Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 14.04.1995 Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova prijevoza u stranom organiziranom turističkom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 18. stavak 3. i članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93) u provođenju Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu ("Narodne novine", br. 98/94) ministar turizma donosi

NAPUTAK

O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA U STRANOM ORGANIZIRANOM TURISTIČKOM PROMETU

Radi poticanja stranog turističkog prometa na području Zadarsko-kninske, Šibenske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije (u daljem tekstu Dalmacija), te Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije, organizatorima grupnih turističkih putovanja u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada osigurava se subvencija dijela troškova prijevoza u iznosu od:

- 1,1 kn po 1 km u autobusnom prijevozu

- 1 10 kn po 1 putniku u zraćnom prijevozu

- 1,45 kn po 1 litri utrošenog goriva u pomorskom prijevozu.

Iznimno subvencija se odobrava i za zakup najmanje 30 mjesta na redovitim brodskim i trajektnim linijama od Rijeke prema i na području Dalmacije u aranžmanima koji uključuju kombinirani prijevoz (autobus-brod, željeznica-brod, avion-brod) u iznosu od 20% od stvarno plaćene cijene karte za putnika.

Za tržišta Velike Britanije i Francuske subvencija se pod istim uvjetima odobrava za područje cijele Hrvatske.

II.

Subvenciju mogu ostvariti svi organizatori grupnih turističkih putovanja za strane građane za aranžmane koji uključuju prijevoz i najmanje sedmodnevni boravak na osnovi najmanje polupansiona u hotelskim i drugam smještajnim objektima.

Ako putovanje uključuje više vrsta prijevoza zahtjev za subvenciju podnosi se zasebno za svaku vrstu prijevoza.

Ako se turisti jedne organizirane grupe istovremeno prevoze na više destinacija, subvencija se priznaje za krajnju destinaciju, osim na redovitim brodskim linijama na kojima se subvencija priznaje prema stvarno plaćenoj cijeni karte.

Kod kombiniranog prijevoza (autobus-brod) u kojem je krajnja točka autobusnog prijevoza izvan Dalmacije, a odredišna destinacija u Dalmaciji, dio autobusnog prijevoza subvencionira se.

III

Subvencija u autobusnom prijevozu može se ostvariti za:

- autobus ukupnog kapaciteta od najmanje 40 sjedala,

- popunjenost autobusa najmanje 80% u srpnju i kolovozu (u svibnju i listopadu 60%, u lipnju i rujnu 70%).

U slučaju da je popunjenost autobusa manja od navedene, iznos subvencije umanjuje se za onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Zahtjev za subvenciju podnosi se uz slijedeću dokumentaciju:

- obrazac zahtjeva koji je sastavni dio ove upute

- kopiju ugovora s hotelskom i sl. pravnom osobom

- listu putnika ovjerenu od strane hotelske ili sl. pravne osobe

- kopiju vouchera za svakog putnika

- kopiju putnog naloga za posebnu vožnju autobusom

- dokaz o izvršenoj uplati domaćoj hotelskoj ili sl. pravnoj osobi za izvršene usluge.

Za tržišta Češke, Slovačke, Mađarske, Poljske i Slovenije subvencija se odobrava za svibanj, lipanj, rujan i listopad. Za ostala tržišta subvencija se odobrava za svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad.

IV.

Subvencija u pomorskom prijevozu može se ostvariti za:

- sve turističke linije prema i na području Dalmacije

- sve turističke linije iz Italije prema Dalmaciji

koje domaći prijevoznici uspostave na osnovi zakupa s organizatorima putovanja ili hotelskim i sl. pravnim osobama (u daljem tekstu zakupoprimac).

Subvencija će se odobravati za popunjenost kapaciteta plovila od najmanje 80% (u svibnju i listopadu 60%, u lipnju i rujnu 70%).

U slučaju da je popunjenost plovila manja od navedene, iznos subvencije umanjuje se za onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Zahtjev za subvenciju podnosi zakupoprimac uz slijedeću dokumentaciju:

- obrazac zahtjeva koji je sastavni dio ove upute

- kopiju ugovora s pomorskim prijevoznikom o zakupu s posebno utvrđenom relacijom i brojem nautičkih milja (uz prvi zahtjev)

- kopiju ugovora s hotelskom ili sl. pravnom osobom

- listu putnika ovjerenu od hotelske ili sl. pravne osobe

- kopiju vouchera za svakog putnika

- dokaz o izvršenoj uplati domaćem prijevozniku i hotelskoj ili sl. pravnoj osobi.

Subvencija se odobrava za razdoblje svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad.

V.

Subvencija u zračnom prijevozu može se ostvariti za:

zakupljeni zrakoplov na cijelo

- kod zakupa zrakoplova na cijelo subvencija se isplaćuje za ukupni kapacitet zrakoplova uz uvjet popunjenosti zrakoplova najmanje 80% u srpnju i kolovozu 70% u lipnju i rujnu i 60% u svibnju i listopadu.

U slučaju da je popunjenost zrakoplova manja od navedene, iznos subvencije umanjuje se za onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

ostvareni broj putnika na redovnim linijama uz uvjet da grupa broji najmanje 10 osoba.

