Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 20.04.1995 Statut Hrvatske javnobilježničke komore
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

Na temelju članka 133. stavka 1. točke 1. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93 i 29/94) Skupština Hrvatske javnobilježničke komore na sjednici održanoj 11. veljače 1995. godine donijela je

STATUT

HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se statutom uređuju ustrojstvo, nadležnost, sastav, način izbora, prava i dužnosti tijela Hrvatske javnobilježničke komore (dalje u tekstu: Komora) oblici udruživanja javnih bilježnika za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave, zajednički javnobilježnički uredi, prava i dužnosti javnih bilježnika, vršitelja dužnosti javnih bilježnika, javnobilježničkih zamjenika te javnobilježničkih prisjednika i vježbenika prema Komori, tijela za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka zbog disciplinske neurednosti te druga pitanja značajna za javno bilježništvo, ako nije drugačije određeno Zakonom o javnom bilježništvu.

Članak 2.

(1) Komora je samostalna organizacija svih javnih bilježnika koji su upisani u Upisnik i Imenik.

(2) Javni bilježnici na području Republike Hrvatske obvezatno se udružuju u Komoru.

(3) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(4) Komora ima svoj grb, znak, pečat i žigove.

Članak 3.

Komora osobito:

1) čuva ugled, čast i prava javnobilježničkog staleža;

2) nadzire rad i ponašanje javnih bilježnika, vršitelja dužnosti te javnobilježničkih zamjenika, prisjednika i vježbenika u skladu sa zakonom;

3) skrbi o trajnom stručnom uzdizanju javnih bilježnika, njihovih prisjednika i vježbenika te s time u vezi uspostavlja i unapređuje razne oblike stručne i znanstvene suradnje sa Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Ministarstvo), sudovima, Hrvatskom odvjetniškom komorom, upravnim tijelima, fakultetima, udrugama pravnika itd.;

4) utvrđuje pravila javnobilježničke etike i skrbi o njenom razvijanju;

5) prati i proučava odnose i pojave, uključujući i stanje u pravosuđu i upravi koji su od interesa za uređenje, položaj i rad te unapređenje javnobilježničke službe;

6) promiče materijalne, staleške i druge interese javnog bilježništva;

7) skrbi o položaju i pravima umirovljenih javnih bilježnika i prisjednika te drugih osoba zaposlenih u javnobilježničkim uredima;

8) uspostavlja i razvija suradnju s drugim javnobilježničkim komorama i međunarodnim organizacijama javnih bilježnika i pravnika;

9) obavlja druge poslove utvrđene zakonom, podzakonskim propisom, ovim statutom ili drugim općim aktom Komore.

Članak 4.

(1) Tijela Komore su Skupština, Upravni odbor, predsjednik, Nadzorni odbor, Povjerenstvo za unapređenje javnobilježničke etike, Povjerenstvo za međunarodnu suradnju i Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje.

(2) Statutom i drugim općim aktom Komore mogu se osnovati i druga tijela Komore te utvrditi njihova nadležnost, sastav i način rada. Skupština i Upravni odbor mogu imenovati povremena povjerenstva za obavljanje određenih pripremnih poslova iz nadležnosti stalnih tijela Komore.

(3) Komora ima svoju stručnu službu. Organizacija i rad stručne službe uređuju se Pravilnikom o stručnoj službi Hrvatske javnobilježničke Komore kojega donosi Skupština.

Članak 5.

(1) Javnog bilježnika koji će predstavljati Komoru pri pretraz ijavnobilježničkog ureda određuje predsjednik Komore ili predsjednik zbora na čijem se području nalazi ured.

(2) U osobito hitnim slučajevima odluku iz stavka 1. ovog članka predsjednik Komore odnosno zbora mogu javnom bilježniku koji će prisustvovati pretrazi priopćiti telefaksom.

Članak 6.

Drugi opći akti Komore moraju bitu u skladu s ovim statutom.

II. TIJELA KOMORE

1. Skupštine

Članak 7.

(1) Skupštinu čine svi javni bilježnici upisani u upisnik Komore te deset javnobilježničkih prisjednika i pet javnobilježničkih vježbenika koje na vrijeme od tri goodine izaberu udruge javnobilježničkih prisjednika odnosno vježbenika.

(2) Dok se ne osnuju udruge javnobilježničkih prisjednika odnosno vježbenika, Skupština će raditi bez njihovih predstavnika i njihov broj prema stavku 1. ovog članka neće se uračunavati u kvorum Skupštine.

Članak 8.

Sjednice Skupštine održavaju se u Zagrebu, ako sama Skupština na ranijoj sjednici ili Upravni odbor, ako Skupština o tome nije odlučila, ne odrede da se sjednica održi u kojem drugom mjestu.

Članak 9.

(1) Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se članovima Skupštine najkasnije petnaest dana prije dana održavanja sjednice.

(2) U pozivu za sjednicu Skupštine treba naznačiti prijedlog dnevnog reda sjednice, mjesto njena održavanja i vrijeme početka rada.

