Zakoni i propisi - Pravni savjeti - HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Na temelju članka 55. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93) i članka 50. stavka 5. Statut Hrvatske obrtničke komore ("Narodne novine" br. 56/94 i 2/85), Skupština Hrvatske obrtničke komore na sjednici održanoj dana 2. ožujka 1995. donosi Pravilnik o osnivanju udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o osnivanju udruženja obrtnika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se zadaće, uvjeti i postupak osnivanja udruženja obrtnika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Članak 2.

Radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa više obrtnika koji se bave istom ili sličnom djelatnošću osnivaju se Udruženja obrtnika. Udruženja obrtnika osnivaju se na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

Članak 3.

Udruženja obrtnika osnivaju se na teritorijalnom i strukovnom principu. Na određenom području može se osnovati samo jedno Udruženje obrtnika za iste ili slične vrste obrta.

Članak 4.

Obvezatni članovi Udruženja obrtnika su obrtnici koji na području teritorijalnog obuhvata Udruženja obavljaju u skladu sa Zakonom o obrtu obrtnićku djelatnost. Osim članova iz stavka 1. ovog članka Udruženje obrtnika može imati i dragovoljne članove fizičke i pravne osobe u skladu s odredbama Statuta Udruženja.

Članak 5.

Obrtnik danom upisa u obrtni Registar postaje članom Hrvatske obrtničke komore, a time i članom Udruženja obrtnika kao jednog od oblika organiziranja obrta sukladno odredbama članka 55. Zakona o obrtu.

Članak 6.

Ako je na području općine ili grada osnovano više Udruženja, a obrtnik obavlja više djelatnosti svoja članska prava ostvaruje u Udruženju za koje se osobno izjasni.

Članak 7.

Članstvo u Udruženju za obvezatne članove može prestati iskljućivo odjavom obrta.

Članak 8.

Unutar udruženja osnivaju se sekcije i cehovi te drugi oblici stručnog i strukovnog rada.

Članak 9.

Udruženje obrtnika je pravna osoba. Pravnu osobenost stječe danom upisa u Registar Udruženja obrtnika kojeg vodi Područpa obrtnička komora.

II. ZADAĆA UDRUŽENJA OBRTNIKA

Članak 10.

Zadaća Udruženja obrtnika je da na svom području: - štiti i promiče strukovne, materijalne, moralne i dru ge interese svojih članove, - pravovremeno izvješćuje područnu Komoru i Hrvat sku obrtnićku komoru o svim pitanjima od interesa z: obrtništvo Hrvatske, - osigurava protok svih informacija ukupnog komor skog sustava prema svojim članovima poglavito u pogledk strukovnih pitanja te glede prava i dužnosti članova, - brine o realizaciji školskog sustava u obrtništvu t brine o organizaciji sekcija, cehova, odbora i drugih radnil tijela, - raspravlja o svim staleškim i gospodarskim pitanj ma po vlastitoj inicijativi ili na poticaj Komore, - izvješćuje svoje članove o radu područnih Komora Hrvatske obrtničke komore te im predlaže poduzimanj mjera i aktivnosti u interesu članstva, - organizira kulturne, umjetničke, humanitarne i druge aktivnosti - obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

III. UVJETI ZA OSNIVANJE UDRUŽENJA OBRTNIKA

Članak 11.

Uvjeti za osnivanje udruženja obrtnika je potreba s udruženjem obrtnika i mogučnost da to udruženje obrtnika izvrši potrebne zadaće zbog kojih se osniva. Kriteriji kojima se ocjenjuje ispunjenje osnovnog uvjeta za osnivanje udruženja obrtnika su slijedeći:

1. broj obrtnika osnivača udruženja - najmanje 150

2. broj zaposlenih u udruženju - najmanje 1

3. osigurano korištenje najmanje 1 poslovne prostorije

4. komunikacijska oprema minimalno 1 telefonska linija sa telefax uređajem.

Iznimno Područna županijska Komora može odobrit osnivanje Udruženja obrtnika ako nije ispunjen uvjet stavka 2. točka 1. ovog članka, ako ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.

