Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 31.03.1995 Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 92. stavka 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83. 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 96/93. i 44/94. te članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92. i 116/93.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidsko osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 21. ožujka 1995, donosi

ODLUKU

o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1995.

1.

Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu, koji se po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju osigurava korisnicima mirovine, smatrat će se da ni korisnik mirovine ni članovi njegova kućanstva nemaju drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje:

a) ako im prihod ostvaren na temelju radnog odnosa (plaća, naknade, mirovine i drugo) ne prelaze svotu od 205,54 kn mjesečno po članu kućanstva, ili

b) ako im osnovica plaće od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 227,76 kn godišnje po članu kućanstva, ili

c) ako im plaća od obavljanja samostalne djelatnosti kao i drugi dohodak od imovine i prihoda podložnog porezu (ostali dopunski prihodi) ne prelazi svotu od 205,54 k godišnje po članu kućanstva. Prihod ostvaren izvan radnog odnosa, povremenim i privremenim radom, prihod ostvaren od iznajmljivanja soba, pružanja usluga prehrane turistima, kao i prihod koji bračni drug korisnika ostvari u kućnoj radinosti, izjednačuje se s prihodom ostvarenim na temelju radnog odnosa

2.

Ako korisnik mirovine i članovi njegova kućanstv imaju istodobno prihode prema raznim osnovicama iz točke 1. ove Odluke, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod podijeli, i to prihoda pod a) sa 2,05 prihod pod b) sa 2,2 a prihod pod c) sa 2,05, pa ako zbroj količnika prelazi 100, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

3.

Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu, primjenom cenzusa prihoda ostvarenih na temelju radnog odnosa, ti se prihodi dijele na korisnika mirovine, njegovog bračnog druga, djecu i roditelje koje korisnik i njegov bračni drug uzdržavaju. Ako je bračni drug, korisnik mirovine, zaposlen u inozemstvu kod inozemnog poslodavca ili se tamo bavi samostalnom djelatnošću, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

4. Pri utvrđivanju prihoda kućanstva korisnika mirovine u smislu točke 1. ove Odluke uzima se:

a) kao prihod ostvaren na temelju radnog odnosa, prosječna mjesečna plaća, naknade i druga primanja iz radnog odnosa izračunata po svim efektivnim primanjima ostvarenim u prethodnoj godini, a za mirovine - mjesečna svota mirovine ostvarena u mjesecu prosincu prethodne godine odnosno u odgovarajućem mjesecu tekuće godine u kojem je član kućanstva ostvario pravo na mirovinu,

b) kao katastarski prihod - osnovica plaće od poljoprivredne djelatnosti iz prethodne godine,

c) kao ostali dopunski prihod - osnovica za plaćanje doprinosa iz plaće i poreza iz prethodne godine.

5. U cenzus prihoda kućanstva korisnika mirovine uzima se i dio katastarskog prihoda od suvlasničkog dijela poljoprivrednog imanja odnosno sunasljedničkog dijela neraspravljene ostavine, koji po nasljednom pravu pripada članu kućanstva bez obzira na to koristi li se suvlasničkim, odnosno sunasljedniđkim dijelom, kao i dio prihoda od suvlasničkog odnosno sunasljedničkog dijela druge imovine.

6. Pri utvrđivanju cenzusa prihoda ne uzimaju se u obzir privremena ili stalna oslobađanja i olakšice u plaćanju doprinosa iz plaća i poreza građana, osim za zgrade koje korisnicima služe za stanovanje. Prihod koji je oslobođen doprinosa ili poreza uzima se u obzir na temelju idealno utvrđene poreske osnovice.

7. Kada neki od korisnika obiteljske mirovine ispunjavaju, a drugi ne ispunjavaju uvjete za priznanje prava na zaštitni dodatak u smislu odredaba ove odluke, zaštitni dodetak će se prethodno podijeliti prema članku 77. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske kao da svi korisnici ispunjavaju uvjete pa se tako određeni dijelovi isplaćuju onim članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete. Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno.

8. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995.

Klasa: 142-13/95-01/1271

Urbroj: 342-99-01/95-2

Zagreb, 21. ožujka 1995.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.