(3) Uz poziv za sjednicu Skupštine članovima se dostavljaju svi materijali pripremljeni za Skupštinu, ako Poslovnikom o radu Skupštine nije drugačije određeno.

Članak 10.

Članovi Skupštine sami snose troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine.

Članak 11.

(1) Skupština, pored općih akata navedenih u Zakonu o javnom bilježništvu, donosi i:

1) Poslovnik o radu Skupštine;

2) Kodeks javnobilježničke etike;

3) Pravilnik o naknadi putnih troškova članovima Komore i drugim osobama za koje se naknada tih troškova ne uređuje odgovarajućim pravilnikom Upravnog odbora.

4) Pravilnik o stručnoj službi Komore te druge zakonom ili kolektivnim ugovorom predviđene opće akte o radu osoba koje su zaposlene u toj službi.

5) Pravilnik o uporabi naplaćenih novčanih kazni i troškova postupka;

6) Pravilnik o trajnom stručnom i znanstvenom usavršavanju:

7) Pravilnik o prihodima i financijskom poslovanju javnobilježničkih zborova;

8) Pravilnik o oslobođenju od snošenja troškova pružanja javnobilježničkih usluga;

9) Pravilnik o prihodima i rashodima zborova.

(2) Po potrebi Skupština može donijeti i druge opće akte, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(3) Skupština bira članove Nadzornog odbora, Povjerenstva za unapređenje javnobilježničke etike, Povjerenstva za međunarodnu suradnju i Povjerenstva za stalno stručno usavršavanje na vrijeme od tri godine.

2. Upravni odbor

Članak 12.

(1) Upravni odbor čine predsjednik Komore; deset članova koje izabere Skupština iz redova javnih bilježnika te po jedan član iz redova javnobilježničkih prisjednika i vježbenika koje izaberu udruge javnobilježničkih prisjednika odnosno vježbenika na skupštinama svojih članova.

(2) Sjednice Upravnog odbora održavaju se svakog mjeseca, osim tijekom srpnja i kolovoza. U slučaju potrebe može se zakazati i izvanredna sjednica.

Članak 13.

(1) Kad je Zakonom o javnom bilježništvu predviđeno da Komora daje Ministarstvu ili kojem drugom

tijelu svoje mišljenje ili da raspisuje i provodi natječaj mišljenje u ime Komore daje, raspisuje i provodi natječaj Upravni odbor.

(2) Akt Upravnog odbora potpisuje predsjednik Komore, te odgovara za pravilan rad Upravnog odbora.

Članak 14.

Natpolovičnom većinom svojih članova Upravni odbor:·

1) utvrđuje prijedlog Kodeksa javnobilježničke etike;

2) donosi Pravilnik o visini i naknadi putnih troškova predsjednika i članova Upravnog odbora;

3) odlučuje o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine;

4) imenuje članove povjerenstva i drugih stalnih tijela;

5) odlučuje o udruživanju Komore u međunarodne udruge javnih bilježnika i pravnika te druge međunarodne organizacije ;

6) imenuje predstavnike Komore u udruge odnosno organizacije iz 1. 4. ovog članka;

7) utvrđuje izvješće Ministarstvu o radu Komore te o stanju javnobilježničke službe (članak 138. Zakona o javnom bilježništvu);

8) daje odobrenje predsjedniku za kupnju, prodaju, opterećenje i zakup nekretnina te za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje iznos od 100.000,00 kuna.

3. Predsjednik Komore

Članak 15.

(1) Predsjednik Komore:·

1) priprema izvješće Komore Ministarstvu o radu Komore i o stanju javnobilježničke službe;

2) organizira, vodi i odgovara za rad stručne službe Komore, u skladu s Pravilnikom o stručnoj službi Komore;

3) svojim potpisom ovjerava javnobilježničke upisnike i knjige (članak 116. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu);

Članak 16.

Predsjednik može sklopiti pravne poslove o kupnji, prodaji, opterećenju i zakupu nekretnina te pravne poslove čija vrijednost premaŠuje iznos od 100.000,00 kuna samo uz prethodno odobrenje Upravnog odbora.

Članak 17.

(1) Predsjednik slobodno, prema okolnostima pojedinog slučaja, određuje način rješavanja nesuglasica između članova Komore, zatim javnih bilježnika i javnobilježničkih zamjenika, prisjednika i vježbenika.

(2) Predsjednik upozorava članove Komore, vršitelje dužnosti te javnobilježničke zamjenike, prisjednike i vježbenike na njihovo ponašanje usmeno ili pismeno. O svakom usmenom upozrenju sastavit će službenu bilješku. Službena bilješka o usmenom upozorenju i pisano upozorenje unose se u spis upozorene osobe koji vodi Komora.

4. Nadzorni odbor

Članak 18.

(1) Nadzorni odbor sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Nadzorni odbor je dužan najmanje dva puta godišnje pregledati novčano poslovanje Komore i završni račun. O svom radu podnosi izvještaj svake godine Skupštini Komore i predlaže davanje razrješnice starom Upravnom odboru prigodom izbora novog.

