti preko 100 km.

Članak 13.

Osigurane osobe koje koriste zdravstvenu zaštitu u zemljama s kojima Republika Hrvatske nema zaključene međunarodne sporazume ili sklopljene ugovore o socijalnom osiguranju, i koji tu zdravstvenu zaštitu koriste putem hrvatskih konzularno-diplomatskih predstavništva, sudjeluju u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite u visini desetorostrukog iznosa propisanog ovom odlukom, ako sudjelovanje nije utvrđeno u određenom postotku od cijene pojedinog oblika zdravstvene zaštite.

Članak 14.

Osigurane osobe koje zdravstvenu zaštitu koriste u inozemstvu na osnovi općeg akta Zavoda iz članka 16. stavke 4. Zakona, ili ako Zavod u povodu njihovog zahtjeva odlučuje o nadoknadi troškova korištenja te zaštite, sudjeluju u pokriću dijela troškova u visini propisanoj ovom odlukom za pojedine oblike zdravstvene zaštite.

III. OSIGURANE OSOBE KOJE NE SUDJELUJU U POKRIĆU DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 15.

Osigurane osobe ne sudjeluju u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite:

Članak 16.

Sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite, propisanog ovom odlukom, oslobađaju se osigurane osobe kojima mjesečni prihod ne prelazi iznos propisan člankom 18. ove odluke (imovinski cenzus), ako ovom odlukom nije drukčije propisano.

Pod prihodom iz stavke 1. ovog članka, smatra se prihod iz radnog odnosa (prihod iz radnog odnosa, od obavljanja samostalne privredne ili neprivredne djelatnosti, od obavljanja sporednih djelatnosti, te iznos mirovine i drugih novčanih davanja prema propisima mirovinskog i invalidskog osiguranja, osim davanja za tuđu njegu i pomoć) i prihod od poljodjelske djelatnosti (katastarski prihod), iskazan u mjesečnom iznosu za mjesec koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva, a koji se odnosi na svakog člana zajedničkog kućanstva podnositelja zahtjeva.

Članovima zajedničkog kućanstva, u smislu stavke 2. ovog članka, smatraju se supruzi (bračni i izvanbračni) neovisno od toga da li su zdravstveno osigurani kao članovi obitelji, i članovi obitelji iz članka 6. stavke 1. točke 2., i 3. i 4. Zakona

Članak 17.

Iznimno od odredbe članka 16. stavke 2. ove odluke, ako osiguranik za mjesec koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za oslobađanje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite ne može iskazati svoj ukupan prihod zbog neisplaćene plaće, pravo na oslobađanje utvrdit će se na osnovi prihoda iskazanog za posljednji mjesec koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva.

Ako se pravo na oslobađanje utvrđuje sukladno stavci 1. ovog članka to se pravo utvrđuje prema imovinskim cenzusima iz članka 18. ove odluke koji su vrijedili za mjesec za koji je iskazan i ukupan prihod.

Članak 18.

Pravo na oslobađanje od sudjelovanja u pokriču dijela troškova zdravstvene zaštite, sukladno odredbi članka 16. ove odluke, osigurana osoba ima ako njen pripadajući prihod iz radnog odnosa ne prelazi jednoipostruki iznos minimalne plaće vrijedeće za mjesec koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva, odnosno ako njen pripadajući katastarski prihod ne prelazi mjesečni iznos od 40,00 kn.

Iznimno od stavke 1. ovog članka, osiguranik - umirovljenik ima pravo na oslobađanje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite, ako njegov pripadajući prihod iz radnog odnosa ne prelazi dvostruki iznos minimalne plaće vrijedeće za mjesec koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva, odnosno ako njegov pripadajući katastarski prihod ne prelazi mjesečni iznos od 54,00 kn.

Iznimno od stavke 1. i 2. ovog članka, osigurana osoba koja je zbog svog trajnog tjelesnog oštećenja nepokretna ili se kreće uz pomoć druge osobe, ili koristi odgovarajuče pomagalo, ima pravo na oslobađanje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite, ako njen pripadajući prihod iz radnog odnosa ne prelazi trostruki iznos minimalne plaće vrijedeće na mjesec koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva, odnosno, ako njen pripadajući katastarski prihod ne prelazi mjesečni iznos od 81,00 kn.

Ako osigurana osoba, odnosno njeno zajedničko kućanstvo osim prihoda iz radnog odnosa ima i katastarski prihod, prihod iz radnog odnosa dijeli se s iznosom od 1 posto iznosa utvrđenog sukladno stavci 1., 2. i 3. ovog članka, a katastarski prihod iz stavke 1. ovog članka s 0,40, iz stavke 2. ovog članka s 0,54, odnosno iz stavke 3. ovog članka s 0,81, pa ako zbroj oba količnika ne prelazi 100, smatra se da osigurana osoba ispunjava uvjet za oslobađanje od sudjelovarija u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite.

