Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 29.03.1995 Uredba o visini kamata na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 1995. godine, donijela

Uredbu

o visini kamata na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se plačanje kamata na iznose poreza, prireza, doprinosa i drugih javnih prihoda (u daljnjem tekstu: javni prihodi) koji nisu plaćeni u propisanom roku i plaćanje kamata pri povratu više plaćenih iznosa javnih prihoda.

Članak 2.

(I) Na iznose proračunskih javnih prihoda Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave i uprave, koji nisu plaćeni u propisanom roku, plaćaju se kamate u visini 24% godišnje.

(2) Na iznose ostalih javnih prihoda, koji nisu plaćeni u propisanom roku, plaćaju se kamate iz stavka 1. ovoga članka, ako posebnim propisom nije određeno drugačije.

Članak 3.

Na više plaćene iznose javnih prihoda obračunavaju se kamate u visini 12% godišnje. Obračun kamata počinje po proteku 15 dana od dana podnesenog zahtjeva za povrat, a ako je do preplate javnih prihoda došlo zbog toga što je poništeno ili izmijenjeno rješenje ili drugi akt o zaduženju, obračun kamata počinje od dana uplate.

Članak 4.

Kamate iz članka 2. i 3. ove Uredbe utvrđuju se primjenom konformnog načina obračuna.

Članak 5.

(1) Na iznose javnih prihoda, koji nisu plaćeni u propisanom roku prije stupanja na snagu ove Uredbe, obračunavaju se kamate po stopi koja je važila u vremenu kada nije plaćen javni prihod. (2) Kod povrata javnih prihoda koji su više plaćeni prije stupanja na snagu ove Uredbe, kamate se obračunavaju po stopi koja je važila u vremenu u kojem je više plaćen javni prihod, ako se kamate obračunavaju od dana uplate javnog prihoda.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini kamata na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku ("Narodne novine", br. 22/94 i 50/94).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/95-02/01

Urbroj: 5030105-95-3

Zagreb, 23. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.