(3) Upravni odbor, predsjednik i druga tijela Komore dužni su dati Nadzornom odboru potrebne podatke u vezi s njihovim poslovanjem.

5. Povjerenstvo za unapređenje javnobilježničke etike

Članak 19.

(1) Povjerenstvo za unapređenje javnobilježničke etike sastoji se od pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Povjerenstvo za unapređenje javnobilježničke etike:

1) utvrđuje nacrt Kodeksa javnobilježničke etike, organizira i provodi raspravu o tom nacrtu i dostavlja prijedlog Kodeksa Skupštini radi usvajanja.

2) prati stanje u primjeni pravila javnobilježničke etike i utvrđuje prijedloge mjera za unapređenje javnobilježniđke etike;

3) organizira samostalno ili u suradnji s Upravnim odborom i Povjerenstvom za trajno stručno usavršavanje te drugim mjerodavnim institucijama razne oblike obrazovnog i znanstvenog rada (savjetovanja, seminare, tribine, okrugle stolove i sl.) o javnobilježničkoj etici;

4) obavlja druge poslove u vezi s unapređenjem javnobilježničke etike u skladu sa zaključcima i preporukama Skupštine i Upravnog odbora.

6. Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

Članak 20.

(1) Povjerenstvo za međunarodnu suradnju sastoji se od pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Povjerenstvo za međunarodnu suradnju skrbi o uspostavi i unapređenju suradnje Komore s Međunarodnom javnobilježničkom unijom, s drugim javnobilježničkim udrugama, s javnobilježničkim komorama drugih zemalja, međunarodnim udrugama pravnika te s drugim odgovarajućim međunarodnim organizacijama i udrugama.

6. Povjerenstvo za stalno stručno usavršavanje

Članak 21.

(1) Povjerenstvo za stalno stručno usavršavanje sastoji se od pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Povjerenstvo za stalno stručno usavršavanje:

1) skrbi o trajnom stručnom uzdizanju javnih bilježnika, javnobilježničkih prisjednika i vježbenika te drugih zaposlenika u javnobilježničkim uredima;

2) organizira i razvija razne oblike stručnog i znanstvenog usavršavanja, samostalno ili u suradnji sa sudovima, Hrvatskom javnobilježničkom komorom, upravnim tijelima, fakultetima, udrugama pravnika te stranim javnobilježničkim udrugama i komorama;

3) organizira i provodi izdavačku djelatnost Komore, osobito priručnika, komentara, zbirki obrazaca i sl.;

4) organizira razne oblike informatičkog obrazovanja i priprema sadržaje (obrasce, podsjetnike, tekstove propisa, upisnike, imenike i sl.) za prenosive računarske medije;

5) obavlja druge poslove u skladu sa zaključcima i preporukama Skupštine i Upravnog odbora.

III. JAVNOBILJEŽNIČKI ZBOROVI

Članak 22.

(1) Javni bilježnici koji imaju sjedište na području određene županije mogu osnovati javnobilježnički zbor te županije. Odluka o osnivanju zbora donosi se većinom glasova svih javnih bilježnika sa sjedištem na području županije.

(2) Javni bilježnici dviju ili više susjednih županija mogu osnovati zajednički javnobilježnički zbor. Za osnivanje takvog zbora moraju glasovati više od polovice javnih bilježnika u svakoj od županija za koje se takav zbor osniva.

(3) Javni bilježnici sa sjedištem na području određene županije mogu odlučiti natpolovičnom većinom o izdvajanju iz zajedničkog zbora i o osnivanju vlastitog županijskog zbora.

(4) Svi javni bilježnici koji imaju sjedište na području županije za koju je zbor osnovan članovi su tog zbora.

Članak 23.

(1) Javnobilježnički zborovi donose svoja pravila, koja stupaju na snagu kad ih odobri Upravni odbor Komore.

(2) Pravilima iz stavka 1. ovog članka uređuju se organizacija i rad zborova, prava i obveze članova zborova, način sudjelovanja javnobilježničkih prisjednika i vježbenika u radu tijela zbora te druga pitanja od interesa za rad zbora, u skladu sa ovim statutom i drugim općim aktima Ko more.

(3) Javnobilježnički zborovi imaju svoje prihode i proračune u skladu s općim aktom koji donosi Skupština Komore.

Članak 24.

(1) Tijela zbora su skupština, predsjednik zbora i nadzorni odbor. Pravilima zbora mogu se predvidjeti i druga tijela zbora za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti zbora.

(2) Skupštinu zbora čine svi javni bilježnici sa sjedištem na području za koje je zbor osnovan. Pravilima zbora određuje se broj i način sudjelovanja predstavnika javnobilježničkih prisjednika i vježbenika u skupštini zbora.

