Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 24.04.1995 Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred komisijom Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka 2. Uredbe o Komisiji Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija ("Narodne novine", broj 37/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 1995., donijela

ODLUKU

O NAKNADI TROŠKOVA I NAGRADI ARBITRIMA I DRUGIM OSOBAMA U POSTUPKU PRED KOMISIJOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA

I.

Ovom Odlukom uređuje se plaćanje troškova arbitražnog postupka te naknada troškova i nagrade arbitrima i drugim osobama u postupku pred Komisijom Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija (u daljnjem tekstu: Komisija).

a) TROŠKOVI ARBITRAŽNOG POSTUPKA

II.

Stranke su dužne Komisiji nadoknaditi troškove arbitražnog postupka nastale izvođenjem dokaza, održavanjem ročišta izvan sjedišta Komisije, putne troškove arbitara koji nemaju prebivalište u mjestu gdje se provodi arbitraža (troškovi postupka).

Prilikom pokretanja arbitražnog postupka stranke koje sudjeluju u arbitražnom postupku dužne su radi podmirenja troškova arbitražnog postupka uplatiti predujam prema odluci predsjednika Komisije.

Iznosi naknade troškova i predujma za podmirenje troškova plaćaju se na žiro-račun Ministarstva uprave.

III.

Troškove izvođenja dokaza dužne su Komisiji nadoknaditi sve stranke u postupku na jednake dijelove ako arbitražno vijeće ne odredi drukčije.

IV.

Stranka na čiji se prijedlog održava raspravno ročište izvan sjedišta Komisije dužna je Komisiji nadoknaditi troškove prouzrokovane održavanjem tog ročišta.


V.

Komisija neće postupati prije nego što se uplati iznos iz točke II. ove Odluke.

Iznimno predsjednik Komisije može odrediti pokretanje arbitražnog postupka i bez plaćanja predujma (s tim da će se naplata troškova od stranaka odrediti prisilnim putem).

b) NAKNADA TROŠKOVA I NAGRADA ARBITRIMA

VI.

Arbitrima, tajniku komisije, vještacima i zapisničaru u postupku pred Komisijom pripada naknada troškova i nagrada za rad.

VII.

Naknada troškova arbitrima, tajniku komisije, vještacima i zapisničaru obuhvaća naknadu putnih troškova, dnevnice i naknadu za neostvarenu plaću ili zaradu

Naknada troškova iz stavka 1. ove točke pripada arbitrima, tajniku komisije, vještacima i zapisničaru kad se raspravno ročište ili neka druga procesna radnja održava izvan sjedišta Komisije.

Dnevnice i putni troškovi iz stavka 1. ove točke određuju se shodnom primjenom propisa kojima se uređuje naknada troškova za službena pulovanja u tijelima državne uprave.

VIII.

Naknada za neostvarenu plaću ili zaradu utvrđuje se na temelju potvrde koju izdaje tijelo državne uprave ili pravna osoba u kojoj je zaposlena osoba iz točke VI. ove Odluke.

IX.

Za rad po pojedinom predmetu pred Komisijom, arbitri i tajnik Komisije imaju pravo na nagradu u visini od 1000,00 do 5000,00 kuna.

Visinu naknade i nagrade vještacima i zapisničaru određuje predsjednik Komisije na prijedlog predsjednika arbitražnog vijeća.

Predsjednik Komisije utvrduje visinu nagrade prema složenosti predmeta spora.

X.

Za izradu pisanog otpravka odluke ili zaključka, predsjedniku arbitražnog vijeća, pripada nagrada u iznosu od 20% na utvrđenu nagradu iz točke IX. ove Odluke.

XI.

Naloge za isplatu naknada i nagrada utvrđenih temeljem odredaba ove Odluke daje predsjednik Komisije.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama<.

Klasa: 015-05/94-01/06

Urbroj: 5030109-95-2

Zagreb, 20. travnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valetnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.