Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 21.03.1995 Naputak o oslobađanju od plaćanja carine opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe u domaće trgovačko
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi članka 29. stavka 4. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93, 106/93 i 92/94), ministar financija donosi slijedeći

Naputak

o oslobađanju od plaćanja carine opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe u domaće trgovačko društvo ili drugi oblik obavljanja gospodarske i druge odgovarajuće djelatnosti

1. Ovim naputkom propisuje se način ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine opreme koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe za obavljanje gospodarske i druge odgovarajuće djelatnosti trgovačkih društava, trgovaca pojedinaca i drugih odgovarajućih djelatnosti, te način i postupak za ostvarivanje toga oslobađanja.

2. Oslobađanje od plaćanja carine pri uvozu opreme za obavljanje gospodarske i druge odgovarajuće djelatnosti mogu ostvariti trgovačka društva, trgovci pojedinci, te druge fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku i drugu odgovarajuću djelatnost, kao i osobe koje se bave slobodnim zanimanjem, a pružaju usluge na tržištu (u daljem tekstu: korisnici carinske povlastice), a koji u posljednje tri godine nisu počinili privredni prijestup ili teži prekršaj prema carinskim i poreznim propisima.

3. Strani ulagač u smislu ovoga Naputka mogu biti strana pravna osoba, čije je registrirano sjedište izvan Republike Hrvatske, te strani državljani, izbjeglice ili apatridi, koji imaju trajno boravište izvan Republike Hrvatske. Stranim ulagačem smatraju se i hrvatski državljani koji imaju trajno boravište izvan Republike Hrvatske, odnosno koji se nalaze na radu u inozemstvu najmanje dvije godine neprekidno, iji u inozemstvu borave najmanje sedam godina.

4. Ulogom strane osobe radi obavljanja gospodarske i druge odgovarajuće djelatnosti korisnika carinske povlastice, u smislu ovoga naputka, smatra se:

a) oprema za obavljanje gospodarske djelatnosti, koju strana osoba uvozi, bilo da je njeno vlasništvo ili njome raspolaže na temelju ugovora zaključenoga s trećom osobom o kupoprodaji te opreme, njenom uzimanju u najam i drugoj pravno valjanoj osnovi, koja joj omogućuju raspolaganje tom opremom najmanje tijekom predstojećeg petogodišnjeg razdoblja od dana uvoznog carinjenja,

b) oprema koju u svoje ime i za svoj račun uveze korisnik carinske povlastice, ako se oprema plaća deviznim sredstvima pribavljenim ulogom strane osobe.

5. Ulog strane osobe može se ostvariti zaključivanjem ugovora ili drugoga akta, kojima strana osoba stječe udio u vlasništvu nad društvom ili zaključivanjem ugovora o zajedničkom ulaganju. Ulog strane osobe u obavljanje gospodarske djelatnosti trgovca pojedinca, te fizičke osobe koja obavlja gospodarsku i drugu odgovarajuću djelatnost ili se bavi slobodnim zanimanjem putem pružanja usluga na tržištu, ostvaruje se zaključivanjem ugovora o zajedničkom ulaganju.

6. Gospodarska oprema koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe za obavljanje gospodarske djelatnosti korisnika carinske povlastice može se osloboditi od plaćanja carine:

a) ako je ugovorom o ulaganju ili drugim odgovarajućim aktom utvrđeno da se poslovni odnosi strane osobe i korisnika carinske povlastice zasnivaju za razdoblje koje ne može biti kraće od pet godina, računajući od dana uvoznog carinjenja opreme,

b) ako udio strane osobe u ukupnom ulaganju na osnovi ugovora o zajedničkom ulaganju, ili u temeljnom kapitalu korisnika carinske povlastice nije manji od 20%, te c) ako se ulog ostvaruje uvozom odgovarajuće opreme za obavljanje registrirane djelatnosti korisnika carinske povlastice, sukladno ugovoru o zajedničkom ulagaju ili drugom odgovarajućem aktu toga korisnika.

Iznimno, od plaćanja carine ne mogu se osloboditi u smislu stavka 1. ove točke:

- rabljena oprema starija od sedam godina,

- motorna vozila za obavljanje rent-a-car djelatnosti,

- oprema za zabavne igre i igre na sreću,

- uredski namještaj,

- predmeti sitnog inventara pojedinačne vrijednosti ispod 800,00 kn, te

- drugi predmeti koji se sukladno poreznim propisima ne smatraju opremom.

Po osnovi uloga strane osobe za obavljanje gospodarske djelatnosti korisnika carinske povlastice mogu se uz oslobađanje od plaćanja carine uvesti samo nova motorna vozila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife, i to najviše do 25% vrijednosti druge opreme specificirane u rješenju o oslobađanju od plaćanja carine koje sadrži i takva vozila, s time da se njihov uvoz može obaviti tek po carinjenju druge opreme kojoj je vrijednost četiri puta veća od vrijednosti vozila.