Zahtjev za subvenciju podnosi se uz priloženu slijedeću dokumentaciju:

- obrazac zahtjeva koji je sastavni dio upute

- kopiju ugovora o zakupu sa zračnim prijevoznikom (uz prvi zahtjev)

- kopiju ugovora s hotelskom ili sl. pravnom osobom

- kopiju vouchera za svakog putnika

- listu putnika ovjerenu od hotelske ili sl. pravne osobe

- dokaz o izvršenoj uplati domaćoj hotelskoj pravnoj osobi i zračnom prijevozniku za izvršene usluge.

Subvencija se odobrava za razdoblje svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad.

Zahtjevi za subvenciju samo uz priloženu potpunu dokumentaciju podnose se Ministarstvu turizma, Zagreb, Avenija vukovar 78.

Organizatori putovanja koji nisu podmirili obveze prema hrvatskim partnerima za izvršene usluge u 1994. godini nemaju pravo podnijeti zahtjev za subvenciju prije podmirenja navedenih obveza

Zahtjev za subvenciju podnosi se 1 i 15. u mjesecu zasebno za svako organizirano grupno turističko putovanje.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za subvenciju u 1995. godini za sve vrste prijevoza je 15. studeni 1995.

Novac za subvencije po odobrenim zahtjevima doznačuje se domaćoj hotelskoj ili sl. pravnoj osobi ili njegovom domaćem posredniku.

Hotelska ili sl. pravna osoba ili njegov domaći posrednik dužni su u roku 3 dana izvršiti plaćanje subvencije stranom organizatoru putovanja koji je podnio zahtjev i u roku od tri dana Ministarstvu turizma poslati dokaz o izvršenoj uplati.

Klasa:34301/95-01/42

Urbroj: 529-01/94-0002

Zagreb, 7, travnja 1995.

Ministar turizma

mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU

U STRANOM POMORSKOM TURISTIČKOM PftOMETU

1. Naziv i sjedište organizatora putovanja________________

2 Naziv i sjedišle hotelskih ili dr pravnih osoba kojima se organizirano upućuju turisti

________________________________________

________________________________________

3 Mjesto polaska grupe___________________________

4. Datum i vrijeme

a) polaska grupe _____________

b) povratka grupe____________

5 Turističko odredište grupe________________________

6. Naziv i sjedište prijevoznika s kojim je sklopljen ugovor

________________________________________

________________________________________

7. Podaci o plovilu:

a) Vrsta______________________________

b) Naziv______________________________

c) Broj sjedala__________________________

8. Ukupan broj turista u grupi_____________

9. Broj pansiona na turističke grupe u turističkom odredištu________

10. Ostvareni broj NM u odlasku i povratku_________________

11. Vrsta i utrošak goriva u litrama po 1/NM_________________

12. Ukupan utrošak goriva u litrama___________

13. Iznos tražene subvencije:

ukupan utrošak goriva u litrama ______ x 1,45 kn = ___kn

14. Broj računa podnositelja zahtjeva_____________________

15. Banka i broj računa hotelske ili dr. pravne osobe ____________

____________________________________________

Mjesto i datum

podnošenja zahtjeva Žig i potpis

___________ ________


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU U STRANOM

ZRAČNOM TURISTIČKOM PROMETU

1. Naziv i sjedište organizatora putovanja_____________________

2 Naziv i sjedište hotelskih ili dr. pravnih osoba kojima se organi zirano upućuju turisti

______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

3. Mjesto polaska grupe_________________

4. Broj leta, datum i vrijeme:

a) polaska grupe ______________

b) povratka grupe_____________

5. Turističko odredište grupe______________________________

6. Broj pansion dana turističke grupe u turističkom odredištu_________

7. Naziv i sjedište zračnog prijevoznika________________________

8. Vrsta zrakoplova i ugovoreni broj sjedala

na cijelo_________

ostvareni broj putnika na redovnoj liniji____________

9. Broj putnika u grupi_______________________

10. Iznos tražene subvencije:

a) ugovoreni broj sjedala na cijelo _____ x 110 kn = ______ kn

b) ostvareni broj putnika na redovnoj liniji_____ x 110 kn =____ kn

11. Broj žiroračuna hotelske ili dr. pravne osobe______________

12. Banka i broj računa podnosioca zahtjeva

_______________________________________

Mjesto i datum

podnošenja zahtjeva Žig i potpis

____________ _______


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV ZA SUHVENCIJU U STRANOM

CESTOVNOM TURISTIČKOM PROMETU

1. Naziv i sjedište organizatora putovanja_____________________

_______________________________________________

2. Naziv i sjedište hotelskih ili dr. pravnih osoba kojima se organizirano upućuju turisti

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

3. Mjesto polaska grupe________________________________

4. Datum i vrijeme:

a) polaska grupe_____________________________________

b) povratka grupe____________________________________

5. Turističko odredište grupe_____________________________

6. Broj pansion dana turističke grupe u turističkom odredištu__________

7. Naziv i sjedište prijevoznika____________________________

8. Registarski broj autobusa______________________________

9. Ukupan broj sjedišta u autobusu______________

10. Ukupan broj turista u grupi_________________

11. Početna kilometraža autobusa

u mjestu polaska grupe (po tahografu)_____________

12. Završna kilometraža autobusa

u mjestu povratka grupe (po tahografu)_____________

13. Ostvareni broj kilometara u odlasku i povratku _______

14. Iznos tražene subvencije:

ostvareni broj km ____ x 1,1 kn =_______ kn

15. Broj žiroračuna hotelske iIi dr. pravne osobe__________________

16. Banka i broj računa organizatora putovanja____________________

Mjesto i datum

podnošenja zahtjeva .Žig i potpis

___________ _________

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>