Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 17.03.1995 Naputak za provedbu Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Na temelju članka 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 13/95), glavni direktor Zavoda za platni promet donio je

Naputak

za provedbu Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji

1.

Zavod za platni promet (u daljnjem tekstu: Zavod) naloge za plaćanje primljene od sudionika u platom prometu i od drugih ovlaštenih organizacija izvršava idućega radnog dana od dana primitka ako su ispunjeni uvjeti za njihovo izvršenje iz Zakona o platnom prometu u zemlji daljnjem tekstu: Zakon).

Idućega radnog dana od dana primitka u Zavodu se izvršavaju nalozi platnog prometa koje daju:

- sudionici u platnom prometu i druge ovlaštene organizacije na teret svog računa,

- vjerovnici s računa dužnika na temelju dospjelih vrijednosnih papira, dospjelih instrumenata osiguranja plaćanja, akceptiranih instrumenata platnog prometa, otvorenih akreditiva i drugih propisanih ili ugovorenih ovlasti,

- Zavod s računa dužnika na temelju zakonskih i ugovorenih ovlasti, naplate naknade za usluge i sl.,

Idućega radnog dana od dana primitka Zavod izvršava i naloge s naslova uplata i isplata u pošti za račun imatelja računa u Zavodu. Sudionici i druge ovlaštene organizacije naloge iz prethodnih stavki ove točke podnose Zavodu u vremenu od 8 do 16 sati, a uplate gotovine na blagajni Zavoda obavljaju od 11 do 16 sati.

2.

Istoga dana kad je primio Zavod izvršava naloge koje na teret svojih računa daju:

a) Narodna banka Hrvatske na teret računa u Zavodu (611) i na teret računa u Narodnoj banci (operativni broj 83000),

b) banke i dijelovi banke (računi 620, 621, 622, 623, 201, 203, 748 uključivo i akreditivi otvoreni na teret tih računa jedinicama banke),

c) štedionice i dijelovi štedionice koje su dobile odobrenje za rad od Narodne banke Hrvatske na osnovi Zakona o bankama i štedionicama - "Narodne novine" br. 94/93 (račun 625 i 626 - određene individualne partije),

d) Državni proračun i korisnici sredstava Državnog proračuna, računi:

- 630 - Državni proračun;

- 637 - tijela državne uprave;

- 644 - Republički fond socijalne skrbi;

- 655 - fond solidarnosti osnovan zakonom;

- 697 - drugi depozit;

- 789 - sredstva posebne namjene tijela državne uprave;

- 845 - evidencijski račun prihoda tijela državne uprave.

Računima 697, 789 i 845 smatraju se samo individuatne partije koje pripadaju računima 630, 637, 644 i 655 iz ove točke.

e) sudionici, i to naloge visokog prioriteta utvrđene Odlukom Narodne banke Hrvatske.

Odlukom broj 288/95 od 24. veljače 1995. godine nalozima za plaćanje s visokim prioritetom smatraju se nalozi koji glase na iznos od 2.000.000,00 kuna i više.

Zavod prima naprijed navedene naloge od 8 do 11 sati.

Istoga dana Zavod izvršava i naloge za gotovinska plaćanja, uplate i isplate primljene na blagajni Zavoda od 8 do 11 sati te uplate primljene u dnevno-nočnom trezoru do 11 sati. Gotovinske isplate s računa sudionika u uvjetima primjene članka 25a. Zakona obavljaju se nakon osiguranja pokrića sredstava i na računu depozitne institucije.

3.

Sudionik podnosi odvojeno naloge za izvršenje idućega dana od naloga za izvršenje tekućega dana. Na nalozima se kao datum izdanja upisuje datum kada će se nalog izvršiti.

4.

Plaćanje s računa sudionika provodi se do visine pokrića sredstava na njegovom računu. Pod pokrićem sredstava razumijeva se stanje sredstava na posljednjem izvještaju o stanju i promjenama na računu, sredstva pristigla u tijeku dana (dnevni priljev) i sredstva do visine utvrđene ugovorom zaključenim prema članku 18. stavci 3. Zakona umanjena za izvršena plaćanja (dnevni odljev) do momenta utvrđivanja pokrića. Plaćanje s računa sudionika u uvjetima primjene članka 25a. Zakona (čija se depozitna institucija koristila interventnim sredstvima Narodne banke Hrvatske ili ima negativno stanje na računu) u korist računa sudionika čija se sredstva na računu uključuju u depozit druge depozitne inslitucije provodi se do visine pokrića sredstava na njegovom računu uz istodobno pokriće sredstava na računu njegove depozitne institucije (u daljnjem tekstu: dvostruko pokriće).

