Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 29.03.1995 Zakon o tržišnoj inspekciji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim Odluku o proglašenju Zakona o tržišnoj inspekciji Proglašavam

Zakon

o tržišnoj inspekciji,

koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 14. ožujka 1995. godine.

Broj: 95-574/1

Zagreb, 20. ožujka 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o tržišnoj inspekciji

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom određuju poslovi i način rada tržišne inspekcije i ovlasti tržišnih inspektora koji provode inspekcijski nadzor.

Članak 2.

Poslove tržišne inspekcije (u daljnjem tekstu: inspekcijski poslovi) u prvom stupnju obavlja županijski ured i ured Grada Zagreba nadležni za poslove tržišne inspekcije a u drugom stupnju Ministarstvo gospodarstva ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Ministarstvo gospodarstva obavlja u prvom stupnju inspekcijske poslove nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje nadzor kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu.

Članak 3.

Ako pojedine inspekcijske poslove iz svoje nadležnosti ne obavi ili ih djelomično obavi županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba, te poslove može neposredno obaviti Ministarstvo gospodarstva ako ocijeni da se na drugi način ne može osigurati izvršenje određenog inspekcijskog posla.

Članak 4.

Ako za izvršenje određenih inspekcijskih poslova županijski ured ili ured Grada Zagreba ili Ministarstvo gospodarstva ne raspolaže dovoljnim brojem tržišnih inspektora, ministar gospodarstva ili osoba koju ovlasti ministar gospodarstva, može za obavljanje tih poslova ovlastiti tržišne inspektore drugog županijskog ureda, odnosno ureda Grada Zagreba.

Članak 5.

U provedbi inspekcijskog nadzora, tijela državne uprave iz članka 2. ovoga Zakona, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog tijela državne uprave, provode izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, te poduzimaju zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje uskladi za zakonom i drugim propisom kojim se uređuje:

1. način i uvjeti obavljanja gospodarskih djelatnosti na domaćem tržištu.

2. vanjskotrgovinsko poslovanje,

3. obavljanje obrta,

4. zaštita potrošača,

5. cijene proizvoda i usluga, naknade, pristojbe, pretplate i druge slične naknade koje se zaračunavaju po propisu,

6. kakvoča proizvoda,

7. nadzor kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu,

8. valjanost žigova i isprava o ispravnosti mjerila te ispunjenja mjeriteljskih zahtjeva za pakovine,

9. uporaba mjernih jedinica i njihovo navođenje u prometu roba,

10. zaštita znakova razlikovanja proizvoda u prometu roba.

Tržišna inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom ili drugim propisima. U obavljanju djelatnosti prometa i veza, komunalnih djelatnosti, odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa, tjelesne kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o invalidima, tržišna inspekcija ima pravo inspekcijskog nadzora samo nad primjenom propisa koji se odnose na cijene i zaštitu korisnika usluga ukoliko pojedinim propisom kojim se uređuje obavljanje ovih djelatnosti nije drukčije određeno.

Članak 6.

Inspekcijski nadzor provode tržišni inspektori u županijskim uredima i uredu Grada Zagreba, a u Ministarstvu gospodarstva tržišni inspektori i viši tržišni inspektori.

Članak 7.

Tržišne inspektore i više tržišne inspektore u Ministarstvu gospodarstva postavlja ministar gospodarstva (u daljnjem tekstu: ministar), a tržišne inspektore u županijskim uredima i uredu Grada Zagreba postavlja župan, odnosno gradonaćelnik Grada Zagreba.

Članak 8.

Poslove tržišnog inspektora može obavljati osoba koja ima završen pravni, ekonomski, veterinarski, tehnički, tehnološki ili poljoprivredni fakultet, najmanje pet godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit za zvanje tržišnog inspektora. U zvanje višeg tržišnog inspektora može se postaviti državni službenik visoke stručne spreme koji ima položen državni stručni ispit i najmanje deset godina radnog staža na poslovima tržišne inspekcije nakon položenog državnog stručnog ispita od kojih je posljednje dvije godine ocijenjen najmanjom ocjenom "zadovoljava", osim ako ne bude izvanredno unaprijeđen.

Članak 9.

Tržišni inspektori i viši tržišni inspektori obavljaju poslove kod kojih postoje posebni uvjeti rada.

II. OVLAŠTENJA I DUŽNOSTI

Članak 10.

