Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 31.03.1995 Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na temelju članka 5. stavka 3. i članka 8. stavka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", broj 98/94) ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

Pravilnik

o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način podnošenja prijave za razvrstavanje subjekata iz članka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (u daljnjem tekstu: poslovni subjekti), postupak razvrstavanja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (u daljnjem tekstu: NKD), sadržaj i način dostavljanja obavijesti o razvrstavanju, način utvrđivanja matičnog broja, te sadržaj, oblik i način vođenja registra poslovnih subjekata razvrstanih po djelatnostima prema NKD-u.

II. PRIJAVE ZA RAZVRSTAVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 2.

Poslovni subjekt podnosi prijavu za razvrstavanje po djelatnostima prema NKD-u na obrascu RPS-1.

Članak 3.

Uz prijavu na obrascu RPS-1 poslovni subjekt podnosi i prijavu na obrascu RPS-2, i to:

1) kada u svom sastavu ima podružnicu pogon i sl. koji su upisani u registar kod nadležnog tijela (u daljnjem tekstu: dijelovi poslovnog subjekta);

2) kada u svom sastavu ima dijelove koji nisu upisani u registar kod nadležnog tijela, a koji na različitoj adresi odnosno u različitom sjedištu obavljaju istu ili različitu djelatnost, ili koji na istoj adresi odnosno u istom sjedištu obavljaju različitu djelatnost (u daljnjem tekstu: dijelovi poslovnog subjekta);

3) kada u svom sastavu ima urede, ispostave, postaje i sl. kad je to utvrđeno propisom (u daljnjem tekstu: dijelovi poslovnog subjekta). Članak 4. Obrasci RPS-1 i RPS-2 s odgovarajučim sadržajem otiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Prijave za razvrstavanje iz članka 2. i 3. ovoga pravilnika poslovni subjekt podnosi Državnom zavodu za statistiku u roku 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u registar kod nadležnog tijela, odnosno od dana donošenja odluke o osnivanju nadležnog tijela poslovnog subjekta odnosno akta o unutarnjem ustrojstvu poslovnog subjekta. Rješenja, odluke i akti iz stavka 1. ovoga članka prilažu se uz prijavu za razvrstavanje.

Članak 6.

Državni zavod za statistiku razvrstava poslovni subjekt prema djelatnosti koju pretežito obavlja (u daljnjem tekstu: glavna djelatnost). Poslovni subjekti iz stavka 1. ovoga članka razvrstavaju se prema NKD-u tako da se utvrđuje podrazred glavne djelatnosti.

Članak 7.

Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u registar kod nadležnog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje više djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u provodi se po prijedlogu poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev poslovnog subjekta, i

2) po službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u registar kod nadležnog tijela ili promjene propisa, odnosno na temelju podataka iz statističkih istraživanja.

Članak 8.

Promjena glavne djelatnosti utvrđuje se:

1) za poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti ;

2) za poslovne subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu prema največem udjelu broja zaposlenih po platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama. Za utvrđivanje pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podaci poslovnog subjekta o broju zaposlenih prema platnoj listi, isplačenim bruto plaćama, materijalnoj imovini po sadašnjoj vrijednosti, investicijama u materijalnu imovinu, poslovnom prihodu, nabavnoj vrijednosti prodane robe, materijalnim i nematerijalnim troškovima i troškovima usluga te dodanoj vrijednosti, a koji se daju za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 9.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta utvrđuje se prema rješenju o upisu u registar kod nadležnog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja neovisno o djelatnosti poslovnog subjekta u čijem su sastavu.

III. OBAVIJESTI O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 10.

Državni zavod za statistiku izdaje poslovnom subjektu obavijest o razvrstavanju u roku 15 dana od dana primitka prijave za razvrstavanje.

Članak 11.

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta sadrži: naziv odnosno tvrtku poslovnog subjekta, sjedište i adresu poslovnog subjekta, brojčanu oznaku pravno ustrojbenog oblika, brojčanu oznaku i naziv podrazreda djelatnosti NKD-a, matični broj poslovnog subjekta, obrazloženje i uputu o pravnom lijeku. Obavijest o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta sadrži naziv odnosno tvrtku dijela, sjedište i adresu dijela i brojčanu oznaku podrazreda djelatnosti NKD-a.

Članak 12.

Obavijest iz članka 10. ovoga pravilnika Državni zavod za statistiku izdaje poslovnom subjektu u dva primjerka. Jedan primjerak obavijesti zadržava poslovni subjekt, a drugi prilaže prilikom otvaranja ili promjena vezanih uz žiro račun. Za sve dijelove poslovnog subjekta izdaje se poslovnom subjektu obavijest u jednom primjerku. Troškove razvrstavanja snosi podnositelj zahtjeva.

IV. MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA

Članak 13.

Državni zavod za statistiku svakom poslovnom subjektu određuje Sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu poslovnog subjekta određuje se i četvoroznamenkasti redni broj uz matični broj.

Članak 14.

Matični broj poslovnog subjekta iz članka 13. ovoga pravilnika određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja po modulu 11.

Članak 15.

Matični je broj stalna oznaka svakog poslovnog subjekta. Matični se broj rabi u svim statističkim istraživanjima i obvezan je kod razmjene podataka sa sudovima, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

V. REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 16.

Poslovni subjekti i njihovi dijelovi razvrstani po djelatnostima prema NKD-u upisuju se u Registar poslovnih subjekata koji se vodi kod Državnog zavoda za statistiku. Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke s obrazaca RPS-1 i RPS-2 i dokumentaciju koja je uz njih priložena. O promjenama podataka iskazanih na obrascima RPS-1 i RPS-2 poslovni subjekt izvješčuje Državni zavod za statistiku u roku iz članka 5. ovoga pravilnika.

Članak 17.

Registar poslovnih subjekata sastoji se od jedinstvene baze podataka i kartoteke. Jedinstvena baza podataka vodi se na računalu za svaki poslovni subjekt i njegove dijelove. U bazi podataka uz podatke iz članka 16. stavka 2. vode se i obilježja potrebna za statističke obrade. Kartoteka registra sastoji se od dosijea poslovnih subjekata. Dosije svakog poslovnog subjekta sadrži sve zaprimljene prijave za razvrstavanje i svu dokumentaciju u svezi s prijavama i promjenama poslovnog subjekta i njegovih dijelova.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje primjena Pravilnika o razvrstavanju organizacija i zajednica po djelatnostima ("Narodne novine", broj 53/91).

Članak 19.

Ovai pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 950-01/95-01/05

Urbroj: 555-01-01-95-5

Zagreb, 29. veljače 1995.

Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku

dr. Jakov Gelo, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.