Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 21.03.1995 Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br. 29/94 i 9/95), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

Pravilnik

o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom ureduje način i postupak za ostvarivanje novčanih poticaja, vrijeme u kojem je korisnik novčanih poticaja dužan držati u uzgoju rasplodni podmladak te propisuju obrasci popisa o ostvarenim novčanim poticajima.

Članak 2.

Pravo na novčani poticaj imaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede s prebivalištem ili sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: korisnik), koji proizvode za tržište Republike Hrvatske.

Članak 3.

Korisnici ostvaruju novčani poticaj podnošenjem zahtjeva za isplatu Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Zagreb, Ulica Grada Vukovara 78. Korisnik novčanog poticaja - fizička osoba ostvaruje novčani poticaj iz članka 6. stavka 1. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br. 29/94 i 9/95) (u daljnjem tekstu: Zakon), preko pravnih osoba koje obavljaju djelatnost: - otkupa kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka; - otkupa soje, suncokreta, uljane repice, šečerne repe, lista duhana i plodova maslina; - selekcije ili stručnog nadzora nad proizvodnjom kvalitetnog rasplodnog podmlatka goveda, svinja, ovaca, koza, konja, peradi i selekcioniranih matica pčela; - umjetnog osjemenjivanja goveda, svinja, ovaca, koza i konja.

II. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA KRAVLJE, OVČJE I KOZJE MLIJEKO

Članak 4.

Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja za kravlje, ovčje i kozje mlijeko korisnik prilaže:

1. mjesečni obračun novčanog poticaja, posebno za svaku vrstu mlijeka, u kojem su naznačeni količina mlijeka u litrama, podaci o preračunavanju na 3,2% mliječne masti za mlijeko i obračunati iznos novčanog poticaja po litri mlijeka te ukupan iznos;

2. fakturu odnosno kopiju fakture za prodane i isporučene količine mlijeka;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnosi prvi puta;

4. nalog za isplaku, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga i potpisa. Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 60 dana od dana preuzimanja mlijeka od proizvođača.

Članak 5.

Novčani poticaj se ostvaruje za kravlje, ovčje i kozje mlijeko koje glede kakvoće odgovara propisu o kakvoći mlijeka, mliječnih proizvoda, sirila i čistih kultura.

III. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA SOJU, SUNCOKRET, ULJANU REPICU, ŠEĆERNU REPU, LIST DUHANA I PLODOVE MASLINA

Članak 6.

Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja za soju, suncokret, uljanu repicu, šečernu repu, list duhana i plodove maslina korisnik prilaže:

1. obračun novčanog poticaja u kojem su naznačeni: vrsta proizvoda, količina proizvoda u kilogramima odnosno sjemenskim jedinicama, obračunati iznos novčanog poticaja po kilogramu odnosno sjemenskoj jedinici te ukupan iznos;

2. fakturu odnosno kopiju fakture za prodane i isporučene količine proizvoda, odnosno potvrdu primitka ako se kod korisnika obavlja i prerada vlastitih proizvoda;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnosi prvi puta;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga i potpisa.

Članak 7.

Korisnik novčanog poticaja ostvaruje novčani poticaj za soju, suncokret, uljanu repicu, šećernu repu, list duhana i plodove maslina, koji glede kakvoće odgovaraju propisima o stavljanju u promet na unutarnjem tržištu odnosno ispunjavaju uvjete određene propisima o zaštitnim cijenama proizvoda za koje je ista određena. Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz članka 6. ovoga pravilnika podnosi se najkasnije do 31. siječnja iduće godine, a za plodove masline i lista duhana najkasnije do 31. ožujka iduće godine.

IV. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA RASPLODNA GRLA IZVORNIH PASMINA GOVEDA I KONJA

Članak 8.

Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja za rasplodna grla izvornih pasmina konja korisnik prilaže:

1. potvrdu ovlaštene ustanove o uvođenju grla u Središnji matični popis muških i ženskih rasplodnih grla;

2. obračun novčanog poticaja u kojem su naznačeni: vrsta, pasmina, uzgojna kalegorija, matični broj grla, iznos novčanog poticaja i korisnik;

3 izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnosi prvi puta u tekučoj godini;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga i potpisa. Korisnik ima pravo na isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka jedanput godišnje, za umatičena rasplodna grla:

a) konja hrvatskog posavca i lipicanca sljedećih uzgojnih kategorija: - kobile sposobne za rasplod i - pastuhe upisane u knjigu pastuha odabranih od strane komisije za odabir muških rasplodnih grla;

b) izvornih pasmina goveda sljedećih uzgojnih kategorija: - krave sposobne za rasplod i - bikovi upisani u središnji matični popis rasplodnih bikova izvornih pasmina goveda. Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka, podnosi se najkasnije do 31. siječnja iduće godine.

Članak 9.