U obavljanju inspekcijskog nadzora tržišni inspektor i viši tržišni inspektor (u daljnjem tekstu: tržišni inspektor) ovlašten je: pregledati poslovne prostorije, proizvode, uređaje i opreme, propisane poslovne knjige i evidencije, isprave i drugu poslovnu dokumentaciju koje mu omogučuju uvid u poslovanje pravne ili fizičke osobe u pogledu primjene propisa iz članka 5. ovoga Zakona, utvrđivati identitet fizičkih osoba koje podliježu inspekcijskom nadzoru, kao i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora. Poslovnim prostorijama razumijevaju se i stambene i druge prostorije, prijevozna sredstva i slično u kojima nadzirana pravna i fizička osoba obavlja djelatnost. Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora tržišni inspektor može uzimati izjave od odgovornih osoba i svjedoka.

Članak 11.

U obavljanju inspekcijskog nadzora tržišni inspektor dužan je sastaviti zapisnik.

Članak 12.

Pravne i fizičke osobe koje nadzire tržišna inspekcija dužne su omogućiti tržišnom inspektoru obavljanje poslova iz članka 10. stavka 1. i 3. ovoga Zakona i osigurati mu uvjete za neometan rad. Smatra se da nadzirana pravna ili fizička osoba nije omogućila obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka i u slučaju ako u roku utvrđenom zapisnikom od strane tržišnog inspektora ne osigura radi uvida traženu poslovnu dokumentaciju i druge isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog i pravnog stanja u zapoćetom nadzoru. Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su privremeno obustaviti poslovanje nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora ako tržišni inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje.

Članak 13.

Pravne i fizičke osobe koje nadzire tržišna inspekcija dužne su na zahtjev tržišnog inspektora, u određenom roku, dostaviti ili pripremiti podatke i materijale koji su mu potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora iz članka· 5. ovoga Zakona. Rok iz stavka 1. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

Članak 14.

Tržišni inspektor je obvezan prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora radi utvrđivanja činjeničnog stanja i osiguranja dokaza rješenjem privremeno zabraniti daljnje raspolaganje robom: - kada postoji osnovana sumnja da je roba predmet protupravnog obavljanja djelatnosti, - ako se u prometu nalazi roba za koju se ne može utvrditi porijeklo ili nije evidentirana u poslovnim knjigama, - kada postoji opasnost od prodaje, prikrivanja, zamjene i uništenja robe ako se mjera osiguranja ne poduzme odmah. Privremena mjera zabrane raspolaganja robom traje dok ne prestanu razlozi zbog kojih je donijeta. Prestanak potrebe trajanja izrećene upravne mjere tržišni inspektor utvrdit će zapisnikom. Ako je prilikom inspekcijskog nadzora tržišni inspektor izdao usmenu zabranu daljnjeg raspolaganja robom, rješenje o tome dostavit će u roku tri dana od dana izricanja usmene zabrane.

Članak 15.

U obavljanju inspekcijskog nadzora tržišni inspektor može privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, odnosno presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu, dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudbenom postupku mogu poslužiti kao dokaz. O privremenom oduzimanju dokumentacije i predmeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda.

Članak 16.

Ako je zakonom ili drugim propisom propisano pravo oduzimanja predmeta kojima je učinjen prekršaj, privredni prijestup ili kazneno djelo, tržišni inspektor može privremeno oduzeti taj predmet. Tržišni inspektor dužan je privremeno oduzeti predmet, kad je propisom predviđeno obvezno oduzimanje predmeta. Osobi od koje se oduzimaju predmeti izdaje se potvrda s točno oznaćenim oduzetim predmetima po vrsti i količini. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta tržišni inspektor dužan je odmah izvijestiti nadležno sudbeno tijelo kod koje pokreće postupak zbog učinjenog prekršaja, privrednog prijestupa ili kaznenog djela i predati mu privremeno oduzete predmete. Tržišni inspektor je dužan s oduzetim predmetima postupati na način kako je to određeno posebnim propisima. Tijelo državne uprave u čijem se sastavu nalazi tržišna inspekcija dužno je osigurati uvjete za održavanje i čuvanje privremeno oduzetih predmeta.

Članak 17.

