Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 05.04.1995 Odluka o dopunama Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 184. stavka 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94) i članka 6 točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92 i 116/93), Upravni odbor Republičhog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 2. ožujka,1995. donosi

ODLUKU

O DOPUNAMA STATUTA REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Članak 1.

U Statutu Republičkog fonda mirovinshog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92 i 116/93) iz članka 43a. dodaju se čl. 43b. i 43c. koji glase: "Članak 43b. U Statutu Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89) u članku 20. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "(3) Kao iznos plaće iz stavka 1. ovoga članka smatra se plaća, umanjena za doprinose iz plaća i porez na dohodak.Članak 43c.(1) Invalid rada kod kojega, tijekom korištenja pravom na invalidsku mirovinu stečenim po zakonu i ovome statutu; nastanu promjene stanja radne sposobnosti i bude utvrđeno da ne postoji invalidnost, ima pravo na novčanu naknadu od dana obustave isplate invalidske mirovine do dana zaposlenja, odnosno uspostave obveznog mirovinskog i invalidskog osiguranja po drugoj osnovi. Pravo na novčanu naknadu pripada, ako nisu ispunjeni uvjeti za stjecanje prava na starosnu mirovinu. Ako je pravo na novčanu naknadu priznato prije ispunjenja uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, danom ispunjenja tih uvjeta prestaje pravo na novčanu naknadu. (2) Novčana naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini svote invalidske mirovine koja je invalidu rada pripadala u času promjene stanja invalidnosti."

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", s tim da će se odredba članka 43b. primjenjivati od 1. siječnja 1994.

Klasa: 140-13/95-01/1168

Ur.br. 341-99-01/95

Zagreb, 2. ožujka 1995.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.