Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 17.03.1995 Pravilnik o koncesijama u javnim telekomunikacijama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavka (3) Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94), i na prijedlog Vijeća za telekomunikacije ministar pomorstva, prometa i veza donosi

Pravilnik

o koncesijama u javnim telekomunikacijama

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj pravilnika

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuje trajanje koncesije u javnim telekomunikacijama, posebni uvjeti glede cijene i kakvoće telekomunikacijskih usluga, pristup korisnika usluga tim telekomunikacijama i raspoloživost tih telekomunikacija. kao i glede kakvoće i strukture radijskog i televizijskog programa, te način i uvjeti za zajedničku uporabu istih odašiljača ili istih kanala za emitiranje radijskog ili televizijskog programa, i način i uvjeti za emitiranje ili distribuciju radijskog ili televizijskog programa drugog konceslonara, nakladnika, proizvođača programa ili autora programa.

Primjena pravilnika

Članak 2.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na koncesionare, koji su dobili koncesiju od Vijeća za telekomunikacije za obavljanje djelatnosti iz članka 12. stavka (2), (4), (5), (6), (7) i (8) Zakona o telekomunikacijama.

Trajanje koncesije

Članak 3.

(1) Koncesija za obavljanje pojedinih djelatnosti izdaje se, na vrijeme kako slijedi:

1. Deset godina za televiziju na državnoj razini, kabelsku televiziju, za pokretne satelitske mreže i druge pokretne mreže na državnoj razini. Sedam godina za radio na državnoj razini.

2. Sedam godina za televiziju na razini županije i Grada Zagreba, za televiziju na razini skupine županija i za pokretne mreže na ograničenom području manjem od područja koje se smatra državnom razinom. Pet godina za radio na razini županije i Grada Zagreba i za radio na razini skupine županija.

3. Pet godina za televiziju na razini grada. Četiri godine za radio na razini grada.

4. Pet godina za ostale djelatnosti.

(2) Koncesija prestaje vrijediti, kada koncesionar otkaže obavljanje djelatnosti u skladu s ugovorom iz članka 14. stavka (8) Zakona o telekomunikacijama; kada se donese odluka o povlačenju koncesije u skladu s odredbom iz članka 14. stavka (10) istog zakona; kada istekne vrijeme na koje je izdana koncesija.

II. RADIO I TELEVIZIJA

Kakvoća i struktura programa

Članak 4.

(1) Kakvoća programa mora biti, po sadržaju i u tehničkom smislu, na profesionalnoj razini, mora održavati hrvatsku kulturu u svoj njezinoj raznolikosti i bogatstvu. Struktura programa i vrijeme emitiranja pojedinih emisija, priloga i reportaža mora se prilagoditi radnom vremenu i interesu slušatelja i gledatelja, uvažujući europsko radno vrijeme.

(2) Propisana kakvoća programa mora se osigurati i za vrijeme takozvanih kontakt emisija i emisija "u živo".

Uporaba istih odašiljača ili istih kanala

Članak 5.

(1) Odlukom o koncesiji može se odrediti da se dva ili više koncesionara koriste istim kanalima za emitiranje radijskog ili televizijskog programa na istom ili na pretežito istom području koncesije, ako se, prema programskoj shemi iz članka 14. stavka (4) Zakona o telekomunikacijama predviđa emitiranje programa u različito vrijeme.

(2) Koncesionari iz stavka (1) ovog članka mogu izgrađivati zajednički(e) odašiljač(e), o čemu sklapaju ugovor, uz suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza (u daljnjem štivu: Ministarstvo).

(3) Odlukom o koncesiji iz stavka (1) ovog članka, poglavito u slučaju, ako se radi o istom području koncesije, može se odrediti, da jedan koncesionar izgradi odašiljač(e), kojim(a) će se koristiti i drugi koncesionar ili koncesionari uz naknadu stvarnih troškova. U tom slučaju koncesionari sklapaju ugovor o zajedničkoj uporabi odašiljača, uz suglasnost Ministarstva.

Emitiranje programa drugog koncesionara

Članak 6.

(1) Koncesionar televizije, prigodom emitiranja programa drugog koncesionara, nakladnika, proizvođača programa ili autora programa, mora zadržati svoj identifikacijski znak. (2) Koncesionar radija prigodom emitiranja programa iz stavka (1) ovog članka mora najmanje svakih pola sata emitirati svoj identifikacijski znak.

Emitiranje programa na frekvenciji ili kanalu, na kojem emitira drugi koncesionar

Članak 7.

(1) Vijeće za telekomunikacije može, na vlastiti poticaj ili u povodu zahtjeva zainteresirane pravne ili fizičke osobe, raspisati natječaj ili javno prikupljati ponude za izdavanje koncesije za radio ili televiziju za emitiranje programa na kanalu na kojem emitira drugi koncesionar u vrijeme, kada taj koncesionar, prema njegovoj programskoj shemi iz članka 14. stavka (4) Zakona o telekomunikacijama, ne emitira svoj program.