Činjenicu iz stavke 3. ovog članka, da je osigurana osoba zbog svog trajnog tjelesnog oštećenja nepokretna ili zbog toga mora koristiti pomoć druge osobe ili odgovarajuće pomagalo, utvrđuje kontrolor Zavoda na osnovi pregleda osigurane osobe, odnosno na osnovi medicinske dokumentacije, o čemu izdaje potvrdu koja sadrži slijedeće podatke:

Članak 19.

Pod minimalnom plaćom u smislu ove odluke podrazumijeva se minimalna plaća u Republici Hrvatskoj umanjena za propisane obvezne doprinose.

Članak 20.

Iznimno od odredbe članka 16. ove odluke, od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite, propisanog ovom odlukom, oslobađaju se i:

Članak 21.

Osigurane osobe ne sudjeluju u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite kada zdravstvenu zaštitu koriste kao hitnu medicinsku pomoć, samo dok takva pomoć traje.

III. NAČIN NAPLATE SUDJELOVANJA OSIGURANIH OSOBA U POKRIĆU DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 22.

Iznose sudjelovanja u pokriću dijela troškova pojedinih oblika zdravstvene zaštite propisanih ovom odlukom, naplaćuje neposredno osiguranoj osobi zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni djelatnik privatne prakse, a za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu nadležno diplomatsko konzularno predstavništvo, odnosno Zavod prilikom odlučivanja o zahtjevu osigurane osobe.

Iznosi sudjelovanja iz stavke 1. ovog članka, ne naplaćuju se osiguranoj osobi samo u slučaju kada je na osnovi odgovarajuće medicinske dokumentacije, odnosno isprave kojom se dokazuje stutus osigurane osobe Zavoda, odnosno potvrde Zavoda iz članka 24. ove odluke, moguće utvrditi da osigurana osoba nije obvezna sudjelovati u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite.

Zdravstvena ustanova, odnosno zadravstveni djelatnik iz stavke 1. ovog članka, dužan je osiguranoj osobi prilikom naplate propisanog iznosa sudjelovanja izdati potvrdu koja mora sadržavati slijedeće podatke:

Članak 23.

Podatak da osigurana osoba ne sudjeluje u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite, osim za slučajeve iz članka 15. točke 1. - 5. ove odluke, u ispravu kojom se dokazuje status osigurane osobe Zavoda, unosi i ovjerava nadležni područni ured Zavoda.

Podatak iz stavke 1. ovog članka glasi: "osigurana osoba oslobođena je pokrića troškova zdravstvene zaštite, na osnovi članka__ odluke.Oslobađanje vrijedi do__"

Članak 24.

Iznimno od odredbe članka 23. ove odluke, osigurana osoba, kojoj je nakon 1. prosinca 1994. godine izdana nova iskaznica zdravstveno osigurane osobe, propisana odlukom o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 57/94), pravo da ne sudjeluje u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite dokazuje potvrdom Zavoda.

Potvrda iz stavke 1. ovog članka veličine je 85,6 x 53,98 mm, a izrađena je od tvrdog bijelog papira, čiji su sadržaj i oblik otiskani uz ovu odluku i čine njen sastavni dio.

Članak 25.

Osigurane osobe koje su prema odredbama ove odluke oslobođene sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite, oslobođene su u trajanju:

1. Trajno - u slučajevima iz članka 15. točke 6. i članka 20. točke 1, 3, 4, 5. i 6. ove odluke,

2. Jedne godine od dana priznavanja tog prava, odnosno do dana prestanka razloga zbog kojih je to pravo priznato - u slučajevima iz članka 16. i 20. točke 7. ove odluke,

3. Do povratka nestale ili zatočene osobe - u slučajevima iz članka 20. točke 2. ove odluke,

4. Za vrijeme dok imaju priznat status prognanika, odnosno prognanika - povratnika.

Nakon isteka roka iz stavke 1. točke 2. ovog članka, područni ured Zavoda, na zahtjev osigurane osobe, produžit će rok oslobađanja od sudjelovanja, ako za to postoje i dalje razlozi propisani ovam Odlukom.

Članak 26.

Doktor medicine primarne zdravstvene zaštite dužan je prilikom propisivanja lijeka na recept, odnosno izdavanje uputnice za korištenje specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, na osnovi podataka iz isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Zavoda, odnosno potvrde iz članka 24., te odredaba članka 15. točke 1. do 5. ove odluke naznačiti na receptu, odnosno uputnici, da je osigurana osoba oslobođena sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite.

Članak 27.

Ugovorom između zdravstvene ustanove, odnosno zdravstvenog djelatnika privatne prakse i Zavoda, određuju se međusobni odnosi u svezi s obračunom i evidencijom sredstava ostvarenih naplatom sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite propisanih ovom odlukom.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje vrijediti odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 9/94 i 89/94).

Članak 29.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/95-01/15

Urbroj: 338-01-24-95-1

Zagreb, 28. ožujka 1995.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.