(3) Skupština je najviše tijelo zbora i može odlučiti o svakom pitanju iz nadležnosti zbora, Skupština se saziva redovito jednom godišnje i to u povodu odlučivanja o proračunu zbora za narednu godinu. Pravila o radu, kvorumu i odlučivanju Skupštine Komore na odgovarajući se način primjenjuju na rad, kvorum i odlučivanje skupštine zbora, ako pravilima zbora nije drugačije određeno.

(4) Predsjednik zbora predstavlja i zastupa zbor, saziva sjednice skupštine zbora, vodi stručnu službu zbora, skrbi o izvršenju odluka skupštine zbora te obavlja druge poslove u skladu s pravilima zbora. Predsjednika zbora bira skupština zbora na vrijeme od tri godine.

(5) Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje pregledava financijsko poslovanje zbora i podnosi izvještaj skupštini o tome. Sastav, mandat, nadležnost i način rada nadzornog odbora utvrđuju se pravilima zbora.

Članak 25.

Javnobilježnički zbor:

1) čuva ugled javnog bilježništva na području za koje je osnovan i skrbi o unapređenju njegova rada;

2) šštiti prava i interese javnih bilježnika, vršitelja dužnosti te javnobilježničkih zamjenika, prisjednika i vježbenika;

3) skrbi o razvijanju javnobilježničke etike;

4) samostalno ili u suradnji s drugim zborovima, Komorom, Ministarstvom, sudovima i drugim državnim tijelima ili tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave, odvjetničkim zborovima, udrugama pravnika, fakultetima itd. organizira i provodi razne oblike stalnog stručnog usavršavanja;

5) utvrđuje članarinu koja se plaća zboru, u skladu s općim aktom Komore,

6) obavlja i druge poslove u skladu sa svojim pravilima.

Članak 26.

Predsjednik zbora podnosi najmanje jednom godišnje izvještaj Upravnom odboru Komore o radu zbora.

IV. ZAJEDNIČKI JAVNOBILJEŽNIČKI URED

Članak 27.

Do osnivanja zajedničkog ureda dolazi upisom u Upisnik zajedničkih javnobilježničkih ureda.

V. UDRUGE JAVNOBILJEŽNIČKIH PRISJEDNIKA I VJEŽBENIKA

Članak 28.

(1) Javnobilježnički prisjednici i vježbenici obvezatno se udružuju u udrugu javnobilježničkih prisjednika odnosno u udrugu javnobilježničkih vježbenika pri Komori.

(2) Udruge iz stavka 1. ovog članka su organizacijske jedinice javnobilječničkih prisjednika odnosno vježbenika pri Komori, bez svojstva pravne osobe.

Članak 29.

(1) Udruga javnobilježničkih prisjednika odnosno vježbenika iz stavka 1. ovog članka ima svoja pravila, koja donosi skupštine udruge.

(2) Pravilima iz stavka 1. ovog članka uređuju se organizacija i rad udruga te prava i obveze članova udruga.

(3) Pravila udruge moraju biti u skladu s općim aktima Komore.

(4) Pravila udruge stupaju na snagu kad ih odobri Upravni odbor Komore.

Članak 30.

Udruge iz članka 28. ovog statuta biraju predstavnike javnobilježničkih prisjednika odnosno vježbenika u tijela Komore, skrbe o staleškim, stručnim, radnim i materijalnim interesima svojih članova te obavljaju druge aktivnosti u skladu sa svojim pravilima.

Članak 31.

(1) Tijela udruga iz članka 28. ovog statuta su skupština, koju čine svi javnobilježnički prisjednici odnosno vježbenici, predsjedništvo od pet članova i predsjednik, koje izabire skupština na vrijeme od tri godine.

(2) Pravila o radu, kvorumu i odlučivanju Skupštine Komore na odgovarajući se način primjenjuju na rad, kvorum i odlučivanje skupština udruga iz stavka 1. ovog članka, ako pravilima udruga nije drugačije određeno.

Članak 32.

Predsjednik Komore sazvat će osnivačku sjednicu udruge javnobilježničkih prisjednika odnosno vježbenika nakon što bude imenovano prvih pedeset javnobilježničkih prisjednika odnosno vježbenika.

VI. SLUŽBENE ISKAZNICE

Članak 33.

(1) U povodu svakog upisa u odgovarajući imenik upisanoj se osobi izdaje službena iskaznica.

(2) Javnobilježnička iskaznica sadržava Grb Republike Hrvatske, naziv "Hrvatska javnobilježnička komora", jedinstveni matični broj građana, naziv "Javnobilježnička iskaznica", broj iskaznioe koji odgovara broju upisa u Imenik javnih bilježnika, adresu ureda, fotografiju javnog bilježnika i njegov potpis. Iskaznica se ovjerava pečatom Komore, koji se otiskuje tako da zahvaća donji desni dio fotografije javnog bilježnika, te potpisom predsjednika Komore.

(3) U slučaju promjene bilo kojih od podataka u iskaznici javni je bilježnik dužan bez odgode zatražiti izdavanje nove iskaznice.

(4) U slučaju prestanka obavljanja javnobilježničke službe iskaznica se mora vratiti Komori.

