Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 31.03.1995 Uredba o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod određenih pravnih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 1995. donijela

Uredbu

o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod određenih pravnih osoba

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se korištenje financijskih kredita i zajmova te odobravanje financijskih kredita odnosno zajmova kod poduzeća i javnih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske, ustanova nad kojima osnivačka prava (vlasništvo) ima Republika Hrvatska, društva u kojima više od 50% udjela ili dionica drže zajedno ili svaki za sebe Republika Hrvatska, Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatski fond za zdravstveno osiguranje, Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske i Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske te pravnih osoba u vlasništvu odnosno pretežitom vlasništvu jedinica lokalne samouprave i uprave (u daljem tekstu: pravne osobe).

Članak 2.

Pravne osobe smiju koristiti financijske kredite i zajmove od drugih pravnih osoba ili odobravati financijske kredite odnosno zajmove tim pravnim osobama samo putem banaka te uz uvjet da kamatna stopa nije veća od 15% godišnje. Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se i na odobravanje financijskih kredita odnosno zajmova između pravnih osoba iz članka 1. ove Uredbe.

Članak 3.

Pravne osobe smiju davati financijske kredite i zajmove pravnoj osobi u državnom vlasništvu, društvenom fondu i drugim pravnim osobama preko banaka kao kredite ili zajmove koje odobravaju banke u svoje ime i za njihov račun ili u ime i za račun tih pravnih osoba. Pravne osobe smiju uzimati financijske kredite ili zajmove od pravne osobe u državnom vlasništvu ili društvenog fonda i drugih pravnih osoba preko banaka koje ta sredstva planiraju u svoje ime, a za račun druge pravne osobe ili u ime i za račun druge pravne osobe. Pod bankama iz stavka 1. i 2. ovoga članka razumijevaju se banke u kojima pravne osobe u državnom vlasništvu i društveni fondovi imaju najmanje 40% vlasničkih udjela.

Članak 4.

Ako pravna osoba izravno odobrava zajmove drugoj pravnoj osobi u državnom vlasništvu ili društvenom fondu to može činiti samo posredstvom banke u kojoj pravne osobe u državnom vlasništvu imaju najmanje 40% vlasničkih udjela. Ako druga pravna osoba odobrava zajam izravno pravnoj osobi u državnom vlasništvu ili društvenom fondu može ga odobriti samo posredstvom banaka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Banka putem koje se odobrava zajam ili obavlja druga bankovna usluga može na ime provizije zaračunati najviše do 1% od iznosa odobrenog kredita ili zajma. Zabranjuje se plaćanje bilo kakve druge provizije drugim pravnim i fizičkim osobama, za usluge iz prethodnog stavka.

Članak 6.

Radi provođenja kontrole korištenja zajmova, banka iz članka 3. i 4. ove Uredbe dužna je voditi evidenciju o odobrenim odnosno zaključenim kreditima i zajmovima.

Članak 7.

Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na zajmove koje odobravaju pravne osobe iz članka 1. ove Uredbe izravno ili putem sindikalnih podružnica svojim djelatnicima, te na Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ako koriste ili odobravaju zajmove putem Tržišta novca i kratkoročnih vrijednosnica d. d. Zagreb, kao i na društve za osiguranje i društva za reosiguranje u pretežito državnom vlasništvu koja, sukladno Zakonu o osiguranju mogu odobravati zajmove i ulagati slobodna novčana sredstva.

Članak 8.

Novčanom kaznom od 60.000 do 300.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako odobri ili koristi kredit, odnosno zajam suprotno odredbama ove Uredbe. Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 kuna.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu ("Narodne novine", br. 11/94 i 22/94).

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1995. godine.

Klasa: 450-05/95-01/01

Urbroj: 5030116-95-2

Zagreb, 30. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.