Korisnik novčanog poticaja iz članka 8. stavka 2: ovoga pravilnika, dužan je grlo za koje je ostvario novčani poticaj, držati u uzgoju godinu dana od dana isplate novčanog poticaja.

V. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA KVALITETNI RASPLODNl PODMLADAK

Članak 10.

Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja za kvalitetni rasplodni podmladak goveda, svinja, ovaca koza, konja, peradi i selekcioniranih matica pčela korisnik prilaže:

1. potvrdu Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra o uvođenju u Središnji matični popis muških i ženskih rasplodnih grla koje se od dana stupanja na snagu Zakona uvode u proizvodnju, potvrdu pravne osobe koja je ovlaštena za selekciju konja o upisu u Središnji matični popis muških i ženskih rasplodnih grla koja se od dana stupanja na snagu Zakona uvode u proizvodnju, odnosno potvrdu Hrvatskoj stočarskog selekcijskog centra da su roditeljska jata peradi i pčelinje zajednice iz domaće proizvodnje i upisani u matični popis za proizvodnju rasplodnih jata odnosno selekcioniranih matica pčela;

2. obračun novčanog poticaja u kojem su naznačeni: vrsta i broj rasplodnog podmlatka, iznos novčanog poticaja po grlu (komadu) te ukupan iznos;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnosi prvi puta;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga i potpisa Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku 60 dana od dana poroda plotkinje, spolne zrelosti rasplodnjaka, zasnivanja rasplodnog jata roditelja odnosno oplođene testirane pčelinje matice.

Članak 11.

Korisnik je dužan kvalitetni rasplodni podmladak držati u uzgoju: 1. kravu do starosti 5 godina; 2. bika do starosti 3 godine; 3. krmače do starosti 2,5 godine; 4. nerasta do starosti 2,5 godine; 5. ovcu do starosti 4 godine; 6. ovna do starosti 3 godine; 7. kozu do starosti 4 godine; 8. jarca do starosti 3 godine; 9. pastuha do korištenja u 3 pripusne sezone; 10. kobilu do ostvarene proizvodnje 3 ždrebeta; 11. rasplodna jata 1 proizvodnu godinu; 12. pčelinju maticu 1 proizvodnu godinu.

Članak 12.

Nastale zdravstvene ili reproduktivne poremećaje ili nezadovoljavajuću proizvodnu sposobnost kvalitetnog rasplodnog podmlatka utvrđuje pravna osoba koja obavlja poslove zdravstvene zaštite stoke, a proizvodnu sposobnost grla područna selekcijska služba odnosno pravna osoba ovlaštena za selekciju konja i pčelinjih matica. O utvrđenim razlozima za izlučivanje iz uzgoja kvalitetnog rasplodnog podmlatka iz stavka 1. ovoga članka obvezno se sastavlja zapisnik, kojeg je korisnik dužan čuvati do isteka roka iz članka 11. ovoga pravilnika. Ako korisnik izluči kvalitetni rasplodni podmladak iz uzgoja suprotno odredbi članka 11. ovoga pravilnika, dužan je, u roku 15 dana od dana izlučenja grla naplaćeni iznos novčanog poticaja vratiti jedinici Zavoda koja je isplatila novčani poticaj.

VI. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA TROŠKOVE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA GOVEDA, SVINJA, OVACA, KOZA I KONJA

Članak 13.

Pravna osoba ovlaštena za poslove umjetnog osjemenjivanja dužna je korisniku na potvrdi o izvršenom umjetnom osjemenjivanju koju izdaje na propisanom PUO obrascu, u skladu s odredbama Pravilnika o matičnim i proizvodnim evidencijama kvalitetnih.grla i o načinu njihova označivanja ("Narodne novine", broj 9/86), upisati i iznos umanjenja cijene u visini troškova novčanog poticaja za umjetno osjemenjivanje po jednoj plotkinji.

Članak 14.

Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja za troškove umjetnog osjemelajivanja goveda, svinja, ovaca, koza i konja korisnik prilaže: 1. obračun novčanog poticaja u kojem je naznačena: vrsta i broj osjemenjenih plotkinja, iznos novčanog poticaja po grlu i ukupan iznos; 2. mjesečno izvješće o izvršenom prvom umjetnom osjemenjivanju u istom reprodukcijskom ciklusu; 3. izjavu da se zahtjev za navedeni reprodukcijski ciklus podnosi prvi puta; 4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga i potpisa. Podaci dani u mjesečnom izvješću iz stavka 1. točke 2. ovoga članka moraju biti u skladu s dokumentacijom i sadržajem izvješća propisanog Pravilnikom o vođenju dokumentacije i evidencije te dostavljanju izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti ("Narodne novine" br. 4/86). Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku 60 dana od dana podnošenja mjesečnog izvješća o broju umjetno osjemenjenih plotkinja.