7. Zahtjev za ishođenje rješenja o oslobađanju od plaćanja carine, na temelju uloga strane osobe u opremi za obavljanje gospodarske djelatnosti, podnosi korisnik carinske povlastice za čije potrebe se oprema uvozi. Uz zahtjev iz stavka 1. ove točke Ministarstvu financija podnosi se:

- specifikacija opreme koja se uvozi, sa tarifnim oznakama, imenovanju iz Carinske tarife, trgovačkim nazivima, količinom, te vrijednosti u odgovarajućoj valuti,

- ugovor ili drugi odgovarajući akt temeljem kojega strana osoba ulaže opremu u domaće trgovačko društvo ili za obavljanje drugih oblika gospodarske djelatnosti,

- izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg javnog registra, kojime se dokazuje status korisnika carinske povlastice,

- odgovarajuće isprave kojima se dokazuje status strane osobe (izvadak iz odgovarajućeg registra

- za pravnu osobu, strana putovnica, hrvatska putovnica s vizom o dozvoli trajnog boravka u inozemstvu, odnosno potvrda o neprekidnom radu u inozemstvu od najmanje 2 godine, odnosno neprekidnom boravku od sedam godina),

- potvrda ovlaštene carinarnice, da korisnik carinske povlastice, te strani ulagač u posljednje tri godine nisu počinili privredni prijestup ili teži prekršaj, da se protiv istih osoba ne vodi postupak zbog privrednog prijestupa ili prekršaja zbog povrede carinskih propisa, te da ne postoje neizmirene obveze po osnovi carinskih i drugih uvoznih pristojbi, te

- potvrda ovlaštene ispostave Porezne uprave. da korisnik carinske povlastice, te strani ulagač u posljednje tri godine nisu počinili privredni prijestup ili teži prekršaj, da se protiv istih osoba ne vodi postupak zbog privrednog prijestupa ili prekršaja zbog povrede poreznih propisa, te da ne postoje neizmirene obveze po osnovi poreznih propisa. Isprave koje se prilažu uz zahtjev za ishođenje rješenje moraju biti na hrvatskom jeziku, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik. 8. Ministarstvo financija donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi po osnovi ulaganja strane osobe za obavljanje gospodarske djelatnosti korisnika carinske povlastice. sukladno mišljenju i prijedlogu Stručne komisije za uvoz opreme po osnovi stranih ulaganja, koju čine predstavnici:

- Ministarstva vanjskih poslova,

- Ministarstva financija,

- Ministarstva gospodarstva, - Ministarstva razvitka i obnove, - Hrvatske gospodarske komore, te

- Hrvatske obrtničke komore. Stručna komisija za uvoz opreme po osnovi stranih ulaganja svoje mišljenje i prijedlog donosi temeljem priložene dokumentacije, sukladno prihvaćenim pravcima gospodarskoga razvitka Republike Hrvatske, te pribavljenim i drugim potrebitim dokazima koji su od značaja za davanje mišljenja. Mišljenje pojedinih članova Stručne komisije iz stavka 1. ove točke može se dati i u obliku bilješke u spisu. Rješenje iz stavka 1. ove točke Ministarstvo financija donosi u rokovima propisanima za upravni postupak, računajuči od dana predaje cjelovitog zahtjeva za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja carine.

9. Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine na opremu koja se uvozi po osnovi ulaganja strane osobe dostavlja se korisniku carinske povlastice, te carinarnici nadležnoj za provedbu postupka carinjenja putem Carinske uprave Republike Hrvatske.

10. Carinska uprava Republike Hrvatske vodi evidenciju o korisnicima i vrijednostima opreme uvezene uz oslobađanje od plaćanja carine po osnovi uloga strane osobe za obavljanje gospodarske djelatnosti. Na temelju podataka prikupljenih evidencijom iz stavka 1. ove točke, Carinska uprava Republike Hrvatske obvezna je tromjesečno Ministarstvu financija i Hrvatskoj gospodarskoj komori dostavljati izvješća o ostvarenome uvozu opreme i carinskim oslobađanjima.

11. Pravo na oslobađanje od plaćanja carine pri uvozu opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti po osnovi uloga strane osobe, sukladno odredbama ovoga naputka, ostvaruju i poduzeća i druge pravne osobe iz članka 635. i članka 636. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine"; br.111/93).

12. Pravo na oslobađanje od plaćanja carine pri uvozu opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti po osnovi uloga strane osobe mogu ostvariti i preddruštva. Zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine u ime preddruštva podnose osnivači ili jedan od osnivača kojeg osnivači sporazumno odrede, a temeljem ugovora ili drugoga akta o osnivanju. Preddruštvo uz zahtjev, uz isprave navedene u točki 7. ovoga naputka (osim izvoda iz sudskog registra), prilaže i: - ugovor ili drugi akt o osnivanju, u kojem mora biti određena i odgovornost za namirenje carine i drugih obveza proizašlih uvozom opreme, - garanciju banke za namirenje carinskih i drugih obveza. Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine opreme za predruštvo donosi se uz uvjet, da se najkasnije tri mjeseca po isteku roka utvrđenog rješenjem za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja carine mora obaviti upis društva u trgovački registar, te dokaz o tome dostaviti na uvid Ministarstvu financija.

13. Stupanjem na snagu ovoga naputka prestaje važiti "Uputstvo o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju" ("Narodne novine", br. 68/91, 41/92, 89/93, 60/94 i 67/94).

14. Ovaj naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/95-01/14

Urbroj: 513-02-95-1

Zagreb, 24. veljače 1995.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.