U obavljanju inspekcijskog nadzora ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije uređeno, tržišni inspektor će donijeti rješenje kojim će nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi: - zabraniti obavljanje djelatnosti ako obavlja djelatnost za koju nije registrirana ili ako nema odobrenje (dozvole) izdane od nadležnog tijela, - zabraniti prodaju proizvoda, odnosno pružanje usluga kada je zakonom ili drugim propisom prodaja takvih proizvoda, odnosno pružanje takvih usluga zabranjeno, - zabraniti prodaju proizvoda, odnosno pružanja usluga ako takva prodaja, odnosno pružanje usluga nije obuhvaćeno registracijom ili odobrenjem nadležnog tijela ili za koju nisu utvrđeni propisani tehnički uvjeti za prostor, uređaje i opremu i drugi propisani uvjeti koje nadzire tržišna inspekcija ili za koju ne postoji dokumentacija o nabavi, - narediti stavljanje robe u promet koja se suprotno propisu neopravdano prikriva, ograničava ili obustavlja od prodaje. U slučaju donošenja mjere iz stavka 1. alineje 1. ovoga članka ili istih takvih mjera određenih posebnim zakonom ili propisom tržišni inspektor može istim rješenjem privremeno, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, pečaćenjem ili na drugi pogodan način zatvoriti poslovne prostorije, osim stambenih, i onemogućiti korištenje postrojenja, uređaja i drugih sredstava za rad u kojima se ili kojima se obavlja djelatnost.

Članak 18.

Ako tržišni inspektor prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi da je kupcu robe ili korisniku usluge zaračunata ili naplaćena viša cijena od cijene utvrđene od strane prodavatelja robe, odnosno davatelja usluge, a prodavatelj robe, odnosno davatelj usluge odbije vratiti više naplaćen iznos, rješenjem će narediti prodavatelju robe, odnosno davatelju usluge vraćanje više naplaćenog iznosa oštećenom kupcu, odnosno korisniku usluge.

Članak 19.

Tržišni inspektor je dužan rješenje za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom ili drugim propisom donijeti i dostaviti stranci bez odgađanja a najkasnije u roku od 8 dana od dana sastavljanja zapisnika, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Po izvršnosti rješenja tržišni inspektor utvrdit će da li je rješenje izvršeno, a ako nije, bez odgađanja će pokrenuti postupak za njegovo izvršenje

Članak 20.

Protiv rješenja o određivanju upravne mjere što je na temelju ovoga Zakona ili drugog propisa donosi tržišni inspektor u županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba, stranka može u roku od 8 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu Ministarstvu gospodarstva. Ako tržišni inspektor u županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba nađe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamijenio rješenje koje se žalbom pobija, dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od pet dana od dana primitka žalbe, poslati žalbu na rješavanje Ministarstvu gospodarstva. Ministarstvo gospodarstva dužno je rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana računajući od dana primitka uredno predane žalbe. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja donijetih po članku 14., 17. i 18. ovoga Zakona, te u slučajevima kada su upravne mjere iz članka 17. ovoga Zakona predviđene posebnim zakonom ili drugim propisom.

Članak 21.

Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja tržišni inspektor dužan je donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana kad je rješenje postalo izvršno. Troškove izvršenja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti naređenu upravnu mjeru.

Članak 22.

Administrativno izvršenje rješenja kojeg je u prvom stupnju donio tržišni inspektor Ministarstva gospodarstva, a odnosi se na obavljanje inspekcijskih poslova iz nadležnosti županijskog ureda, odnosno ureda Grada Zagreba, može provesti mjesno nadležan županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba iz čije nadležnosti je doneseno rješenje. Članak 23. Izvršno rješenje tržišnog inspektora kojem je predmet nenovčana obveza i koje se prema prirodi obveze može izvršiti neposrednom prinudom, izvršit će se tom prinudom, bez prethodne primjene prisilnih mjera iz članka 286. Zakona o općem upravnom postupku. Ako se izvršenje rješenja ne može izvršiti u smislu stavka 1. ovoga članka, tržišni inspektor će prinuditi izvršenika na ispunjenje obveze novčanim kaznama. Prinudna novčana kazna koja se na temelju stavka 2. ovoga članka izriće prvi put, izriće se u iznosu od 10.000,00 kuna na nadziranu pravnu osobu, odnosno 5.000,00 kuna za nadziranu fizičku osobu. Svaka kasnija prinudna novčana kazna izriće se u istom iznosu.