(5) Troškove izdavanja iskaznice snosi javni bilježnik.

(6) Odluku o veličini i obliku javnobilježničke iskaznice donosi Upravni odbor.

Članak 34.

(1) Odredbe članka 32. ovog zakona o iskaznicama javnih bilježnika na odgovarajući se način primjenjuju na iskaznice vršitelja dužnosti te javnobilježničkih zamjenika, prisjednika i vježbenika.

(2) Odluku o veličini, obliku i sadržaju iskaznica iz stavka 1. ovog članka donosi Upravni odbor.

VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 35.

Javni bilježnik čini disciplinski prijestup i:

1) ako putem oglasa, okružnica ili na koji sličan način nudi pružanje svojih usluga, osobito ako nudi takvo pružanje usluga koje bi se moglo smatrati poslovnim povezivanjem. Ne smatra se nuđenjem usluga prva obavijest preko javnih glasila ili putem okružnice o otvaranju, radnom vremenu i adresi ureda;

2) ako sklopi ugovor o pružanju svojih usluga, osobito uz posebne uvjete;

3) ako obavljanje svojih poslova prepušta u svom uredu osobama koje na to nisu ovlaštene;

4) ako opetovano obavlja poslove izvan svog ureda u slučajevima koji nisu predviđeni zakonom na način da se može uzeti da ima više od jedne pisarnice;

5) ako, bez dozvole Ministarstva, pored svog ureda ima još koju pisarnicu;

6) ako zaračunava i traži veću ili manju nagradu za pružanje svojih usluga od propisane javno bilježničkom tarifom ili ako na javnobilježničkoj ispravi ne napiše iznos nagrade koju je zaračunao;

7) ako bez opravdanih razloga uskračuje potrebne obavijesti i suradnju nadzornim ili disciplinskim tijelima, zbog čega pravilan rad tih tijela u pojedinom slučaju može biti doveden u pitanje.

8) ako bez opravdanog razloga duže od tri mjeseca ne plati članarinu i druge doprinose Komori ili zboru.

Članak 36.

(1) Prijave zbog disciplinske neurednosti podnose se disciplinskom tužitelju Komore.

(2) Dužnost disciplinskog tužitelja Komore obavlja javni bilježnik koga imenuje Upravni odbor za vrijeme trajanja svog mandata. Disciplinski tužitelj ne smije biti član Upravnog odbora.

(3) Pošto primi prijavu ili nače da postupak treba pokrenuti po službenoj dužnosti, disciplinski tužitelj Komore ovlašten je zatražiti od osumnjičenog, tijela i članova Komore te drugih osoba potrebne obavijesti i isprave. Disciplinski tužitelj može, po potrebi, saslušati neke osobe i obaviti druge izviđaje.

Članak 37.

(1) Na temelju prikupljenih podataka i obavljenih izviđaja disciplinski tužitelj Komore podnosi Upravnom odboru prijedlog za provedbu disciplinskog postupka zbog disciplinske neurednosti.

(2) Primjerak prijedloga iz stavka 1. ovog članka disciplinski tužitelj Komore izravno dostavlja okrivljeniku, koji se može pismeno izjasniti o prijedlogu u roku od petnaest dana.

(3) Ako se okrivljenik pismeno ne izjasni o prijedlogu u naznačenom roku, smatrat će se da ne osporava činjenice navedene u prijedlogu. U tom se slučaju neće izvoditi dokazi radi utvrđivakaja tih činjenica niti će se održati rasprava pred Upravnim odborom, osim ako Upravni odbor ne odluči drugačije.

(4) Okrivljenik se u svom pismenom očitovanju može odreći prava na održavanje rasprave pred Upravnim odborom, u kojem će slučaju Upravni odbor svoju odluku donijeti na temelju podataka iz spisa.

(5) Nakon isteka roka za pisano očitovanje okrivljenika, predsjednik zakazuje sjednicu Upravnog odbora na koju poziva stranke i druge osobe koje treba saslušati. Disciplinskom se tužitelju zajedno s pozivom dostavlja i pismeno očitovanje okrivljenika.

(6) Pozivi za raspravu moraju se uputiti strankama najkasnije petnaest dana prije sjednice Upravnog odbora.

(7) Raspravu pred Upravnim odborom otvara i njome rukovodi predsjednik. Na raspravu pred Upravnim odborom i na odlučivanje o prijedlogu na odgovarajući se način primjenjuju pravila o raspravi i odlučivanju u sumarnom kaznenom postupku pred vijećem.

(8) U odluci kojom se izriče kazna zbog disciplinske neurednosti okrivljeniku će se naložiti da, pored troškova postupka izazvanih izvođenjem dokaza, plati naknadu troškova u paušalnom iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna, u ovisnosti o složenosti i trajanju postupka te poduzetim radnjama.

Članak 38.

Odredbe ovog statuta o disciplinskoj odgovornosti javnog bilježnika i o disciplinskom postupku protiv javnih bilježnika na odgovarajući se način primjenjuju i na vršitelje dužnosti te javnobilježničke zamjenike, prisjednike i vježbenike.

