Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 14.04.1995 Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova prijevoza u domaćem organiziranom turističkom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 18. stavak 3. i članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93) u provođenju Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu ("Narodne novine" br. 98/94) ministar turazma donosi

NAPUTAK

O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA U DOMAĆEM ORGANIZIRANOM TURISTIČKOM PROMETU

Radi poticanja domaćeg turističkog prometa na području Zadarsko-kninske, Šibenske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu Dalmacija), te Vukovarsko-srajemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-Bilogorske županije, organizatorima grupnih turističkih putovanja u razdoblju od 1. svibnja do 31.listopada osigurava se subvencija dijela troškova prijevoza u iznosu od:

- 1,8 kn po 1 km u autobusnom prijevozu

- 1,45 kn po 1 litri utrošenog goriva u pomorskom prijevozu

- 180 kn po 1 putniku u zračnom prijevozu.

Iznimno subvencija se odobrava i za zakup najmanje 30 mjesta na redovnim brodskim i trajektnim linijama od Rijeke prema i na području Dalmacije u aranžmanima koji uključuju kombinirani prijevoz (autobus-brod, željeznica-brod i avion-brod) u iznosu od 20% od stvarno plaćene cijene karte za putnika.

II.

Subvenciju mogu ostvariti svi organizatori grupnih turističkih putovanja za domaće građane za aranžmane koji uključuju prijevoz i najmanje sedmodnevni boravak na osnovi najmanje polupansiona u hotelskim i drugim smještajnim objektima.

Ako putovanje uključuje više vrsta prijevoza zahtjev za subvenciju podnosi se zasebno za svaku vrstu prijevoza.

Ako se turisti jedne organizirane grupe istovremeno prevoze na više destinacija, subvencija se priznaje za krajnju destinaciju, osim na redovitim brodskim linijama na kojima se subvencija priznaje prema stvarno plaćenoj cijeni karte.

Kod kombiniranog prijevoza (autobus-brod) u kojem je krajnja točka autobusnog prijevoza izvan Dalmacije, a odredišna destinacija u Dalmaciji, dio autobusnog prijevoza subvencionira se pod istim uvjetima.

Ako više organizatora putovanja koristi isto prijevozno sredstvo, zajednički zahtjev za subvenciju dogovorno podnosi jedan organizator s prIloženom dokumentacijom od svakog organizatora.

III.

Subvencija u autobusnom prijevozu može se ostvariti za:

- autobus ukupnog kapaciteta od najmanje 40 sjedala,

- popunjenost autobusa najmanje 80% u srpnju i kolovozu (u svibnju i listopadu 60%, u lipnju i rujnu 70%).

U slućaju da je popunjenost autobusa manja od navedene, iznos subvencije umanjuje se za onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Zahtjev za subvenciju podnosi se uz slijedeću dokumentaciju:

- obrazac zahtjeva koji je sastavni dio ove upute

- kopiju ugovora s hotelskim ili sl. pravnom osobom

- listu putnika ovjerenu od hotelske ili sl. pravne osobe

- kopije vouchera za svakog putnika

- kopiju putnog naloga za posebnu vožnju autobusom.

Zahtjev za subvenciju podnosi se 1. i 15. u mjesecu zasebno za svako organizirano grupno turističko putovanje.

IV.

Subvencija u pomorskom prijevozu može se ostvariti za:

- sve domaće turističke linije prema i na području Dalmacije

- sve turističke linije iz Italije prema Dalmaciji

koje domaći pomorski prijevoznici uspostave na osnovi zakupa s domaćim organizatorima putovanja ili hotelskim i sl. pravnim osobama (u daljem tekstu zakupoprimac).

Subvencija će se odobravati za popunjenost kapaciteta plovila najmanje 80% u srpnju i kolovozu (u svibnju i listopadu 60%, u lipnju i rujnu 70%).

U slučaju da je popunjenost plovila manja od navedene, iznos subvencije umanjuje se za onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Zahtjev za subvenciju podnosi zakupoprimac uz slijedeću dokumentaciju:

- obrazac zahtjeva koji je sastavni dio ove upute

- kopiju ugovora s pomorskim prijevoznikom o zakupu s posebno utvrdenom relacijom i brojem nautičkih milja (uz prvi zahtjev)

- kopiju ugovora s hotelskim ili sl. pravnom osobom

- kopiju vouchera za svakog putnika

- listu putnika ovjerenu od hotelske ili sl. pravne osobe

- kopiju računa za ostvareni broj putnika na redovnim linijama.

Zahtjev za subvenciju podnosi se 1. i 15. u mjesecu zasebno za svako organizirano grupno turističko putovanje.

V.

Subvencija u zračnom prijevozu može se ostvariti za:

zakupljeni zrakoplov na cijelo

- kod zakupa zrakoplova na cijelo subvencija se isplaćuje za ukupni kapacitet zrakoplova uz uvjet popunjenosti zrakoplova najmanje 80% u srpnju i kolovozu, 70% u lipnju i rujnu i 60% u svibnju i listopadu.