Članak 24.

Ako tržišni inspektor utvrdi da je povredom propisa učinjen prekršaj, privredni prijestup ili kazneno djelo, uz rješenje za čije je donošenje ovlašten, odnosno uz zapisnik ako ne postoji ovlaštenje za donošenje rješenja, dužan je bez odgađanja a najkasnije u roku od 15 dana od dana sastavljanja zapisnika podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka odnosno prijavu za pokretanje postupka zbog privrednog-prijestupa, odnosno kaznenog djela. Tijelo kome je podnesen zahtjev, odnosno prijava u smislu stavka 1. ovoga članka, dužno je o ishodu postupka obavijestiti podnositelja zahtjeva, odnosno prijave.

Članak 25.

Ako je posebnim propisom za pojedinu povredu predviđena mjera oduzimanja imovinske koristi, tržišni inspektor dužan je u zapisniku utvrditi iznos ostvarene imovinske koristi. Tržišni inspektor je dužan u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno u prijavi za pokretanje postupka zbog privrednog prijestupa, odnosno kaznenog djela predložiti oduzimanje utvrđenog iznosa imovinske korišti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 26.

Ako je u postupku inspekcijskog nadzora potrebno utvrditi da li proizvodi u proizvodnji ili prometu odgovaraju propisanoj kakvoći, tržišni inspektor može uzimati uzorke u proizvodnji i prometu i dati ih zapečaćene i propisno oznaćene na ispitivanje stručnoj organizaciji ovlaštenoj za ispitivanje kakvoće proizvoda (u daljnjem tekstu: stručna organizacija).

Članak 27.

Prilikom uzimanja uzoraka za pojedine proizvode, tržišni inspektor ima pravo i dužnost: - pod istim uvjetima i u isto vrijeme za ispitivanje kakvoće istog proizvoda uzeti najviše tri uzorka (za prvu analizu, drugu analizu i za stranku), - sastaviti zapisnik o uzimanju uzoraka, - uzorak uzet za prvu analizu bez odgađanja dostaviti stručnoj organizaciji, a uzorak namijenjen za drugu analizu čuvati u odgovarajućim uvjetima do završetka prve analize, - bez odgađanja pismeno izvijestiti stranku od koje je uzet uzorak o rezultatima prve analize, - uzorak za drugu analizu bez odgađanja dostaviti, po svom izboru, stručnoj organizaciji na zahtjev stranke, - utvrditi posebnim zaključkom visinu troškova ispitivanja za stranku u slučaju da ispitani uzorak ne odgovara propisima o kakvoći.

Članak 28.

Uzorak uzet radi ispitivanja kakvoće lakopokvarljivih proizvoda tržišni inspektor dostavit će stručnoj organizaciji na analizu, a po zahtjevu stranke istovremeno i na analizu drugoj stručnoj organizaciji po njenom izboru. Ako se rezultati analiza iz stavka 1. ovoga članka razlikuju mjerodavan je rezultat analize obavljene po zahtjevu stranke. Kad stranka prilikom uzimanja uzorka ne zahtijeva istovremeno uzimanje uzorka za drugu analizu, smatra se da je suglasna s rezultatom analize obavljene po zahtjevu tržišnog inspektora.

Članak 29.

Rezultat prve analize uzorka može se pobijati zahtjevom da se obavi druga analiza uzorka uzetog u isto vrijeme i na isti način, ispitan istom metodom. Zahtjev se podnosi u roku od 3 dana od dana primitka priopćenja rezutata prve analize. Ako se zahtjev ne podnese u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da je stranka suglasna s rezultatom prve analize. Ako rezultat druge analize nije u skladu s rezultatom prve analize, mjerodavan je rezultat druge analize uzorka. Za obavljanje prve i druge analize istog uzorka tržišni inspektor ne može koristiti istu stručnu organizaciju.

Članak 30.

Pravne i fizičke osobe dužne su besplatno staviti na raspolaganje potrebne količine proizvoda za ispitivanje kakvoće. Troškove ispitivanja uzoraka snosi stranka ako se utvrdi da uzorci ne odgovaraju propisima o kakvoći, odnosno tržišna inspekcija koja je uzela uzorke ako se utvrdi da uzorci odgovaraju propisanim zahtjevima kakvoće. Rezultat druge analize mjerodavan je i za troškove prve analize.