VIII. IMENICI I UPISNICI

Članak 39.

(1) Komora vodi ove imenike i upisnike:

1) Imenik javnih bilježnika;

2) Imenik vršitelja dužnosti javnog bilježnika;

3) Imenik javnobilježničkih zamjenika;

4) Imenik javnobilježničkih prisjednika;

5) Imenik javnobilježničkih vježbenika;

6) Upisnik zajedničkih javnobilježničkih ureda.

(2) Imenike i upisnik iz stavka 1. ovog članka vodi Upravni odbor.

(3) Komora ima i urudbeni upisnik te druge knjige nužne za uredsko poslovanje, u skladu s odlukom Upravnog odbora.

(4) Imenici i upisnik iz stavka 1. ovog članka su ukoričene knjige, ako ovim statutom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije određeno. Stranice tih knjiga označavaju se rednim brojevima, a listovi prošivaju jamstvenikom. Svaki imenik i upisnik ima rubrike utvrđene ovim statutom.

(4) Svaki imenik i upisnik ovjerava predsjednik Komore, naznačujući u gornjem dijelu posljednje stranice ukupan broj stranica i datum ovjere te potpisujući ovjeru i stavljajući žig Komore u vosku preko završnih krajeva jamstvenika.

(5) Imenici uz desni rub imaju vidljivo u stupnjevitom redoslijedu naznačena velika slova abecede, i to tako da se prvo slovo nalazi na gornjem desnom rubu, a zadnje na donjem desnom rubu knjige. Stranice imenika obilježavaju se rednim brojevima za svako slovo posebno. Osim slova hrvatske abecede, imenici sadržavaju i posebna slova drugih evropskih latiničnih abeceda koja se češće javljaju u praksi.

(6) Na početku svake stranice imenika ili upisnika, ako posebnim općim aktom Komore nije drugačije određeno, naznačit će se kalendarska godina. S upisima u novoj kalendarskoj godini započet će se uvijek na novoj stranici.

(7) Stranice imenika i upisnika, ako posebnim općim aktom Komore nije drugačije određeno, podijeljene su na okomite stupce s rubrikama za pojedine upise. Prvi stupac je uvijek stupac upisa rednog broja upisa.

(8) U upisniku zajedničkih javnobilježničkih ureda, ako posebnim aktom Komore nije drugačije određeno, nakon svakog upisa podvući će se vodoravna crta.

(10) Upis u imenik obavlja se u prvu narednu slobodnu rubriku slova u imeniku koje odgovara početnom slovu prezimena osobe koja se upisuje. Imenik će se smatrati ispunjenim kad se ispuni bilo koje od slova u imeniku.

(11) Imenici i upisnik mogu se voditi i na računaru;

(12) Vođenje imenika i upisnika uredit će se posebnim općim aktom Upravnog odbora.

Članak 40.

U imenik javnog bilježnika upisuje se:

1) prezime i ime javnog bilježnika;

2) jedinstveni matični broj građanina;

3) dan i mjesto rođenja;

4) broj i datum rješenja Ministarstva o imenovanju javnog bilježnika;

5) broj i datum povelje o postavljenju javnog bilježnika;

6) broj i datum rješenja Komore o upisu;

7) dan upisa;

8) sjedište ureda;

9) sjedište druge pisarnice, ako je ona odobrena javnom bilježniku;

10) članstvo u zajedničkom uredu s brojem Upisnika zajedničkih ureda pod kojim je ured upisan;

11) promjene nastale tijekom obavljanja javnobilježničke službe te brojevi i datumi odluka na temelju kojih su te promjene uslijedile;

12) dan i razlog brisanja iz imenika s brojem i datumom odluke na temelju koje je došlo do brisanja iz imenika;

13) prezime i ime vršitelja dužnosti, broj i datum odluke kojom je postavljen te broj imenika u koji je upisan;

14) prezime i ime zamjenika, broj i datum odluke kojom je postavljen te podaci o broju imenika u koji je upisan;

15) prezime i ime javnobilježničkih prisjednika te brojevi imenika u koji su upisani;

16) prezime i ime javnobilježničkih prisjednika te brojevi imenika u koji su upisani; ,

17) zabilježba o pokretanju postupka za razrješnje s brojem i datumom odluke na temelju koje je zabilježba izvršena;

18) zabilježba o privremenom udaljenju iz službe, s brojem i datumom odluke na temelju koje je došlo do udalje nja;

19) zabilježba pokretanja disciplinskog postupka s brojem i datumom odluke na temelju koje je postupak pokrenut ;

20) podaci o dužnostima u tijelima Komore i zborova.

Članak 41.