5.

Na teret računa banke (820, 622) Zavod provodi primljene naloge (gotovinske i bezgotovinske) od banke i od drugih pravnih osoba s temelja štednje i tekućih računa građana, kao i naloge banke s temelja obračuna uplata u korist računa koji se vode u Zavodu do visine pokrića sredstava na računu banke. Na teret računa dijela banke (621, 623) Zavod provodi naloge (gotovinske i bezgotovinske) primljene od dijela banke i od drugih pravnih osoba s temelja štednje i tekućih računa građana, kao i naloge s temelja obračuna uplata u korist računa u Zavodu do visine pokrića sredstava na računu dijela banke. Pod pokrićem sredstava prema ovoj točki razumijeva se stanje sredstava na računu od prethodnog dana i dnevni priljev sredstava umanjeni za dnevni odljev do momenta utvrđivanja pokrića.

6.

Nalozi primljeni za izvršenje idućega radnog dana, pripremaju se u Zavodu za obradu na dan primitka ako za njihovo izvršenje postoji pokriće na računu dužnika. Podaci s naloga upisuju se u evidenciju primljenih naloga.

7.

Nakon završetka obrade podataka platnog prometa za tekući dan iz evidencije primljenih naloga za idući dan, podružnica Zavoda utvrđuje dugovni i potražni promet na računima deponenata banke te na računu banke i dijela banke. Podaci se dostavljaju, hitnim sredstvima prijenosa, podružnici Zavoda u kojoj se vodi račun banke. U potražni promet ne uračunavaju se iznosi s naslova plaćanja deponenata druge depozitne institucije na koje se primjenjuju odredbe članka 25a. Zakona (dvostruko pokriće). Podružnica Zavoda u kojoj se vodi račun banke, na temelju primljenih podataka od drugih podružnica i podataka iz evidencije primljenih naloga u podružnici, utvrđuje ukupni dugovni i potražni promet na računima svih deponenata banke te na računu banke i podatke istoga dana dostavlja banci radi planiranja njene likvidnosti.

8.

Istoga dana Zavod uključuje u obradni sustav, za idući radni dan, podatke platnog prometa iz evidencije primljenih naloga, osim podataka s naloga na koje se primjenjuju odredbe članka 25a. Zakona. Idućega radnog dana (dan izvršenja naloga) nastavlja se proces obrade podataka platnog prometa za naloge primljene prethodnoga dana i za naloge primljene tijekom dana iz točke 2. ove Upute.

9.

Ako na računu banke (620, 622) na kraju dnevne obrade naloga danih na teret i u korist računa banke, uključujući i naloge na osnovi uključenja sredstava deponenata u račun banke, nema pokrića, nastala razlika će se pokriti iz sredstava: - na računu dijela banke (621, 623), - kredita koji banka dobije na tržištu novca, - kredita Narodne banke Hrvatske za održavanje dnevne likvidnosti banke.

10.

Banka dostavlja jedinici Zavoda, u kojoj vodi račun 620 i 622, popis računa dijelova banke i redoslijed tih računa po kojem će Zavod prenositi sredstva za pokriće negativnog stanja na računu banke. Ako banka ne dostavi redoslijed računa dijelova banke, Zavod prenosi sredstva s bilo kojeg računa dijela banke, ovisno o stanju sredstava na pojedinom računu, do visine nedostajućih sredstava na računu banke.

11.

Nalog za prijenos sredstava kredita dobivenog na tržištu novca daje davatelj kredita. Nalog za prijenos sredstava kredita Narodne banke Hrvatske za održavanje likvidnosti banke daje Narodna banka Hrvatske.

12.

Ako nakon dnevne obrade podataka platnog prometa, sredstva dijelova banke, kredita dobivenog na tržištu novca i od Narodne banke Hrvatske nisu dovoljna za pokriće obveza banke, jedinica Zavoda će na računu banke za nedostajuća sredstva iskazati negativno stanje. O svoti negativnog stanja na računu banke jedinica Zavoda odmah izvješćuje Središnji ured, a Središnji ured izvješćuje Narodnu banku Hrvatske Za iznos negativnog stanja na računu banke Narodna banka Hrvatske može banki dati interventna sredstva. Nalog za prijenos interventnih sredstava daje Narodna banka Hrvatske.

