Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 14.04.1995 Statut Hrvatske Odvjetničke Komore
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Na temelju članka 38. točke 3. Zakona o platnom prometu u zemlji ""Narodne novine", broj 27/93. i 13/95.), glav ni direktor Zavoda za platni promet donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I UPORABI OBRAZACA PLATNOG PROMETA

Članak 1.

U Pravilnfku o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa ("Narodne novine", broj 59/94. 63/94., 83/94., 2/95. i 7/95.), u članku 31., točka 13) riječ "izdavanja" briše se.

Članak 2.

Članak 33. mijenja se i glasi:

"Poseban nalog za prijenos upotrebljava se za iste namjene kao i opći nalog za prijenos, kad je nalogodavcu potreban jedan primjerak naloga radi dokaza da je nalog predan na izvršenje."

Članak 3.

U članku 35., stavak 4. mijenja se i glasi:

"Izvještaj nadležnom organu koji je ovjerio Zavod vraća se podnosiocu naloga i služi kao dokaz da je nalog predan na izvršenje."

Članak 4.

U člancima 37., 40., 43., 52., 55., 61., 73., 81. i 84. riječ "izdavanja" briše se.,

Članak 5.

U članku 75., stavak 2. iza riječi "banka" upisuje se "odnosno štedionica".

Članak 6.

U članku 76., tekst pod točkom 13) mijenja se i glasi: "mjesto i datum".

Članak 7.

U članku 88., točka 7), tekst pod d) stavak 2. mijenja se i glasi:

"Sudionik platnog prometa može od jedinice Zavoda kod koje vodi račun dobiti tablice s utvrđenim kontrolnim brojevima odnosno program na mediju za izračunavanje kontrolnih brojeva."

Članak 8.

U članku 88., tekst pod točkom e) mijenja se i glasi: "Oznaka datuma - upisuje se datum kada će se nalog izvršiti u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu u zemlji i propisa donošenih na temelju zakona, osim kada je riječ o čeku i akceptnom nalogu.

U slučaju da je nalog predan u banci, štedionici ili pošti datum na nalogu mora odgovarati datumu predaje naloga u banci, štedionici ili pošti."

Članak 9.

U ostalom dijelu Pravilnik o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa ostaje neizmijenjen.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: II-2-24/95-7

Zagreb, 4. ožujka 1995.

Glavni direktor

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.