(2) Koncesionar iz stavka (1) ovog članka koji je dobio koncesiju ima pravo koristiti se izgrađenom infrastrukturom drugog koncesionara koji emitira program na istom kanalu u smislu odredbe članka 14. stavka (7) Zakona o telekomunikacijama.

(3) Za dobivanje koncesije iz stavka (1) ovog članka može se natjecati i koncesionar koji već ima koncesiju za emitiranje programa na istom kanalu. pa ako dobije koncesiju, to se ne smatra novom koncesijom u smislu Zakona o telekomunikacijama, već se mijenja njegova postojeća programska shema i sklapa dodatak ugovoru iz članka 14. stavka (8) istog zakona.

III. KABELSKA TELEVIZIJA

Cijena priključka

Članak 8.

Izradba pojedinačnog priključka na mrežu kabelske televizije plaća se po stvarnim troškovima za materijal i radnu snagu. Cijenu za radnu snagu odobrava Ministarstvo uz mišljenje i suglasnost prema postupku iz članka 70. stavka (4) Zakona o telekomunikacijama.

Kakvoća usluge

Članak 9.

Kakvoća usluge mora biti u skladu s tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe donesenim na temelju članka 4. Zakona o telekomunikacijama.

Pristup korisnika mreži

Članak 10.

(1) Koncesionar kabelske televizije je obvezan u skladu s odredbom, iz članka 68. Zakona o telekomunikacijama omogućiti priključenje na mrežu svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama na području koncesije i tom prigodom može naplatiti troškove iz članka 8. ovog pravilnika.

(2) Korisnik priključka je slobodan otkazati priključak i ponovo zatražiti priključenje, pri čemu je dužan platiti samo stvarne troškove ponovnog priključenja Raspoloživost mreže

Članak 11.

(1) Raspoloživost mreže kabelske televizije mora biti u skladu s tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe, donesenim na temelju članka 4. Zakona o telekomunikacijama i pravilnikom iz članka 15. istog zakona, koji se odnosi na kabelsku televiziju. (2) Radi ispravnog funkcioniranja i održavanja svojeg sustava, kako je propisano člankom 7. i 8. Zakona o telekomunikacijama, koncesionar kabelske televizije je obvezan ustrojiti dnevno dežurstvo stručnih djelatnika poglavito u večernjim satima i u vrijeme blagdana i vikenda.

IV. POKRETNE MREŽE

Cjene usluga

Članak 12.

Glede cijene za priključenje terminalne opreme na mrežu, odredba iz članka 8. ovog pravilnika odnosi se i na koncesionara za izgradnju i uporabu pokretne telekomunikacijske mreže.

Kakvoća usluge i raspoloživost mreže

Članak 13.

Kakvoća usluge i raspoloživost određene pokretne telekomunikacijske mreže propisani su tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe, koji se donose na temelju članka 4. Zakona o telekomunikacijama i Pravilnika o javnim telekomunikacijama, koji se donosi na temelju članka 15. istog zakona, a odnose se na mrežu i obavljanje telekomunikacijskih usluga putem te mreže.

Pristup korisnika mreži

Članak 14.

Odredba članka 10. ovog pravilnika glede pristupa korisnika mreži odnosi se i na korisnika i koncesionara pokretne telekomunikacijske mreže.

V. PROIZVODNJA PROGRAMA ZA KABELSKU TELEVIZIJU

Kakvoća i struktura programa

Članak 15.

Odredba iz članka 4. ovog pravilnika odnosi se i na koncesionara, koji je dobio koncesiju za proizvodnju radijskog ili televizijskog programa iz članka 67. stavka (3) Zakona o telekomunikacijama, koji se distribuira putem kabelske televizije.

VI. OBAVLJANJE USLUGA PUTEM TERMINALNE OPREME

Cijene i kakvoća usluga, te pristup korisnika

Članak 16.

Na koncesionara koji je dobio koncesiju za obavljanje telekomunikacijskih usluga iz članka 74. stavka (4) Zakona o telekomunikacijama, glede cijena i kakvoće usluga koje on pruža korisnicima putem terminalne opreme, te glede pristupa korisnika usluga, odgovarajuće se primjenjuje Pravilnik o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga donešenog na temelju članka 16. istog zakona.

Raspoloživost opreme

Članak 17.

Raspoloživost terminalne opreme koncesionara iz članka 16. ovog pravilnika mora biti u skladu s tehničkim uvjetima iz članka 4. Zakona o telekomunikacijama, koji se odnose na njegovu terminalnu opremu.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene i dopune ovoga Pravilnika

Članak 18.

Izmjene i dopune ovoga Pravilnika podliježu istom postupku kao i donošenje ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu ovoga Pravilnika

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011 -01/95-02

Urbroj: 530-01-95-2

Zagreb, 6 ožujka 1995.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>