13.

Središnji ured Zavoda, istoga dana izvješćuje sve podružnice Zavoda, a podružnice svoje jedinice, o bankama koje imaju negativno stanje na računu te o bankama koje su se za pokriće negativnog stanja koristile interventnim sredstvima Narodne banke Hrvatske. Idućega se radnog dana na plaćanja deponenata banke iz stavke 1. ove točke primjenjuju odredbe članka 25a. Zakona, odnosno dvostruko pokriće. Jedinica Zavoda, na najpogodniji način, odmah izvješćuje deponente nelikvidne banke o dvostrukom pokriću kao uvjetu za njihova plaćanja.

14.

Ako, u.uvjetima primjene članka 25a. Zakona, na računu banke nema pokrića za izvršenje svih naloga danih na teret računa banke i na teret računa deponenata banke Zavod poziva banku da osigura nedostajuća sredstva ili da utvrdi naloge koje Zavod provodi. Ako banka ne utvrdi naloge koje Zavod provodi, Zavod ne provodi ni jedan nalog koji se odnosi na plaćanje deponentu druge depozitne institucije.

15.

Dvostruko pokriće je uvjet za plaćanje deponenata banke sve dok banka ne vrati interventna sredstva Narodnoj banci Hrvatske. Nakon vraćanja interventnih sredstava Zavod obustavlja kontrolu primjene dvostrukog pokrića i plaćanja izvršava do visine pokrića sredstava na računu dužnika.

16.

Ako banka ne vrati interventna sredstva, Zavod trećega radnog dana od početka korištenja tih sredstava ispostavlja nalog i iz prvog priljeva sredstava na računu banke provodi naplatu u korist Narodne banke Hrvatske. Do izvršenja naloga za povrat interventnih sredstava Zavod ne provodi nikakva plaćanja s računa banke, dijelova banke niti s računa deponenata banke u korist računa sudionika čija se sredstva na računu uključuju u depozit druge depozitne institucije.

17.

Ako banka nije dobila interventna sredstva od Narodne banke Hrvatske za pokriće negativnog stanja na svom računu, idućega radnog dana Zavod obustavlja plaćanja s računa banke, s računa dijelova banke i s računa deponenata banke u korist računa sudionika čija se sredstva na računu vode u depozitu drugih institucija dok banka ne pokrije negativno stanje na računu.

18.

Podružnica Zavoda u kojoj se vodi račun banke Središnjem uredu dostavlja: - izvještaj o stanju na računu banke, - izvještaj o svoti neizvršenih naloga deponenata. Središnji ured o tome izvješćuje Narodnu banku Hrvatske.

19.

Odredbe ovog Naputka provode se prema Dnevnom terminskom planu izvršavanja naloga platnog prometa u Zavodu.

20.

Sudionik je dužan sva novčana sredstva koja se evidentiraju na računima u Zavodu, osim sredstava koja se na temelju zakona ili posebnog ugovora vode u depozitu Narodne banke Hrvatske, voditi kao depozit po viđenju u depozitnoj instituciji s kojom je zaključio ugovor o depozitu. Sudionik otvara u Zavodu onoliko računa za redovito poslovanje s koliko je depozitnih organizacija zaključio ugovor o depozitu. Sudionici koji nemaju zaključen ugovor o deponiranju sredstava sa svog računa ni s jednom depozitnom institucijom i oni koji imaju zaključene ugovore o uključivanju sredstava s jednog računa u više depozitnih institucija ne mogu obavljati plačanje sa svog računa dok ne zaključe ugovor o depozitu odnosno dok ne usklade ugovore s odredbama članka 29. Zakona.

21.

Danom primjene ovog Naputka stavlja se izvan snage Naputak broj II-2000/94 od 29. rujna 1994. godine ("Narodne novine", broj 70/94).

22.

Ovaj Naputak stupa na snagu 14. ožujka 1995. godine.

Broj: II-370/95- I

Zagreb, 7. ožujka 1995.

Glavni direktor

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.