VII. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU GROŽÐA NA OTOCIMA I POLUOTOKU PELJEŠCU

Članak 15.

Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja za grožđe nadležni županijski ured prilaže: 1. obračun novčanog poticaja u kojem su naznačeni vlasnici odnosno posjednici vinograda, površine vinograda po vlasniku odnosno korisniku, iznos novčanog poticaja po vlasniku odnosno korisniku, ukupan pregled površina i iznos novčanog poticaja po katastarskoj općini, sveukupan pregled površina pod vinogradima na općini i ukupan iznos novčanih poticaja za proizvodnu godinu; 2. izjavu nadležnog županijskog ureda da su vlasnici odnosno posjednici vinograda upisani u Registar proizvođača grožđa i da uzgajaju sorte grožđa dopuštene Pravilnikom o rajonizaciji vinogradarskih područja, proizvodnji i prometu grožđa i proizvoda od grožđa i vina te označavanju i zaštiti geografskog porijekla, imena i oznake vina ("Narodne novine", br. 34/78); 3. nalog za naplatu, obrazac 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga i potpisa. Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u razdoblju od lipnja tekuće godine do 31. siječnja iduće godine.

VIII. OSTVARIVANJE NOVČANIH POTICAJA ZA TESTNE STANICE, ZA UZGOJNO-SELEKCIJSKI RAD, ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MLIJEKA

Članak 16.

Korisnici novčanih poticaja u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke 5, 6, 7. i 8. i stavka 2. Zakona su: Hrvatski stočarsko selekcijski centar, Veterinarski zavodi Hrvatske, Centar za reprodukciju u stočarstvu, Centar za unapređivanje stočarstva u Osijeku, Veterinarska stanica Varaždin i Veterinarska stanica Slavonski Brod.

Članak 17.

Korisnik novčanog poticaja iz članka 16. ovoga pravilnika ostvaruje novčani poticaj na temelju ugovora: 1. o provedbi uzgojno-selekcijskih mjera u stočarstvu; 2. o provedbi programa zdravstvene zaštite mlijeka; 3. o provedbi programa unapređenja reprodukcije u stočarstvu ; 4 o proizvodnji i plasmanu sjemena (sperme) kvalitetnih bikova; 5. o ispitivanju bikova na vlastiti test (performance test); 6. o ispitivanju tovnih sposobnosti bikova (progeni test); 7. o odabiru trogodišnjih kvalitetnih muških rasplodnjaka. Ugovor iz stavka 1. ovoga članka korisnik sklapa s Ministarstvom za svaku kalendarsku godinu Članak 18. Nalog za isplatu novčanog poticaja iz članka 16. ovoga pravilnika izdaje se temeljem podnesenih mjesečnih izvješća o proizvodnji i plasmanu te ostvarenim rezultatima u prethodnom mjesecu, a za zadnji mjesec u godini po podnesenom godišnjem izvješću s aktivnostima odnosno ostvarenim rezultatima i plasmanu.

IX. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 19.

Novčani poticaji isplaćuju se na teret računa broj 30102-789-2229 Ministarstva - sredstva za novčane poticaje i naknade, a u korist žiro-računa korisnika novčanog poticaja.

Članak 20.

Korisnik novčanog poticaja obvezan je voditi pravilan, uredan i pravovremeni popis na propisanim obrascima koji se objavljuju uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 21.

Pravna osoba kojoj je isplaćen novčani poticaj za korisnika novčanog poticaja - fizičku osobu, obvezna je proizvođaču isplatiti novčani poticaj najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primila novčani poticaj.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom u visini od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba: 1. ako je novčani poticaj obračunat protivno odredbama ovoga pravilnika (članak 4, 6, 8,10,14. i 15.); 2. ako ne drži premirano grlo u uzgoju godinu dana od dana isplate novčanog poticaja (članak 9.); 3. ako ne vrati novčani poticaj u roku od 15 dana od dana izlučenja grla (članak 12. stavak 3.); 4. ako korisniku novčanog poticaja - fizičkoj osobi ne isplati novčani poticaj u roku od 15 dana od dana od kada joj je isplaćen novčani poticaj (članak 21.). Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 1.500,00 do 3.000,00 kuna.

Članak 23.

Novčanom kaznom u visini od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba: 1. ako ne čuva zapisnik do isteka roka iz članka 12. ovoga pravilnika (članak 12. stavak 2.); 2. ako korisniku na potvrdi o izvršenom umjetnom osjemenjivanju ne upiše iznos umanjenja cijene u visini troškova novčanog poticaja (članak 13.). Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 500,00 do 1.500,00 kuna.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 61/94).

Članak 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novirkama"

Klasa: 011-02/95-01/35

Urbroj: 525-01-95-1

Zagreb, 13 ožujka 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Obrazac br. 1.     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>