Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 31.03.1995 Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine," broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 1995. donijela

Uredbu

o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se: - krug osoba državljana Republike Hrvatske i njihovih pratitelja koji imaju pravo na povlasticu na teritoriju Republike Hrvatske u željezničkom i pomorskom putničkom prometu (u daljnjem tekstu: u unutarnjem putničkom prometu), - broj i namjena putovanja godišnje, - visine povlastica i način korištenja povlastica.

Članak 2.

Pravo na povlasticu, prema ovoj Uredbi, imaju: 1. - učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola, redovni studenti visokih učilišta, te učenici i redovni studenti koji nisu državljani Republike Hrvatske, koji su izbjegli i školuju se u Republici Hrvatskoj; 2. - slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida - mentalno retardirane osobe (teže i teško) - tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70% - osobe koje po posebnim propisima imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe - invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na skračeno radno vrijeme radi njege teže hendikepiranog djeteta. Osobe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka smatraju se u smislu ove Uredbe invalidnim osobama (u daljnjem tekstu: invalidne osobe).

II. UČENICI I STUDENTI

Članak 3.

Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Uredbe imaju za organizirana grupna putovanja pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu. Povlastice iz stavka 1. ovoga članka daju se radi izvršenja ciljeva i zadataka obrazovnog programa.

Članak 4.

Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Uredbe imaju pravo na povlaštenu vožnju u unutarnjem putničkom prometu i to: - za jedno putovanje godišnje željeznicom i brodom uz povlasticu od 40% od redovne cijene vozne karte. Povlastica iz stavka 1. ovoga članka koristi se na temelju potvrde koju na zahtjev obrazovne ustanove, koja organizira putovanje, izdaje županijski ured za prosvjetu, kulturu i informiranje, šport i tehničku kulturu, nadležan prema mjestu sjedišta obrazovne ustanove.

Članak 5.

Pod organiziranim grupnim putovarjima, u smislu ove Uredbe, smatra se putovanje osoba iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Uredbe u grupi od najmanje petnaest članova koje organiziraju osnovne i srednje škole, odnosno visoka učilišta. Organizator grupnog putovanja može odrediti jednog pratitelja na svakih deset članova grupe. Pratitelj grupe ima pravo na povlasticu iz članka 4 stavka 1. ove Uredbe.

Članak 6.

Učenici srednjih škola i redovni studenti visokih učilišta imaju, za vrijeme redovnog školovanja, pravo na povlasticu na željeznici i brodu od 20% od redovne cijene vozne karte za dnevna putovanja od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obavlja nastava i natrag. Osobe iz stavka 1. ovog članka imaju za vrijeme školovanja, pravo na povlasticu od 25% od redovne cijene vozne karte u željezničkom i pomorskom putničkom prometu za dva pojedinačna putovanja u toku školske godine od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obavlja nastava i to dva putovanja u odlasku i dva putovanja u povratku, ako stanuju u mjestu sjedišta obrazovne ustanove koja nije u mjestu njihovog prebivališta. Povlastice iz stavka 1. i 2. ovog članka koriste se uz potvrdu srednje škole, odnosno visokog učilišta, da je korisnik povlastice učenik odnosno student.

III. INVALIDNE OSOBE

Članak 7.

Invalidne osobe imaju pravo na povlaštenu vožnju u unutarnjem putničkom prometu i to: - za četiri putovanja godišnje željeznicom i brodom uz povlasticu od 75% od redovne cijene vozne karte. Invalidna osoba ne može biti pratitelj druge takve osobe. Jednim putovanjem u smislu ove Uredbe, smatra se odlazak iz polaznog u uputno mjesto (vožnja u odlasku) i povratak iz uputnog mjesta u polazno mjesto (vožnja u povratku). Kada se invalidna osoba koristi pravom na povlaštenu vožnju po ovoj Uredbi ima pravo na besplatnu vožnju za pratitelja.

Članak 8.

Invalidne osobe i njihovi pratitelji imaju pravo na povlasticu iz članka 7. ove Uredbe za prljevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i u prvom razredu na brodu.

IV. NAČIN I SREDSTVA KORIŠTENJA POVLASTICA

Članak 9.

Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Uredbe i njihovi pratitelji koristit će povlastice iz ove Uredbe na temelju objave koju izdaje nadležni županijski ured za rad, zdravstvo i socijalnu shrb.

Članak 10.

Osobe iz članka 2. ove Uredbe i njihovi pratitelji ne mogu za prijevoz u unutarnjem putničkom prometu istovremeno koristiti pravo na naknadu za prijevoz po drugoj osnovi, niti mogu koristiti pravo na povlasticu iz ove Uredbe po dvije osnove.

Članak 11.

Društvo "HŽ - Hrvatske željeznice" i javno poduzeće "Jadrolinija - Rijeka" dužni su obavljati prijevoz svojim prijevoznim sredstvima korisnika navedenih u ovoj Uredbi. Sredstva za ovu namjenu osiguravaju se društvu "HŽ - Hrvatske željeznice" i javnom poduzeću "Jadrolinija - Rijeka" u okviru redovnih sredstava u državnom proračunu za obavljanje ovih djelatnosti.

V. NADZOR

Članak 12.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Uredbe obavlja Ministarstvo financija.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 13.

Novčanom kaznom od 250,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj obrazovna ustanova koja ishodi povlasticu suprotno odredbama ove Uredbe (članak 3. stavak 2., članak 5. stavci 1. i 2. i članak 6. stavak 3.). Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit če se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 125,00 do 250,00 kn.

Članak 14.

Novčanom kaznom od 150,00 do 500,00 kn kaznit će se za prekršaj osoba iz članka 2. ove Uredbe ako na osnovi neistinitih ili netočnih podataka za koje je znala, ili je morala znati da su neistiniti, odnosno netočni, ili na drugi način ishodi povlasticu (članci 6., 7., 9. i 10.).

VII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA

Članak 15.

Ovlašćuje se ministar financija da uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza ministra rada i socijalne skrbi, ministra znanosti i tehnologije i ministra prosvjete i športa donese provedbeni propis o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica po ovoj Uredbi. Provedbeni propis iz stavka 1. ovog članka donijet če se u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 16.

Za vrijeme važenja ove Uredbe neće se primjenjivati Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 27/93. i 35/93.) osim za korisnike navedene u člancima 11 - 14. toga Zakona.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", broj 40/94).

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/94-01/11

Urbroj: 5030105-95-1

Zagreb, 30. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.