U Imenik vršitelja dužnosti javnog bilježnika upisuje se:

1) ime i prezime vršitelja dužnosti;

2) jedinstveni matični broj građanina;

3) dan i mjesto rođenja;

4) broj i datum rješenja o postavljenju;

5) broj i datum Komore o upisu;

6) dan upisa;

7) ime i prezime javnog bilježnika umjesto koga je postavljen;

8) sjedište ureda;

9) promjene nastale tijekom obavljanja dužnosti s brojevima i datumima akata na temelju kojih je do njih došlo;

10) prezime i ime zamjenika, datum i broj odluke kojom je postavljen te broj imenika u koji je upisan;

11) prezime i ime javnobilježničkih prisjednika te brojevi imenika u koji su upisani;

12) ime i prezime javnobilježničkih vježbenika te brojevi imenika u koji su upisani;

13) dan i razlog brisanja iz imenika, s brojem i datumom odluke na temelju koje je određeno brisanje iz imenika;

14) zabilježba o pokretanju postupka za razrješenje, s datumom i brojem odluke na temelju koje je zabilježba izvršena;

15) zabilježba o privremenom udaljenju iz službe, s brojem i datumom odluke na temelju koje je zabilježba izvršena;

16) zabilježba o pokretanju disciplinskog postupka s datumom i brojem akta na temelju kojega je zabilježba izvršena;

17) podaci o dužnostima u tijelima Komore i zbora.

Članak 42.

U Imenik javnobilježničkih zamjenika upisuje se:

1) prezime i ime zamjenika;

2) jedinstveni matični broj građanina;

3) dan i mjesto rođenja;

4) broj i datum odluke kojom je postavljen;

5) broj i datum odluke Komore o upisu;

6) datum upisa;

7) ime i prezime javnog bilježnika kome je postavljen;

8) sjedište ureda;

9) promjene nastale tijekom obavljanja dužnosti te brojevi i datumi odluka na temelju kojih je do njih došlo,

10) dan i razlog brisanja iz imenika s brojem i datumom odluke na temelju koje je određeno brisanje iz imenika;

11) zabilježba o pokreta.nju postupka za razrješenje s brojem i datumom odluke na temelju koje je zabilježba izvršena;

12) zabilježba o privremenom udaljenju iz službe, s brojem i datumom odluke na temelju koje je zabilježba izvršena;

13) zabilježba o pokretanju disciplinskog postupka s brojem i datumom odluke na temelju koje je zabilježba izvršena;

14) podaci o dužnostima u tijelima Komore i zbora.

Članak 43.

U Imenik javnobilježničkih prisjednika upisuje se:

1) prezime i ime prisjednika;

2) jedinstveni matični broj građanina;

3) dan i mjesto rođenja;

4) broj i datum odluke o postavljenju;

5) broj odluke Komore o upisu u Imenik;

6) dan upisa;

7) prezime i ime javnog bilježnika u čijem uredu prisjednik radi;

8) sjedište ureda;

9) promjene nastale tijekom obavljanja prisjedništva te brojevi i datumi odluka na temelju kojih je do tih promjena došlo;

10) dan i razlog brisanja iz imenika s brojem i datumom odluke na temelju koje je došlo do brisanja;

11) zabilježba o pokretanju postupka za razrješenje s brojem i datumom rješenja na temelju kojega je zabilježba izvršena;

12) zabilježba o privremenom udaljenju iz službe s brojem i datumom odluke na temelju koje je zabilježba izvršena;

13) zabilježba o pokretanju disciplinskog postupka s brojem i datumom odluke na temelju koje je zabilježba izvršena;

14) podaci o dužnostima u tijelima Komore i zbora.

Članak 44.

U Imenik javnobilježničkih vježbenika upisuje se:

1) prezime i ime vježbenika;

2) jedinstveni matični broj građanina;

3) dan i mjesto rođenja;

4) broj i datum rješenja Komore o izboru i postavljenju;

5) broj i datum rješenja Komore o upisu u imenik;

6) dan upisa;

7) prezime i ime javnog bilježnika u čijem uredu vježbenik radi ;

e) sjedište ureda;

9) promjene nastale tijekom obavljanja vježbeništva te brojevi i datumi odluka na temelju kojih je do tih promjens došlo;

10) dan i razlog brisanja iz imenika s brojem i datumom odluke na temelju koje je došlo do brisanja;

11) zabilježba o pokretanju postupka za razrješenje s brojem i datumom rješenja na temelju kojega je zabilježba izvršena;

12) zabilježba o privremenom udaljenju iz službe s brojem i datumom odluke na temelju koje je zabilježba izvršena;

13) zabilježba o pokretanju disciplinskog postupka s brojem i datumom odluke na temelju koje je zabilježba izvršena;

14) podaci o dužnostima u tijelima Komore i zbora:

Članak 45.

U Upisnik zajedničkog javnobilježničkog ureda upisuje se:

1) prezimena i imena javnih bilježnika koji vode zajednički ured, uz naznaku brojeva Imenika javnih bilježnika u koji su upisani;

2) broj i datum odluke Ministarstva kojim im je odobreno vođenje zajedničkog ureda;

3) mjesto i datum sklapanja ugovora o zajedničkom obavljanju službe;

4) broj i datum odluke Komore o upisu;

5) datum upisa;

6) promjene nastale tijekom vođenja zajedničkog ureda te brojevi i datumi odluka na temelju kojih je do tih promjerka došlo;

7) dan i razlog brisanja zajedničkog ureda, s brojem i datumom odluke na temelju koje je došlo do brisanja.