U slučaju da je popunjenost zrakoplova manja od navedene, iznos subvencije umanjuje se za onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

ostvareni broj putnika na redovnim linijama

- ostvareni broj putnika na redovnim linijama uz uvjet da grupa broji najmanje 10 osoba.

Zahtjev za subvenciju podnosi se uz priloženu slijedeću dokumentaciju:

- obrazac zahtjeva koji je sastavni dio ove upute

- kopiju ugovora o zakupu sa zračnim prijevoznikom (uz prvi zahtjev)

- kopiju ugovora s hotelskom ili sl. pravnom osobom

- kopiju vouchera za svakog putnika

- listu putnika ovjerenu od hotelske ili sl. pravne osobe.

Zahtjev za subvenciju podnosi se 1. i 15. u mjesecu za sebrio za svako organizirano turističko putovanje

VI.

Zahtjevi za subvenciju samo uz priloženu potpunu dokumentaciju podnose se Ministarstvu turizma, Zagreb, Avenija Vukovar 78.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za subvenciju u 1995 godini za sve vrste prijevoza je 15. studeni 1995. godine.

Klasa:34301/95-01/42

Urbroj: 529-01/94-0001

Zagreb, 7. travnja 1995

Ministar turizma

mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU

U DOMAĆEM POMORSKOM TURISTIČKOM PROMETU


1. Naziv i sjedište organizatora putovanja________________________

2 Naziv i sjedište hotelskih ili dr. pravnih osoba kojima se organizirano upućuju turisti

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

3. Mjesto polaska grupe ____________________________________

4 Datum i vrijeme

a) polaska grupe________________________

b) povratka grupe ________________________

5. Turističko odredište grupe__________________________________

6. Naziv i sjedište prijevoznika s kojim je sklopljen ugovor za prijevoz

na redovnoj brodskoj ili trajektnoj liniji

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

7. Mjesto polaska grupe s plovilom __________________________

8. Mjesto odredišta grupe s plovilom__________________________

9 Ukupan broj turista u grupi________________________________

10. Broj pansion dana turističke grupe u turističkom odredištu ______

11. Iznos tražene subvencije:

a) ostvareni broj putnika ________________________________

b) cjena karte po putniku________________________________

20

c) ukupna cijena prijevoza (a x b) __ kn x 100 - __kn

12. Broj žiro-računa podnositelja zahtjeva____________________

Mjesto i datum

podnošenja zahtjeva Žig i potpis

________________ ____________REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU U DOMAĆEM ZRAČNOM

TURISTIČKOM PROMETU

1. Naziv i sjedište organizatora putovanja______________________

2. Naziv i sjedište hotelskih ili dr. pravnih osoba kojima se organizirano upućuju turisti

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

3. Mjesto polaska grupe________________________________________

4. Broj leta, datum i vrijeme:

a) polaska grupe________________

b) povratka grupe________________

5. Turističko odredište grupe____________________________________

6. Broj pansion dana turističke grupe u turističkom odredištu__________

7. Naziv i sjedište zračnog prijevoznika____________________________

8. Vrsta zrakoplova i ugovoreni broj sjedala

na cijelo __________________________________________________

ostvareni broj putnika na redovnoj liniji__________________________

9. Broj putnika u grupi________________________________________

10. Iznos tražene subvencije:

a) ugovoreni broj sjedala na cijelo ____ x 180 kn = __ kn

b) ostvareni broj putnika na redovnoj liniji ______ x 180 kn =______kn

11. Broj žiroračuna podnositelja zahtjeva________________________

Mjesec i datum

podnošenja zahtjeva Žig i potpis

______________ __________________


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU U DOMAĆEM

CESTOVNOM TURISTIČKOM PROMETU

1. Naziv i sjedište organizatora putovanja______________________________

__________________________________________________________

2. Naziv i sjedište hotelskih ili dr. pravnih osoba kojima se organizirano upućuju turisti

__________________________________________________________

3. Mjesto polaska grupe________________________

4. Datum i vrijeme:

a) polaska grupe______________________

b) povratka grupe______________________

5. Turistićko odredište grupe

____________________________________

6. Broj pansion dana turistićke grupe u turistićkom odredištu______________

7. Naziv i sjedište prijevoznika ______________________________________

8. Registarski broj autobusa __________________

9. Ukupan broj sjedišta u autobusu__________________

10 Ukupan broj turista u grupi________________

11. Početna kilometraža autobusa

u mjestu polaska grupe (po tahografu)______________

12. Završna kilometraža autobusa

u mjestu povratka grupe (po tahografu)________________

13. Ostvareni broj kilometara u odlasku i povratku

______________

14. Iznos tražene subvencije:

ostvareni broj km ______ x 1,8 kn = ________

15. Broj žiroračuna podnositelja zahtjeva ________________________

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Žig i potpis

____________________________ __________

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>