Članak 31.

Odredbe članka 26. do 30. ovoga Zakona ne odnose se na proizvode za koje su ta pitanja uređena posebnim propisom.

Članak 32.

Na postupanje tržišnog inspektora primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom pojedina pitanja nisu drukčije uređena.

Članak 33.

Pri obavljanju inspekcijskog nadzora tržišni inspektor mora imati posebnu iskaznicu i značku kojom se dokazuje njegovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti. Obrazac iskaznice i oblik značke tržišnog inspektora, način njihova izdavanja i uporabe propisuje ministar.

Članak 34.

Tržišna inspekcija dužna je voditi oćevidnik objekata koje nadzire i oćevidnik o obavljenim pregledima i poduzetim mjerama. Način vođenja oćevidnika iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar.

III. KAZNENE ODREDBE

Članak 35.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: 1. ako ne dozvoli tržišnom inspektoru da izvrši pregled poslovnih prostorija, proizvoda, uređaja i opreme, poslovnih knjiga i evidencija, isprava i druge poslovne dokumentacije ili ako mu na bilo koji način ne omoguči taj pregled ili ne osigura uvjete za neometan rad (članak 10. stavak 1. i 3. i članak 12.), 2. ako ne izvrši rješenje tržišnog inspektora (članak 14. stavak 1. i članak 17. stavak 1.) 3. ako onemogući tržišnog inspektora u poduzimanju mjera iz članka 17. stavka 2., 4. ako ne dozvoli tržišnom inspektoru privremeno oduzimanje dokumentacije i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u sudbenom postupku (članak 15. stavak 1.), 5. ako ne dozvoli tržišnom inspektoru oduzimanje predmeta kojim je učinjen prekršaj, privredni prijestup ili kazneno djelo (članak 16. stavak 1.) 6. ako uskrati uzimanje uzoraka radi ispitivanja kakvoće proizvoda (članak 26.) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 36.

Novčanom kaznom od 4.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: 1. ako na zahtjev tržišnog inspektora ne dostavi ili ne pripremi u određenom roku tražene podatke i materijale ili mu dostavi ili pripremi netoćne podatke i materijale (članak 13.), 2. ako ne postupi po usmenom ili pisanom rješenju tržišnog inspektora kojim je naređeno vračanje više naplaćenog iznosa za prodanu robu, odnosno pruženu uslugu (članak 18.). Za prekršaj iz stavka 1. točke 2. ovoga članka uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja više naplaćenog iznosa u korist kupca, odnosno korisnika usluge ako je poznat. Ako kupac ili korisnik usluge nije poznat više naplaćen iznos oduzet će se kao protupravno stećena imovinska korist. Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 37.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako učini koju od radnji iz članka 35. stavka 1. i članka 36. stavka 1. ovoga Zakona uz izricanje zaštitne mjere iz članka 36. stavka 2. ovoga Zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Propise na osnovi ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet će ministar u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Do stupanja na snagu propisa iz članka 34. ovoga Zakona primjenjivat će se Uputstvo o načinu vodenja evidencije u objektima nadzora i inspekcijskim pregledima koje obavljaju tržišni inspektori ("Narodne novine", br. 50/81. i 50/89).

Članak 39.

Tržišni inspektori zatećeni na dan stupanja na snagu ovoga Zakona koji imaju visoku stručnu spremu i položen državni stručni ispit za tržišnog inspektora ili su ga u obvezi položiti, nastavljaju s radom u zvanju tržišni inspektor. Tržišni inspektori zatećeni na radu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona koji imaju višu stručnu spremu postavljaju se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona u zvanje tržišni inspektor, i nastavljaju s radom uz uvjet, da u roku od godinu dana od dana postavljenja polože državni stručni ispit za zvanje tržišni inspektor. Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pomoćni tržišni inspektori ne mogu obavljati poslove tržišnog inspektora i postavljaju se u odgovarajuća zvanja. Na državne službenike iz stavka 3. ovoga članka ukoliko ne mogu biti raspoređeni u odgovarajuće zvanje primjenjuju se propisi kojima se uređuje položaj, prava, obveze i odgovornosti državnih službenika.

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o tržišnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 10/77., 47/89., 53/91. i 26/93).

Članak 41.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 336-01/95-01/01

Zagreb, 14. ožujka 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>