Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 31.03.1995 Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1041. stavka 1. točke 3. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94 i 74/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 1995. donijela

Uredbu

o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuju uvjeti kojima moraju udovoljavati luke kako bi se omogučila sigurna plovidba, privezivanje, sidrenje i boravak plovnih objekata, kao i zaštita mora od onečišćenja s brodova.

Članak 2.

Pojedini izrazi za potrebe ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1 luka otvorene za javni promet jest morska luka koju, pod jednakim uvjetima može upotrebljavati svaka fizička i pravna osoba sukladno njenoj namjeni i u granicama raspoloživih kapaciteta;

2. luke posebne nemjene jest posebna luka koja služi posebnim potrebama trgovačkih društava, drugih pravnih osbba (marine, industrijske luke, brodogradilišni privezi, ribarske luke i dr.) ili državnih tijela (osim vojnih luka).

Članak 3.

Luka otvorena za promet mora imati:

1. područje na kopnu i vodeni prostor na kojima se mogu sigurno privezivati i sidriti plovni objekti;

2. objekte sigurnosti plovidbe sukladno namjeni luke navedenoj u ugovoru o davanju luke na upravljanje;

3. uredno održavanje dubina na mjestima za sidrenje, prilaženje i pristajanje prema objavljenim podacima;

4. obalu koja omogućuje siguran privez i zaštitu plovnih objekata i korištenje u svim vremenskim okolnostima;

5. uređene i osvijetljene prilazne putove i radne površine za ukrcaj odnosno iskrcaj tereta, te za rad i kretanje osoblja, putnika i prometnih sredstava;

6. osiguran prihvat tekućih i krutih otpadaka s plovnih objekata sukladno namjeni i veličini luke;

7. osigurana sredstva i opremu za čišćenje vodenog područja luke od tekućih i krutih otpadaka.

II. LUKE OTVORENE ZA MEĐUNARODNI PROMET

A. Luke otvorene ze međunerodni javni promet

Članak 4.

Pored uvjeta iz članka 3. ove Uredbe luke otvorene za međunarodni javni promet moraju osigurati:

1. peljarsku službu 24 sata dnevno;

2. usluge lučkog tegljenja 24 sata dnevno;

3. privezivačku službu 24 sata dnevno;

4. zgradu odnosno prostoriju uređenu za primanje putnika i prtljage i boravak putnika, ako je luka namijenjena putničkom prometu;

5. uređaje za prekrcaj i smještaj tereta, ovisno o namjeni luke;

6. sredstva, opremu i obučeno osoblje za protupožarnu zaštitu u opsegu koji ovisi o namjeni luke;

7. službu kontrole pristajanja, sidrenja, boravka i plovidbe plovnih objekata na lučkom području 24 sata dnevno,

8. uslugu opskrbe brodova gorivom, mazivom, pitkom vodom i električnom energijom;

9. pružanje hitne zdravstvene pomoći;

10. uslugu higijensko-sanitarne zaštite i obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije broda i luke;

11. uslugu opskrbe brodova, posade i putnika prijeko potrebnim proizvodima;

12. pružanje PTT usluga.

B. Luke posebne nemjene otvorene za međunarodni promet

Članak 5.

Pored uvjeta iz danka 3. ove Uredbe luke posebne namjene otvorene za međunarodni promet moraju osigurati: 1. uslugu peljarenja, ako u luku uplovljavaju brodovi koji podliježu peljarenju; 2. uslugu lučkog tegljenja, ako u luku uplovljavaju brodovi kojima je ta usluga potrebna zbog sigurnosti plovidbe; 3. privezivačku službu; 4. uređaje za prekrcaj i smještaj tereta ovisno o namjeni luke; 5. sredstva, opremu i obučeno osoblje za protupožarnu zaštitu u opsegu koji ovisi o namjeni luke; 6. kontrolu pristajanja, sidrenja, boravka i plovidbe plovnih objekata na lučkom području 24 sata dnevno; 7. opskrbu plovnih objekata gorivom, pitkom vodom, električnom energijom, prehrambenim proizvodima, pružanjem hitne zdravstvene pomoći, kao i PTT usluga. Odredbe iz stavka 1. točke 3., 5., 6. i 7. ovog članka, osim opskrbe gorivom odnose se i na marine (turističke luke) sukladno njihovoj namjeni i vrsti plovnih objekata koji ih koriste.