IX. STRUČNE SLUŽBE

Članak 46.

(1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Komora ima stručnu službu.

(2) Stručnu službu čini tajnik Komore (administrativni tajnik) i potreban broj administrativnih djelatnika stalno zaposlenih.

(3) Tajnik Komor je osoba VSS s aktivnim znanjem najmanje dva strana jezika.

(4) Tajnika Komore na osnovi natječaja izabire Upravni odbor.

Članak 47.

Stručna služba Komore treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova i omogućavati stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Komore prema Zakonu o javnom bilježništvu i ovom Statutu.

X. GLASILO "JAVNI BILJEŽNIK"

Članak 48.

(1) Glasilo Komore je časopis "Javni bilježnik".

(2) U glasilu se objavljuju stručni i znanstveni radovi iz područja djelatnosti javnobilježničke službe te službeni akti i obavijesti Komore.

(3) Glasilo izlazi mjesečno ili dvomjesečno, primaju ga svi javni bilježnici, vršitelji dužnosti te javnobilježnički zamjenici, prisjednici i vježbenici.

Članak 49.

(1) Članove uredništva, glavnog i odgovornog urednika i urednika "Javnog bilježnika" imenuje Upravni odbor na vrijeme od tri godine.

(2) Članovi uredništva, glavni i odgovorni urednik te urednik odgovaraju za svoj rad Upravnom odboru.

XI. FINANCIJSKO POSLOVANJE KOMORE

Članak 50.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg proračuna prihoda i rashoda, koji odobrava Skupština.

(2) Proračunski prihodi Komore jesu:

1) upisnina javnih bilježnika te javnobilježničkih prisjednika i vježbenika;

2) članarina javnih bilježnika te javnobilježničkih prisjednika i vježbenika;

3) ostalo prihodi i doprinosi.

(3) Izvanredni prihodi Komdre jesu:

1) novčane disciplinske kazne;

2) različiti izvanredni prihodi.

Članak 51.

(1) Komora koristi svoja sredstva za ostvarivanje zadataka Komore utvrđenih Zakonom o javnom bilježništvu i ovim statutom.

(2) Upravni odbor može odobriti uporabu sredstava Komore i za druge opravdane svrhe ili potrebe.

Članak 52.

(1) Upravni odbor za novčano poslovanje Komore iz svojih redova izabire rizničara Komore.

(2) Rizničar Komore:

1) brine o urednosti naplata upisnine i članarine;

2) brine o ažurnosti i urednosti evidencije financijskog poslovanja Komore;

3) kontrolira točnost i urednost vođenja prihoda i rashoda Komore; 

4) odobrava i potpisuje narudžbenice, račune i isplate do visine od 5.000,00 kn;

5) vodi brigu o financijskom stanju Komore i o tome izvještava Upravni odbor;

6) sastavlja godišnje izvješće o financijskom stanju za Skupštinu Komore.

Članak 53.

Zborovi vode svoje novčano poslovanje na temelju posebnog proračuna, koji odobrava Upravni odbor Komore

XII. GRB, PEČAT I ŽIGOVI KOMORE I ZBOROVA

Članak 54.

(1) Komora ima svoj grb, koji utvrđuje Skupština.

(2) Pečat i žigovi Komore su okruglog oblika, promjera 38 mm, s natpisom: "Republika Hrvatska, Hrvatska javnobilježnička komora - Zagreb".

(3) Pečat za tintu može se otiskivati u crnoj, tamno plavoj ili ljubičastoj tinti.

(4) Žig izrađen od metala otiskuje se u crvenom vosku

(5) Komora ima i suhi žig.

(6) Zborovi imaju svoje pečate i žigove u skladu s odlukom Upravnog odbora.

XIII. POHRANA SPISA

Članak 55.

(I) Imenici, upisnici i spisi koji se odnose na pojedine javne bilježnike čuvaju se trajno, dok se ostali spisi čuvaju deset godina.

(2) Upravni odbor može donijeti posebnu odluku o pohrani spisa Komore.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

(1) Predsjednika Komore, Upravni odbor i Nadzorni odbor izabrat će Osnivačka skupština.

(2) Opće akte iz članka 11. stavka 1. ovog statuta Skupština će donijeti na izvanrednoj sjednici koja će se održati najkasnije u roku od ššest mjeseci od dana održavanja osnivačke sjednice.

Članak 57.

Tumačenje pojedinih odredaba ovog Statuta daje Skupština Hrvatske javnobilježničke komore.

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa. 701-01/95-01/40

Urbroj: 514-02-01/3-95-8

Zagreb, 11. veljače 1995.

Predsjednik Hrvatske javnobilježničke komore

Ante Ilić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.