IV. POSTUPAK ZA OSNIVANJE UDRUŽENJA OBRTNIKA

Članak 12.

Prijedlog za osnivanje novog Udruženja obrtnika svojim osobnim potpisom Područnoj obrtničkoj komori može dati najmanje 150 obrtnika koji obavljaju obrtničku djelatnost na području teritorijalnog obuhvata Udruženja u osnivanju. Pripremne radnje za osnivanje Udruženja obrtnika obavlja Inicijativni odbor koji se imenuje iz kruga potpisnika prijedloga.

Članak 13.

Inicijativni odbor iz članka 12. stavak 2. Pravilnika dužan je pripremiti:

1. Elaborat o opravdanosti osnivanja Udruženja, i mogućnostima za normalno funkcioniranje

2. Nacrt Statuta Udruženja

3. Nacrt programa rada Udruženja

4. Nacrt financijskog proračuna Udruženja i 5. Nacrt Poslovnika o radu Skupštine Udruženja.

Članak 14.

Inicijativni odbor dostavlja Područnoj komori nacrte akata iz članka 13. na uvid, te na osnovi prihvaćanja istih od strane Područne komore, inicijativni odbor saziva Osnivačku skupštinu. Na Osnivačkoj skupštini nakon usvajanja Statuta vrši se izbor predsjednika i drugih tijela Udruženja.

Članak 15.

Osnivačka Skupština donosi:

1. Statut Udruženja,

2. Program rada Udruženja,

3. Financijski proračun Udruženja,

4. Poslovnik o radu Skupštine Udruženja.

Statutom Udruženja obrtnika uređuje se osobito: sadržaj rada i organizacija i teritorijalni obuhvat Udruženja, međusobna prava i obveze članova, tijela Udruženja, način njihova izbora, način ostvarivanja suradnje s tijelima vlasti i drugim organizacijama, način financiranja Udruženja u svezi s postojanjem i radom udruženja.

Članak 16.

Područna obrtnička komora potvrđuje Statut Udruženja. Ukoliko je Statut Udruženja usvojen na Osnivačkoj Skupštini, suprotan Zakonu o obrtu i Satutu Komore, Inicijativni odbor dužan je otkloniti utvrđene nedostatke, te ispravljeni Statut ponovno dostaviti Komori na potvrđivanje.

Članak 17.

Ako je Statut Udruženja u skladu sa Zakonom o obrtu i Statutom Komore, Područna obrtnička komora će ga potvrditi i dostaviti Udruženju.

Članak 18.

Statut Udruženja mora sadržavati: - naziv, sjedište, teritorijalni obuhvat, - prava i dužnosti članova Udruženja, - sastav i sazivu Skupštine, - način kako se pravovaljano odlučuje, - postupak i način izbora Upravnog i Nadzornog odbora, - način financiranja Udruženja, - upravljanje imovinom Udruženja, - način prestanka Udruženja, - kao i druga pitanja o kojima ovisi redovan rad Udruženja.

Članak 19.

Upisom Udruženja obrtnika u "Registar Udruženja" kojeg vodi Područna obrtnička komora, novoosnovano Udruženje obrtnika stječe status pravne osobe. Članak 20. Udruženje se financira iz obveznog članskog doprinosa, prihoda od vlastite imovine te drugih izvora financiranja utvrđenih Statutom.

V. PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Članak 21.

Udruženje prestaje kada trajno ne udovoljava nekom od kriterija kojima se ocjenjuje ispunjenje uvjeta za osnivanje udruženja sukladno članku 11. ovog Pravilnika ili kada se na temelju pravomoćne odluke više udruženja odluči za osnivanje jednog jedinstvenog udruženja. Odluku o postojanju činjenica iz stavka 1. ovog članka donosi područna obrtnička komora. Imovina udruženja koje je prestalo postojati ima se prvenstveno upotrijebiti za podmirenje nastalih obveza udruženja, a zatim za ostale namjene utvrđene Statutom.

VI. PRIJEILAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Postojeća Udruženja obrtnika nastavljaju sa radom, a osnivanje novih vrši se prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Zagreb, 10. ožujka 1995

Broj: 84/9-1995.

Predsjednik

Josip Šajnović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.