III. LUKE OTVORENE ZA DOMAĆI PROMET

A. Luke otvorene za domaći javni promet

Članak 6.

Pored uvjeta iz članka 3. ove Uredbe, luke otvorene za domaći javni promet moraju osigurati: 1. uslugu priveza plovnih objekata za luke u koje uplovljavaju brodovi koji obavljaju obalni linijski putničko-trajektni promet;

2. uređeni i zaštičeni prostor za putnike i prtljagu ako je luka namijenjena putničkom prometu;

3. uređaje za prekrcaj i smještaj tereta, ovisno o namjeni luke;

4. protupožarnu opremu, ovisno o namjeni luke;

5. mogućnost opskrbe plovila pitkom vodom i električnom energijom, ovisno o veličini i namjeni luke;

6. mogućnost pružanja hitne zdravstvene pomoći i PTT usluga. Male luke i lučice domaćeg javnog prometa u kojima je promet manjeg opsega, lučka kapetanija može osloboditi ispunjenja obveza iz stavka 1. točaka 2., 3., 5. i 6. ovog članka.

B. Luke posebne nemjene otvorene ze domaći promet

Članak 7.

Pored uvjeta iz članka 3. ove Uredbe, luke posebne namjene otvorene za domaći promet moraju imati:

1. uređaje za prekrcaj i smještaj tereta, ovisno o namjeni luke;

2. protupožarnu opremu, ovisno o namjeni luke;

3. osiguranu mogućnost opskrbe plovila pitkom vodom i električnom energijom, ovisno o veličini i namjeni luke;

4. osiguranu mogućnost pružanja hitne zdravstvene pomoći i PTT usluga.

Male luke i lučice posebne namjene otvorene za domaći promet u kojima je promet manjeg opsega, lučka kapetanija može osloboditi ispunjenja obveza iz stavka 1. točka 3. i 4. ovog članka.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 8.

Kaznit će se za pomorski prekršaj tijelo koje upravlja lukom u iznosu od 10.000 kuna do 30.000 kuna:

1. ako luka nije opremljena sukladno članku 3 ove Uredbe;

2. ako luka otvorena za međunarodni promet nije ispunila uvjete iz članka 4. ove Uredbe;

3. ako luka posebne namjene otvorena za međunarodni promet nije ispunila uvjete iz članka 5. ove Uredbe;

4. ako luka otvorena za domaći javni promet nije ispunila uvjete iz članka 6. ove Uredbe;

5. ako luka posebne namjene otvorena za domaći promet nije ispunila uvjete iz članka 7. ove Uredbe; 6.

ako ne dostavlja izvješće sukladno članku 9. stavku 1. i članku 10. ove Uredbe.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Tijelo koje upravlja lukom obvezno je jednom godišnje nadležnoj lučkoj kapetaniji dostaviti iavješće o stanju dubina iz članka 3. stavka 1. točke 3. ove Uredbe, ovjereno od ovlaštene osobe. Navedeni podaci objavljuju se u Peljaru Jadranskog mora u izdanju Državnog hidrografskog instituta.

Članak 10.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja lukom obvezna je dostaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji podatke o maksimalno dozvoljenom opterećenju obale i opreme za privez plovnih objekata iz članka 3. stavka 1. točke 4. ove Uredbe.

Članak 11.

Lučka kapetanija odredit će prema veličini i namjeni luke, a sukladno domaćim i međunarodnim propisima, za svaku pojedinu luku minimalne uvjete iz članka 3 stavka 1 točke 6. ove Uredbe.

Članak 12.

Nadzor nad primjenom ove Uredbe obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva, prometa i veza i lučkih kapetanija.

Članak 13.

Pored ovih uvjeta luke moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim posebnim propisima.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke odnosno pristaništa za međunarodni promet i plovni putovi na kojima važe međunarodni i međudržavni režim plovidbe ("Narodne novine", broj 53/91), u dijelu koji se odnosi na luke otvorene za međunarodni promet.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-21/95-01/01

Urbroj: 5030116-95-2

Zagreb, 23. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.