Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 17.03.1995 Uredba o podmirivanju obveza određenih pravnih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 1995. donijela

Uredbu

o podmirivanju obveza određenih pravnih osoba

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se plaćanje obveza koje su dužna podmirivati poduzeća i javna poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske, ustanove nad kojima osnivačka prava (vlasništvo) ima Republika Hrvatska, društva u kojima više od 50% udjela ili dionica drže zajedno ili svaki za sebe Republika Hrvatska, Hrvatski fond za privatizaciju, Fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske i Fond mirovinskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika Hrvatske te pravne osobe u vlasništvu odnosno pretežitom vlasništvu jedinica lokalne samouprave i uprave (u daljnjem tekstu: pravne osobe).

Članak 2

Pravne osobe dužne su podmiriti svoje dospjele neizmirene obveze vjerovnicima u Republici Hrvatskoj sa stanjem na dan 31. prosinca 1994. godine najkasnije do 30. lipnja 1995. godine.

Članak 3.

Pravne osobe dužne su podmiriti: - ugovorene obveze vjerovnicima u Republici Hrvatskoj koje dospijevaju u razdoblju od 31. prosinca 1994 godine do 31. ožujka 1995. godine najkasnije do 31. ožujka 1995. godine; - ugovorene obveze vjerovnicima u Republici Hrvatskoj koje dospijevaju u razdoblju od 31. ožujka 1995. godine do 30. lipnja 1995. godine najkasnije do 30. lipnja 1995. godine.

Članak 4.

Pravne osobe dužne su namiriti obveze u propisanim rokovima iz članka 2. i 3. ove Uredbe preko svojih računa sukladno Zakonu o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 27/93 i 13/94) obračunom, bezgotovinskim i gotovim novcem.

Članak 5.

Ako pravna osoba na dan najkasnijeg dospijeća obveza prema članku 2. i 3. ove Uredbe nema pokrića sredstava na svojim računima dužna je naloge za plaćanje dospjelih obveza podnijeti nadležnoj organizaciji za platni promet. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka pravne osobe iz članka 1. ove Uredbe kod kojih je započet proces restrukturiranja temeljem Programa financijskog restrukturiranja na koji je Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost temeljem prijedloga Ministarstva financija i nadležnog ministarstva nisu dužne podnijeti naloge za plaćanje dospjelih obveza u rokovima iz članka 2. i 3. ove Uredbe nadležnoj organizaciji za platni promet.

Članak 6.

Financijska policija obavlja kontrolu provođenja odredbi ove Uredbe.

Članak 7.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 kuna kaznit će se za učinjeni prekršaj pravna osoba ako: 1. ne podmiri dospjele obveze u rokovima navedenim u člancima 2. i 3. ove Uredbe, 2. ne podnese naloge za plaćanje nadležnoj organizaciji platnog prometa u slučajevima predviđenim ovom Uredbom (članak 5.). Za učinjeni prekršaj iz ovog članka kaznit će se i zakonski predstavnik pravne osobe novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 kuna.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/95-01/03

Urbroj: 5030105-95-4

Zagreb, 16. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.